DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 326 ravnateljstva
u Zagrebu; šumarskog kandidata Eduarda Steller a šamarom
u 3. stepenu X. plaćevnog razreda kod kralj, šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu; abiturienta šumarstva Helmuta Braxator a
šumar, vježbenikom, šumarskog vježbenika Ivana Zwickelsdorfer a
šumarskim kandidatom u IX, plaćevnom razredu ; nadalje staviti u stalno
stanje mira koncem svibnja t, g. Miroslava B r a u s i 1 a kr. nadšumara
i upravitelja kr. drž. šumarije u Rujevcu, nakon 37 godišnjeg uspješnog
službovanja. Istodobno povjerena je uprava kr. šumarije u Rujevcu kr.
šumaru Emilu Kundrat u dosadanjem upravitelju kr. drž. šumarije u
Kalju, uprava pako potonje povjerena je privremeno kr. šum. vježbeniku
Virgilu Boeriu.


Umro. Franjo Gamiršek st. član utemeljitelj našega đružtva,


veletržac i građjanin grada Mitrovice umro je pr. mj. u 73. godini u


Mitrovici. Pokojnik bio je kao prijatelj sirotinje i u obće kao plemenit


muž poznat, te je uz veliko saučešće svih krugova ukopan. »Slava mu!«


Zakoni i normativne naredbe.


Kr. ugar ministar za poljodjelstvo izdao je u pogledu uprave i gospodarenja
za lovišta na državnimi dobri i državnimi šumami naredbu
od 15. studena 1898. br. 53.680 I./l. koja je i u hrvatskom izdanju —
u formi "knjižice — izašla pod imenom:


„Uputa u pogledu nadziranja i uprave za erar rezerviranih, ,
nadalje za erarsko šumarsko osoblje izlucenih, te ostalih za u
zakup danje namjenjenih erarskih lovišta."


Pošto je ova naredba prevelika da ju u cielosti ovdje priobćimo —
tim više što je i onako dostavljena onima, kojih se izključivo tiče — to
donosimo u sliedećemu izvadku glavne točke ove naredbe (upute) koja
se đieli u šest poglavja i njih popunjujuće skrižaljke, te sadržaje: I. Uvod ;


II. Stićenje i njegovanje divljači; III- Tamanjenje grabežljive zvjeradi ;
IV. Izvršivanje lova; V. Unovčenje divljači; VI. 0 lovninama. Skrižaljke
koje imade svaka drž. šumarija izpuniti i to: A. I z k a z I. a) o stališu
divljači; b) predlog o postrielanju; II. o prošle godiue izplačeuim lovninama;
III. za u prošloj godini unovčenu divljač unišlo je. B. Cieni k
k unovčenju divljači, koja je na u vlastitoj režiji upravljanim ili na
reserviranim erarskim lovištima ubijena. C. Lovnin e od koristne divljači
i od škodljive i grabežljive zvjeradi, koja je na u vlastitoj režiji
upravljanim ili na reserviranim lovištima ubijena.
I. dio sadržaje §§. 1—3. te podieljuje sva erarska lovišta u četiri
vrsti i to u lovišta: a) koja su strankama u zakup dana; b) za erar rezer


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 327


virana; c) za erarsko šumarsko osoblje izlučena; đ) koja 6e u zakup
dati. Divljač lovišta pod b) i c) pripada eraru, koji se za upravu tih lovišta
skrbi svojim šun. osobljem u smislu ove upute, te od kojih ustanova
ovo osoblje odstupiti ne smije pod pratnjom karnostnog potupka.


II. dio (§§. 4 — 8.) sadržaje znamenitu ustanovu da se šum. činovnici
službenici ne smiju n ovih lovištih služiti drugom vrsti psa do
psa-sliednika , koji se ima na uzici voditi, iznimno dozvoljava se
na poljima loviti prepeličarom. Divljač mora imati mira, ploditi se do
granice racionalnosti; u koliko zaštita iziskuje trošak, nosi ga ministarstvo
na predlog šum. oblasti. Osoblje drž. šum. uprave iraađe strogo paziti
na zvjerokradice, tko bi ih eventualno zatajio smatra se sukrivcem.
III. dio (§§ 9—10.) glede tamanjenja grabežljivaca veli, da je to
dužnos t osoblja drž. šum. uprave u smislu našeg lovnog zakona ima istu
na trošak same uprave izvršivati svimi zakonom dozvoljenimi sredstvi,
jedino glede trovanja nuždna je ministarska dozvola (osim dozvole same
nadležne kr. kot. oblasti).
IV. dio (§§. 11—17.) Polag gore spomenutog izkaza »A.« imade
do 15. ožujka svake godine podnieti ministarstvu predlog, koliko da se
divljači postiielja, koji su troškovi oko uzdržavanja lovišta i to napose
za rezervirana lovišta, a naposeb. za ona za osoblje izlučena Na lovištih
reserviranih za erar, smije se samo uz posebnu dozvolu ministarstva loviti,
a ako bi se ista previše umnažala, ima se staviti predlog da se umanji.
Na ostalih se lovištih smije samo uz ograničenje loviti. Ostalim državnim
namještenikom može se samo dozvoliti tamanjenje grabežljivaca. Divljač
se smije ubijati samo onda, ako se sjegurno unovčiti može. Pronadje li
se u brlogu medjed, ima se to ministarstvu brzojavno javiti. Gosti smiju
se zvati u lov jedino uz predbježnu dozvolu predstojnika šum. oblasti.
Jeleni i divokoze imađu se izključivo, a srne redovito kuglom ubijati, a
to vrieđi za sve koji love. Tko ubije divljaS, koja se ubijati ne smije,
plaća globu u korist zaklade za djecu drž. šum. činovnika. Trošak za
pogoniće nosi država kod one divljači, koja se u pođpunu cienu prodaje,
inače ne.
V. dio (§§. 18—22.). Živa se divljač smije samo uz dozvolu ministarstva
upotriebiti. Divljač iz rezerviranih lovišta ide samo u korist države
; u koliko se prepušta drž. činovnikom i službenikom tada uz umjerenu
cienu označenu u »dodatku«, inače trgovcem prodati ili občinstvu
uz podpune ciene propustiti. Gostovom prepušta se divljač samo uz pođpune
ciene. Gosti moraju imati >đozvole za lov< koje se koncem godine
izdaju. Preprodaja divljači zabranjena je. Lovačke trofeje pridržaju se za
ministarstvo.
VI. dio. (§§. 23 — 29.). Od utamanjenih grabežljivaca plaća država
u »dodatku« navedene lovnine,j_dočim^ će se takove samo za onu ko