DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 336 ~
čiti. Do sele bio je još nekakav posao sa bukovimi tavoletami, nu taj
prestaje zbog silne i upravo bezobzirne amerikanske konkurencije obzirom
na tu robu na tržištih talijanskih. Položaj je tim teži, što su zalihe
znatne, a prođja vrlo slaba. Nešto malo paralizira tu amerikansku konkurenciju,
nešto veća potražba na bukovim vratilima (subbie) za Spaniju
i rezanu robu za Francuzku. Traže se nešto i bukove dužice i bukove
podvlake, nu sve je to, što i za gladnoga zalogaj hljeba. Moguće, da će
se i u posliednjoj robi promet dići, kad se budu izgradjivale željeznice po
Sahari, o kojima je već više puta u raznih glasilih govora bilo. Izvjestitelj
spomenutog lista C. Holz-Zeitang tuži se sa riečkoga trga na
nedostatne odnošaje našega brodarstva, navlastito na družtvo »Adriu«,
koje da dovoljno našem prekomorskom prometu na drvu na ruku neide,
a, čuju se s protivne strane ponešto i tužbe na lošu izradbu našega drva
i ´tomu predbacuje primjerici manji uvoz našega drva u Algir. Žalibože
priznati se mora, da potonja činjenica dielom stoji. Trgovci uslied visokih
šum. taksa žele, da uštede kod troškova izradbe, a na štetu kvalitete, i
da plaće šumskih radnika — obćenito — nisu u skladu sa rastućom
skupoćom. U tom pogledu morali bi .se svi kod nas poslujući šumski
trgovci sporazuraiti, to pitanje shodno riešiti, jer lošija izradba takav
je faktor, koji u svjetskoj utakmici na mnogih tržištih vrlo štetno djeluje.
Ciene za četinjavu i bukovu robu ne možemo za sada priobćiti, jer
ih šum. trgovačke novine rado ne priobćuju, a posebnih još informacija
u tom pogledu primili nismo — ako smo ih i tražili. — Glede robe potičuće
od ostalih manje važnih vrsti drveća možemo samo toliko kazati,
da se na riečkom trgu u nešto većoj mjeri traže trupci jasenov i i
briestov i za Francuzku i bpaniju, pa da je stoga i ciena te robe


nešto bolja.


Šumskih prodaja imade sada kod nas vrlo malo, jer je saisona već
na izmaku, tako da se campagna g. 1898./9. može smatrati u pogledu
prodaja podpunoma dovršenom, a nova će tek početi, nu svakako uz povoljne
izglede za naše vlastnike četinjavih i hrastovih šuma.


Sa bečkog i budiin-peštaiiskog krznarskog trga. Ovoga proljeća


— dakle već na koncu saisone — najedanput oživio je taj trg vanredno.
Nastala je velika potražba za raznovrstnimi kožami, navlastito za isožami
kune zlatice, koja je oko Josipova na budim-peštanskom trgu na
dvostruko u cieni poskočila (od 10—11 na 20-—24 for. po paru) te
unatoč dosta velikoj zalihi na tim kožama (7000—8000 kom.) sve je za
Beč, Lipsko, ruska tržišta i New-York prodano. Kasnije je ta velika navala
nešto popustila, nu ovaj je trg još sveudilj živahan. Polag izvještaja
objelodanjenog u »Oesterr. Eorst-u Jagdzeitung« bile su ciene kože na