DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 321 vlada
doista je uvažila ovu predstavku, te je prošle godine izdala
shodnu naredbu, kojom se zajamčuje bolja praktična priprava,
stoga bi za sada našem šumarstvu imala biti prva briga,
da se u odnosnih krugovih važnost ove naredbe uvaži i tim
svrsi shodno kandidati za vrieme praktičkoga bieniuma upotriebe.
Ne bude li se u onih krugovih, kojima je praktička
izobrazba kandidata povjerena, dovoljno važnost ove naredbe
uvažavala, tada bi i sve reforme oko same naredbe o obdržavauju
ovoga izpita bile jalove. Sam način izpita, obdržavao se
on u gradu ili u šumi, na posliedak će izpita manje uplivati
nego li sam predidudi rad i obuka za vrieme spomenutog
bieniuma. I sama reforma naredbe o obdržavanju izpita ima
stoga za tim u prvom redu idi, da se ne pripusti k ovom
izpitu nitko, koji nije doista za vrieme prakse u svim granama
šumarstva doista upotriebljivan bio i radio. Osobito nam se u
tom pogledu svidja pruska naredba, pa demo ju skorim u ovom
listu i priobditi.


Tamanjenje miševa pomoćju seruma.


u »Erdeszeti Lapok-u» priobćio G-. Craus preveo J, Maridnyi.
U svrhu odgajanja biljka, potrebnih za pošumljenje golieti
i vododerina, koje se uslied odredbe i;-a 165. zak. čl. XXXI.
ex 1879. i na temelju zak. čl. XII. od god. 1894. zasaditi
imaju, uzdržava gospodin kr. ug. ministar za poljodjelstvo u
županiji našoj (Nagy-kiikiill6) 5 biljevišta od kojih je svako
po 3 kat. rali veliko.
Ova blagotvorna uredba urodila je na ovim razrovanimspuzljivim površinama, ved i do sada liepim plodom. U kratkom
roku od dvijuh godina, od kada smo sa radnjama odpočeli,
stale su se zeleniti one strme i duboke jaruge, koje, uočiv ih
iz visine, dojimlju se kao opustošene i porušene tvrdjave, te u
kojima si je pasede se rogato blago mnogo puta noge polomilo.
U području šumarije u Nagy—Sinku, koja pod mojom
upravom stoji, ustrojeno je u ovu javnu svrhu takodjer jedno
biljevište od 3 kat. rali.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 322 —


U ovo sam biljevište u proljedu 1898. posijao 80 kg. sjemenja
neroda ili akacije, 60 kg. gledičije, 40 kg. običnog
bielog bora, 35 kg. crnog bora i 20 kg. smrekovog sjemena.


U jeseni iste godine polučio sam već liep uspjeh i dobio


400.000 kom. biljka akacije, 40.000 kom. gledičije, 550.000 kom.
bielog bora, 750.000 kom. crnog bora i 10.000 kom. mladih
smreka. Gledičiju mi je već pod jesen, kada su biljke sačinjavale
20—30 cm. visoke liepe redove — znatno proredila nekakova
na korjenju živeča vrst gljivica, po svoj prilici Pertalocia
Hartigina; smreka je pako radi slabe klijavosti sjemenja
veoma slabo nikla.
Ovaj uspjeh me je ipak razveselio tako, da sam si ved
predstavljao, kako ćemo s ovim biljkama liepo pošumiti one
grde jaruge i goletine.


Radost moja, skoro da nije bila prerana. Kada je naime
u jeseni sva ljetina sa polja spremljena bila, navalilo je
množtvo miševa, što no roj mravaca, na biljevište, te akoprem
nije bilo niti u proljeću kod prokopavanja zemlje, niti tečajem
ljeta ni jednog jedinog miša ili mišje škulje, na čitavoj toj površini
od 3 rala, za tjedan dana nakon spomenutog uselenja,
podkopano bijaše cielo biljevište.


Osobito su navalili na akaciju i na crni bor; medju ovima
nije mogao čovjek koračiti, a da mu noga u zemlju ne propade.
Korenje biljka pojeli su miševi ne samo nad tlom, kao što to
običavaju, nego su izgrizli i potrošili to korenje i izpod zemlje,
tako, da su se cieli redovi samo dirnuv u njih, izvalili.


Sto će tu biti, mišljah ja, ako ne ćemo tomu pravodobno
doskočiti.


Ministarstvo za unutarnje poslove izdalo je upravo nešto
prije uputu u pogledu izručivanja za tamanjenje poljskih miševa
i parcova potrebitog otrova po prvomolbenim političkim oblastima.
Na temelju toga zatražio sam žurno arsenika, nu oni su me isto
tako žurno na podžupanijsku oblast odputili. Dok bi pako od
oblasti tražena dozvola stigla, do onda će mojih biljka nestati.


Sjetio sam se, da sam čuo od veterinara Mirka Hadnagy-a
spominjati nekakovo sredstvo proti miševima, koje da se naba
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

^ 323


viti može od zavoda, stojećeg pod nadzorom kr. ug. ministarstva
za poljodjelstvo: »Laboratoires Pasteur-Chamberland Budapest
«. Naručili smo daklen još onaj dan 10 bočica toga
sredstva.


Cim su bočice stigle, odmah sam ih upotrebio.


Buduć pako obdinsko biljevište sa površinom od 5 rali,
od mojega dieli samo jedna ograda od pletera, a pošto je i ovo
bilo puno miševa, to sam naručio zajedno i za obdinu 10 bočica,
koje su takodjer odmah upotrebljene.


I eto, jedva je prošlo tjedan dana, nestalo je posvema miševa,
te akoprem se ovo još 6. prosinca prošle godine dogodilo,
to ipak nema na čitavoj toj površini od 8 rali ni danas
još niti jednog miša.


Primjećujem još, da sam oduševljen od postignutog uspjeha,
po obdinama naručiti dao ovakovog seruma, ne samo za sva
druga, u području šumarije moje ustrojena biljevišta od po
prilici 37 rali, nego i za zasadjene i zasijane sječine, gdje su
se miševi takodjer užasno razmnožili, te su pojeli ne samo frižko
posadjeni žir, nego i na hiljade posadjenih hrastovih biljka.
Dosadašnji uspjeh je i ovdje izvrstan.


Nakon ovoga ne mogu propustiti, da ne preporučim ovo
upravo čarobno djelujuće sredstvo upravljajudim stručnjacima.


Do sada su ovo sredstvo sa uspjehom pokušali u Grčkoj^
gdje je oštedivanje od miševa postalo upravo nesrećom čitave
zemlje. U novije se vrieme pako preduzimaju pokusi u Njemačkoj.
´


Ovo se sredstvo proti miševima (virus contagieux), kao što
sam to ved naglasio, kod gore označenog naslova može dobiti.


Zavod razpača ovaj virus u hermetično zatvorenim bočicama.
Ciena je jedne bočice 50 nč., a budud su 2 bočice dosta
za katastr. ral zemlje, to je ovo sredstvo jeftinije od kakovog
god inog otrova. Bacili, koji medju miševima prouzroče pošastnu
bolest poput tifusa, odgojeni su na želatinu, te je u bočice ovaj
želatin spremljen, na kojem se bacili u obliku pliesni razabrati
mogu.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 324 —


Ovo je sredstvo i s toga probicnije od kakovog god otrova,
jer ono nije otrov, i što nije potrebno da ga svaki miš okusi
i pojede, kao što je to uvjet kod otrova, nego je dostatno,
da samo jedan dio miševa oboli, onaj će onda i ostale okužiti.


To se sredstvo na sliededi način ima priugotavljati ;


Za svake dvie bočice uzme se pol litra vode, koja se uz
pridometnu6e male žličice soli skuha. Skuhana se voda ima
posve ohladiti, onda se u istu stave otvorene bočice tako na
10 časaka, da se želatin razmoći (bočice su tako čvrsto zatvorene,
da je otvorenje sa potežkoćama skopčano, mi smo im
dakle poodbijali grla) — nakon toga iztrese se želatin u vodu,
a pošto se isti težko topi, to je potrebno pojedine komadiće u
vodi s prstima razgnječiti.


Sada uzmemo, po najbolje bielog kruha, koji se ne mrvi
rado, te ga razdrobimo na komadiće od po prilici 1 cm´´. Ove
komadiće umočimo u pripravljenu tu vodu, te ih za jedan čas
izvadimo i spravimo u košarice.


Buduć ali upitni bacili poginu pod trajnim uplivom sunčanih
zraka i kod temperature od ^´´R., nadalje što su miševi
predvečer najpoždrljiviji; to je najprobitačnije smočene komadiće
kruha kasno poslie podne izložiti i to tako, da po mogućnosti
u svaku škulju — što ali nije bezuvjetno od potrebe


— metnemo po jedan komadić kruha, te nakon toga otvor
škulje nogom zagazimo.
Jedna htra vode dosta je da se namoči 1000 komadića
kruha.
Virus se ima nakon otvorenja bočica smjesta upotrebiti,
te se smočeni komadići kruha još taj isti dan razbacati moraju
koji dan su smočeni.


Podpuni uspjeh pokazati će se nakon 6—10 dana, naime
kad je kuga medju miševima već zavladala.


Izvrstni ovaj virus škodi samo miševima, na ine životinje,
kao što je rogato blago, pas, mačka, zec, perad, golubovi i t. d.
nema to sredstvo nikakova upliva. Isto tako može odrasli čovjek
ili djete pojesti smočeni takav kruh, bez da bi najmanju bol
očutili.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

_ 325 -


Posudje u kojem se upitni virus za uporabu pripravljakomadići kruha umaču, nakon što se jednostavno opere, može
se u obične svrhe dalje upotrebljivati.


Zanimivo će biti valjda da još spomenem, da stanujem na
kraju sela uz oranice i vrtove, te da mi je stan tako pun bio
miševa, da si nisam mogao niti glasovir od ovoga gada spasiti.
Noćno su doba tako po istom trčali, da upravo nije bilo moguće
od njih spavati. Naručio sam sva u novinama anoncirana
sredstva i sve vrsti mišolovka, ali sve uzalud. Kad sara ali u
mjesecu prosincu pokušao u biljevištu sa netom opisanim
sredstvom, razbacao sam i u stanu mom šaku — tako 30—40
komadića — pripravljenog tog kruha u škulje u konobi, u
kuhinji, u sobama i na tavanu.


Nakon tjedan dana izlazili su oboljeli miševi iz škulja na
polje, te su obično odmah pred škuljom poginuli. Od onda
imam mira u kući.


Preporučujemo i našim šumarom i gospodarom, navlastito
našim imov. obćinama, da ovo sredstvo u koliko im šumski
vrtovi i kulture stradaju od miševa prokušaju i da nas svojedobno
0 uspjehu izvjeste; a u interesu bi domaćeg nam gospodarstva
bilo, da naši dnevnici taj člančić, ma bilo samo u izvadku
priobće. Uredničtvo.


LISTJ^IK:.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: procjenitelja gradiške imovne obćine Bogoslava
Hajeka, nadšumarom u IX- činovnom razredu a šumarskog vježbenika
iste imov. obćine Dragutina Hradila šumarskim pristavom, obojicu kod
iste imovne obćine sa snstavnimi berivi. Kr. ngar. ministar za poljodieljstvo
obnašao je kod državne šumarske uprave unutar Hrvatske i Slavonije
imenovati: šumare Milana Tordonya i Ivana Marianyia
nadšumarima u 3. stepenu IX. plaćevnog razreda kod kr. šumarskog