DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 478 —


Propisi 0 izobrazbi pruskih i. z. „šumskih referendara"
za vrieme praktičnog bieniuma, prije nego
će se pripustiti „šumarskom državnom izpitu".


Obećali smo u dodatku k člankn »potreba reforme naših


t. z. viših šumarskih državnih izpita« objelodanjenom u br. 6.
»Šumarskog lista« od o. g. da ćemo donieti propise, koji vriede
za daljnu izobrazbu kandidata nakon svršenih nauka, a za vrieme
propisane prakse. Na našem putovanju po Njemačkoj posvetili
smo tom pitanju osobitu pažnju, te smo Ijubežljivošću ravnatelja
kr. pruske šumarske akademije u Eberswalde-u g. Dankelmanna
došli do jednog eksemplara propisa odnosećih se na
izobrazbu i izpite osoblja državne šumske uprave pod imenom:
»Bestimmungen iiber Ausbildung und Priifung fiir den Koniglichen
Forstverwaltungsdienst«. §§. 1—16. ovih »propisa« govore
0 tom, tko može da aspirira na namještenje kod pruske
šumarske državne uprave, i kakove ima nauke da svrši prije
nego će u ovu službu stupiti. Ne ćemo se sada potanje rečenim
paragrafima baviti — jer za sada to u obseg ovog članka polag
gornjega naslova pravo ne spada — već želimo samo neke markantnije
točke iztaknuti u koliko se iste od ostalih odgovarajućih, pa
i naših, razlikuju. U prusku šumarsku državnu službu primaju se, u
koliko aspiraju na mjesta šumarskih upravitelja samo oni, koji su
svršili dvogodišnji tečaj na jednoj od pruskih šumarskih akademija
i jednogodišnji tečaj na sveučilištu, svršiv dakako prije
gimnaziju ili realku i položiv izpit zrelosti. Karakteristično je
11 tim propisima, da tek od 3 godine natrag imade vriednost
izpit zrelosti položen na realci. Prije mogao je slušati šumarstvo
samo gimnazijski abiturienta. U državnom šumarstvu ne
može biti nitko namješten, koji nije sposoban za vojničku službu.
Prije šumarskih nauka ima aspirant na državnu šumarsku službu
najmanje jednu godinu prakticirati kod jednog od kraljevskih
nadšumara. Nakon toga može početi učiti šumarstvo, ili da
najprije sluša na sveučilištu (2 semestra) i tada na šumarskoj


ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 479 —


akademiji (4 semestra) ili obratno. Ovo posljednje je običajno,
tako da slušatelji šumarstvo polaze ponajprije akademiju, a tada
istom universu.


Nakon čitavog trogodišnjeg naukovanja polaže se prvi
izpit, koji se zove »prvi šumarski izpit« i kojega Prusi u
kratko zovu »Forstreferendarspriifung« zbog toga, jer onaj, koji
ga je položio, dobije naslov »Forstreferendar«. Sada istom
može stupiti u državnu šumarsku službu, u kojoj ima da se dalje
praktički izobrazi. Ta praksa ima najmanje trajati 2 godine,
te se tekar tada može ovakav »šumski referendar« podvrći t. z.
drugom šumarskom izpitu, koji se službeno zove »šumarski
državni izpit« (forstl. Staats-Examen).


Da se bude ovakav mladi šumar što bolje u praksi izobrazio,
tako, da bude danas sutra što sposobniji za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva, izdane su potanke ustanove u
§§ 17—27. ovih propisa, koje govore o tom, kako se imadu
ovakove godine praktičnog bieniuma sprovesti. Ti paragrafi sadržavaju
toliko valjanoga, da ih, ne izostaviv ništa, točno u prevodu
donosimo kako sliedi:


§. 17.


U svrhu dalnje izobrazbe ima se šumarski referendar vježbati
u pouki punih šumah (lehrreichen Forsten) učeć neprestano
dalje samostalno, nastojeć da osobito učestvuje kod
svih poslova u šumi kao i svih onih poslova, koji u obće u
njegovo zvanje zasjecaju; da steče potrebito temeljito zvanje i
okretnost u svih šumsko-gospodarstvenih i šumsko-upravnih
poslovih, pod uputom za to sposobnih kraljevskih nadšumara.


§. 18.


Koje si kraljevske nadšumarije »referendar« za prakticiranje
odabrati želi: stavlja se u pravilu na volju istome. Ipak
si ministar (Ressort-Minister) pridržaje pravo, propisati mu na
kojih nadšumarijah da oko svoje daljnje izobrazbe nastoji.


Putem onoga kralj, nadšumara, kod kojega se želi refe


rendar dulje od 4 nedjelje da zadrži, ima on zatražiti dozvolu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 480 —


u pređpostavljenog nadšumarnika ili šumarnika, prijaviv to


pismeno i priloživ molbi svjedočbu o položenom »prvom šu


marskom izpitu«. Ima li okolnosti, koje bi proti tomu govo


rile, to imadu oba spomenuta činovnika referirati o tom ministru.


Svaku promjenu svojega boravišta imade refendar, ako ta


promjena nije ureda radi odredjena, dakle i svaki poziv k vojnom


službovanju, odma neposredno ministru prijaviti.


§ 19.
Onaj nadšumar, kod kojega se šumarski refendar nalazi,
njegov je neposredni poglavar. U pogledu njegovog službenog
odnošaja naprama nadšumaru, imade se on ravnati polag službovnika
propisanog za kraljevsko šumsko-čuvarsko osoblje.


§. 20.


Vrieme za praktičku izobrazbu šumarskog referendara opredieljuje
se za dvie godine računajuč od vremena kad je s podpunim
uspjehom položio prvi šumarski izpit. Praksa se smije
prekinuti jedino, ako bi refendar možda odslužio u vojsci svoju
dobrovoljačku godinu, inače ne smiju odsutnosti od službe iznositi
na godinu više od ukupno 6 nedjelja. Kod duljili vojnih
vježba, ne može se od ovog službovanja više od 8 nedjelja na
godinu u bienium uračunati.


§ 21


Za vrieme ovog praktičnog bieniuma ima šumarski refendar
najmanje 6 mjeseci neprekidno, i to od mjeseca prosinca do
svibnja, kod jedne te iste nadšumarije u jednom stalno ograničenom
dielu revira (sreza) i koji mu se imade svrsi shodno
naposeb izabrati po šumarniku a predati po nadšumaru, obavljati
se poslove nadlugara (Forster), koli glede samog čuvanja
kao i kod sječa, kod uumeriranja i izmjere drva, sastavka
brojnih knjiga i tjednica, kod prodaje i predaje drva, kod
šumsko pomladnih i drugih ogojnih radnja, a sve sam i pod
vlastitom odgovornošću. Za vrieme od ovih 6 mjeseci ne smije
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 481 —


se podnipošto isti upotriebiti kao pomagač nadšumara kod
njegovih uredskih poslova.


Nadalje ima isti najmanje 5 mjececi neprekidno u jednom
te istom reviru pod odgovornošću i kontrolom nadšumara voditi
upravu revira tako, da samostalno obavlja sve funkcije
spojene sa službom nadšumarskom, ali pod vodstvom nadšumara,
jer je isti za upravu nadšumarije odgovoran. Nadšumar
dužan je sa svoje strane referendaru obavljanje svih poslova
predati, u koliko drži da ne ima takovih, koje mu nakon dužnog
zrelog promišljavanja — n. pr. u osobitih personalnih stvarih


— ne bi povjeriti mogao. Sve službene pismene sastavke imade
nadšumar supodpisati, da time zajamči od svoje strane ne samo
kontrolu već i odgovornost. Za vrieme od ovih 5 mjeseci imade
šumarski referendar, da sastavi i predloži račun bilo o naturalijah,
bilo o troškovih za izradbu drva, bilo troškovih za ogojne
radnje. Osim toga ima se on za ovo vrieme točno uputiti u
blagajničku manipulaciju i prisustvovati nekolikim revizijam
blagajne. On ima sam šumarniku predložiti, da se k ovakovim
revizijam pripusti.
Prije nego ovu petomjesečnu praktičnu izobrazbu započne,
ima refendar preko nadšumara zatražiti u kraljevske vlade
(šumarskoga ravnateljstva) potrebitu dozvolu. Misli li potonja,
da ima razloga takovu uzkratiti, ima ona o tom podnieti izvješče
ministarstvu.


Ako li je kojem šumarskom referendaru za vrieme asistencije
ili zastupanja jednog nadšumara uprava djelomično ili
sasvim povjerena, to mu se ima to vrieme u onih 5 mjesecih
ubrojiti i to tako, da mu se ima kod ovakovog petmjesečnog
zastupanja isto smatrati kao da je zahtjevanoj dužnosti udovoljio,
sve ako je to bilo i u vrieme, kad se jedan od onih trijuh
prije spomenutih računa predlagati morao nije. Kod kraćeg
vremena ovakovog zastupanja ima šumarski referendar ono,
što mu još do 5 mjeseci fali, nadoknaditi na istom ili kojem
drugom reviru i eventualno jedan od prije spomenutih računa
sastaviti.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 482 —
Nadalje obvezan je referendar najmanje 4 mjeseca posvetiti
obavljanju poslova oko uredjenja šuma, izuzev od toga
vremena one skroz mehaničke poslove oko izmjere i izračunanja,
a sve kod uredjenja šuma i šumskih revizija, koje su upravo
u tečaju. Tom prigodom ima se točno o svih radnja orientirati,
navlastito ima se točno uputiti u sastavak sječne i porabne
osnove, raznih drugih izkaza i t. d. te u zaključne taksatorne
radnje. Za vrieme ovih poslova stupa referendar sasvim u onaj
odnošaj u kojem se nalaze i ostali pomoćnici taksatorovi koji
uz dnevnicu (diate) rade, nu njemu ne pripadaju kod toga
nikakove dnevnice. Može li mu se koja posebna radnja uz to kod
uredjenja povjeriti, i koja bi mu se mogla ubrojiti u traženu
4 mjesečnu praksu, o tom odlučuje taksator, a gdje takovoga
ne ima, onaj nadšumarnik ili šumarnik, koji uredjenje rukovodi.
Riešenje o tom ima se pismeno a pravodobno referendaru
dostaviti. A osim toga ima se to unieti u njegov sposobnik (§. 26.).


§. 22.


U ostalom ima se vrieme praktičnog bieniuma marljivo
upotriebiti, da se upoznade točno gospodarenje sa svimi vrsti
drveća koje se u kraljevskih šuma nalaze a po gospodarstvo
su odvažnosti, kao i točno upoznadu sve vrsti šumskoga uzgoja,
da se dobije točni pregled vrhu čitavoga šumskoga uzgoja, da
se dobije točni pregled vrhu čitavoga šumskoga kućanstva i to
koli u samoj šumu toli i glede radnja u uredu, navlastito u
računovodstvu, marljivim i samostalnim sudjelovanjem kod svih
poslova pojedinoga nadšumara.


§. 23.


Za vrieme praktičnoga bieniuma ima šumarski referendar
voditi paginirani dnevnik. U tom dnevniku imade on točno
naznačiti što je svakog dana radio, koji mu je srez po veličini,
položaju, stojbinskih prilika i ostalih po šumarstvo važnih
odnošajih, za vrieme dok je poslove nadlugara obavljao, na čuvanje
povjeren bio; koje je radnje oko sječe, kultivacije i druge
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 483 —


ogoje i t. d. obavljao; kakovi su mu se osobiti slučajevi desili
prigodom čuvanja sreza; kakova je opažanja učinio za vrieme
svojeg poslovanja u šumi, kod uredskih radnja u nadšumarskom
uredu, kod radnja oko uredjenja šuma kao i kod daljnog vlastitog
znanstvenog studija.


Ovaj dnevnik neka se sadržaje iz knjiga povadjenih teoretskih
razprava, nu neka iza svakoga diela, u kojem se nalaze
kronoložki poredane bilježke o poslovanju i pri tom učinjenih
opažanjih, sadržaje drugi dio u kojem neka bude po vise većih
suvislih izradaka, koji se odnose na specialne odnošaje i opažanja
učinjena u reviru.


Ovaj dnevnik ima šumski referendar, a da se to i naročito
ne zahtjeva, 1. dana svakoga mjeseca predložiti nadšumaru, kao
i svaki put tada, kada referendar revir ostavlja, a osim toga
predložiti ga ima svaki puta onomu višjemu činovniku koji
k nadšuraariji dodje, te svaki od njih ima taj dnevnik providiti
svojim »vidi« i upisati u njega svoje možebitne opazke.


Kad referendar pojedini revir ostavi, ima nadšumar tom
prigodom potvrditi u dnevniku vrieme kod njega sprovedeno, i
ujedno ubilježiti, kako se je referendar za vrieme boravka u
moralnom pogledu vladao.


§ 24.


Medju najvažnije dužnosti nadsumara i viših šumarskih
činovnika spada svrhi shodno rukovodjenje praktičke izobrazbe
šumarskih referendara*.


Osobito se imadu nadšumari svestrano baviti šumarskimi
referendari, davati im što više zgode k samostalnom sudjelovanju
kod šumsko-upravnih poslova, koli u samoj šumi toli u
uredu; radnje šumarskih referendara revidirati; upozoriti ih


* Zlata je vriedna ta ustanova ovih propisa i vriedno bi bilo, da ju duboko
u srce zasade svi oni, kojim je daljna praktička izobrazba mladih šumara povjerena.
Ova sama izreka, bez obzira na ostale oponašanja vriedue ustanove ovih propisa,
može nama protumačiti osobite vrline pruskih šumarskih činovnika, a jer vladaju i
u drugim granama čiuovničtva slični odnošaji, dakle i sveg njihovog činovničtva,
koje uživa zbog svoje vrstnoče svjetski glas. Ur.


ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 484 —


na eventualne manjkavosti, u obće svakim mogućim načinom
nastojati unapriediti njihovu praktičku i znanstvenu izobrazbu,


I na privatni život šumarskih referendara ima se pomno
pripaziti i nastojati, da se čestito i ćudoredno vladaju.


Ima li u tom pogledu, ili zbog pomanjkanja marljivosti,
točnosti, povjerljivosti i poslušnosti (u službi) temeljitih prigovora
proti pojedinom šumarskom referendaru, a da se on na
takove prigovore i opomene dovoljno ne obazire, ili da se je
pronašla bezuvjetna nesposobnost kojega šumarskoga referendara
za kraljevsku šumarsku službu, to je dotični nadšumar
dužan šumarniku odnosno nadšumarniku podnieti tim povodom
prijavu, zbog daljne odredbe odnosno izvješća na ministra.


§. 25.
Oni šumarski referendari, koji su se zbog prekornog ponašanja
pronadju nevriednimi za službu, ili koji u svojoj izobrazbi
dostatno ne napreduju, ili koji su zbog tjelesnih mana za službu
nesposobnima postali, mogu se po ministru bez svakog dalnjeg
postupka svaki čas od službe odpustiti.


§. 26.


O svakom šumarskom referendaru, koji se dulje od 4 nedjelje
u području pojedine nadšumarije zadržaje, ima nadšumar,
točno polag priležećeg obrazca svoje vlastito, savjestno i obsežno
očitovanje o marljivosti, kvalifikaciji i t. d. referendara
kad isti njegov revir ostavlja, predložiti predpostavljenom si
šumarniku. Isti imade k tomu svoje primjetbe polag vlastitih
opažanja tičućih se referendara pribilježiti, i tom prilikom kod
onih referendara, koji su obavljali poslove nadlugara, izrično
napomenuti, koji je uspjeh prigodom revizija tom prilikom postignut,
a po tom ima se to izvješće odmah podnieti vladi. Ova
će sve ove izjave sakupiti i nakon što budu iste providjene
opazkami nadšumarnika — da li je naime isti s njima sporazuman
ili nije -— podnieti tečajem prvih 5 dana svakoga četvrtgođišta
resortnom ministru, gdje će se isti medju ostalimi personalijama
referendara pohraniti.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 485 —


Nadšumar ima podnieti svoje izjave i o onim kandidatima,
koji doduše nisu direktno pod njim službovali, ved su možda
službovali pod kojim posebnim povjerenikom, koji je u području
njegove nadšumarije poslove oko uredjenja šuma ili koje druge
poslove rukovodio. U tom slučaju ima se izjava nadšumara ponajprije
dostaviti dotičnom povjereniku, koji imade svoje mnienje
k tomu pridodati, a tada se to ima što prije odpremiti na dotičnoga
šumarnika. U pogledu dalnje odredbe, potičude od povjerenika
odnosno šumarnika ili nadšumarnika, glede referendara
zabavljenih komisijonalno kod poslova oko uredjenja šuma
upućuje se na §. 21.


Isto tako, kao što je do sele rečeno, da se ima izvjestiti o
službovanju referendara dok je obavljao poslove nadlugara na
srezu, ima izvjestiti nadšumar, a šumarnik to popratiti jestnom
ili niečnom izjavom, kojim je uspjehom obavljao referendar
poslove oko uprave nadšumarije za vrieme gore propisanih
5 mjeseci i kakove je isti sve račune tom prigodom položio.
Šumarnik ima osim toga izkazati kod kojih je blagajničkih
revizija kandidat prisustvovao.


§ 27.


Nakon dovršenog praktičkog bieniuma i izpunjena svih
na to se odnosećih uslova i nakon što je vojnoj dužnosti udovoljeno,
može se referendar kod resortnog-ministra prijaviti za
polaganje šumarskog državnog izpita.


Pravo na dozvolu polaganja izpita utrnjuje nakon 5 godina
iza položenja prvog šumarskog izpita.
Molbi se ima priložiti:


1. vlastoručno pisani kratki životopis;
2. maturalna svjedočba;
3. svjedočba o predpraksi;
4. svjedočbe o polazku akademije i sveučilišta;
5. dnevnik i od strane onih kandidata, koji ne spadaju
vojničkom odjelu lovaca na konju (reitendes Feldjagercorps);
6. pismeni izkaz, da je izpitnik udovoljio svojoj vojnoj
dužnosti.


ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 486 —


Do sele navedene ustanove tiču se samo zanimanja i poslovanja
kandidata za vrieme prakse, a držimo, da 6e interesovati
vriedne čitaoce ako još priobćimo i one paragrafe ovih
propisa, koji se odnose na sam šumarski izpit (ovaj odgovara
našem »državnom izpitu za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
«). To su paragrafi 28—30 ovih propisa, dočim
zaključni §§. 31—36 govore o položaju šumarskih asesora
(oni referendari koji su s uspjehom položili šumarski državni
izpit dobivaju naslov »asesora«) o njihovom namještenju
sada odmah ili kasnije kod šumarske državne uprave; o pravu
na promaknuće na nadšumara, eventualno kasnije na šumarnika
i t. d. 0 svem tom progovorit ćemo drugom zgodom u
ovomu listu.


Osobne viesti.


Odlikovanje. Njegovo cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo
blagoizvolilo je Josipu Ha vašu kr. šumarskom ravnatelju u Zagrebu u
priznanje njegovih na polju .šumarstva stečenih zasluga premilostivo podieliti
red željezne krune III. razreda. »Srdačno čestitamo«.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije obnašao je imenovati abiturijenta šumarstva Levina Haneise´a
kr. šumarskim vježbenikom u privremenom svojstvu extra statnm kod
kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove sa sustavnom
pripomoći.


Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo obnašao je promaknuti: kr.
šum. kandidate Ivana Zvrickelsđorfera n 1. stepen a Virgila Boeriu´a ,
Dragutina Otta, Dragutina Lahnera i Belu Maiera u 2 stepen


XI. plaćevnog razreda, konačno kr. računarskog oficiala Julia Szenickog
a takodjer u 2. stepen XI. plaćevnog razreda, sve u području kr.
šumarskog ravnateljstva u Zagrebu; nadalje kr. šum. kandidata Ladislava
pl. Hamara u 1. stepen XI. plaćevnog razreda u području kr. šumarskog
ureda u Otočcu.
Družtvene viesti.


Sjednica upravnog odbora obdržavana je dne 17. kolovoza t. g.
pod predsjedanjem presv. gosp. grofa M. Bombellesa družtvenog predsjednika,
te je u njoj riešeno više tekućih predmeta i stavljenih pred