DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 346 —


Pošto imam jedan praktični slučaj u krapinskom kotaru,


koji se u glavnom osniva na §. 4. š. z., — a predmet je ko


načno i po visokoj kr. zem. vladi riešen — to ga evo i do


našam, radi razjašnjenja i bolje uporabe rečenog paragrafa.


Dne 1. lipnja 1897. podnesena je po meni prijava slav.


kr. kot oblasti u Krapini proti N. N. šumovlastnikii sliedećeg


sadržaja:


N. N. iz N. kupio je prije kratkog vremena šumu od
vlastelinstva N. i to par. br. 1797. i 1806, porezne obćine
N. predjel u ukupnoj površini od 34 rali 511 U".
Ova šuma leži na absolutnom šum. tlu, strm položaj, okre


nuta na sjever, oko 700 m. nad morske visine, i čini čistu bu


kovu sastojinu.


Do sada sječena su u istoj šumi drva »prebornom sječom«,
bez da je skrbljeno za pomladak u šumi.


U mjesecu svibnju 1897. počeo je N. N. u dolnjem dielu
sječi »čistom sječom« obarajući sve bukve, te je po prilici izradjeno
već do 100 prost, hvati gorivnih drva. Pošto N. N.
namjerava cielu ovu šumu najednom posjeći, to
podnašam kr. kot. oblasti ovu prijavu, obzirom na oto, da bi
ovom sječom nastali slučajevi, označeni u §, 4. 6. i 7. šum.
zak. i t. d.


Našto je kr. kot. oblast, odlukom od 2. lipnja 1897.
br zabranila svaku dalnju sječu pod globom od 150 for.
te odredila: Sa onom šumom ima vlastnik postupati u smislu
§. 14. toč. 6. zak. od 26. ožujka 1894. kojim se uredjuje
stručna uprava i šum. gospodarenje u šumah, stojećih pod
osobitim javnim nadzorom; (»zaštitna šuma« —koja je kašnje
kao takova i proglašena) — naročito ima vlastnik šume u
smislu §. 15. rečenog zakona, čim prije podnieti gosp. osnovu
(program) po kojoj će sjeći i gojiti šumu.


Obzirom na §. 16. š. z. ne može oblast iz gornjih razloga
dozvoliti sječu drva na »absolutnom šum. tlu u ljetno
doba.


Proti ovoj odluci dozvoljen je bio utok, nu temeljem §. 57.
zakona od 5. veljače 1886. ob ustroju županija i uredjenja