DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 389 —


nabavljeno uz cienu od 96 forinti. Prodaje se samo uz gotov novac, a
ponude prima iz uslužnosti uredničtvo, na kojega se eventualni reflektanti
obratiti izvole.


Kranjsko-primorsko šamarsko drnžtro obdržavati će 20. srpnja
svoju glavnu skupštinu te je počastilo i naše družtvo pozivom k istoj.


SuđjeloTauje krajiških imor. obćina prigodom izložbe g. 1890.
Dne 7. pr. mj. bili su pozvani u Zagreb na sjednicu upravitelji gospodarstvenih
ureda, odnosno njihovi zamjenici, naših jačih krajiških imovnih
obćina u svrhu sudjelovanja istih imovnih obćina prigodom predstojeće
velike svjetske izložbe, koja će se buduće godine u Parizu obdržavati.


Oglas.


u smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 2. ožujKa 1891. broj 30551. ex 1890. i 23. studena 1898.
broj 43B32. obdržavati će se dne 24-i sliedećih dana mjeseca
srpnj a t. g. kod kr. županijske oblasti u Varaždinu izpit kandidata za
lugarskn odnosno šumsko-tehničku službu i izpit kandidata za lovačkonadzornu
službu.


Molbenicu za pripust k izpitu imade svaki kandidat putem kr. kotarske
oblasti (gradskoga poglavarstva) onoga kotara u kojem boravi do


3. srpnja t. g. podnieti ovoj kr. županijskoj oblasti, te istu obložiti prema
propisom §. 1., odnosno §. 2. spomenutih naredaba.
1. Krstnim listom, da je navršio 20. godinu života.
2. Svjedočbom s dobrim uspjehom svršenih nauka pučke škole.
8. Svjedočbom o bezprikornom ponašanju.
4. Svjedočbom, kojom dokazuje, da je đvie godine bio u lugarskoj,
odnosno, da je proveo kao zakleti lovopazitelj bar dvie godine u lovačkonadzornoj
službi.
Da li će se molitelj k izpitu pripustiti, biti će molitelj obavješten
putem nadležne mu oblasti.


Kr. županijska oblast.


u Varaždinu, 12. lipnja 1899.
Kr. podžupan:
Belošević.


Oglas dražbe stabala.


Dne 29. srpnja 1899. obdržavati će se u uredovnici kr. kotarske
oblasti u Cirkvenici temeljem odpisa veleslavnog upravnog odbora županije
modruško-riečke od 14. lipnja 1899. broj 1098. dražba na 284 je
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 390 —


lovih stabala u šumskom predielu »Ladvina i Matarelje« zemljištne zajednice
sv. Jelena, procienjeuih na 663 m^ u procienbenoj vriednosti od


2122 for. slovom dvie hiljade jednu stotinu dvadeset i dva forinta.


Stabla nalaze se kraj šumske ceste vodeće iz Bribira u^Lič, te su
udaljena od mjesta Bribir 12 kim. odnosno od mora t. j . od luke u
Novom 17 kim. dočim od željezničke postaje Fužine 17 kim., sa cestami
prilično dobrog izvoza


Obćeniti dražbeni uvjeti jesu:


1. Dražba uzsliediti će samo putem pismenih ponuda te ponuda
veže nudioca odmah čim ju je predao, a zemljištuu zajednicu Sv. Jelena
tek nakon višjeg odobrenja.
2. Samo one ponude će se u obzir uzeti, koje budu predane do
10 satih prije podne dne 29. srpnja 1899. kod uručbenoga zapisnika kr.
kotarske oblasti u Cirkvenici te koje budu obložene žaobinom od lO^/o
(deset postotaka) od ukupne gore izbačene novčane vriednosti i to ili u
gotovom novcu ili za jamčevinu prikladnim! vriednostnimi papiri.
3. Postane li nudioc dostalcem, imati će žaobiuu u roku od 14 dana
nadopuniti do iznosa od 300 for. slovom tri stotine forinti koji će se
kao jamčevina uložiti u blagajnu zemljištne zajednice Sv. Jelena.
4 Ponuda mora biti propisno biljegovana i valjano zapečaćena a
imati na omotu nadpis: »Ponuda za dražbu stabala za dne 29. srpnja
1899. odredjenu«.


5. Kupac se mora obvezati polovicu kupovine, zaračunato prema
procienjenoj drvnoj gromadi i dostalnoj cieni, četrnajst dana nakon dobivene
obavjesti, da je njegova ponuda odobrena, a ostatak četrnajst dana
nakon obavljene naknadne premjerbe uplatiti kod kr. kotarske oblasti u
Cirkvenici.
6. Rok za izradbu i premjerbu ustanovljuje se na pet mjeseci a rok
za izvoz na sedam mjeseci račuuajuć od dana kada bude dostalac obavješten
da je dražba odobrena.
7. Kupljena stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe
izraditi, dočim ogranke ovršine i oguzine mora ostaviti na razpolaganje
zemlj zajednice Sv. Jelena.
8. Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im obći i naposebni
uvjeti dražbe dobro poznati, te da iste bezuvjetno prihvaćaju.
9. Kod premjerbe neće se kora računati, da se ali srednji pro i jer
okruglog stabla bez kore mjeriti može, imati će dostalac u sredini duljine
svakog otesanog komada ostaviti t. zv. »babicu« t. j . 20-2 5 cmt. dugi
sa dvijuh strana neotesani dio.


ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

~ 391 —


10. Ponudbena ciena ima glasiti na jedan kubični metar sirovine.
11. Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih
satih kod podpisane kr. kotarske oblasti u uredovnici kr. kotarskog šumara
u Cirkveniei
U Cirkveniei, dne 19. lipnja 1899.


Kr. kotarska oblast.


Natječaj *


u području zemalj. vlade za Bosnu i Hercegovinu imade se popuniti
jedno mjesto šumarskog asistenta u XI. dnevnom razredu i više
mjesta šumarskih vježbenika.


Sa mjestom šumarskog asistenta skopčana je godišnja plaća od
600 for. i godišnji doplatak od 200 for. a sa mjestom šumarskog vježbenika
godišnji adjutum od 700 for


Namještenje je s početka provizorno sa izgledom na definitivno
imenovanje poslije primjerenog vremena i bezprikornog službovanja, a
za vježbenike osim toga, posije položenog državnog izpita.


Natjecatelji za mjesto šumarskog asistenta iniadu dokazati, da su
svršili visoku školu za kulturu tla u Beču, ili šumarsku akademiju u
Ščavnici ili najmanje viši šumarski zavod u Weis8wasser-u ili u Moravskoj
Bijeloj crkvi (Mahrisch-Weisskirchen) te da su u smislu naredbe


c. kr. ministarstva za poljodjelstvo od 11. veljače 1889.) R, G. B. str. 23.)
odnosno kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo od god. 1888. br. 2911.
položili državni izpit, nadalje, da su ugarski ili austrijski državljani ili
pripadnici Bosne i Hercegovine, da su njemačkom, bosanskom (srpskom
ili hrvatskom) ili kojem drugom slavenskom jeziku pođpuno vješti.
U posliednjem slučaju ima se natjecatelj obvezati, da će bosanski
jezik što prije, ali najduže za dvije godine toliko naučiti, da može svoju
dužnost uspješno vršiti.


Oni koji su svršili c. kr. visoku školu za kulturu tla u Beču i položili
izpit za šumarsko-tehničku državnu službu odnosno oni, koji su
svršili šumarsku akademiju u Šćavnici i položili za ugarsku državnu
šumarsku službu propisani izpit, imadu prednost pred svima ostalim natjecateljima.


Glede natjecatelja za mjesta šumarskih vježbenika vriede isti uslovi


samo odpađa ovdje dokaz o položenom državnom izpitu, ali i imenovanje
šumarskih vježbenika veže se na uslov, da se državni izpit mora
najdulje za dvie godine položiti.


* Dostavljeno uredništvu da uvrsti u „Šum. list" tekar 23. lipnja t. g.


ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 392 —


Valjano obložene molbenice za jedno od pomenutih mjesta treba
najdulje do 20. juna 1899. podpisanoj zemaljskoj vladi podnjeti.


Molbenice treba sa bosanskim biljegom od 40 nč biljegovati, sa
austrijskim biljegom providjene izprave kao prilozi uepodpadaju u toliko
bosansko-hercegovačkoj biljegovnoj pristojbi, u koliko po bosansko-hercegovačkom
biljegovnom zakonu nije odredjena veća pristojba nego li je
austrijska, u kojem bi se slučaju manjak biljegovne pristojbe naknadno
ubrao.


U Ugarskoj izdane izprave kao prilozi imadu se i sa bosanskohercegovačkim
biljezima i to na sliedeći način biljegovati.


Domovnica, krstni list (list rodjenja), liečnička svjedočba sa 40 nč.
svjedočba o izpitu zrelosti i absolutorium sa 10 nč., svjedočbe o dosadanjem
zanimanju izdane od javnih oblasti svaka sa 1 for., ostale sa
40 nč., semestralne svjedočbe sa 10 nč.


Ostale izprave i uredovna izdanja, koja, ako se ne upotrebljuju kao
prilozi, nepodpadaju biljegovnoj pristojbi, imadu se bosansko-bercegovačkim
biljegom od 10 nč. biljegovati.


U pomanjkanju bosansko-bercegovačkih biljega, ima se odpadajuća
svota u gotovom priložiti.


Zemalj. vlada za Bosnu i Hercegovinu.


Natječaj.


Za popunjenje mjesta upravitelj a (ravnatelja) ustrojit se imajuće
kr. lugarnice u K riževci ma u IX. činovnom razredu sa pravom
promaknuća u VIII. činov. razred te uvrštenja u status šumsko-tebničkog
osoblja političke uprave kraljevinab Hrvatske i Slavonije sa sustavnim!
berivi, razpisuje se ovim natječaj do 5. srpnj a t. g.


Ovo mjesto mogu polučiti šumski tehničari, koji imadu strukovnu
naobrazbu i praksu ustanovljenu §. 6. zakona od 22. siečnja 1894.,
kojom se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinab
Hrvatskoj i Slavoniji.


Dotične molbe imadu se propisanim putem i valjano obložene podnieti
kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada odjel za unutarnje
poslove.


u Zagrebu, 17. lipnj a 1899.


Uredjuje Ivan Partaš, profesor šumarstva u Križeveih. Tisak C. Albrechta(Jos.Wittasek).