DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 463 —


Nerod ili prosti bagrem´*´ u budućnosti naših urb.
zemljištnih zajednica.


Piše Š. Bellamari(5, kr. kot. šumar.


Prije 4—5 godina, prigodom obdržavauja glavne skupštine
hrv.-slav. šumarskog družtva u Zagrebu, razvio se je
razgovor medju nekojom gospodom sustručari, o po meni zavedenom
uzgoju neroda (akacije) u šumama urb. zemlj. zajednica
i na obraslim pašnjacima, koji su importiranje i uzgoj
ovoga drveća u naše šume strogo odsudili, te naglasili, da je
to nepraktično i da se mi moramo držati ponajviše hrasta.


Žaleći, da se nisam desio u tom krugu, e da opravdam
svoj rad, evo me sada da javnim putem to učinim i na temelju
stečenog izkustva još bolje utvrdim opravdanost uzgoja akacije**.


Stupivši samostalno god. 1891. kao upravitelj šumskog
kotara Ludbreškog, prva mi bijaše briga, da upoznam sve urb.
obćine i njihovu šumsku površinu, broj urb. selišta, a što je
najglavnije, broj samostalnih ovlašlenika, odnosno ognjišta. Pro-
učivši temeljito sve i sravnivši godišnji etat pojedinih sastojina
sa brojem ognjišta i potreboću ogrievnog drva, za ista uvidio
sam, da godišnji etat sadanjeg srednjeg uzgoja, te 30-, odnosno
60-godišnju obhodnju i vrst drva, niti iz daleka ne pokriva
potreboću ovlaštenika na ogrievnom drvu.


Razlog ovoga pomanjkanja imade se tražiti u sliedećem:


Prigodom segregacije, dobile su naše urb. obćine u ime
šumske i pašničke kompetencije stanovitu, ali vrlo neznatnu
površinu na svako urb. selište i to od prilike 4—5 jutara, a
nekoje opet dobiše samo obrasle pašnjake u ime pašnjačke
i šumske pripadnosti.


Ovdje moram naročito iztaknuti okolnost — koja je obćenito
poznata — da su urb. obćine dobile vrlo loše šume
koje su prije segregacije poharačene, ili uslied nezazborite sječe
i paše u takovo stanje dospjele, da o potrajnom šumskom gospodarstvu
nije moglo biti govora.


* Kobinia paeuđo acacia.
** Pridržajem ovaj po našem puku obćenito prihvaćeni naziv, akoprem isti
skroz opravdan nije.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 464 —


Uvažiti na dalje treba, da su ovakove šume, pa bile i u
dobrom stanju, nakon segregacije dok su urb. obćine stupile u
posjed, ostale dulje vremena bez stručnog nadzora i uprave;
s njima su upravljali i gospodarili obd. odbornici, koji su
sjekli što i kako su htjeli, dok nisu bili imenovani urbarskoobdinski
šumari, koji su bar donjekle uredili gospodarstvo i
sječu tih ostanaka. A što sam primjerice našao tada u ovome
kotaru ? Na obalama rieke Drave i po močvarnih nizinah nalazimo
nješto jalšika i vrbika; u ravnici nalazimo na riedko
obrasle pašnjake sa starimi suhovrhastimi hrastovi, koji su
takorekuć izgubili svaku vriednost, jer bi se davno prije bili
morali ureda radi unovčiti.


U briežuljastom položaju nalazimo mlade mješovite bukove
i grabrove sastojine, koje representiraju neznatnu vriednost, a
na nekojih mjestih vidimo šikaru, od koje neće biti nikad
ništa, i oveće popuzine zemlje, nastale usljed nerazborite sječe
i zanemarenog pošumljenja. (Tako je naime izgledalo g. 1891,
ali sada imade drugo lice).


Predjimo sada na vlastelinske šume, da vidimo bili se iz
njih žiteljstvo moglo drvariti. Prvo je vlastelinstvo u Rasinji
koje posjeduje 2375 jutara šume, od koje je izkrčeno (dozvolom
oblasti) do 600 jutara, a ostalo je nizka mlada šuma (posje^
čeno prije 12 godina) sa nješto starije sastojine.


Vlastelinstvo u Vel. Bukovcu imade 800 jutara mlad je
šume, koje prihod sa redovite sječine upotriebljuje za vlastito
gospodarstvo.


Tu naime šuma služi više u lovačke svrhe, te se u velike
štedi, samo prestara stabla sjeku se.


Treće je vlastetinstvo grofa Lamberta u Slanju sa šumskom
površinom od 1.762 jutra. Ovo vlastelinstvo podiglo je prije
2 godine parnu pilanu, koja će još za kratko vrieme izcrpsti
stariju sastojinu i onda smo gotovi. (Mimogred budi spomenuto,
da se na istom vlastelinstvu sada podiže tvornica škroba .


Zatim dolazi vlastelinstvo Martijanec koje imade do 280 jutara,
većim dielom mladjih branjevina, te je i samo primorano
kupovati ogriev iz drugih šuma za vlastitu porabu.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 465 Konačno
je povjerbina kneza Batthyany-a sa šumskom
površinom od 2768 jut. od koje je za šume ležeće u ravnici
sa površinom od 985 jutara, podieljena dozvola za izkrčenjepretvorbu u drugu vrst kulture tako, da sada ostaje samo 1783.
rali šume.


K tomu mora se još pridodati nješto privatnih kolinjaka
i time smo gotovi sa cielom šumskom površinom budbrežkog
kotara.


Da je ova šumska površina premalena za obskrbu žiteljstva
od 34.000 duša, koje ovaj kotar ima sa 4.500 kuća (stanje
od god. 1890.), to će mi se pi´iznati, ako se tome uvaži; da
se iz kotara ludbrežkog drvare ne samo njegovo žiteljstvo,
većgotovo i cielo žitelj stvo »Medjumurja«
gdje takorekud ništa ili vrlo malo — i to kraj dravske obale


— šuma imade.
Iztaknem li na dalje, da se broj ovlaštenika na pojedine
Tirb. obc. šume od vremena segregacije do danas, i to uslied
provedenih zadružnih dioba, razvrgnuda zajednica,
kupo-prodaja i t. d., mal ne i podvostručio, a dosliedno
tome i broj ognjišta, koja opet surazmjerno i veču gromadu
ogrievnog drva potrebuju, dočim je šumska površina ostala ista,
to se stručnjak mora ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem, jer
nas čeka težka zadaća, da na istoj šumskoj površini uzgojimo
dvostruku gromadu. drva.


U podkriepu ovoga navesti ću primjer sa jednom urb.
obćinom.


Urb. zemlj. zajednica Poljanec dobila je putem segregacije
god. 1871. do 90 jutara šume na svojih 22 i *ls urb. sehšta.
Ovih 22 i */8 selišta sačinjavalo je tada 48 samostalnih
ovlastenikah sa istim brojem kuća. Uzmemo li poprieko, da
svaki od tih posjeduje samo jednu peć i kuhinju, dakle bijaše
tada 96 ognj išta.


Danas pako ova zemlj. zajednica imade 94 suovlaštenika,
dakle najmanje do 188 ognjišta, za koja
je potriebno skoro dvostruko toliko ogrievnog drva, dočim površina


34
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 466 —


nam ostaje ista sa 90 jutara. Pitam ja sada: što ćemo na tih
90 jutara uzgajati ? Zar možda hrast, za kojeg nam je potrebno
100—150 godina; zar ćemo na toj površini zavesti visoki uzgoj
sa 80- ili 100-godišnjom obhodnjom tako da će se svake godine
manje od jednog jutra sječi, na kojoj površini niti iz daleka
ne može uzrasti drva, koje bi dostatno bilo za 188
ognjišta kroz cielu godinu.


Uzgoj hrasta dakle moramo prepustiti sasma šumskim
veleposjednikom, kojima nije toliko stalo do ogrieva, a za
zemlj. zajednice ja bih preporučio, i to: za močvarne površine,
jalšu i jagnjed, a u svim drugim predjelima (izuzev visočine)
akaciju, a gdje odnošaji dopuštaju u smjesi sa pitomim
kestenom, od kojega bi ovlaštenici imali dvojaku korist, jer
nam daje čvrsto gradjevno drvo i plod, od kojega zemlj. zajednice
svake godine mogu crpiti znatni novčani prihod.


Preporučajuć akaciju, moram o njoj nješto obćenitijeg navesti,
i opravdati tu preporuku.


Po pričanju akacija je prva uzgojena u Parizu koncem


16. stoljeća i to iz sjemena, koje je iz inozemstva uvezeno, te
se je kasnije po cjeloj srednjoj Europi u velike razprostranila.
U 18. stoljeću pako prionuli su u Njemačkoj uzgajati ju kao
šumsko drveće u oskudici ogrievnag drva, a to kao brzo rastuće
drvo. Ona uspjeva tako rekuć na svakom tlu, te se zadovoljuje
i sa mršavom pjeskuljom, na kojoj ju sade — jer se
na široko ukorenjuje — za zaštitu tla, a nalazimo ju čak i
na dravskim obalama, u smjesi sa jalšom i vrbom
kao samonik, gdje takodjer bujno uspieva*
,*


* u jednom mojem stručnomu mnienju o dopustivosti prodaje hrastovih stabala
sa jednog obraslog pašnjaka kraj dravske obale i nažina kultiviranja iste po.
vršine, iztaknuo sam uzgoj jalše i akacije (jer je tlo pjeskovito i izvrženo poplavi)
kojoj smjesi se je jedan gospodin stručnjak valjda začudio, metnuvši kraj akacije
znak pitanja i uzklik.
Ako dakle akacija kao samonik ili od naravi uspieva na obalama Drave u
smjesi sa jalšom, zašto se nebi uzgajala svagdje gdje su uvjeti (tlo, položaj i t. d.)
jednaki. U podkriepu toga navesti mi je, da u susjednom Medjumurju ugarski šumari
pošumljuju dravske naplave sa samom akacijom, koja dobro uspieva.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 467 —


Osobito se preporučuje uzgajati akaciju na strmom položaju,
gdje se je bojati, radi rahloga tla, popuzine zemlje, a sade ju takodjer
na željezničkim nasipima za učvrstu tla, te kao živi plot.


Akaciju upotriebljuju takodjer kod uredjenja bujica i pošumljenja
primorskog krša. Prije 15. godina zasadjena je akacija
u okolici Šibenika (u Dalmaciji) u strogo kamenitom predjelu,
na kojem je dobro napredovala, kako sam se pred-lani
osobno osvjedočio.


Tko je imao prigodu putovati željeničkom prtigom iz Gyekeneša
prema Pešti, taj je mogao opaziti u monotonoj ravnici
izmedju Kapošvara do Pešte, gdje iizgojiše akaciju kao ´ovede šumske
komplekse i uz poljske puteve na majurima kao drvored. Uzgojena
kao drvoredj daje svake druge ili treče godine izobilja
ogrievnog drva, kojega u nešumovitih krajevih veoma ciene.
Toga radi preporučuje se uzgati ju na obć. pašnjacih sa
»siekom na glavu« i to u većih razmacih, gdje u ljetno
doba pruža stoki hlada. Ona daje dosta ogrieva, a lišće joj
marva rado brsti.


Drvo akacije upotriebljuje se — izuzev ogriev — za kolje,
koje dobro dolazi sada kod regeneracije vinograda; kolari i
tokari takodjer ju ciene; a dade se liepo laštiti (politirati), pak
ju rabe i u stolarstvu.


Drvo je tvrdo i elastično, te se radi izvanredne žilavosti
upotriebljuje za gradju, jer u 30. godini — osobito ako u
sklopu uzraste — poluči tehničku doraslost, te se može upotriebiti
za jače grede i razni lies, kojega neki uzporedjuju sa
hrastovinom.


Za razne manje gradjevine rabe ju nad zemljom i u zemlji, a
i pod vodom, u kojoj se dugo uzdrži, što nam dokazuje okolnost,
da ju mlinari upotriebljuju za palce mlinskih kotača.


Akacija se razplpdjuje lahko, i to: sa sjemenom, ključićima
i izdancima, koje tjei-a iz žilja.


Sa sjemenom osobito treba oprezno postupati, jer zasije li
se jednostavno u zemlju kao i drugo sjeme, vrlo će slabo niknuti,
a dogodi se, da od sveg posijanog sjemena, ne proklija
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 468 —
niti jedno zrno. Toga radi mora se se sjeme prije sjetve nata


pati n dosta mlačnoj vodi, po 10—15 satili i tada ga malo u


hladu posušiti i zasijati u gredice ili omaške, nu prvo se pre


poručuje kao uspješniji način radi lagljeg obradjivanja i plev-


Ijenja u prvoj godini; u drugoj se godini već razsaditi može, i


tada ne imamo s njom nikakovog posla.


Gdje se akacija jednoć razplodi težko ju je izkorjeniti, jer


tjera jako iz žilja.


Dok se posječe tjera bujne izdanke, jer posjeduje izvanrednu
izbojnu snagu tako, da jednogodišnje mladice uzrasta
preko 2 metra visoke.


Razplodjivanje ključičima biva tako, da se jednogodišnji
mlazovi u proljeću sa 4—5 pupoljaka odrežu i jednostavno u
zemlju zasade a da 1. ili 2. pupoljaka nad zemljom ostanu.
Ovi se kroz godinu dana razviju u korenjake, te se sljedeće
godine mogu presadjivati kao gotove sadjenice.


U mojem šumskom biljevištu, gdje se godišnje uzgaja do
preko 50.000 biljka akacije za naplodjenje sječina zemljištniti zajednica
i za popuzine zemljišta, napravio sam ovoga proljeća pokus
sa 10 ključića, koji su svi do jednoga potjerali.


Akacija početkom lipnja grozdoliko cvate, ter joj cviet rado
posjećuju pčele, stoga je ona u priedjelih gdje se pčelarstvom
bave, vrlo cienjeno drvo.


Akacija vanredno brzo i bujno raste tako, da u 25. do


30. godini postizava debljinu, kao ni jedno drugo drveće, te se
— osobito za seosku gradju — dade upotriebiti za grede i
tramove. Primjera radi navesti mi je, da u parku Njegove
Jasnosti Edmunda kneza Battbyanya u Ludbregu imade više stabala
akacije, koja su se u slobodnom stanju vanredno bujno razvila.
Jedno takovo stablo, koje je staro 30 — 33 godine, imade
promjer u prsnoj visini od 60 cm. a podpuna visina iznaša 30*5 m.,
te je ravno kao svieća. Od duljine toga stabla može se upotriebiti u
gradjevne svrhe preko 13 metara do prve grane, a preko ove
još imade sposobne duljine od 6 metara, koja se može za manju
gradju i lies upotriebiti. Drugo jedno stablo akacije, koje je
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 469 u
tom parku posječeno, mjeri na panju 96 cm. promjera,
a bijaše isto tako ravno i zdravo stablo ; starost njegova biti
će do 40 godina. Zašto dakle, da ovu vrst drva izključimo,
kad posjeduje sva dobra svojstva i osobito brzi uzrast?


U šumi urb. zemlj. zajednice Torcec, gdje je prije 9 godina
jedna sječina pošumljena sa akacijom, izrasao je pomladak do
sada tako, da se čovjek nad tim uspjebom upravo diviti mora. Tu
nalazimo stabala već sa 21 cm. prsnog promjera i sa
15 metara visine. Stabla su uzrasla u sklopu, te su sasma
čista i uzpravna.


U ovoj šumici, dao sam izkolčiti jednu pokusnu plohu
od 100 n", te sam na istoj pronašao drvnu gromadu od 9"45 m´.,
prema čemu bi drvna gromada iznašala na jedno m k a t astralnom
jutru 151´2 m^ Naglašujem da je to devetgodišnj
a šuma, u kojem vremenu uz najbolje stojbinske odnošaje
nijedna vrst drveća ne može toliko dorasti.


Da cienjenom čitatelju pružim odmah dokaz za ovu tvrdnju,
dao sam njekoje glavnije vrsti drveća izmjeriti od iste debljine
(od 21 cm.) u prsnoj visini te sam ustanovio, da je — od
prilike na istoj stojbini — nuždno, da poluči ili doraste tu
debljinu i to:


Akacija (prsni promjer) 21 cm. 9 god.


Hrast » » 21 » 34 »


Bukva » » 21 » 28 »


Grab » » 21 » 30 »


Jalša » » 21 » 25 »


Topola » » 21 » 18 »


Kesten » » 21 » 20 »


Zao mi je, da četinjače ne mogu uzporediti, jer ih u ovom
kotaru malo ima, i to mladjih.


Uzporedimo li dakle dobu ostalog drveća za koje ono doraste
istu debljinu sa akacijom, to vidimo, da sve druge vrsti
drveć a potrebuj u najmanje dvostruko toliko vremena, te
na to moramo položiti veliku važnost, a to je i ona prednost
radi koje imamo posvetiti veću pažnju akaciji.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 470 —


Kada je vidilo ovdašnje pučanstvo ovakove sjajne uspjehe akacije
u ovo zadnjih devet godina — jer se s njom pošumljuju sve
sječine u briežuljastih predjelih — prionulo je i ono, te je
počelo u privatne svoje kolosjeke akaciju saditi.


Tako me svakoga proljeda dolaze seljaci moliti, da im
dadem gotovih biljka za presad ili da im nabavim sjemena,
što im ja vrlo rado učinim, a dadem većini i po nješto biljka
iz šumskog biljevišta i to bezplatno. Kako su seljaci iz početka
mrmljali i sa nezadovoljstvom sadili akaciju u sječinama govoreć:
»što će nam taj drač ili to trnje«, tako ju danas, osokoljeni
sa uspjesima, sami dolaze moliti, da n. pr. kojoj zajednici
opredielim veći broj akacije, a nekoji mi ju dapaČe i
i kradu u proljeće iz biljevišta.


Više zemlj. zajednica moli — osobito one čiji pašnjaci leže
uz Dravu, kao n. pr. Vel. Bukovec, Karlovce i t. d. — da im
se na njihovim pašnjacima (neobraslim) zasadi akacija u redovima
na veće razmake, da im pašno blago za ljetne sparine
imade zakloništa. Ne samo sa toga gledišta oni to mole, već mole
i s razloga, što je tamo tlo pjeskovito i bez zastora, na kojem
u ljetnih mjesecih od suncožara ugine svaka travka tako, da
blago ne ima nikakove paše. Uzgovši akaciju 5—7 metara
visoko, mogu zavesti »okresno gospodarstvo«, koje će im
svake 2 ili 3 godine davati obilno ogrievnog drva.


Time je obezkriepljena tvrdnja onih, koji tvrde, da je
seosko pučanstvo u načelu uvjek protivno pošumljivanju. jer
dok se žiteljstvo osvjedoči o uspjehu i koristi pošumljivanja
tada oni sami promiču pošumljenje, nu dok do toga osvjedočenja
dodju, treba da šumar mnogu gorku proguta, da je
ustrajan u svom mukotrpnom radu, odlučan, i uz to, da dobrim
savjetom pučanstvo uputi i poduči o blagodati pošumljenja.


Ja sam se primjerice osvjedočio, da se sa liepim načinom
dade sve polučiti, puno laglje nego uporabom prisilnih sredstva
sa strane oblasti.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 471 —


Gospodin Ivan Partaš, kr. profesor na šumskoj akademiji
zagrebačkoj i sadanji urednik »Šumarskog lista* izvolio je u
svojem referatu za glavnu skupštinu našega družtva za g. 1896.
pod naslovom: »O načinu uredjenja šuma stojedih.
pod osbitim javnim nadzorom«, preporučiti i raztumačiti
razne metode uredjenja za ove šume, a na koncu zaključio
sa sliedećim:


Kod uredjenja šuma još imade važnih, momenata, a to je
izbor vrsti drva, obhodnja i vrst uzgoja.
Ja ču se ovdje u kratko osvrnuti na ova tri glavna momenta,
obzirom na predstojeće uredjenje šuma zemlj. zajednica.


Kako je uvodno spomenuto, naše zajednice imadu male
šumske površine, na kojima nam je zadaća obzirom na pravne
odnošaje sadanjih ovlaštenika i njihovih nasljednika, zavesti
potrajno šumsko gospodarenje kojim ćemo osjegurati ovlaštenikom


— koji su se od vriemena segregacije do danas skoro podvo stručil
i — dovoljnu količinu ogrievnog i gradjevaog drva.
Do sele je ponajviše kod urbar. obć. šuma zaveden srednji
uzgoj, koji se kao najprikladniji preporučuje za občine, jer nam
pruža najrazličitije gradje i sortimenta za lies.


I koliko se preporučivao srednji uzgoj za šume zemlj.
zajednica i bile prednosti istog uzgoja koliko mu drago blagodatne,
nije druge nego se sa tim uzgojem rastati, i zavesti nizko
šumsko gospodarenje sa uzgojem akacije, u smjesi sa pitomim
kestenom — naravno gdje je to moguće i gdje je sa
šumsko-redarstvenog gledišta to dopustivo, da
se zavede.


Sto se tiče obhodnje za nizki uzgoj, moramo nastojati, da
ista bude, prema vrsti drva, što kraća, a mnijem, da bi uputno
bilo za akaciju zavesti 20-godišnju obhodnju, jer za 20 godina
imamo već liepih stabala i za gradnju sposobnih, a k tomu
obilno ogrieva, što je za šum. ovlaštenike najpotrebnije.


Glede načina uredjenja preporučio bih razšestarenj e
na jednake godišnje sječine, koja je metoda najjedno
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 472 —


stavnija* jer ne iziskuje mnogo posla i obračunavanja što je
glavno kod uprave šuma zem. zajednica, da se naime posao
olahkoti, jer tu ne imamo jedno jedino zaokruženo šumsko gospodarstvo,
gdje je nadzor i uprava mnogo laglja, neg o nji h
50—60 i više, koja su veoma razštrkana.


Lahko je gospodariti i zavesti kompliciranu metodu uredjenja
ondje, gdje je jedan vlastnik, ali je to težko kod 50 i
više vlastnika, uz isto osoblje, kako su sada sastavljeni šumskoupravni
kotari kod političke uprave kod nas, a nuz to je šum.
upravno osoblje vezano, da vrši vrhovni nadzor nad svimi sumarni
svoga kotara.


Kako rekoh, to je najlaglja, jednostavnija a uz to i najjeftinija
metoda, na što se takodjer osobiti obzir uzeti ima, jer
ovlaštenici doprinašaju danas znatne troškove za svoje šumsko
gospodarenje, jer osim troškova poreza, uprave, čuvanja, kultiviranja
i t. d., koji su troškovi vrlo visoki, moraj a doprinašati
po zakonu o uredjenju zem. zajednica i njeki iznos za
vodjenje svojih bilježničkih i blagajničkih poslova i t. d. Zavedenjem
koje komplicirane metode uredjenja, zahtjevalo bi to povećanje
broja strukovnog osoblja, što opet znatnih novčanih žrtava
stoji.


To bi bilo skroz suvišno kad možemo jeftinije to isto obaviti,
jer se i onako čuju pritužbe ovlaštenika u jesensko doba,
prigodom diobe drva: da veoma malo ogrieva dobivaju, koje
niti iz daleka nije vriedno onih troškova što moraju doprinašati
za upravu, porez, čuvanje i t. d.; pak se često dogodi,
osobito kod onih ovlaštenika, koji svoje vozne marve ne imaju,
da svoju godišnju pripadnost ostave u sječini ležati, jer im se
ne izplati iznajmiti kola za prevoz do kuće.


Što se tiče 20-godišnje obhodnje, ako se zavede uzgoj
akacije u smjesi sa pitomim kestenom, to ćemo time prema
dosadanjoj veličini sječina povećati površinu istih, na kojoj
ćemo surazmjerno dobiti i veću drvnu gromadu, što je glavno,


i št o suo vlas te n iei od buduće g uredjenj a od na s
očekuju .
* Koja đniga metoda ne može kod ovako Dialenili šuma ni u obzir doći. Ur.
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 473 —


Moram naglasiti k tome, da akacija posjeduje izvanrednu
izbojnu snagu kao ni jedna druga vrst drva, a tjera takodjer
i iz žilja, koja nam okolnost zajamčuje, ako nas u 20. godini
panjevi iznevjere, da nam ne će biti nuždno
sadnjom nadopunjavati takovu šumu.


Uzgojem akacije do 20 godina, dobiti će ovlaštenici dovoljno
ogrieva a i krasnih stabala od 35 do 45 cm. i više
promjera, iz kojih mogu iztesati greda, tramova i t. d. od
raznih dimenzija, koje naši seljaci upotriebljuju kod gradnje
kuća, koja se gradnja, obzirom na čvrstoću i žilavost,
kako jur gore rekoh, može uzporediti sa hrastovinom,
jer dok je suha, tada je kao željezo čvrsta.


Pričaju mi ljudi, da može ovakova gradja uzdržati na
suhom 80 do 100 godina.


Ne poluči li akacija još u 20. godini dovoljnu debljinu,
da ju možemo upotriebiti za gradjevne svrhe, tada je lahko
pomoći se time, da na godišnjim sječinama ostavimo po rali
stanoviti broj stabala iz sjemena uzraslih i ravnog uzrasta, da
se bolje razviju do sliedeće sječe.


Ja sam time iztaknuo dobra svojstva akacije, nu primjetiti
mi je, da akacija u mladosti trpi mnogo od divljači osobito od
zečeva, koji joj u zimsko doba oglodju koru i često ju sasma objele
tako, da mora poginuti; nu tomu se doskoči na proljeće time,
da se na koren posječe, te ponovno tjera. Medjutim ne smijemo
se toga bojati, jer se ta šteta na većoj sječini izgubi. Dok je u


3. ili 4. godinijtrpi akacija od srnjaka, koji kao danajradje svoje
rožčiće o nju stružu, ali to su oštećivanja neznatne naravi.
Mnoga gospoda, kojima je naslov ove razpravice u početku
izgledo smiešan, mnijem, da se sada osvjedočiše, da to u istinu
nije, te da akaciju ne moramo samo u perivojima uzgajati,
nego, da je ona sposobna, obzizom na dobra svojstva drva, da
ju uzgajamo i u šumama i na obraslim pašnjacima. Ja svoje
rekoh i držati ću se toga svagdje, gdje će to okolnosti
dopuštati.