DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 307 —


A(l pitanje II.
Gr. pisac neodobrava, što ja tobože (prema pogrješno tisnutoj
izreci) predlažem, da se A. imade provesti sa Va + ^/s
pripadnosti 73 selišta.
To imade g. pisac posve pravo, dapače ja ga uvjeravam,
da takova što ni jedna imovna obćina ne radi.
Da je g. pisac prispodobio tu izreku sa primjerom, na
koji se ona proteže (na strani 407.) i sa zaključkom, do koga
sam ja na temelju te izreke došao, bio bi primjetio, da se tu
radi o tiskarskoj pogrješki i da bi izreka imala zaključiti sa:
Va + ´^la pripadnosti ^4 (a ne ^g) selišta.
Na svoju tvrdnju: »Dvie od tih kompetencija ne smiju
se dopitati istomu pravoužitniku«, ostao nam je g. pisac dužan
pružiti dokaz. Dok to učini, moći ću se tek na tu tvrdnju
osvrnuti.


G. pisac u dalnjem protudokazu, govori o praznih selištih.
Misli li on, da su selišta prazna, ako su vlastnici posjeda izgubili
posjedovnu kvalifikaciju prodajom zemljišta ili personalnu
kvalifikaciju n. pr. udajom, to se on vara. To su vacantua
selišta, koja mogu danas sutra opet svoje pravo dobiti,
ako se kvalifikacija vlastnika im povrati. Sa vacantnima selištima
nije dozvoljeno slobodno razpolagati, jer im pravo nije
utrnulo.
Konačno je g. pisac Visoku naredbu br. 40791. ex 1894.
od 10. svibnja 1895. aplicirao na nazočni slučaj, a da nije
uvažio, da se ustanova te naredbe proteže na slučajeve, gdje
se radi o pravoužitnicih, koji su prigodom sastavka katastra
iz ovoga pomutnjom izpušteni, a ne o onih, koji su već jednom
provedeni, te se kod njih radi samo o promjemi u duhu §. 14.
naputka A.


Pošto držim, da sam g. doktora uvjerio o podpunoj sukladnosti
mojih tvrdnja, sa ostojećimi zakonskimi i normativnimi
ustanovami, uvjeravam ga, da će mi milo biti, sastanemo
li se još koji put na tom polju. B. Hajek ml.