DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

~ 391 —


10. Ponudbena ciena ima glasiti na jedan kubični metar sirovine.
11. Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih
satih kod podpisane kr. kotarske oblasti u uredovnici kr. kotarskog šumara
u Cirkveniei
U Cirkveniei, dne 19. lipnja 1899.


Kr. kotarska oblast.


Natječaj *


u području zemalj. vlade za Bosnu i Hercegovinu imade se popuniti
jedno mjesto šumarskog asistenta u XI. dnevnom razredu i više
mjesta šumarskih vježbenika.


Sa mjestom šumarskog asistenta skopčana je godišnja plaća od
600 for. i godišnji doplatak od 200 for. a sa mjestom šumarskog vježbenika
godišnji adjutum od 700 for


Namještenje je s početka provizorno sa izgledom na definitivno
imenovanje poslije primjerenog vremena i bezprikornog službovanja, a
za vježbenike osim toga, posije položenog državnog izpita.


Natjecatelji za mjesto šumarskog asistenta iniadu dokazati, da su
svršili visoku školu za kulturu tla u Beču, ili šumarsku akademiju u
Ščavnici ili najmanje viši šumarski zavod u Weis8wasser-u ili u Moravskoj
Bijeloj crkvi (Mahrisch-Weisskirchen) te da su u smislu naredbe


c. kr. ministarstva za poljodjelstvo od 11. veljače 1889.) R, G. B. str. 23.)
odnosno kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo od god. 1888. br. 2911.
položili državni izpit, nadalje, da su ugarski ili austrijski državljani ili
pripadnici Bosne i Hercegovine, da su njemačkom, bosanskom (srpskom
ili hrvatskom) ili kojem drugom slavenskom jeziku pođpuno vješti.
U posliednjem slučaju ima se natjecatelj obvezati, da će bosanski
jezik što prije, ali najduže za dvije godine toliko naučiti, da može svoju
dužnost uspješno vršiti.


Oni koji su svršili c. kr. visoku školu za kulturu tla u Beču i položili
izpit za šumarsko-tehničku državnu službu odnosno oni, koji su
svršili šumarsku akademiju u Šćavnici i položili za ugarsku državnu
šumarsku službu propisani izpit, imadu prednost pred svima ostalim natjecateljima.


Glede natjecatelja za mjesta šumarskih vježbenika vriede isti uslovi


samo odpađa ovdje dokaz o položenom državnom izpitu, ali i imenovanje
šumarskih vježbenika veže se na uslov, da se državni izpit mora
najdulje za dvie godine položiti.


* Dostavljeno uredništvu da uvrsti u „Šum. list" tekar 23. lipnja t. g.