DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 334 -
Za sliededa tržišta vriediti će ovaj račun:
Mainz ili Frankfurt na Maini odnosno Lipsko-Draždjani.


od željez- od željezni
v, . .01 ničkih po-. „, .. ničkih po-
Iroskovi iznose iz Slavoniie , . iz Slavoniie , .


staja u staja u


Americi Americi
od savske obale do Mainza 35 novč, — 30 novč. —
dovoz po željeznici računajue


po 28 dolara po vagonu — 14 novč. — 14 novč.
prevoz morem i osiguranje. — 24 » — 24 »
pretovarivanje u Rotterdamu


ili Hamburgu i prevoz po
Rajni ili Labi .... — 15 » — 15 »
35 prema 53 novč. 30 prema 53 novč.


Ovakovoj konkurenciji mora naša roba da podlegne, a i doista pođliega;
naš eksport sa njemačkom bačvarskom robom zapinje, a amerikanski
sve više preotimlje mah. Pisac toga članka P. L. navadja kao
dokaz tomu, što se sada američkom bačvarskom robom ne služe samo
pivare u Njemačkoj, već čak i pivovare u našoj monarkiji, tako, da je
poznata pivovara u Kleia-Schwechatu opetovano već nabavila za 60 do
80 tisuća forinti američke bačvarske gradje, a slično tomu, da će se i u
buduće sve ćešće dogadjati. Pisac članka u spomenutom dnevniku predlaže
s toga, da bi se moralo nastojati, da se toj američkoj konkurenciji
po mogućnosti na put stane. Kao najbolje sredstvo, da i opet oživi naša
domaća proizvodnja ove robe, veli, da bi bilo to, kad bi shođnimi mjerami
već sama vlada tomu pomoći htjela. Najbolje tako, da se stari,
već na pola suhi i bolestni hrastovi po domaćih šuma, navlastito onih
u Slavoniji, napose pobilježe i uz sniženu taksu na prodaju iznesu uz
uvjet, da se od njih samo dužice izradjivati smiju. S prvim dielom ovoga
predloga mogli bi se složiti, nu sa drugim ne. Doista mnogi stari hrastovi,
ne samo da ne prirašćuju, već od sađanje svoje vriednosti — često
vrlo rapiđno — gube. Čemu ih dakle uz gospodarstvene žrtve i dalje
ostavljati, da stoje? Da se pako izradba na dužicu upravo propiše, ne
držimo opravdanim. To bi bio, što no Njemci vele, pravi »Almosen-
Wirtschaft«, a na štetu šumoposjednika. U koliko su ovi hrastovi samo
za izradbu dužice sposobni, izradjivati će od njih trgovac i onako samo
takvu robu, nu u koliko bi dielom bili sposobni i za skuplju rezanu
robu, ne bi bilo opravdano, da se ono, što se može na više vriednu robu
izraditi, mora na manje vriednu robu da izradi. Samo u prvom slučaju
dobio bi šumovlastnik pravu cienu za te hrastove — a to jedino opravdano
— u drugom slučaju samo manju. Pošto bi se ovakovom sječom