DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 308 —


Predlog za ustrojenje uzgojne zaklade za djecu
šumarskih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji.


Došla su mi do rukuh pravila, što ih je oživotvorio gospodin
kralj. ug. ministar za poljodjelstvo, naredbom od 7. studena
1892. broj 19831. u pogledu podupiranja djece državnih
šumarskih činovnika i podavanja istoj stipendija i podpora.


Citajuć ista, porodila mi se je misao, ne bi li i naše
slavno šumarsko družtvo moglo, ovoj sličnu zakladu stvoriti;
a držim da bi sve imovne i urbarijalne obćine u PIrvatskoj i
Slavoniji na to pristale, pa i sami šumarski činovnici ovih
šumoposjednika pozdravili bi oživotvorenje ovakove liepe institucije
i prihvatili svesrdno, jer bi se time opet udario temelj
napredku i liepšoj budućnosti našoj.


Biti ću tako slobodan, da temeljeni ovih pravila predložim
odmah i osnovu, prema kojoj bi se onda za naše prilike imala
izraditi pravila:


Osnova pravila


ob osnutku uzgojne zaklade za djecu kralj, šumarskih činovnika
i činovnika imovnih i urbarijalnih obćina u Hrvatskoj i
Slavoniji.


§. 1. Ime i naslov zaklade.


Uzgojna zaklada za djecu kralj, šumarskih činovnika i činovnik^
imovnih i urbarijalnih obćina u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji.


§. 2. Svrha zaklade.


Podieljivanje redovitih godišnjih stipendija i podpora djeci
vrjednih šumai´skih činovnika, koji bezuvjetno moraju biti članovi
I. razreda hrv.-slav. šumarskoga di´užtva, kao i sirotama
istih, koja pohadjaju srednje škole, gospodarski zavod u Križevcih
kao i šumarsku akademiju u Zagrebu, nadalje podieljivanje
stipendija i podporfi ženskoj djeci, koja polaze višje djevojačke
škole i učilišta.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 309 —


§. 3. Prihodi uzgojne zaklade.


1. Svaki drvotržac, koji kupi na dražbi stabla ili druge
šumske proizvode i svaki poduzetnik, koji u šumah ogojne
radnje ili bud kakovo poduzede preuzme, imao bi od kupovine
ili poduzetne svote uplatiti 0*27o prinos u tu uzgojnu zakladu.
2. Sve novčane globe šumarskih činovnika imale bi se
privesti u tu zakladu.
3. Eventualni dobrovoljni prinesci i zapisi pojedinih osoba
i pojedinih imovnih i urbarijalnih obćina, primali bi se sa
zahvalnošću.
4. Prinos samih članova, o kojemu bi se imalo razpraviti
u dojdućoj šumarskoj skupštini.
§. 4. Uporaba, ter stvaranje nedoticive maticerazdieljenje prihoda.


1. Od svih unislih 0"27o prinosa (§. 3. lit. 1.) smjele bi
se u jednoj godini potrošiti u svrhe stipendija i podpora samo
^´s dočim bi se V5 imala pribiti nedoticivoj matici.
2. Osim toga smjeli bi se godimice potrošiti ikamati od
ove petine i kamati dobrovoljnih prinosa i zapisa (§. 3. lit. 3.)
ter novčanih globa (lit. 2.) i od prinosa samih članova (lit. 4.).
3. Imala bi se stvoriti nedoticiva matica iz Vs ostatka redovitih
0´2°lo prinosa (§. 3. lit. 1.) iz novčanih globa (§. 3.
lit. 2.) iz dobrovoljnih prinosa iz zapisa pojedinih darovatelja,
te imovnih i urbariialnih občina (§. 3. lit. 3.) ter konačno iz
redovitih prinesaka samih članova (§. 3. lit. 4.).
Napomenute % unišlih 0´27o prinosa i napomenuti kamati
imali bi se razdieliti djeci šumarskih činovnika kao stipendije
i podpore tim načinom, da se svi ovakovi prinosi i kamati,
koji do konca svibnja svake godine unidju, razdiele početkom
školske godine izabranim od molitelja, u 10 jednakih
obroka.


Sa ^h ovakove razpoložive svote, imali bi se nadariti dječaci
a jednom trečinom djevojke.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 310 —


§. 5. Uprava uzgojne zaklade.


Zakladnom imovinom upravlja odbor hrv.-slav. šumarskoga
đružtva u Zagrebu, ter vriede sve ustanove pravila hrv.-slav.
šumarskoga družtva u pogledu upravljanja i za ovu uzgojnu
zakladu, samo bi se imali posebice voditi i izkazivati prihodi
i razhodi iste.


Račune ove uzgojne zaklade vodio bi: ili revident računarskoga
ureda kralj, zemaljske vlade, koji je referent za cenzuru
računa imovnih obćina ili tajnik hrv.-slav. šumarskoga
družtva.


Za vodjenje tih računa, mogao bi odbor hrv.-slav. šumarskoga
družtva, dotičnomu organu podieliti primjerenu nagradu.


§. 6. Dužnosti odbora hrv.-slav. šumar, družtva.


Svi predmeti tičući se ove uzgojne zaklade, riešavaju se u
redovitih odborskih sjednicah hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Početkom mjeseca lipnja svake godine razpisuje se natječaj
za podieljenje stipendija, a mjeseca srpnja ili kolovoza
riešavaju se prispjele molbenice molitelja.


§. 7. Podnesak molbenica i trajanja stipendijap odpor a.


Molbenice za podieljivanje stipendija i podpora imadu roditelji,
udove i skrbnici podnašati u roku ustanovljenom u
§. 6. hrv.-slav. šumarskom družtvu, a molbenice imale bi se
obložiti sa:


Krstnim listom, domovnicom, izkaznicom da je molitelj
odnosno roditelj član hrv.-slav. šumarskoga družtva, svjedočbom
0 ciepljenju boginja i konačno svjedočbami prošle školske godine
za oba poljeća.


Stipendija se podieljuje uviek samo na jednu godinu, a
ako učenik ili učenica dobije svjedočbu sa uspjehom, kako ga
propisuje §. 8. imade prvenstvo, da dobije istu stipendiju opet
i dojduće godine.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 311 —


Podpore se diele takodjer samo na jednu godinu bez prava
na prvenstvo za dojdudu godinu.


§. 8. Uvjeti za postignuće ovakovih stipendija
ili p 0 d p 0 r a.


Stipendije mogu postići za svoju djecu samo u službi stojeći
ili umirovljeni kr. šumarski činovnici i činovnici imovnih
i urbarijalnih obćiua, koji nisu pod iztragom i koji su ujedno
članovi I. razreda hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Tako isto mogu stipendije dobiti i sirote navedenih umrlih
činovnika.


Kod prosudjivanja imadu uvjek prednost siromašniji i takovi,
koji u svom mjestu službovanja nemaju navedenih u §. 2.
učilišta.


U pravilu imade činovnik pravo samo na jedan štipendij
ili na jednu podporu. Nu u vanrednih slučajevih, obzira vrjednih,
može dobiti za drugo i treće dijete, ali samo podporu u iznosu,
koji će se u svakom slučaju ustanoviti, ali ta podpora ne smije
biti veća od iznosa, ustanovljenoga u §. 9.


Ku u tih slučajevih mora dotičnik imati najmanje petero
djece.
U obće se odredjuje, da svjedočba uživajućega stipendiju
ili podporu mora imati obei prvi red, sa najviše dva »do


voljna « a iz ponašanja najmanje »pohvalno« .
§. 9. Najveć i izno s stipendij epodpore .
i najveć i izno s
Ustanovljuje se za diete živućega otca stipendija od lOO


do 150 for. a za diete bez otca 150 do 200 for. godišnjih;
dočim se podpore podieljuju prema stanju razdjeljive svoteprema broju molitelja, nu nikada više od 80 for. godišnjih.


Nu ako imovinsko stanje zaklade i godišnji dohodci dopuste,
mogu se navedene podpore razmjerno i povisiti, nu u
nijednom slučaju nesmiju premašiti 100 for.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 312 —
To bi bile u glavnom crte ustanova za namišljenu uzgojnu
zakladu, a do slavnoga odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva
bi stojalo, da potanka pravila izradi i na odobrenje ih visokoj
kr. zemaljskoj vladi predloži, nadalje da kod visoke kralj, zemaljske
vlade izhodi naredbu glede prinosa drvotržaca i poduzetnika,
navedenih u §. 3. lit. 1.


Što se tiče navedenih novčanih globa činovnika (§. 3. lit. 2.)
koje sada po postojećirai propisi teku u mirovinsku zakladu,
moglo bi se kod visoke kralj, zemaljske vlade izhoditi, da teku
u uzgojnu ovu zakladu.


Osim navedenih prihoda mogli bi šumarski činovnici kod
dojdude šumarske skupštine dobrovoljno pristati na njeki postotak
od beriva, kako bi nam se ta zaklada u kratko vrieme
podigla i okriepila.


Ove redke napisah u najboljoj namjeri i šaljem ih u šumarski
svijet a molim liepo p. n. gospodu članove šumarskog
našeg družtva, da bi dobrostivo uvažiti izvoljeli ovaj predlog,
te da bi u tom pogledu svoja mnienja, nadopunjenja i izpravke
oglasiti izvoljela u šumarskom listu, kako bi svi složnimi silami
stvorili jednu veliku djelotvornu cielinu.


Nadajuč se da će moj skromni predlog svuda na vrući
odziv i zauzimanje naići, kličem: dao Svevišnji ostvarila se ova
zamisao na dobrobit našu, naših nasliednika i potomaka.


Aleksander Ugrenović,
protustavnik-računovodja 2. banske imovne ohćine.


Dodatak uredničtva. Eado priznajemo, da je ovaj
predlog vriedan, da se o njemu povede razprava, jer upravo
šumarski činovnici živu većinom po malim mjestima i selima,
pak im je često i uz najveće žrtve gotovo ne moguće dati si
djecu primjereno izobraziti.