DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 443 velike
štete nanieti šumogojstvu. Polag opisa gornjih uoviaa sastoji taj
izum u tom, da se je pronašlo paljivo koje sastoji od 95"/^ zemlje i 57o
ostalih primjesa — što je dakako tajna — pa da se tim materialom
mogu ložiti peći i t. d. u obće da je tada takova zemlja kadra podpunoma
iztisnuti drvo i kameni ugljen kao paljivo. K ovoj viesti dometnuti
nam je samo toliko, da ima više puta izuma, koji u malom vrieđe,
nu u velikom gotovo nikakove praktične vrieđnosti ue imaju.


NoTa plemenita rilba u Europi. Kako u >Centralblattu f. d. G,
Porstwesen«; čitamo, uspjelo je ribogojcu Jaffe´u dopremiti u Europu
plemenitu vrst amerikanske pastrve poznate pod imenom Salmo purpurata
(Purpur oder Rothkelchenforelle) potičuće iz sjeverozapadnoga kraja
sjeveroamerikanskih združenih država. Dugo se je vremena mislilo, da
to nije moguće provesti; nu Jaffe nije se dao zaplašiti prigovori Amerikanaca,
pak mu je uz velike potežkoće kod transporta uspjelo znatniju
količinu jaja u Europu transportirati, iz kojih su se mlade pastrve izvalile
i dobro napreduju.


Promjerka koja pokazuje zbroj temeljnica (Kreisfliiehen-Zahlkluppe)
opisuje u 7. broju frankfurtske »Allg. Forst u. Jagdtzeitung«
prof. VVimmenauer i priobćuje ujedno rezultate postignute ovom promjerkom
i koji se vrlo malo razlikuju od izračunanih temeljnica. Kod
193 stabala nadjeno je ovom prorajerkom da iznosi zbroj temeljnica ovih
stabala upravo 5203 m^, dočim točnim izračunanjem upravo 52 m^. Ovo
je upravo sjajan rezultat, pa bi se poraba ove promjerke u praktične
svrhe i našim stručnjakom preporučiti mogla. Ovakovu promjerku izradjuje
u Giessenu g. W. Sporhase za cienu od 70 maraka (oko 42 for,).
Kod više exemplara obećaje znatniji popust.


Pitanje o pošumljiranju na njemačkom posjedu u Africi
razpravlja se u njemačkih stručnih glasilib, pošto mnogi tamošnji krajevi
oskudjevaju na šumami. Potanje pisao je o tom profesor Dr. Volkens ,
nu njegove tvrdnje donekle pobija u Dankelmanovu listu »Zeitsehrift
fur Forst u. Jagdwesen« prof. Mayr, akoprem je i on o potrebi pošum-
Ijivanja, koje ima u velike svrhu popraviti tamošnje loše podneblje, pođpuuoma
uvjeren. Kako se vidi Njemci kane na svcij afrikanski posjed i
trošiti, a ne samo ga izcrpljivati.


Broj 1581. — 1899.


Natječaj.


Kod otočke imovne obdine izpražnjeno je mjesto kotarskog Šumara
Sa sjedištem u Otočcu.


Tim mjestom skopčana je plaća najnižeg stepena X. daevnog razreda
od 800 for. godišnje, osim toga stanarina od 175 for., paušal za uzdr
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 444 —


žavanje konja ođ 350 for., u ime odštete deputatuog zemljišta 50 for.,
a ogrievnih drva 63 for. te propisane dnevnice za izvanjsko službovanje.


Molitelji, koji to mjesto polučiti žele, neka svoje propisno biljegovano
molbe do 10. kolovoza t. g. pođpisatom šumsko gospodarstvenom
uredu podnesu, te izkažu:


1. Krstni list;
2. Svjedočba o svršenih strukovnih naucih i položenom državnom
izpitu, te dosađanjem službovanju.
3. Liečničkom svjedočboni u kojoj mora biti izrično iztaknuto, da
je molitelj podpuno zdrav i kriepak za napornu šumarsku službu u planinskih
predjelih.
4. Svjedočbom nadležne političke oblasti o vladanju u svakom pogledu,
u kojoj ujedno treba naznačiti je li molitelj oženjen i koliko ima
djece.
Namještenje je prvu godinu privremeno, a nakon dokazane sposobnosti
definitivno uz pravo na mirovinu za sebe, udovu i djecu.


Šumsko-gospodarstveni ured.


Broj 22. šum.
1899.


Natječaj.


Kod vlastelinstva kneza Schaumburg Lippe-a Virovitica u Slavoniji
imade se sa


1. listopadom 1899.
popuniti mjesto


Šumarskog pristava za pisarničku službu


sa liepim rukopisom, te koji je njemačkom i hrvatskom jeziku vješt i
svršio sa dobrim uspjehom koju srednju šumarsku školu.
Plaća mjesečno 50 for. uz bezplatan stan i ogrievna drva bez
privoza.
Molbe obložene sa prepisi svjedočba imadu se kneževskom nadzorničtvu
šuma u Virovitici (Slavonija) priposlati.


^adzornictvo šuma vlastelinstva kneza Schaumburg
Lippe-a.


u Virovitici, dne 9. srpnja 1899.