DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 348 —


30 for. globe, od koje i t. d. (u kulturnu zakladu), te se ujedno
presudjuje na nošenje povjerenstvenih troškova.
Podjedno se krepošdu ustanova §. 25. toč. 3. zakona od


5. veljače 1886. odredjuje, da se posječena površina do jeseni
1898. opet biljkami na 1 metar razdaleko pošumiti imade, pod
prietnjom prisilnog pošumljenja.
Napokon se temeljem ustanovah §. 24. prov. naredbe od


15. srpnja 1895. br. 35633. proglašuju ove parcele »zaštitnima
šumama«, te se vlastnik poziva, da ovom uprav, odboru u roku
od 1 godine dana predloži »gospodarstveni program; a dok to
učinio ne bude ili dok mu program odobren ne bude, obustavlja
mu se kriepošču §. 15. zak. od 26. ožujka 1894. o
šumah stojećih pod javnim nadzorom svak a sječa pod
prietnjom globe od 100 — 300 for.
Riešitba kr. kot. oblastiod2. lipnja 1897. br. . .
stavlja se ovim izvan krieposti.


Proti ovoj riešitbi žup. upravnog odbora, uložio je šumovlastnik
utok, na visoku kr. zem. vladu. Na ovaj utok, izrekla
je visoka kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove odpisom
svojim od 11. veljače 1898. br. 2.373., upravljen na žup.
upravni odbor, sliedeću visoku odluku:


U riešenju izvješća, obuašla je kr. zem. vlada, odjel za
unutarnje poslove, povodom utoka N. N. potvrditi onaj
dio napadnute odluke, kojom se šume nalazeće se na kat.
čestici br. 1806. i 1797. porezne občine N. u smislu §. 6.
š. z. proglašuju »zaštitnom šumom« s tiine, da za te šume sastaviti
i predložiti valja prema ustanovama §. 15. zak. od


26. ožujka 1894. kojim se uredjuje stručna uprava i t. d. u
roku od godinu dana, gospodarstveni program, i da se dotle,
dokle taj program odobren ne bude, zabranjuje svaka sječa,
pod pretnjom novčane globe od 100 —300 for.; zatim, kojom
se temeljem ustanova §. 3. š. z. propisuje pošumljenja posječene
u tih šumah površine, do jeseni 1898. pod prietnjom
prisilnoga pošumljenja; dočim se ostali dio rečene odluke
ukida, kojom se N. N. kazni temeljem §. 8. š. z.