DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 428 —


članovom nikakove viesti o budućoj glavnoj skupštini, odnosno s njom
eventualno u savezu stojećeg izleta ili poučnog putovanja. Primjetiti
nam je medjutim, da su iz krugova naše gg, drnžtvenih članova učestali
glasovi proti nakanjenom putovanju u posestrime nam zemlje Bosnu
i Hercegovinu, jer da je taj put za većinu članova sa prevelikim troškom
skopčan, pa da bi se uslied toga jedva moglo računati na dostatan broj
učestnika na tom putu, pa da bi možda bolje bilo spojili sa predstojećom
glavnom skupštinom manji izlet n. pr. u naše Primorje, pregledati tamošnji
Kras i već izvedene na njemu kulture, u tečaju se nalazeće zagradjivanje
tamošnjih bujica i t. d. eventualno se još na kratko zadržalo
u našoj »Svici« Gorskomu kotaru. Taj bi put, dakako bio skopčan
s daleko manjim troškom nego li put u Bosnu, a pružio bi mnogo poučnoga
svakom posjetniku tih krajeva, navlastito onim, koji te krajeve
ne poznaju. — Glede darova, koje je đo sele družtvo za družtveni šumarski
muzej primilo, spomenuti nam je, da će družtvena uprava naposeb
u ovom organu objelodaniti izkaz darovanih predmeta i imena p. n. gg.
darovatelja i izraziti vrhu priposlanog svoju zahvalu, čim se bude prva
sjednica obdržavala — u koliko to do sele jur učinjeno nije. — Glede
»svečanoga broja«, koji je imao odma nakon prošlogodišnje glavne skupštine
izaći, ubavjestiti nam je gg. članove, da je isti u tisku i da će
doskora kao posebna spomen-knjižica na boljem papiru izaći. Akoprem
je družtvena uprava nastojala, da svojem odnosnom obećanju u tom pogledu
što prije udovolji, ipak je izdanje tog t. z. »svečanog broja« sa
mnogo većim potežkoćama skopčano, nego se je prije i misliti moglo, pa
s toga još sve do sele izašao nije.


Dopisi.


Njekoliko rieči o §§. 36. i 37. zakona od 35./4. 1894., te §. 13.
zakona od 36./3. 1894, o koliko isti govore o samostalnoj razpoložbi
i upravi imovine zemljištnih zajednica, te o namještenju sposobnog lugarskog
osoblja za zaštitu svojih šuma.


Ne ima dvojbe, da je lugarsko osoblje temelj cielom radu i poslovanju
kotarskog šumara. Ako je to osoblje tjelesno nesposobno, nepismeno,
ili možda ćak i moralno pokvareno, badava dotičnom šumaru, pod
kojim takovo osoblje službuje, sav trud i muka. Da se je zapriečiti mislilo
takovom osoblju u službu doći, najboljim je dokazom hvaljena naredba
ministarstva unut. odjela i pravosudja od 1. srpnja 1857., te ostale
naredbe visoke kr. zem. vlade, koje traže, da lugarsko osoblje bude neporočno,
bez tjelesnih i duševnih mana, da je osposobljeno izpitom za
lugarsku odnosno šumsko-tehničku pomoćnu službu.


Ali na žalost što se opaža! U lugarsku službu — mislim ovdje
lugare zemljištnih zajednica´ — dolazi sve, samo ne osposobljeno osoblje.
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 429 —


Ne radi pomanjkanja na takovom — jer ako ga predbježno i ne ima,
svaki si ga bi dobar Šumar odgojio — nego zato; jer su kotarskim
oblastim odnosao njim na službovanje đodieljenim kr. kotarskim šumarom
kod izbora lugara i kod odmjere lugarskih beriva donekle ruke vezane.


Dobar, osposobljen lugar traži, da prema svom zvanju i plaćen bude.
Ako nije domaći već stranac t. j . u opredieljenom mjestu službovanja
bez svoje vlastite kuće i kućišta, mora imati beriva bar 300 for. godišnjih
da bar njekako živiti može, jer se od njega traži da bude u službi valjan,
nepodmitljiv, bezobziran, u obće da vrši službu onako, kako zakon od
njega iziskuje.


Tko će dati tolika beriva lugaru? Zar jedn a zemljištna zajednica?
Rado bih vidio šumara, koji je takovimi beriri u okviru zakona o zem-
Ijištaih zajednica svoje lugare obskrbio!


Reći će tko, zaokruži više zemljištnih zajednica u jednu čuvariju,
odredi svakoj njeki stalni doprinos dokle dobiješ željenu svotu za koju
osposobljenog i vriednog lugara dobiti možeš, pak si postigao što si želio.


Neka ali pokuša.


Na temelju §. 26. zakona o zemljištnih zajednica od´ 25./4. 1894.
upravljaju i razpolaž u zemljištne zajednice pod nadzorom oblastih samostalno
svojom imovinom, prema tomu pristoji zemljištnim zajednicam
i pravo, da si sam e izaberu lugarsko osoblje, koje će im čuvati šume.


Veli istina §. 12. zakona od 26./3. 1894., kojim se uredjuje stručna
uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzom i §. 27. zakona od 2a./4. 1894., o uređjenju zemljištnih zajednica,
da su dužne zemljištne zajednice, koje su vlastnice šuma, za čuvanje istih
namjestiti potrebito i prema propisu osposobljeno lugarsko osoblje. Ali
zakon nigdje ne odredjuje zaokruženje čuvarija, kojim bi se jedino mogla
lugarska beriva do potrebne svote povisiti, i tim osposobljeno lugarsko
osoblje dobiti, niti odredjuje oblastno namještenje lugara u tih novo
ustrojenih srezovih, dokle god glavna skupšliua svih ovlaštenika na to
ne pristane.


Neka se pohvali koji od gospode šumara, da je glavna skupštin
a svih ovlaštenika na to pristala!


Ne tvrdim, da nadzorna oblast ne smije lugarska beriva povisi vati,
ako zemljištna zajednica ne može preliminiranim iznosom u proračuna i
putem natječaja naći osposobljeno g lugara, koji bi upitno mjesto
uz dosadanju plaću nastupio, koja zemljištna zajednica povisiti voljna
nije; ali tim prisilnim sredstvom ne može oblast zemljištnoj zajednici
tako visoko razhod povećati, dok ima zemljištnih zajednica koje u 10
godina tolikog dohodka ne imaju, koliko bi ih osposobljeni lugar godišnje
stajao ! A s druge strane, bi li to i pravednost dopuštala!
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 430 —


S tog, dokle god se autonomija zemljištnih zajednica ne stegne,
nikada k cilju. Zaokruživati čuvarije ne smijemo, nadzorna oblast ne
može pojedinim zemljištnim zajedničara obzirom na siromaštvo i mali
posjed toliku svotu opredieliti, da si osposobljenog lugara uzdržavati
može; ergo šumaru ne preostaje ino, nego gledati si razorene ideale.


Pohvaliti će se možda koji od gospode kolega, beriva mojih lugara
ipak su uredjena. Jesu, ali da li na temelju zakona o zemljištnih zajednica?


I u županiji požežkoj radilo se prema configuraciji, veličini i položaju
šumskih objekata na zaokruženja čuvarija, na povišenju lugarskih
beriva prema plaći lugara obližnjih vlastelinstva, prema imućtvenom
stanju ovlaštenika; dapače ta su beriva bila u početku većinom ustanovljena
sa 100—200 for. godišnjih računajuć pri tom, da će za te svote
moći pribaviti prikladno, bar na njekom stupnju naobrazbe nalazeće so
i pismu vješto osoblje iz razreda najinteligentnijih seljana, za koje je
nade da će se vremenom izobraziti, lugarskom izpitu podvrći, da će uz
ta beriva više mara i volje nadzoru šume posvećivati, te da će se kasnije
ta beriva dok zemljištne zajednice same uvide ovu koristnu instituciju
primjereno povisiti; ali koje koristi od svega toga, kada su se zem-
Ijištne zajednice tomu oprle i utokom poslužile. ´


One su uspjele, a mi smo došli upravo onamo, gdje smo i počeli!
§. 12. zakona od 26./3. 1894. i §. 27. zakona od 25./4. 1894. ostao je
gdje je i bio, to jest crno slovo na papiru u praksi jedva provedivo.


Sto sliedi odtale ? U službi zemljištnih zajednica nema niti jedna
desetina osposobljenog lugarskog osoblja. U službu biraju zemljištne zajednice
osoblje osobito imućnijim seljanom poćudno, jer takovi kod izbora
glavnu rieč vođe, s kojim po volji razpolažu i crpe od njih vlastitu
korist na uštrb ciele zemljištne zajednice. Ne samo o kvalifikaciji,
nego ni pismenosti traga, jer pismenog ne samo u jednom, nego u više
sela niti ne ima. A je li takovom lugaru stalo da pošteno za 30—60 for.
godišnjih, kojih redovito dobiva i ne dobiva, služi? Ta jedan hrast je
toga vriedan!


Nije dakle ni čudo, da lugari kod zemljištnih zajednica niču kao
gljive iza jesenskih kiša, da danas polazi jedan, a za par dana drugi u
zasluženo stanje mira!


Ovo navedoh iz vlastite prakse, znajuć, da će ovo mnienje mnogi
od kolega dieliti uz nadu, da će se na mjerodavnom mjestu i zaokruženju
čuvarija, koje je vrlo zgodno i koristno za zemljištnu zajednicu i
i za šumsku obrambu, koji čas posvetiti, da se isto sa zakonom o zemljištnih
zajednica u sklad dovesti može.


To je šumara temelj, a bez njega postaje mu sav rad iluzornim.


Gjuro Cesarić.