DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 375 —


Osobne viesti.


ImenOTanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je imenovati: šum. tehn dnevničara ogulinske
imovne obćine Stjepana Sirnic a privremenim šumarskim vježbenikom
kod iste imovne obćine sa sustavnim! berivi; nadalje šumarskoga vježbenika
imovne obćine brodske Miju Smolčić a raćunarskim oficijalom
kod gospodarstvenoga ureda iste imovne obćine sa sustavnimi berivi.


— Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo obnašao je kod uprave državnih
šuma unutar Hrvatske i Slavonije promaknuti kr. nadšumara Ernesta
Czeisbergera iz 3. u 2. stupanj IX. plaćevnog razreda a kr. šumara
Rudolfa H a j d n a iz 8. u 2. stepen X. plaćevnog razreda počam
od 1. srpnja t. g., nadalje imenovati šumarske vježbenike: Dragutina
L a h n e r a, Dragutina 0 L t a, Virgila B o e r i n a, Belu M a i e r a,
Ivana Kralovanskoga, Stjepana Janusseka i Bartola S c h 1 e i-
fer a Jumarskimi kandidati kod kr. šumarskog ravnateljstva n Zagrebu;
nadalje šumarske vježbenike: Petra Matussovića i Belu Zudora
šumarskim! kandidati kod kr. nađšumarskog ureda u Vinkovcih i šum.
vježbenike: Ladislava Ha mara i Andriju Haderdany-a šumarskim!
kandidati kod kr. šumskog ureda u Otočcu, sve u XI. plaćevnom
razredu.
Povratak s poučnog putovanja. Velem. gosp. FerdoZ ikniundowsky
kr. odsječni savjetnik kralj, zemalj. vlade i zemaljski šumarski izvjestitelj
vratio se je početkom pr. mj. sa poučnog putovanja, na koje je
od strane vis. kr. zemalj. vlade izaslan bio, da prouči ustrojstvo lugarnica
u Monarhiji, posjetiv ugarske lugarnice u Lipto-Ujvaru, Kirtilhalmi
i austrijsku c. kr. školu za nadlugare — Forsterschule — u Gusswerku
u Gornjoj Štajerskoj. Ovo je putovanje u savezu konačnim riešenjem
pitanja o ustrojenju lugarnice kod nas, o čemu je već u našemu listu
opetovano pisano bilo.


Umro. U Gospiću umro je 29. svibnja, još u razmjerno mladoj
dobi od 36 godina šumar imovne obćine otočke Luka Guteša , koji je
već od g. 1889. bio članom I. razreda našega družtva. »Vječni mu pokoj«.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. lirT.-slaT.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
posloTc od 31. svibnja 1899. br. 31330. kojom se naredjuje, da se
imadu predlivati u drvosječnih osnova posebno voditi i prihodi
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 376 —


istih, nepotrošivoj glarnici imoTiiih obćina u smislu §§. 34. i 37.


naputka A.) k zakonu od 11. srpnja 1881. svake godine priklopiti.


Kr- zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove opazila je, da neke


krajiške imovne obćine nisu godišnje viške iz prodajah, što no potječu


najviše od predhvatih na drvnoj zalihi pojedinih gospodarstvenih jedinicah


(§. 17. naputak A. k zakonu od 11. srpnja 1881.) ili iz prištednjah (§. 24.


istog naputka) privele koncem upravne godine ovoj svrsi, kojoj se bi


bili imali privesti prema propisima §. 24. i 27. naputka A. k zakonu od


11. srpnja 1881. odnosno prema naredbi kr. zemaljske vlade od 3. studena
1882. broj 14.885. (sbirka naredaba i propisa II. strana 179 )
naime nepotrošivoj šumskoj glavnici, nego su te viške u proračunih
za iduću godinu prenieli kao blagajnički ostatak.
Taj se postupak obzirom na alineju 1. §. 27. gori navedenog naputka
ne može odobriti, jer vodi do toga da se u pojedinoj godini, više
potroši no što redoviti prihod upitne godine iznosi


Povodom tim nalazi kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove
na temelju ustanovah §§ 24. i 27. naputka A k zak. od 10. srpnja 1881.
odrediti što sliedi:


1. Kod sastavka godišnje drvosječne osnove ima se točno lučiti
redoviti prihod od vanrednoga u drvnoj gromadi i u procjenbenoj vriednosti;
2. ovi se podatci imadu prigodom sastavka i podnešenja proračuna
evidentirati u posebnih izkazih;
3. nakon izminuća upravne godine §, 30. nap C. ima se predložiti
prema uspjehu faktičnih dohodaka i izdataka pregledni izkaz, iz kojeg
se bude dalo razabrati:
a) koliko iz naslova predbvata (vanrednog uživanja) bezuvjetno
spada u nepotrošivu šumsku glavnicu prama §. 27. naputka A.;


b) koliko iznaša prištednja od sveukupnog blagajničkog rukovodstva
u svrhu, koju bi valjalo prema §. 24. naputka A. privesti nepotrošivoj
šumskoj glavnici (matici);


4. Za pokriće troškovah proračuna za buduću godinu ne smije se
sa takovimi prištednjami (3. b.) prošlih godina, a niti sa svotami vanrednog
prihoda (3. a.) razpolagati;
5. Svote koje unidju iz vanrednog uživanja (3. a) imadu se odmah
nakon uplate, a ne potičuće iz prištednjah (3. b.) koncem upravne godine,
priposlati kr. zemaljskoj blagajni sbog kamatonosnog uloženja ;
6. Odustati od ovih odredbah uslied neobhodue potrebe dozvoljeno
je samo uz naročitu privolu ove kr. zemaljske vlade, koja se privola
unapred obrazloženim pređlogom zatražiti ima.
0 tomu imade se obaviestiti znanja i ravnanja radi gospod. ured
tamošnje imovne obćine dostavom priležećih trijuh prepisa ove naredbe.