DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br, 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1899. God. XXIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višeljratno uvrštenje primjerena popustbina.


Ogrjevna drvarija^ rim. kat. dušobrižnoga
svećenstva** u području bivše hrv.-slav. vojne
Krajine.


Pitanje o ogrjevnoj drvariji rim. kat. dušobrižnoga svedenstva
u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini a s tim i pitanje o
pravnoj naravi te drvarije riješeno je u načelu naputkom A.
za provedbu u §. 4. zakonom od 8. lipnja 1871. o otkupu
šumskih služnosti odredjenoga uredjenja načina i mjere zajedničkoga
uživanja šuma i šumskoga tla za pravoužitnike po pukovnijskim
kotarima***. Taj naime naputak izriče, da se ova
drvarija osniva što na pravoužitničtvu crkvenih općina
(pravije župnih nadarbina) u šumama imovnih općina, što opet


* Pod ovim nazivom razumijevamo u opće pravo na dobivanje besplatnoga
ogrjevnoga drva odnosno i tomu pravu odgovarajuću dužnost bez obzira na pravni
naslov, na kojemu se to pravo i dužnost temelji (da li na služnosti, luknu i t. đ.).
** Samo kratkoće radi služimo se za oznaku ovlaštenoga subjekta rijećima
„rk. dušobrižno svećenstvo" ili samo „rk. svećenstvo". Ispravna bi naime oznaka
toga subjekta bila „rk. župne nadarbine".


*** List zemaljske uprave za hrv.-slav. vojnu Krajinu od 16. srpnja 1881.,
kom. XI. Navedeni je naputak proglašen zajedno sa zakonom od 11. srpnja 1881.
kojim se razjašnjuju odnosno preinaćuju neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873_
0 imovnim općinama u hrv.-slav. vojnoj Krajini, kao sastavni njegov dio okružnicom


c. kr. glavnog zapovjedničtva u Zagrebu kao krajiške zem. upravne oblasti od
16. srpnja 1881. kr. upr. predsjednićtva br. 2314.


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 286 —


na lukn u (§§. 1. i 4. cit. naputka). No baš poradi toga, što
je zakon priznao opstanak ogrjevne drvarije rk. svećenstva u
području bivše vojne Krajine kao lukna, to jest kao podavanja,
što su ga župljani kao pravoužitnici imovnih općina iz svoj e
vlastite kompetencije na ogrjevnom drvu dužni davati
rk. svećenstvu, baš poradi toga dižu se glasovi od strane pučanstva
i oblasti, da bi.se u dotičnim dijelovima Krajine* taj
teret sa ledja naroda svalio, ter se i ondje župne nadarbine
proglasile pravoužitnicama imovnih općina, dok bi župljani
bili dužni dotičnu kompetenciju drva samo izradjivati i dovažati.


Ovi su glasovi posve razumljivi, kad se uvaže razlozi, na
kojima se temelje.


U pojmu lukna leži, da je ono daća, koja se ima u naravi
davati, a sastoji u različitim proizvodima gospodarstva.
Institut lukna pretpostavlja, da obvezanici dotične prirodnine
proizvode i da od njih imadu više nego što oni sami trebaju
za podmirenje potreba svoga kućanstva. S toga se lukno u
izvjesnoj prirodnim i ne može ustanoviti ondje, gdje se pučanstvo
proizvodnjom dotične prirodnine ne bavi ili gdje je
nema.


U području bivše hrv.-slav. vojne Krajine nekoć pojedinac
nije ni mogao imati svoje vlastite šume, niti je iz državnih
šuma smio uzimati više drva nego što mu je trebalo za njegovo
kućanstvo, pa za to i tu okolnost ubrajamo medju razloge,
s kojih mislimo da se u Krajini nije ni mogla osnovati institucija
lukna na ogrjevnom drvu, kako ćemo sve to kasnije
pobliže razložiti. Ako je medjutim zakonodavac priznao eksistenciju
lukna u bivšoj vojnoj Krajini i na ogrjevnom drvu,
a ono ipak nije podjedno osigurao za pojam lukna nužnih
pretpostava. Jer niti zakon od 8. lipnja 1871. o otkupu (izlu


* Ti su dijelovi sva t. zv. gornja Krajina i znatan dio banske Krajine, dok
su župne nadarbine po svoj varaždinskoj i slavonskoj Krajini — uz neke iznimke u
potonjoj — pravoužitnice imov. općina, a župljani su samo dužni dotičnu kompetenciju
drva izradjivati i privažati.


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 287 —


čenju) šumskih služnosti*, niti naputak A. ne uzimaju pri
opredjeljenju potrepštine pravoužitnika osim njihove vlastite
kućne potrebe. Otkle 6e dakle obvezanik dati n. pr. svake
godine po jedan voz župniku, kad on dobije tek toliko drva,
koliko mu je samomu nužno za vlastitu kućnu porabu, a katkada
ni toliko?** Sto u takim prilikama preostaje obvezaniku?
Dati od drva, što ga on dobiva za podmirenje vlastite svoje
kućne potrebe? Onda ga njemu uzmanjka. Drvo za župnika
kupiti ili mu opet vrijednost drva reluirati gotovim novcem?
Ali i to je muka, jer seljak, osobito u gornjoj Krajini, ne
dolazi lako do gotova novca. Jamačno je u mnogom slučaju
posljedica takovih odnošaja — šumska šteta.


Po ne mjerodavnom našem mnijenju prinukat će ove okolnosti
zakonodavstvo, te će ono, ako ne prije, a ono svakako
prigodom uredjenja kongrue dušobrižnoga svećenstva, morati i
ovo pitanje riješiti na pravednijem temelju.


U slijedećem pokušali smo, u koliko nam je bilo pri ruci
vrela, s jedne strane sabrati i sustavno poredati sve propise,
koji sadržavaju kakih ustanova glede ogrjevne drvarije rk. svećenstva
u bivšoj Krajini, a s druge strane iznijeti podatke o
pravnoj naraVi te drvarije do zakona o segregaciji od 1871.
S obzirom pak na temeljni preokret, koji je nastao zakonom
0 segregaciji krajiških suma od 1871. u vlastničtvu i uživanju
krajiških šuma, razdijelili smo cijelo razlaganje u dva odsjeka,
od kojih se prvi opet dijeli u dva poglavja: I. Propisi. II.
Pravna narav. Dali smo se pak na taj posao u namjeri, da
svima onima, koje budi kao obvezanike, budi kao ovlaštenike.


* Zakon od 8. lipnja 1871. o ustanovama za otkup (izlučenje) prava na
drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda, što krajiški stanovnici imaju u državnih
šumah, ležećih u vojnoj Krajini Proglašen u listu zem. uprave za hrv.-slav. vojnu
Krajinu od 18. siečnja 1872. kom. 11.
** Može se naime dogoditi, a i dogadja se, da se zadruge potajno razdijele
na manje dijelove nego što to dopušta djelivost pravoužitničkih dijelova (§§. 14 i


15. naputka A. k zakonu od 11. srpnja 1881.). U tom slučaju nastaju novi kućni
brojevi, koji ne imađu posebnoga pravoužitničkoga prava na šume imovne općine^
jer se razdijeljenici nisu mogli nagoditi ili im je temeljna zadruga uživala samo uživanje
od ´/j selišta.


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 288 —


budi opet po njihovoj službi ta stvar zanima, pružinao kakvu
takvu sliku o razvoju i uredjenju ogrjevne drvarije rk. svećenstve
u biv. Krajini. Osim toga mislimo, da de ovi podaci kao
materijal poslužiti modi onomu, koji se bude potanje htio baviti
tim pitanjem.


A) Po provedbe zakona od 8. lipnja 1871. o segregaciji.


I. Propisi.
Za cijelo područje bivše hrv.-slav. vojne Krajine nijesu
nigda izdani općeniti kakovi propisi glede ogrjevne drvarije rk.
svećenstva, nego uvijek samo za pojedine dijelove Krajine, pa
ćemo ih za oto i navesti napose za svaki dio Krajine*.


1. Karlovačka Krajina.
U otpisu kr. dvor. ratnoga vijeća od 10. prosinca 1771.**,
kojim se generalkomandama za karlovačku, varaždinsku i slavonsku
Krajinu priopćuje prev. riješenje, izdano povodom prijedloga
katoličkoga episkopata glede regulacije rk. župa u Krajini,
navodi se medju prihodnim vrelima za pokriće dotacionih potreba
kuratnoga klera za karlovačku Krajinu i ova stavka:


»Die von den Griinitzern jedem Seelsorger zu liefernde
Fuhre n oder Saumpferde mit Holz 1077 fr. 36 kr.« A
medju dalnjim odredbama toga otpisa veli se, da se karlovački
graničari ne mogu pridržati na druga kakova župnička podavaja
nego ona ». . . . welche vermog der vorstehenden a. h.
Anordnung nun in der neu vorgeschriebenen StoU-Gebiihr und
in der von jedem Haus dem Seelsorger liefernden
Fuhr Holz a 9 kr. in allem besteht«.


Na ovu odredbu upućuje izrijekom i otpis kr. dvor. rat.
vijeća od 29. siječnja 1816. broj 505.*** veleći, da se njegov
otpis od 31. srpnja 1818. broj 2402.**** (koji ćemo niže po


* Ovaka je razdioba shodna i radi lakšega tumačenja pojedinih propisa.
** Zbirka naredaba bogoštovne struke, sv. I., str. 179.—207.
*** Ovaj otpis citira i Hostinek: Die k. u. k. Militargrenze, Wien I., str. 88.
"*** Zbirka naredaba bogošt. struke, I. sv., str. 95. i si.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 289 —
tanje spomenuti) proteže samo na varaždinsku Krajinu » . . . .
nachdem die Seelsorger in der Karlstadter Granze zufolge der
urspriinglichen Pfarregulirung von jedem eigepfarrten
Haus eine Fuhr Holz 2 Schuh hoch und eben so viel
breit zu empfangen, und dafiir 9 kr. von ihrer Dotation in
den Pfarrdotirungsfond zuriiekzulassen haben«.


2. Banska Krajina.*
»Za ovu su Krajinu prema sadržaju otpisa kr. dvor. rat.
vijeda od 13. ožujka 1835. br. 738. otpisima od 28. veljače
1801. broj 466 i 20. prosinca 1803. broj 2402 izdani posebni
propisi glede ogrjevnoga drva rk. svećenstva. Ako se ovi potonji
otpisi i ne mogu pronaći u arkivu bivše generalkomande,
a ono proizlazi iz izvještaja banskih dviju pukovnija, pak iz
otpisa dvor. rat. vijeća od 19. svibnja 1850. broj 2077 i od


10. prosinca 1852. broj 4616, da za katoličke župe banske
Krajine zapravo nigda nije ustanovljena kakova pristojba na
ogrjevnom drvu, koju bi svećenstvo imalo pravo zahtijevati od
erara; ali su župljani bili dužni izraditi i privesti ono drvo,
što ga je svećenstvo uz platež šumske takse dobivalo iz državnih
šuma (?); i to su župljani činili ili besplatno na račun
opć robote (§. 135. Grtinz-Grrund-Gesetz od g. 1807.) ili opet
uz naknadu propisane pristojbe za sječenje i privoz drva«.
3. Varaždinska Krajina.
Po citiranom već otpisu dvor. rat. vijeća od 30. prosinca
1771. nijesu imali krajišnici u varaždinskom generalatu davati
rk. župnicima ništa osim bira u gotovu novcu, i to po jutru
zemlje 4nč. »....janichteinmal einiges Holz...
wie doch die Granizer in Slavonien und zum Theil auch in
dem Karlstiidter-Generalat zu thuen verbunden sind«.


* Glede ogrjevna drvarije rk. svećenstva u banskoj Krajini nijesam mogao u
službenim spisima, koji su mi na raspolaganje bili, naći niti izvornika niti prijepisa
kakovih propisa, pa se s toga stanje drvarije za taj dio Krajine prikazuje po podacima i
po razlaganju sadržanom u mnijenju pravosudnog odjela krajiške zem. uprave, kako
je navedeno u povjerenstvenom zapisniku od 10. siječnja 1878. o tom predmetu. Da
ovo razlaganje baš ne podaje jasne slike, to će pozorni čitalac odmah primijetiti.


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 290 —


Otpis dvor. rat. vijeća od 31. srpnja 1813. br. 2402,
izdan na temelju prev. riješenja od 15. lipnja 1813. o regulaciji
rkt, župa u biv. varaždinskoj Krajini, ostavlja rkt. svećenstvu
dopitanu pristojbu na ogrjevnom drvu (kada je to uslijedilo,
nije poznato) ovom odredbom :


»Das von der Geistlichkeit gemachte Ansuchen, ihnen die
bewilligte Brennholzgebiihr noch ferner zu belassen, unterliegt
keinem Anstande, und es hat bei der bisherigen Ausmass an
Brennholz von 20 Klaftern fiir einen Pfarrer oder Pfarradministrator
und von 10 Klaftern fiir einen Kaplan gegen Zuriicklassung
von 48 kr. per Klafter von der Congrua fiir den Dotationsfond
noch fortan zu verbleiben«.


Prev. riješenjem od 25. srpnja 1851., intimiranim otpisom


c. kr. ministarstva rata od 29. srpnja 1851. broj 4044, uzdržava
se ovaj propis i nadalje u kreposti s tom preinakom, da
su župnici dužni naknaditi župnim općinama u ime izradbe i
dovoza drva umjesto dotadanje pristojbe od 48 nč. pristojbu
od 3 for. po hvatu, koja da odgovara današnjim (t. j . g. 1851.)
cijenama radnje.
Medjutim je otpisom vrhov. zapovjedništva vojske od


25. kolovoza 1853. broj 858 uz sporazumak zagrebačkoga nadbiskupa
snižena pristojba ogrjevnoga drva za župnike na 10, a
za kapelane na 4 hvata i podjedno dignuta dužnost svećenstva
naknadjivati župn.-općinama izradbu i dovoz drvi.
4. Slavonska Krajina.
Najstariji poznati propis, kojim se ustanovljuje pravo svećenstva
na ogrjev, drvo u slavonskoj Krajini, jeste t. zv. Colnićeva
konvencija od 1769. Mjeseca lipnja te godine učiniše
naime zastupnik vojnog zapovjednićtva u Osijeku pukovnik


V


Ljudevit grof Domhof i djakovački biskup Colnić sporazumno
prijedlog glede uredjenja stole i lukna u slavonskim župama u
području osječkoga generalata, koji je Nj. Veličanstvo i odobrilo.
U tom se regulativu ustanovljuje, da je svaka župa dužna
svomu župniku do Božića dati 80 hv. ogrjevnih drva, a potrh
toga jošt i 12 liv. za kapelana.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 291 —


U opetovano citiranom otpisu dvor. rat. vijeda od 10. prosinca
1771. navodi se medju prihodnim vrelima za pokriće
dotacionih potreba kuratnoga klera u slavonskoj krajini medju
ostalima i ova stavka:


» . . . . dann betragen die von den Granizern ihren Pfarern
ohnentgeltlich zu liefernde 1553´A Klafter Holz, ž 1 fl.
gerechnet, 1553 fr. 15 kr.«


Konačno dozvoljuje otpis dvor. rat. vijeća od 7. srpnja
1819. broj 2983* na temelju prev. riješenja pristojbu na ogrjevnom
drvu za župnike na starim župama sa 40 hv., a za nasljednike
im sa 30 hv., za župnike pak na novim župama
sa 20 hv., napokon za kapelane na starim župama sa 12 hv.


II. Pravna narav.
Ni u jednom od ovih navedenih temeljnih propisa ne govori
se 0 ogrjevnom drvu svećenstva više štogodj osim onoga,
što je gore pod I. citirano, a po gotovu tu ne ima spomena o
kakom opredijeljenju pravne naravi ogrjevne drvarije svećenstva.
Za oto ne preostaje ino, nego pokušati, da tu pravnu narav
odredimo što na temelju ostalih ustanova dotičnih propisa, što
opet iz općih pravnih prilika rk. župa u Krajini te pravnih
odnošaja pučanstva krajiškoga.


Pitanje o pravnoj naravi prava rk. svećenstva na ogrjevno
drvo u biv. Krajini bilo je već predmetom raspravljanja, i to
onim povodom, kadno je izdan zakon od 8. lipnja 1871. o otkupu
šumskih služnosti u vojnoj Krajini,** pa se u tada razvojačenoj
varaždinskoj Krajini porodilo pitanje, da li je iza
segregacije šuma u Krajini država ili su imovne općine dužne
opskrbljivati rk. svećenstvo ogrjevnim drvom.


Ovo je pitanje raspravljalo posebno povjerenstvo, koje se
sastojalo od izaslanika krajiške zem. uprave, kr. zem. vlade i
financijalne oblasti, ali ga nije riješilo, kako ćemo niže dalje


* Citira ga i H o s t i n e k, ibiđ., sv. I. str. 89.
** List zem. uprave za hrv.-slav. Vojnu Krajinu od 18. siječnja 1872., kom. II.


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 292 —


vidjeti. U raspravnom zapisniku od 11. siječnja 1878. fiksirana
su mnijenja pojedinih članova povjerenstva.


Kako su ta mnijenja od velike važnosti za naše pitanjekako u njima ima i temeljito obrazloženih nazora, osnovanih
na pozitivnim propisima, svakako je umjesno, da se ovdje u
kratko iscrpe.


Izaslanici kr. zemaljske vlade zastupahu u glavnom slijedeća
načela:


U §. 68. pravilnika za šumarsku službu u vojnoj Krajini
od 3. veljače 1860.* navedene su taksativno sve služnosti,
kojima su opterećene erarijalne šume; ali se s obzirom na
crkvene općine tuđe govori samo o njihovu ovlaštenju na zahtjev
drva za gradnju i orudje u crkvene gradjevne svrhe. Naprotiv
se u §. 69. istoga pravilnika, koji govori o ustanovljenju godišnje
potrebe na drvima, spominje i ogrjevno drvo za crkvene
općine, no tu se ne označuje pravna narav ove prestacije. Ako
se svećenstvo i ne imenuje, a ono opet nema sumnje, da se
pod »ogrjevnim drvom za crkvene općine« može razumijevati
samo ogrjevno drvo, koje pripada svećenstvu, pošto crkvene
općine kao takove ne mogu doći u priliku, da bi trebale
ogrjevno drvo za svoju vlastitu porabu, pa da ovim općinama
nadleži dužnost dostavljati ogrjevno drvo svećenstvu, t. j . izradjivati
ga i privažati.


Ogrjevna drva da su svećenstvu u varaždinskoj Krajini
dozvoljena od države, pa se ona imadu smatrati emolumentoin,
koji je sačinjavao sastojni dio župničke
dotacije . S toga gledišta da se dozvola deputatnih ogrjevnih
drva ukazuje kao javno-pravna uredba, koje je rk. svećenstvu
utemeljivala pravo, pripadajuće mu neposredn o
proti državnoj upravi, i koja uredba da bi se imala
prosudjivati nezavisno od pravnoga odnošaja, koji je postojao


* Reglement fur đen Forst-Dienst iii der k. k. Militiirgrenze, Wien 1860.
Ovaj je pravilnik zajedno sa šumskim zakonom (Forst-Gesetz fiir die k. k. Militiirgrenze)
uslijed previšnje odluke od 3. veljače 1860. proglašen okružnicom od
7. veljače 1860., odjel 10., br. 474.


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 293 izmedju
države kao vlasnika drž. šuma i pravom služnosti
obdarenih općina. Po ovoj su naime uredbi općine obvezane
samo na izradjivanje i privažanje drvi. Opskrbljivanje svećenstva
ogrjevnim drvom da valja smatrati kao teret, koji je
ležao na ukupnosti državnih šuma prije njihove razdiobe, a
to tim većma, što se država imala starati za uzdržavanje svećenstva,
na koliko u tu svrhu nijesu dotjecali nadarbinski
dohoci.


Budući da zakon od 8. lipnja 1871. o segregaciji u tom
obziru nije ništa odredio, to da je ovaj teret pro rata prava
vlasnosti prešao na imovne općine, to jest polovica toga tereta
ostala je na državi, a polovica prešla je na imovne općine,
dok da je izradjivanje i dovažanje ukupnih ogrjevnih drva
ostalo i nadalje u dužnosti crkv. općina.


Takovo riješenje ovoga predmeta da je u skladu i sa načelima
crkvenoga prava o beneficijima i o patronatu i sa urbarijalnim
zakonima za gradjansku Hrvatsku o segregaciji šuma
i pašnjaka.


Po temeljnim bo načelima crkvenoga prava, da se za uzdržavanje
svećenstva imadu u prvom redu upotrebljivati dohoci
dotičnoga beneficija, a u koliko ovi ne dosežu, da ima pripomoći
vjerozakonska zaklada odnosno erar. Sto se pak urbarijalnih
zakona tiče, to da se po njima mora onaj dio šuma,
koji ima služiti pokriću potreba svećenstva na ogrjevnom drvu,
izlučiti iz šuma, koje su bile zajedničke nekadašnjoj vlasteli i
urbarijalnim općinama. Prema tome da faktično ima urbarijalna
općina toj svrsi prinositi po razmjerju njezinoga dijela.


Naproti ovomu mnijenju navadjahu zastupnici glav. zapovjedniČtva
i kr. zem. financ. ravnateljstva u glavnom slijedeće
razloge.


Pravilnik za šumsku upravu u Krajini od 3. veljače 1860.,
kao što je istaknuto u mnijenju odaslanika kr. zem. vlade, ne
navodi medju služnostima šumskim u §. 68. ogrjevne drvarije
svećenstva, već samo gradjevnu drvariju za crkvene svrhe.
S toga se sa stanovišta šumskoga zakona može
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 294 —


samo u toliko tvrditi, da je država titulo servitutis
podmirivala pristojbe svećenstva na
ogrjevnom drvu, — na koliko su te pristojbe u
upće ustanovljene posebnim propisima — u koliko
se može dokazati, da su ove pristojbe sadržane
bile u potrebi na ogrjevnom drvu pojedinih
župnih opdina, koju je potrebu titulo servitutis
bio dužan podmirivati erar (§. 68. si. c) cit. pravilnika)
povrh gradjevnoga i ogrjevnoga drva, što su ga
pojedine krajiške obitelji trebale za svoje kudne
potrepštine.


U karlovačkoj i banskoj krajini da rk. svećenstvo
nije nigda imalo ni neposrednoga a ni posrednoga prava služnosti
ogrjevne drvarije u državnim šumama, kako da se to
vidi iz propisa pod I. 2. i 5. navedenih, nego su ondje župljaui
(župna opdina) bili obvezani opskrbljivati svećenstvo ogrjevnim
drvom. Uslijed toga dosljedno nije segregacijom to pravno stanje
nikako promijenjeno, njom je netaknut ostao prijašnji pravni
odnošaj izmedju župljana i svedenstva.


U varaždinskoj Krajini da je svedenstvo do otpisa
ratnog ministarstva od 29. srpnja 1851. broj 4044 dobivalo
pristojbu na ogrjevnim drvima prema prijašnjim (pod I. 3.
navedenim) propisima na račun njegove dotacije , koju je
država u toliko na se preuzela, u koliko se ona nije mogla
namiriti rk. pučanstvu nametnim župnim birom (u gotovu
novcu). No pošto se u netom citiranom reskriptu naglasuje,
da uzdržavanje rk. svedenstva spada medju »naravne obveze
župljana«, to se mora zaključiti, da je tim obveza države na
davanje ogrjevnog drva svedenstvu prestala i na dotične župne
opdine prešla. Ako je pak i iza toga reskripta država dopitivala
svedenstvu besplatno ogrjevno drvo u svojim šumama,
tomu je razlog taj, što je država uslijed služnosti, ležedih na
kraj. šumama, morala podmirivati svukoliku potrebu opdina
na ogrjevnom drvu zajedno sa pristojbana za svećenstvo (?).
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 295 —


U slavonskoj Krajini* konačno sasvim je isti pravni
odnošaj bio, t. j . i tuđe je država davala svećenstvu, da tako
rečemo, posredno tek služnost ogrjevne drvarije, u koliko je
naime podmirivala svekolike potrebe općina na ogrjevnom drvu,
uključivši ovamo i potrebe svećenstva.**


U varaždinskoj dakle i slavonskoj Krajini svadja se po
mnijenju krajiške zem. uprave obveza erara podmirivati potrebe
svećenstva na ogrjevnom drvu na pravo služnosti župnih općina,


po kojemu su one ovlaštene uzimati drva iz erarijalnih šuma
za svekolike njihove potrebe uključivši ovamo i pristojbe
ogrjevnoga drva za svećenstvo.


Posto su zakonom od 8. lipnja 1871. o segregaciji otkupljene
sv e služnosti sa drž. šuma, to je sasvim naravno, da je
i ta posredna služnost ogrjevne drvarije svećenstva otkupljena
i prešla na imovne općine, ili točnije rečeno: župne općine,
koje su prije imale neposredno pravo služnosti drvarije u
državnim šumama, dužne su i poslije segregacije opskrbljivati
svećenstvo ogrjevnim drvom, a u tu su svrhu poput ostalih
pravoužitnika u smislu čl. 10. i 21. zakona od 15. lipnja 1873.
0 imovnim općinama (List zem. uprave za vojnu Krajinu od


1. srpnja 1873. kom. VI.) upućene na imovne općine. Neposredno
bo pravo služnosti drvarije za svećenstvo nije nikada
postojalo, pa za to svećenstvo toga prava, uslijed pomanjkanja
pravnoga naslova, ne može imati neposredno niti u šumama
imovnih općina.
Razlog ovoj modifikaciji leži, veli se dalje u dotičnom
mnijenju, u tome: što svećenstvo u varaždinskoj i slavonskoj
Krajini, koje je imalo pravo zahtijevati stalnu količinu
drva , nije imalo prava služnosti protiv erara, pa što s toga
uslijed pomanjkanja služnoga ovlaštenja nema niti protiv imovne


* Vidi propise pod I., 4.
** Iz službenih spisa ustanovljeno je, da se ogrjevno drvo za svećenstvo doznačivalo
besplatno zajedno sa drvom za učitelje, škole i stražarnice tako, te se može
smatrati, da je u slavonskoj Krajini potreba svećenstva na ogrjevnom drvu sačinjavala
integrirajući dio potrepštine općine na drvu (Gemeindebrennholzbedarf).
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 14     <-- 14 -->        PDF

-- 296 —


opdine izravnoga prava zahtijevati podmirenje svoje pristojbe
na ogrjevnom drvu; što se nadalje s jedne strane imovna opdina
kao takova doduše ima postarati za pokriće potreba na ogrjevnom
drvu služnih ovlaštenika, ali što je imovna općina, koja reprezentira
ukupnost služnih ovlaštenika, ujedno i ovlaštena odlučiti
0 načinu, kojim će se u buduće podmirivati zahtjevi ovlaštenika
(§, 4. zakona od 8. lipnja 1871.) pa prema tome, uz
priuzdržaj odobrenja po političkoj oblasti, ustanoviti i to, da
li se i u buduće ima besplatno ili uz platež stanovite odštete
podmirivati potreba općine na ogrjevnom drvu (uključivši pristojbe
na svećenstvo), dok s druge strane svećenstvu pozitivnim
propisima dozvoljene pristojbe ne može krnjiti ili sniziti niti
župna niti imovna općina, doklegodj se zakonom drugo što
ne odredi.


Nazor, po kojemu bi obveza države glede opskrbe svećenstva
ogrjevnim drvom stajala u savezu sa patronatski m
pravom, da ne ima uporišta u postojećim propisima. Protiv
takova nazora da govori i općenito načelo, po kojemu se ima
župna općina brinuti za uzdržavanje župnika, a država samo
supsidijarno; protiv njega da vojuje nadalje okolnost, da upravo
u karlovačkoj i banskoj Krajini, gdje svećenstvo stalnu plaću
od države dobiva, nije ustanovljena pristojba na ogrjevnim
drvima, koju bi erar imao podmirivati, dok je ta pristojba
ustanovljena u slavonskoj Krajini, gdje samo pučanstvo uzdržava
župnike.


U §. 68. pravilnika za šum. upravu a tako ni u zakonu o
segregaciji nije bilo nužno da se pravo svećenstva na drva,
koje da je opstojalo samo u nekim dijelovima Krajine, kao
osobita služnost proti državi spominje, pošto pristojbe svećenstva
na drvima stoje u savezu sa pravom služnosti drvarije dotičnih
župnih općina. To mnijenje da potkrepljuje i §. 72. pravilnika,
prema kojemu da se ima obveza države, davati krajišnicima
potrebna drva, smatrati samo supsidijarnom, u koliko naime u
tu svrhu ne bi dotjecale opć. šume i pošumljeni pašnjaci.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 297 -


Sto se segregacije šuma u gradjanskom dijelu zemlje tiče,
to da je ona provedena po sasvim drugim načelima, pa uslijed
toga ovdje ne može analogom služiti.


Resumiramo li sva ova razlaganja, nalazimo u njima izražena
slijedeća dva mnijenja :


1. Ogrjevna drvarija rk. svećenstva ima se u cijelom području
bivše Krajine smatrati neposrednom služnosti, koju je
država svećenstvu u svojim šumama podijelila u ime njihove
dotacije.


2. U jednom dijelu Krajine (t. j . u varaždinskoj i slavonskoj
Krajini) davala je država svećenstvu u toliko pravo
služnosti ogrjevno drvarije u svojim šumama, u koliko je bila
dužna općinama titulo servitutis dozvoliti namirenje svih njihovih
potreba na ogrjev, drvu, uključivši ovamo i potrebe svećenstva,
u drugom pak dijelu Krajine (t. j . u karlovačkoj i banskoj
Krajini) da je već u prvom početku uredjena ogrjevna drvarija
svećenstva kao lukno.
Po našem nemjerodavnom mišljenju niti je jedno niti drugo
od ovih mnijenja, apsolutno uzeto, ispravno, nego bi se imala
stvar tako shvatiti, da je prvobitno država u načelu podijelila
svećenstvu u ime njegove dotacije u svoj Krajini bez razlike
neposredno pravo služnosti ogrjevne drvarije u drž. šumama a
župljani (župne općine) da su imali dužnost drvo izraditi i dovesti;
no tečajem vremena da je u nekim dijelovima Krajine
ova služnost prestala, a na njezino mjesto stupilo pravo žup.
nadarbina zahtijevati ogrjev, drvo od svojih župljana kao lukno.


Kako je naime u 18. vijeku vladao sustav državne crkve,
smatrala je državna vlast svojim pravom i svojom dužnošću ne
samo vršiti pravo vrhovnoga nadzora nad crkvom nego i djelotvorno
utjecati u crkvenu upravu*. Ova djelatnost državne
vlasti bila je još intenzivnija u području Vojne Krajine, koja
jo stojala pod neposrednom vlasti vojne uprave državne**. Pred


* Vidi; Gautsch, Die confess. Gesetze vom 7. u. 20. Mai 1874 Wien. Einleitnng.
** Isp. Hostinek, die k. k. MilitSrgrenze, sv. I. str. 86—92. i av. II. str. 23-52.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 298 —
metom pak osobite paske drž. vlasti bilo je u Krajini uređjenje
rk. župa i s tim u savezu uređjenje dotacije dušobrižnoga svećenstva.
S toga je patronom svih župa u Krajini Njegovo Veličanstvo
s^mo, koje prev. svojim odlukama rješava sva pitanja,
što se odnose na pravne odnošaje rk. crkve u Krajini. Jedna
od vrlo zamašnih akcija državne vlasti u poslu uredjenja rk.
župa u Krajini bila je zametnuta upravo otpisom dvor. rat.
vijeća od 10. prosinca 1771., koji je imao da u sva tri dijela
tadanje Krajine na novo uredi rk. župe i njihovu dotaciju; za
varaždinsku Krajinu napose još je od temeljne važnosti prev.
riješenje oo 15. lipnja 1813. Ovim se naime odredbama smjerala
u svoj Krajini na istom temelju urediti dotacija rk. klera,
a taj jeste u bitnosti taj, da svećenstvo u buduće ne ima više
svoje kongrue dobivati u prirodninama od župljana, koje valja
što većma oteretiti, nego u gotovu novcu od državne blagajne
Pored ove namjere drž. vlasti što je prirodnije nego li držati,
da je odnosnim odredbama glede drva (vidi I. 1 — 4.) svećenstvu
podijelila država pravo služnosti drvarije u drž. šumama,
dok je župljanima nametnuta dužnost župniku pripalo
drvo izradjivati i dovoziti. Ta ista ona država dozvolila je rk.
župama i pravo služnosti gradjevne drvarije, o ćemu se ipak
ni malo ne sumnja, premda o tom pravu služnosti u odnosnim
starim propisima sve do šumarskoga naputka od 3. veljače


1860. nigdje nema spomena.


Da nije župljanima samim mogla nadležati dužnost snabdijevati
svoje svećenstvo ogrjevnim drvom iz svog a može se
u ostalom zaključiti jedno već otuda, što tada župljani u
opće nisu imali svojih privatnih šuma*, a drugo otuda, što
je drvo, koje su oni titulo servitutis dobivali iz drž. šuma,
bilo po zakonu odredjeno samo za njihove vlastite kućne potrebe.
Dotične su ustanove prešle i u pomenuti šum. pravilnik
od 3. veljače 1860. §§. 70. i 71. toč. a).


Iz same okolnosti, što je u jednom dijelu Krajine (varaždinskoj
i slavonskoj) ustanovljena količina ogrjev, drva za sve


* Hostiuek, ibid., sv. I. str. 35.


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 299 —


ćenstvo stalnim brojem hvati, u drugom pak (karlovačka i
banska) nije, ne može se još nikakav zaključak stvoriti glede
pravne naravi ogrjev, drvarije svaćenstva. Jer daje u prvom slučaju
predležala služnost, u drugom opet lukno, tada si ne
bismo mogli razjasniti, kako dolazi, te Colnićeva konvencija od
1769. uvršćuje stalnu izmjeru drva od 80 hvati u lukno, dok
regulativ od 1771. naročito izuzima kompetenciju ogrjev, drva
od lukna, koje se imalo otkupiti sa 20 nč. po kući; još kasnija
pak norma (1819.) opet opredjeljuje stalni kvantum drva u
hvatima. Po ovom bi mnijenju nadalje ogrjev, drvarija svećenstva
imala biti po svoj varaždinskoj i slavonskoj Krajini
služnošdu, a po svoj ostaloj Krajini luknom, znade se pak,
da ima i u banskoj Krajini dosta župa, gdje i danas dobiva
župnik drvo od imovne općine, a obratno da ima u slavonskoj
Krajini župa, gdje se ogrjev, drvo daje kao lukno. Prema
tomu držimo, da bi se moglo sigurno ustvrditi, da je prvobitno
država dala rk. svećenstvu u ime njegove dotacije neposredno
pravo služnosti ogrjev, drvarije u drž. šumama, dok se
dužnost župljana ograničivala lih na izradbu i dovoz drvi, što
no pripadaše svećenstvu u drž. šumama.


Ako se pak i dopusti, da se odnosna obveza drž. vlasti
svadja na pravo služnosti općina podmirivati ukupnu njihovu
potrebu na ogrjevnom drvu iz drž. šuma, uključivši ovamo i
potrebe za svećenstvo, a ono se tim u bitnosti ne mijenja
prvobitna obveza države opskrbljivati svećenstvo ogrjevnim
drvom.


Ova se obveza državne vlasti sačuvala do danas u najvećem
dijelu vojne Krajine s tom samo razlikom, da su danas
na mjesto državnih šuma kao služećega objekta stupile šume
imovnih općina, kako će to niže potanje razloženo biti. U manjem
pak dijelu bivše Krajine postoji danas ogrjevna drvarija rk.
svećenstva kao lukno.


Kada i kako je do toga došlo, teško bi bilo sigurno ustanoviti
na temelju dosadašnjih istraživanja u tom predmetu i
na osnovu do sada poznatih podataka. Za to je i tu otvoreno
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 300 —
polje daljnom istraživanju i kombinacijama, u koje se ovom
prilikom ne ćemo upuštati. Nego bilo kako mu drago, postalo
je daljno istraživanje pravne naravi ogrjevno drvarije rk, svećenstva
u bivšoj Krajini de lage lata bespredmetnim. Naputak
bo A. od god. 1881. za provedbu §. 4. zakona od 8. lipnja 1871.
0 otkupu šumskih služnosti poznaje i priznaje, da u bivšoj
Krajini postoji uz pravoužitničtvo crkvenih općina i drvarija
svećenstva kao lukno. Da li je zakonodavac pri tom polazio
sa stanovišta, da u jednom dijelu Krajine ni prvobitno nije
postojalo pravo služnosti ogrjevne drvarije, nego da je odmah
iz početka utemeljena luknarska obveza župljana, ili je opet
držao, da je prvobitno doduše pravo služnosti ogrjevne drvarije
svećenstva po svoj Krajini ustanovljeno, a tek tečajem vremena
da se razvila u jednom dijelu vojne Krajine drvarija kao
lukno — nije nam poznato.


B. Poslije provedbe zakona od 8. lipnja 1871. o segregaciji
(t. j . današnje pravno stanje).
U području bivše hrv.-slav. vojne Krajine osniva se pravo
rk. župnih nadarbina na ogrjevno drvo u pravilu ili na pra voužitničtvu
ili na luknu.


Po naputku A. naime za provedbu u §. 4. zakona od


8. lipnja 1871. (o otkupu šumskih služnosti) odredjenoga uredjenja
načina i mjere zajedničkoga uživanja šuma i šumskoga
tla za pravoužitnike po pukovnijskim kotarima, imadu se sma
trati crkvene općine (župne nadarbine) pravoužitnicama (§. 1.
si. b.) i kao takove uvrstiti u kataster pravoužitnika, ali uz
uvjet, ako su dotični župnici prije provedbe otkupa šumskih
služnosti dobivali ogrjevno drvo od države kao služnošću drvarije
opterećene budi besplatno, budi uz položenje potpune šumske
pristojbe (§. 4.); ako li su pak dobivali župnici do tada ogrjevno
drvo od župljana bez posredovanja države kao lukno (ili bir),
tada im ne pripada pravo na deputat ogrjevnog drva iz šuma
imovne općine, nego im ga imadu župljani i nadalje podavati
od njima pripaloga drva za ogrjev, to jest kao lukno (§. 4.).


ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 301 —


Gdje su dakle župne nadarbine prigodom provedbe naputka
A. uvrštene u kataster pravoužitnika, ondje dobivaju
ogrjevno drvo iz šuma imovne općine, i to, ako su prije otkupa
šumskih služnosti to drvo dobivale uz platež potpune
šumske pristojbe, ondje moraju tu pristojbu i sada plaćati
(§. 6. si. b. i §. 19. naputka A.), a gdje su ga dobivale besplatno,
ondje će ga i nadalje besplatno dobivati, ali samo u
granicama §. 17. naputka, t. j . bude li to dozvoljavao potrajni
prihod šuma imovnih općina.


Količina godišnje kompetencije ogrjevnog drva ustanovljena
je u smislu §. 7. naputka po posebnim povjerenstvima mjesnim
očevidom, a u kataster je unesena prema odredbi §. 12. naputka
po razmjeru novčane vrijednosti njihove potrepštine drva
za cijelo, tri četvrtine, dvije četvrtine i jednu četvrtinu selišta.


Kataster pravoužitnika sastavljen je u dva izvornika, od
kojih je jedan kod nadležne gruntovne oblasti, a drugi kod
gospodarstvenoga ureda imovne općine pohranjen, dok šumarije
imadu samo izvatke onih pravoužitnika, koji se u njihovu
kotaru nalaze (§. 12. alineja posljednja).


Naputak A. sadrži točne ustanove o tom, kako je valjalo
u svrhu sastava katastra pronaći i ustanoviti pravoužitnike i
kojim crkvenim općinama pripada pravoužitničtvo (§. 4.). Porodi
li se pak danas prijepor o tome, ne ima li se koja crkvena
općina, pravije župna nadarbina, koja još nije unesena u kataster,
smatrati pravoužitnicom, tad ima o tom po postojećoj
praksi unutarnjeg odjela kr. zemaljske vlade odlučiti u prvoj
molbi gospod. ured dotične imovne općine (!), u drugoj molbi
upravni odbor županije a u trećoj molbi kr. zem. vlada, odjel
za unut poslove.*


Na temelju citiranih propisa naputka A., nadalje na temelju
ustanova §§. 68. si. b. i 69. pravilnika za šumsku upravu
od 3. veljače 1860,** kao što i na temelju cl. 10. i 21. zakona


* Vidi naredbu unut. odjela kr. zem. vlade od 19. srpnja 1888. br. 23.530.
ex 1887. Zbirka naredaba unut. uprave, sv. II., br. 161.
** Eeglement fiir
den Forst-Dienst in der k. k. Militiirgreuze, Wien 1860.
22
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 302 —


od 15. lipnja 1873. o imovnim opdinama* i napokon na temelju
§§. 1. i 2. zakona od 8. lipnja 1871. o segregaciji krajiških
šuma riješio unut. odjel kr. zem. vlade — čuvši mnijenje kr. vlad.
povjerenika za imov. općinu križevačku i gjurgjevačku i kr.
zem. vlad. odjela za bogoštovje i nastavu — dugotrajnu onu
raspravu, o kojoj je u prvom dijelu (A.) bilo spomena, da li
je naime poslije provedene segregacije šumskih
služnosti u krajiškim državnim šumama dužna
država ili imovna općina davati kat. svećenstvu
odnosno crkvenim općinama (župnim nadarbinama)
deputat na ogrjevna drva, riješen j em svojim od


16. veljače 1884. br. 2843. onamo, da je to dužna
činiti imovna općina, jer su sve šumske služnosti,
kojima su u Krajini bile opterećene državne
šume, diobom tih šuma potpuno otkupljene ter
prešle isključivo na šume imovnih općina. Razumijeva
se, da ondje, gdje je župnik prije segregacije
dobivao drvo kao lukno, to ima i sada kao
lukno dobivati od onoga drva, koje pripada žup-
Ijanima kao pra v oužitnicima.**
* List zem. uprave za hrv.-slav. vojnu Krajinu od 1. srpnja 1873., kom. VI.
** Ovo je riješenje obrazloženo ovako:
„§§. 68. i 69. pravilnika za šumsku službu u vojnoj Krajini, koji je ujedno
sa šumskim zakonom uslijed prev. odluke od 3. veljače 1860. proglašen okružnicom
od 7. veljače 1860. odjel 10., broj 474, nabraja sve služnosti, kojima su opterećene
krajiške šume.
Medju ostalim uavadja se glasom lit. b) §. 08. međju tim služnostima pravo
krajiških crkvenih općina na dobivanje potrebitoga grfidjevnog, zatim glasom §. 69.
gorivog drva.
Ove šumske služnosti izlučene su na temelju zakona od 8. lipnja 1871. o
ustanovama za otkup prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda, koje
krajišnicima pripada iz državnih šuma vojne Krajine, jer §. 1. ođredjuje, da prava
na dobivanje drvlja, zatim na đri´ge budi kojega imena užitke iz državnih šuma
vojne Krajine, koja su općinama i krajiškim obiteljima zajamčena rečenim zakonom
šumskim od 3. veljače 1860., potpadaju ustanovama prije pomenutog otkupnog zakona;
zatim što §. 2. propisuje, da se ova prava imadu tako otkupiti, da se krajiškim
općinama izluči i u potpuno vlastničtvo preda polovica onih kompleksa državnih
šuma, u kojima su dosada ušumljene bile, đočim druga polovica ostaje potpuno vlastničtvo
države.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 303 -
Dodatak.
Radi potpunosti navode se ovdje još neka važnija riješenja
kr. zem. vlade, koja se tiču ogrjevnoga drva svećenstva. Ova
riješenja jesu:


1. Povodom tim, što je gospodarstveni ured imovne opdine
otočke kr. zemalj. vladi predložio, da se rk. župljani u području
imovne općine otočke riješe dužnosti podavanja ogrj. drva
kao lukna, pa da na mjesto toga župnicima daje ogrj. drvo
imovna općina, i to samo onoliku kompetenciju, kolika otpada
na jedno cijelo selište, otpisala je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje
poslove, dne 15. lipnja 1884. pod br. 7946., da se taj
prijedlog ne može uvažiti s obzirom na ustanove §. 6. si. b)
naputka A) od g. 1881.
Podjedno je imov. općina upućena, da nad tim bdije, »da
se od strane svećenstva mjera luknene pristojbe na nikoji način
ne prekorači osobitim obzirom na nastavše u posljednjih go-


NadaJje propisuje zakon od 15. lipnja 1873. o imovnim općinama u hrv.-slav.
Krajini, i to cl. 10., da se samo šumski dohoci potječudi iz šuma imovne općine,
koji preostaju poslije podmirenja potrepština pripadajućih pravoužitnicima, u druge
svrhe upotrebiti smiju; zatim članak 21. rečenog zakona, da imovne općine odmah,
čim prime šume, sastave općenitu prometnu osnovu, pri čem valja dosta obzira uzeti
na pokriće potrepština pravoužitnika.


Iz prednavedenoga slijedi, da su služnosti budi kojega imena, kojima su državne
šume opterećene bile i koje su služnosti od države provedenom diobom rečenih
šuma na temelju prije pomeniitih zakonskih ustanova izlučene, isključiv o prešl e
na šume imovne općine, koje su istim pripale u ime polovice u vlastničtvo,
ter se sada tomu dosljedno to pravo katoličkog svećenstva smatrati
ima kao služnost crkvene općine, kojom su opterećene šume imovne
općine . Ta tvrdnja obrazložena je tim, što glasom §. 6. lit. b) provedbenog naputka
A , koji spada k zakonu od 11. srpnja 1881. glede razjašnjenja ustanova zakona
od 15. lipnja 1873. o imovnim općinama, proglašena prev. rješidbom od 6. srpnja 1881.
za u ono vrijeme sjedinjeno krajiško područje: crkvenim općinama kod dotičnih
imovnih općina pripada pravo za pokriće gradjevuog odnosno gorivog drva, za palenje
opeka i vapna za novogradnju i uzdržavanje crkava, kapela, župnog stana i
gospodarstvenih zgrada, zatim deputatnog gorivog drva za župnika, u koliko
je ista dobivao prije provedbe otkupa šumskih služnosti od
države kao tom služnošću opterećene ili besplatno ili svaki put uz uplatu
potpune šumske pristojbe; napokon ako je župnik pripadajuće mu drvo
dobivao od župljana kao lukno bez posredovanja države, to mu ne
pripada pravo na dobivanje deputatnih gorivih drva iz šuma imov.
općina, već ista ima zatražiti od župljana".
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 304 —


dinah mnogobrojne zadružne diobe, kojimi se ipak pogledom
na postojeće propise o šumskom užitku u krajiških imovnih
opdinah pravo na kohkodu šumskih užitaka niti najmanje mijenjalo
nije«. U prijepornim slučajevima glede kolikoće lukna
pako ima politička oblast kao prva instancija u smislu navedenoga
naputka na temelju drugih odnosnih ustanova odlučiti*.


2. Okružnicom kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 11. prosinca 1885. br. 48.444. podijeljena je svim
vlad. povjerenicima imov. općina uputa, da župnici, koji dobivaju
ogrjev, drvo od svojih župljana kao lukno, koji dakle
nijesu pravoužitnici imov. općina, smiju sa prištednjama na
svojim u ime lukna dobivenim drvima kao s njihovom vlastnosti
slobodno raspolagati, dakle i prodavati ih uz propisane
opreze, a da ne potpadaju pod udar §. 22. naputka A) od god.
1881.**
3. Naredbom kr. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje i
nastavu, od 30. stud. 1892. broj 8516 ex 1891. publicirano je
njezino u sporazumku s unut. odjelom i nadb. duhov, stolom
uslijedilo riješenje od 18. rujna 1889. br. 6477., kojim se na
temelju prev. riješenja od 15. lipnja 1813. odbija molba župnika
bivšega krajiškog područja, da im se dade kompetencija
drva, propisana za sistemizirano ali nepopunjeno mjesto kapelana.***
4. Konačno se ovdje još navodi otpis kr. zemalj. vlade,
odjela za bogoštovje i nastavu, od 1. srpnja 1884. br. 6519.,
kojim se ispravlja mnijenje kr. podžupanije u Križevcima kao
da su imovne opčine dužne nosit i građjev. dužnost oko žup.
crkava i dvorova u biv. Krajini onamo, da su imovne općine
dužne dati u smislu postojećih propisa samo gradjevno drvo za
gradjevine crkvene. Dr. Milan Novak.
* Zbirka naredaba unut. uprave, sv. II., br. 147.
** Ista, sv II., br. 148.
*** Zbornik, 1894., kom. I., br. 4.