DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 342 —


mnogo rabe, samo uporabive za sirovo ili samo za suho dr?o, a to je
znatni nedostatak istih.


Br/arni vinogradi na šumskom zemljištu u Pruskoj. K našoj
viesti o hrastovim šuma guljačatn u Njemačkoj donosimo po frankfarskoj
»F. u. J, Zeitung« nadopunjak, po kojemu je pruska vrhov. šum. oblast
odredila, da će se ua nekih zgodnih zemljištih uz Moselu, gdje su prije
šume guljače rasle, zasaditi o državnom trošku uzorni vinogradi, u
kojih ce se praviti pokusi glede valjanosti raznih podloga amerikanske
loze, kao i drugi pokusi proti raznim bolestima, od kojih strada vinova
loza. U tu svrhu stavljeno već u ovogodišnji proračun 140.000 maraka.


NoTi t. z. „Kreisrechenschleber" od lliebela, koji je osobito
zgodno pomagalo za radnje sa theodolitom, opisan je u »Oesterr. Forst


u. Jagđ-Zeutung« a isti služi u svrhu lahkog izračunavanja koordinatnih
diferencija — bez da je treba logaritmovati — a i kod optičkog daljino
i visinomjerstva. Mi ćemo se ua to novo pomagalo u slieđećem broju
potanje osvrnuti.
Potvrda o uplaćenom prinosu i članarini za vrieme od 25. travnja
do 29. svibnja 1899.


A) Poduplrajući članovi.
Grad Karlovac 10 for., Grad Križevci 10 for., Križevačka imovna
obćina 25 for., Grad Koprivnica 10 for.. Šumski ured vlastelinstva Kutjevo
10 for.. Grad Osiek 10 for., Šumski ured vlastelinstva Našice
10 for., Grad Petrinja 10 for., Grad Varaždin 10 for.


B) ČlanoTi I. razreda.
Lajer pl. Sandor 5 for. (za g. 1896.), Ratislav Maksić 5 for. (za


g. 1898), Tomo Bogoević 5 for. (za g. 1899.), Antun Navara (za g. 1899.),
Hinko Strašak 15 for. (za g. 1897., 1898. i 1899.), Dragutin Nanicini
10 for. (za g. 1898. i 1899), Ivan Kadleček 5 for. (za g. 1899.), Edo
Wiirth 5 for. (za g. 1899.), Elsear Mlinarić 5 for. (za g. 1899.).
€) ČlanoTi II. razreda.
Jovan Veljkov, kr. nadlugar 2 for. (za g. 1899.), Kr. šumarija Rujevac
za lugare: Adamovića, Tomaševića, Lotinu, Medakovića, Beka i
Kleščića po 2 for. ukupno 12 for., Mato Stefanović, kr. nadlugar 4 for.


(za g. 1898. i 1899.).
U Zagrebu , dne 29. svibnja 1899.
Za predsjedničtv o hrv.-slav. šumarskog a družtva :
R. Fischbach A. Borošić
kao blagajnik. kao tajnik.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 61     <-- 61 -->        PDF

343 —


K rbr. 24873. ex 1899.


Izkaz


o
stanju zajedničke mirovinske ´zaklade činovnika imovnih občinaVojne Krajine koncem godine 1898.
Gotovina
Zadužnica


bivše hrv.-slav.


Opazka.


Dospjeli kamati
zaračuvaju
se redovito.


for. nč


Naziv


4"/o ugarska krunska
renta


4% hrv.-slav. razteretnice


^^/i´U hrv.-slav. regalno
odštetne obveznice


5´´,/o zajednička papirna
renta


4´´/(| ugarske razteretnice


5"/o državna srebrena
renta


^´W/o ugarske regalne
odštetne obveznice


5°/o hrv.-slav. zem. ođkupna
obveznica


4´/2°/o založnioe hrv.slav.
zem. hipotekarne
banke


Ukupno 3924 13V2


Broj


273642654758


289829952


12351409


70801
75602
76880
79210
159766
180781
180782
180783
310850


2131
2284
2991´


44696
44201


12802
13720


620


1552
1643
3510


vrieđnost


for. nč.


17200;
27450I
15450i


4200
4000
7600


5100
10000


62750
8500
4000
5200
2250
1000
1000
1000


100


6600
6400
4400


10150
350


4800


5000


1800


5000
500
100


3511 100
.3512 100
3513 100


222200


Kr. lirv.-slav.-đalm. zemalj, vlada, odjel za unutarnje
poslove.


Uredjujelvan Partaš, profesor šumarstvauKriževeili. TisakC. Albrechta(Jos.Wlttasek).
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SADRŽAJ.


tStrana


Ogrjevna droarija rim kat. dusohrižnoga svećenstva u području bivše
hrv.-slav. vojne Krajine. Piše dr. Milan Novak 285—304
NjeJcoliJco spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije
iz šumah Jcrajiških imovnih ohćina. Piše B. Hajek ml 305—307


Tredlog za ustrojenje uzgojne zaUade sa djecu šumarskih činovnika
u Hrvatskoj i Slavoniji. Piše Aleksander Ugrenović, protustavuikračunovodja
2. banske imovne obdine 308 — 312


Myrolalane. Piše Jaroslav pl Šugb
313—316


Potreha reforme naših t. z. viših šumarskih državnih, izpita. Piše P. Ž. K. 317—321
Tamanjenje miševa pomočju seruma. U „Erdćszeti Lapok-u" priobćio


G. Craus preveo J. Marianyi 321—325
Ziisiak. Osobne viesti: Imenovanja— Umro 325 — 326
Zakoni i normativne naredbe: Naredba od 15. studena 1898.
br. 53.680. 1/1 326 — 328
Pitanje 328 — 329
Sumarskoigospodarskoknjižtvo: 329
Promet i trgovina 330—337
Različite viesti i sitnice: Uspjeh državnog izpita za samo


stalno vodjenje šumskoga gospodarstva u proljetnom roku g. 189 9.


— Nekoji najnoviji statistički podatci za Bugarsku. — Dum
kr, šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — skupMma Oolj.
austrijskog šumarskog družtva. — Ciena soba za naše ćlano\e
u hotelu „Metropol" u Budimpešti. — Sastanak naših drvotržaea.
— Ovogodišnje poučno putovanje. — Dioničko diužtvu
za promet s drvom. — Vrlac u šumskomu vrtu. — Epiteiu.
— Državni vinogradi na šumskom zemljištu u Pruskcj. —
Novi t. z. ^Kreisrechensehieber" od Riebela 337 — 342
Potvrda o uplaćenom prinosu i članarini za viJttme


od 25. travnja do 29. svibnja 1899
342
Izka z
o stanju zajedničke mirovinske zaklade čnio\ )iiiobdina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine koueem gucime 1898. . 343