DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 360 —


onaj, kome je povjereno čuvanje šuma. Tužba ova može biti
ustmena i pismena. Za tužbe za šumske krivice ne plada se
nikakva taksa.


Presudu za svaku šumsku krivicu, učinjenu u državnoj
šumi, sud šalje ministru narodne privrede.


Presude prvostepenili sudova (kotarskih sudova), kojima
je krivac osudjen na novčanu kaznu preko 100 dinara, ili na
zatvor do 30 dana zaključno, odmah su izvršne.


Presude prvostepenih sudova, kojima je krivac osudjen na
novčanu kaznu preko 100 dinara ili na zatvor preko 30 dana,
podleže razmatranju kasacijonog suda, a presude iztražne policijske
vlasti ili općinske, podleže samo razmatranju prvostepenog
suda.


Žalba protivu presude prvostepenog suda ili iztražne vlasti
može se izjaviti u roku od 3 dana, od dana saobštenja presude
ili riješenja. Žalba na presudu ili riješenje podnosi se vlasti
koja je to izrekla.


Policijska, odnosno općinska vlast, dužna je, da izvrši
presudu u svemu najdalje za 30 dana od dana prijema; činovnik
odnosno općinski častnik, kome je presuda data na izvršenje,
ako postupi protivno kaznit će se po čl. 139. zakona šumskog


t. j . sa 160 dinara u korist šumskog fonda.
Od 1. studena 1894. koga je dana ovaj zakon šumski
stupio u život, svi sporovi koji se zateku kod sudova, a tiču
se šuma ili šumskog zemljišta, obustavit će se i predati ministarstvu
narodne privrede, da ih ono preda komisiji za podelu
i ograničavanje šuma na rad i riješenje.


Ovo su u kratko glavne odredbe izmijenjene u zakonu
šumskom.


Preostaje nam još — da prema našem obećanju, a i nizu
ovih članaka — objasnimo, zašto je srpsko šumarstvo tako
zaostalo zašto prije nije počelo da se razvija, što je uzrok a
što su posljedice ovoga zastoja; pa onda, koji su najnuždniji
koraci, koje bi trelala srpska država da učini, pa da se sve
popravi, i da srpsko šumarstvo bar na kraju devetnajstog vijeka