DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 55     <-- 55 -->        PDF

- 337 —
bečkom trgu od 8.—13. svibnja o. g. slieđeće: tvorci 4"25—4"75 for.,
kune bjelice 12—13 for., kune zlatice 18—22 for., lisice 4"5—5-25 for.,
vidre 12—14 for. po 1 paru (2 kom.).


Različite viesti i sitnice.


Uspjeli državnog izpita za samostalno Todjenje šumskoga
gospodarstva u proljetnom roku g. 1899. Pod predsjedanjem g. šum.
nadzornika kr. zem. vlade I. razreda Roberta Fischbach a kao predsjednika
i gg. Ivana Partaš a profesora šumarstva u kr. gospodarskom
i šumarskom učilištu u Križevcih i Slavoljuba Slapničar a nađšumara
procienitelja križevačke imov. obćine u Belovaru, kao izpitnih povjerenika,
obđržavao se je dne 8. do 16. svibnja t. g. državni izpit za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva, kojemu su pristupili sliedeći
kandidati: gg. Milan G n j a t o v i c, Rudolf Maraković, Marko S ekulić,
Eduard Deml, Gjuro T e 1 a r, Gjuro M ii 11 e r, Wilim Heck-
n e r, Svetozar Vučkovid i Dušan Popović. Dne 9. i 10. svibnja
obđržavao se je pismeni dio izpita, a ostale dane obdržavan je ustmeni
izpit. Kod pismenoga izpita dobili su kandidati sliedeea pitanja:


Iz sadjenja i gojenja šuma. Opišite ogojna pravila, kojih se
držati valja prigodom pretvorbe visoke bukove šume u mješovitu šumu
sa smjesom od hrasta, bukve i četinjača. Suma leži u prigorju do 400 ra.
nadmorske visine Stojbinska dobrota tla, vrlo je različita?


Iz uporabe šuma i tehnologije. Sto znadete o proizvodnji


t. ZV. volina ili drvne vune i celuloze, ter uporabi drva kod proizvodnje
papira ?
Iz geodazije . Neka šuma, kojoj površina polag katastra mjeri
452 rali, djelomično je izkrčena. Izkrčeno je po prilici oko 100 rali, a
u svemu na tri mjesta. Imadete tu šumu samostalno izmjeriti, a na razpoložbu
vam stoji samo šumska busola i lanac. Opišite na kratko postupak,
kako će te tu izmjeru provesti i kako nacrt sastaviti ?


I z čuvanj a šuma . Koji su glavni kulturno štetni zareznici,
s obzirom na hrastove šume i koja su vam obranbena i zaštitna sredstva
proti istima poznata?


Iz uredjenj a šuma. Jedno susjedno vlastelinstvo (koje doduše
u smislu šum. zakona nije obvezano da polag osnove gospodari) pozvalo
vas je kao vještaka, da uredite gospodarstvo u vlastelinskoj šumi i sastavite
shodnu, uu ne preskupu šumsko-gospodarstvenu osnovu. Svrha je
ta, da se zajamči godišnja potrajnost, ako i ne skroz stroga jednakost
prihoda na drvu. Šuma je visokog uzgoja mješovita hrastova i bukova,
a stanje dobnih razreda prilično povoljno ; površina šume je oko 1000 r.