DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 486 —


Do sele navedene ustanove tiču se samo zanimanja i poslovanja
kandidata za vrieme prakse, a držimo, da 6e interesovati
vriedne čitaoce ako još priobćimo i one paragrafe ovih
propisa, koji se odnose na sam šumarski izpit (ovaj odgovara
našem »državnom izpitu za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
«). To su paragrafi 28—30 ovih propisa, dočim
zaključni §§. 31—36 govore o položaju šumarskih asesora
(oni referendari koji su s uspjehom položili šumarski državni
izpit dobivaju naslov »asesora«) o njihovom namještenju
sada odmah ili kasnije kod šumarske državne uprave; o pravu
na promaknuće na nadšumara, eventualno kasnije na šumarnika
i t. d. 0 svem tom progovorit ćemo drugom zgodom u
ovomu listu.


Osobne viesti.


Odlikovanje. Njegovo cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo
blagoizvolilo je Josipu Ha vašu kr. šumarskom ravnatelju u Zagrebu u
priznanje njegovih na polju .šumarstva stečenih zasluga premilostivo podieliti
red željezne krune III. razreda. »Srdačno čestitamo«.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije obnašao je imenovati abiturijenta šumarstva Levina Haneise´a
kr. šumarskim vježbenikom u privremenom svojstvu extra statnm kod
kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove sa sustavnom
pripomoći.


Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo obnašao je promaknuti: kr.
šum. kandidate Ivana Zvrickelsđorfera n 1. stepen a Virgila Boeriu´a ,
Dragutina Otta, Dragutina Lahnera i Belu Maiera u 2 stepen


XI. plaćevnog razreda, konačno kr. računarskog oficiala Julia Szenickog
a takodjer u 2. stepen XI. plaćevnog razreda, sve u području kr.
šumarskog ravnateljstva u Zagrebu; nadalje kr. šum. kandidata Ladislava
pl. Hamara u 1. stepen XI. plaćevnog razreda u području kr. šumarskog
ureda u Otočcu.
Družtvene viesti.


Sjednica upravnog odbora obdržavana je dne 17. kolovoza t. g.
pod predsjedanjem presv. gosp. grofa M. Bombellesa družtvenog predsjednika,
te je u njoj riešeno više tekućih predmeta i stavljenih pred
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 487 —


loga ujedno sastavljen proračun za buduću godinu kojeg niže donosimo,
i odredjeno vrieme, kad će se obdržavati ovogodišnja glavna skupština
hrv.-slav. šumarskog družtva. Potanje o tom na drugom mjestu o. br.
Ujedno nam je priobćiti p. n . gg, družtvenim elanovom, da će vis. kr.
zemalj. vlada, nova dražtvena pravila valjda tek nakon male modifikacije
§. 3. odnosno §. 7. predloženih pravila potvrditi modi.


Zapisnik o sjednici upravnog odbora lirv.-slav. šumarskog
družtTa obdržaTanoj dne 13. ožujka 1899. u prostorijah »šumarskog
doma« pod predsjedanjem I. družtvenog podpred. Vel. g. Ferde Zikmandovp^
skja i u prisutoosti Vel. g. II. družtvenog pod predsjednika J. Havasa,
te p. n. gg. odbornika R-. Fischbacha, E. Rosipala, B. Hajeka, I. Partaša,
J. Vraaičara, D. Trotzera i tajnika A. Borošića.


Predmeti viećanja:


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule sjednice.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe o vjerovljen po p. n.
gg. odbornicima E. Rosipalu i R, Fisuhbachu.


Točka ´2. Izbor članova u povjerenstvo zavise šumarske državneizpite.


Upravni odbor zaključuje neka se za imenovanje povjerenicima u
izpitno povjerenstvo kr. zem. vladi predlože gg. članovi: I. Partaš, F.
Kesterčanek, D. Trotzer, St pl. Hankonj, J. Kozarac, Gj. Koča, V. Nagy,


M.
Puk, S Slapničar i A. Borošić.
Točk a 3. Razprava o odplati duga brodskoj imovnoj obćini.
G. odbornik R. Fiscbbach, kao družtveni blagajnik, izvješćuje, da
družtvena blagajna razpolaže gotovinom od 7.830 for , koja bi se eventualno
za odplatu duga brodskoj imovnoj obćini upotriebiti mogla, nu
podjedno napominje, da sve tražbine obrtnika radećib na šum. domu
još podpuno namirene niesu, kao i da družtvo 1. kolovoza 1899. mora
brodskoj imovnoj obćini uplatiti svotu od 2100 for. kao dospjeli odplatni
obrok.
Upravni odbor zaključuje, da se obzirom na to, što u I. hrvatskoj
štedioni uložena gotovina isto toliko kamata nosi, koliki se brodskoj
imovnoj obćini na podignuti zajam plaćati moraju, — sa riešenjem toga
pitanja pričeka do konca g. 1899. Podjedno se zaključuje neka se umoli
kr. zem. vlada, da bi uplatu najamnine za prostorije šum. akademije
predoznačila tako, da bi se najamnina mogla podizati 1. siečnja i 1. srpnja,
svake godine, a ne 1. veljače i 1. kolovoza, kako je to u najamnom
ugovoru utanačeno.


Točka 4. Riešenje teKućih predmeta.


a) Družtveni tajnik čita dopis gospod. ureda otočke imovne obćine
od 18/1. 1899. br. 153., upravljen na odsječnog savjetnika i I. družtvenog
podpredsjeđnika F. Zikmundovsky-a, kojim se priobćuje, da je gospodarski
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

"— 488 —


Sa,3slj-u.črLl


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga


o
Cl
I. B, a z hPoimence
o d.
Bilo je
preliminirano
for.
U istinu
izdano
for. nč.
Opazka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Stanarina
Paušal za ogriev i razsvietu ....
Nagrada tajniku družtva
Tajniku pisarnićki paušal
Nagrada uredniku „Šum. lista" i „Lug. Viestn."
Uredniku paušal za korekturu ..... .
Uredniku paušal poštovni
Nagrada suradnikom ,Šum. lista"
Štampanje „Šumar, lista" i „Lug. Vlestnika"
Vez i odprema „Šumar, lista" i »Lug. Viestn."
Časopisi strukovni
Troškovi oko knjižnice (nabava, vez)
Pisaće potrebe predsjedničtva ..... .
Poštarina i biljege predsjedničtva
Razne tiskanice
Troškovi glavne skupštine
Listonoše, sluznici
Razni troškovi za promicanje struke
Vanredni troškovi (pokućtvo, nadgrobni
vienci i t. d.)
Podpore
Razhod pripomoćne zaklade
200
100
400
100
30
400
1600
260
60
100
10
60
30
10
30
200
40
50
180
200
100
400
99
29
242
1390
255
3
30
10
26
30
40
150
96
98
25
82
29
50
37
50
Ukupno 3860 3116 67
U Zagrebu , mjeseca kolovoza 1899.


Predsjedničtvo hrv.-slav.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 489 —


rač"a.n


šumarskoga družtva godine 1898.


II. Prihod.
o Bilo je U istinu
preliminirano
primljeno


Poimence Opazka


"-5
for. for. nč


1
2
3
4
Novčani ostatak koncem g 1897.
Prinos podupirajućili članova
Podpora iz zemaljskih sredstva
Članarina I. razreda
594
600
1500
591
470
600
894 78
5
6
7
Članarina II. razreda
Predbrojnina za „Šumar. list"
Ini prihod (upisnina, diplome, međjutimni
kamati i t. d.)
Prihod pripomoćne zaklade
Podpora zemaljska za izdavanje „Lugarskog
Viestnika"
1200
200
60
180
200
844
142
36
205
200
24
40
85
Ukupno 4534 3984 27


Šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 490
Pro


0 potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav.


Go ii n e


1898. 1899. 1900.
J2 Predmet


zaista izdano preliminirano SI


=3 se


for. a. vr. O


Potreba (Razhođ):


1 Potreba „Šumar, doma" (odplata
zajma, obo. namet, osjeguruina,
razsvieta, drva,pazikuća) —.— 4589 4600


2 Nagrada tajniku družtva 200,— 200 200
3 Tajniku pisarnieki paušal 100.— 100 100
4 Nagrada uredniku nŠumar. lista" 400.— 400 400
5 Uredniku paušal za korekturu... 99.96 100 100
6 Uredniku paušal poštovni 29.98 30 30
7 Nagrada suradnikom »Šum. lista«


i „Lugar. Viestnika" 242.25 450 450
8 Tisak nŠum. lista" i „Lug. Viestn." 1390.82 1600 1400
9 Vez i ođprema nŠumar. lista" i


255.29 280 280
10 —.— 60 60
ili 8.50 100 100
12 Pisaće potrebe pređsjedničtva .. . 3.37 10 10
13 Poštarina i biljege pređsjedničtva 30. -60 60
14 10.— 30 30


!l5 10 10
i 16 Jubilarni štipendij za polazak


300 340
|17 56.50 20 50
´18 40.— 100 100


19 Eazliod pripomoćne zaklade .. . . 150.— 200 200


Ukupno... 3116-67 8639 8520
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 491 račun


šumarskoga družtva za upravnu godinu 1900.


p


a


H


1
2
3
4
5
6
7
8
9


10

OD i i co 2 t9


Predmet
3 s


S ´s
Ti .S


"7^ ta


taa 2


CL,


,3 ^


a N O
Pokriće (Prihod):


591.— 8000


5000


Podpora zemlje za promicanje družtvenih svrha.. 600.— 600


Pođpora zemlje za izdavanje »Lugarskog viestnika« 200.— 200


470— 500


894.78 1675
844.24 1288
142.40 190
Ini prihodi (upisnina, diplome, medjutimni kamati
i
t. d.) 36,85 40
205.— 200


Ukupno..... 3984,27 17693


U Zagrebu , mjeseca kolovoza 1899.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumai "skoga družt va.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 492 —


ured poslao krzno medvjedice sa 2 mlada za šum. muzej, a u slučaju
da se krzuo u tu svrhu upotriebiti nebi moglo, stavlja ga na razpolaganje
vel. g, odsječnom savjetniku F. Zikmundovsky-u.


Podjedno se priobčuje, da je krzno za nadievanje sposobno bilo,
te je predano Baragi za nadievanje.


Uzima se sa zahvalnošću na znanje.


b) Čita se odpis vis. kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 14./2. br. 11.700, kojim se družtvenom predsjedničtvu doznačuje najamnina
za prostorije šumarske akademije od 1. listopada 1898. do


31. srpnja 1899. u iznosu od 1666 for. 66 novč.
Uzima se na znanje, te podjedno zaključuje da se vis. kr. zem.
vlada umoli, neka bi družtvu i za mjesec rujan 1898. najamninu uplatila,
pošto su prostorije akademije 1. rujna 1898. zastupniku kr. zem. vlade
predane.


c) Čita se molba ravnateljstva kaptolske šegrtske škole u Zagrebu,
kojom moli za dozvolu, da smije sa pitomcima razgledati sbirku drveća
u šum. muzeju.


Molba se uvažuje.
Točka 5. Predloži gg. odbornika.


G. odbornik I. Partaš, kojemu je povjereno vodjenje šum. muzeja,
stavlja sliedeće predloge:


a) da se načini ograda za šum. muzej;


b) da se sabere kolekcija svih evropskih časopisa šumarske struke;


e) da se nabave tokarski proizvodi za šum. muzej ;


d) da se smiju iz zooložke zbirke prekobrojni predmeti dati kojem
učilištu;
e) da se za zbirku kamenja nabavi ormar i ova uredi prema uputi
prof. dr, M. Kišpatića.
Ad a) Prihvaća se time, da je g. graditelj K. Waidman jur shodna
uđesio, da se pristup k šum. muzeju ogradi podesvom željeznom rešetkom.


Ad b) Predlog se prihvaća.


Ad c) Predlog glede kupa tokarskih proizvoda ne prihvaća se.


Ad d) Predlog se usvaja tim dodatkom, da se neka nastoje suvišni
predmeti iz zooložke zbirke zamjeniti primjercima, koje družtvo još ne
posjeduje. Podjedno se zaključuje, neka se nađjevaoci Baraga i Armano
pozovu, da sastave cienik za nadjevanje životinja.


Ad e) Predlog se prihvaća time, da se g. profesor dr. Kišpatić
umoli, neka bi sastavio i družtvu dostavio naputak za sabiranje kamenja,
koji bi se družtvenim članovima priobćio.


Pošto je tim dnevni red izcrpljen, bude sjednica zaključena, a ovaj
zapisnik u sjednici upravljajućeg odbora od 17. kolovoza 1899. pročitan,
podpisan i ovjerovljen.