DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 305 —


Njekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke
kompetencije iz šumah krajiških imovnih
obćina.


Odgovarajuć u »Šumarskom listu« za listopad prošle godine
na razpravu što no ju je g. Dr. Goglija objelodanio u
svezku za srpanj, nisam ni naslutiti mogao, da ću doći do
zgode čitati protuodgovor, onakav, kakav nam ga je priobćio


g. pisac, u listu za studeni i prosinac.
Neću, da se upušćam u osobnosti, pa s toga prelazim
mućke tvrdnje g. pisca, kojime nam šumarom a priori nieže
sposobnost razpravljanja takovih pitanja, imovnim obdinam
predbacuje površnost, a meni nepoznavanje potrebnih zakonskih
ustanova.


Prepuštajuć to kritici p, n. gg. Čitaoca, prelazim na stvarni
dio protuodgovora:


Ađ pitanje I.


Na pitanje:


»Na kojem se temelju odredjuje kompetencija ogrjevnog
drva onim pravoužitnicima, čije se pravo temelji na §.1. si. e)
naputka A. ? odgovara g. pisac (na strani 263.):


»Pravoužitnicima kategorije §. 1. slovo e) naputka A.
imade se odmjeriti kompetencija ogrjevnih drva prema veličini
njihovog posjeda, a prema načelima §. 7. naputka A.« dočim
sam ja (na strani 405.) odgovorio na to pitanje doslovce:


„Kompetencija pravoužitnika, kojih se pravo temelji na
§. 1. si. e) odredjuje se vazd a na temelju izmjere pripadnosti
Vi selišta«.


Tko god prispodobi hladnokrvno oba ova odgovora, mora
odmah razabrati, da su podpuno suglasni! Oba kažu ma na
dlaku isto, u samo drugima riečima.


Svrhom mog odgovora bila je želja, da se odklone nejasnosti,
koje bi po mom mienju mogao odgovor g. pisca prouzrokovati.
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 306 ~
Ad 1. U pogledu razdiobe krajiških obitelji kategorije
§. 1. si. e) u onakove, koje su imale i koje nisu imale posjeda,
razjasniti mi je, da sam u razpravi o posjedu na koje može u
obće pravoužitničtvo vezano biti, imao na umu (prema §. 7.)
samo posjed oranica, na koji je valjda i g. pisac samo mislio,
pišudi prvu razpravu.


Poznato nam je, da je takovih krajiških obitelji, koje
nisu posjedovale oranica ni livada, biti moglo. A vidi se to iz
visoke naredbe citirane po g. piscu na strani 441. (redak 5—3
od zdola).


Ad 2. Da g. pisac nije razumio, što ja mislim pod pravnimi
odnošaji posjeda, vidim, jer ne bi inače našao za nuždno
navadjati dokaze na str. 441., ni tom se zgodom spotači o
moju malenkost.


G. bi pisac razumio što mislim, kad bi bio većom pomnjom
pročitao moj odgovor, jer bi bio razabrao, da ja činim razliku
izmedju posjeda što su ga imale obitelji kategorije §. 1. e) za
razvojačenja i posije razvojačenja Vojne Krajine.
Ako danas zatraži pravoužitnik kategorije §. 1. si. e)
knjižno provedenjenje, pridonesav kupoprodajni ugovor o kupu
zemljišta u izmjeri recimo od 34 jutra, ne ću li ja morati izpitati
od kuda mu taj posjed i da li je stim posjedom skopčano
pravoužitničtvo, kad znam, da on za Vojne Krajine nije
smio uživati više od 6 jutara.


Iz naslova po §. 1. si. e), pripada ga samo pripadnost na
jednu četvrtinu selišta, jer posjed od 6 jutara i manje, odgovara
samo toj izmjeri.


Iz naslova, što je on kupio nakon razvojačenja Vojne Krajine
još 28 jutara (po gornjem primjeru), može ga pripasti veća
izmjera, ako takovu donaša sobom pravo rečenog posjeda. Tu
činjenicu nazvao sam ja pravnim odnošajem posjeda, na koji
se valja obazrieti, rabi li se o provedbi sada (nakon razvojačenja)
nastale promjene.


U nadi, da sam g. piscu podao nuždno razjašnjenje i
uvjerio ga o suglasnosti mišljenja nas obojice u tom slučaju,
neka mi se dozvoli preći na:
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 307 —


A(l pitanje II.
Gr. pisac neodobrava, što ja tobože (prema pogrješno tisnutoj
izreci) predlažem, da se A. imade provesti sa Va + ^/s
pripadnosti 73 selišta.
To imade g. pisac posve pravo, dapače ja ga uvjeravam,
da takova što ni jedna imovna obćina ne radi.
Da je g. pisac prispodobio tu izreku sa primjerom, na
koji se ona proteže (na strani 407.) i sa zaključkom, do koga
sam ja na temelju te izreke došao, bio bi primjetio, da se tu
radi o tiskarskoj pogrješki i da bi izreka imala zaključiti sa:
Va + ´^la pripadnosti ^4 (a ne ^g) selišta.
Na svoju tvrdnju: »Dvie od tih kompetencija ne smiju
se dopitati istomu pravoužitniku«, ostao nam je g. pisac dužan
pružiti dokaz. Dok to učini, moći ću se tek na tu tvrdnju
osvrnuti.


G. pisac u dalnjem protudokazu, govori o praznih selištih.
Misli li on, da su selišta prazna, ako su vlastnici posjeda izgubili
posjedovnu kvalifikaciju prodajom zemljišta ili personalnu
kvalifikaciju n. pr. udajom, to se on vara. To su vacantua
selišta, koja mogu danas sutra opet svoje pravo dobiti,
ako se kvalifikacija vlastnika im povrati. Sa vacantnima selištima
nije dozvoljeno slobodno razpolagati, jer im pravo nije
utrnulo.
Konačno je g. pisac Visoku naredbu br. 40791. ex 1894.
od 10. svibnja 1895. aplicirao na nazočni slučaj, a da nije
uvažio, da se ustanova te naredbe proteže na slučajeve, gdje
se radi o pravoužitnicih, koji su prigodom sastavka katastra
iz ovoga pomutnjom izpušteni, a ne o onih, koji su već jednom
provedeni, te se kod njih radi samo o promjemi u duhu §. 14.
naputka A.


Pošto držim, da sam g. doktora uvjerio o podpunoj sukladnosti
mojih tvrdnja, sa ostojećimi zakonskimi i normativnimi
ustanovami, uvjeravam ga, da će mi milo biti, sastanemo
li se još koji put na tom polju. B. Hajek ml.