DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 281 —


Josip kl-, nadlagar Vočin 2 for. [za g. 1898.) ; Gospodarstveni ured u
Ognlinu na zaostalih člauarinab. 114 for.; Vuković Imbro 2 for.; Andrić
Josip i Slama Antun svaki 2 for. ; Kot. oblast u Crkvenici za lugare
Tatalovića i Vakelića 6 for. (1 for. upis. i 2 članarine za svakoga za


g. 1898.) ; Kot. šumarija gjurgj. i. o. u Belovaru za lugare 24 for.
(22 for. članarine i 2 for. pristupnine) ; Kot. šumarija brodske i. o. u
Trnjanih za svoje osoblje 28 for. 50 nč.; Kr. nadzorničtvo za pošumljenje
krasa za svoje lugare 17 for. -f- 18 for. =- 35 for. ; Veljkov Jovan kr.
nadlugar 2 for. ; Kr. šumarija Pitomaca za lugare 10 for. ; Kr. šumarija
u Rujevcu za lugare 9 for. + 9 for. == 18 for. ; Šumarija u Vinkovcih
za svoje osoblje 51 for. ; Dušanek Joso iz Topoline 4 for. (za g. 1896.
i 1897.) ; Kot. šumarija otočke i o. u Krasnom za lugare 30 for.; Šumarija
Korenica za lugara Budu Kovačevića 2 for. (zo g. 1897.) ; Mikula
Josip lugar Kreševo 2 for. ; Šumarija u Oriovcu za lugare 26 for. ;
Oepanica Milan lugar Križ. i. o. 4 for. (2 for. članarine i 1 for. upis.) ;
Kot. šumarija u Otočcu za lugare 30 for.; Kot. šumarija Klasnić za
lugare 18 for.; Šumarija brodske i. o. u Trnjanih za svoje osoblje 26 for.
50 nč. ; Kot. šumarija Korenica za lugare 10 for. ; Gosp. ured u Rakovcu
za lugare 22 for. ; Kot. šumarija Vališselo za lugare 14 for.; Seni Josip
u Semeljcih 2 for. ; Gosp. ured križevačke i. o. na zaostalih članarina
80 for.; Kot. šumarija Garešnica za lugare 16 for.; Kot. šumar Dušan
Popović iz Surčina za svoje lugare 16 for. ; Ujčić Juraj 2 for ; Gjuraševid
Tomo, kr. nadlugar 5 for. (4 for. članarine za g. 1898. i 1899. i
1 for. diploma) ; Šumarija petrov. i. o. u Morovića za lugare 16 for.;
Kotarska šumarija i. o. u Novoj Gradiški za lugare 33 for., Kot. šumarija
Rajevoselo za lugare 24 for. ; Mikola Josip (za g. 1899.) 2 for.
U Zagrebu , dne 20. travnja 1899.
Z a predsjedničtv o hrv.-slav . šuma r ko g družtva :
R. Fischlbach.
kao blagajnik.
A. Boroši«;
kao tajnik.


Izkaz 0 uplaćenoj članarini I. razreda za vrieme od 1. siečnja
1899. do 25, travnja 1899.


Hellebrand Jo.sip 10 for. (za god. 1897. i 1898); Navara A. 10 for.
(za god. 1897. i 1898.); Sacher J. 5 for. (za god. 1899.); Tvrdonj E.
5 for. (za god. 1898.); Stublić Vj. 2 for. 50 nč. (za god. 1899.); Dianovsky
P. 5 for. (za god. 1898.); Kundrat E. 5 for. (za god. 1898);
Vukovič P. 5 for. (za god. 1897); Rukavina Josip 5 for. (za god. 1897.);


20
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 282 —


Smolčid M. 3 far. (za god. 1893.); Basara T. 3 for. (za god. 1899.);
Koča Gj. 10 for. (za god. 1897. i 1898.); Mihalči(5 N. 5 for. (za g. 1896.)
Hranilović pl. A, 5 for (za g. 1897.); Tvrznik F. 5 for. (za g. 1898.)
Šmidt J, 10 for. (za g. 1897. i 1898); Kovačina M. 5 for. (za g. 1898.)
Zibrat M. 5 for. (za god. 1898.); Nemčić pl. S. 5 for. (za g. 1899)
Rener A. 10 for. (za g. 1897. i 1898.); Sablić R. 2 for. 50 nfi. (za
g. 1899); Ringel G. 5 for. (za g. 1899.); Dr. Laughoffer A. 5 for. (za
g. 1899.) i 1 for. upis; Csipkaj J. 5 for. (za g. 1899.) i 1 for. upis;
Magjarević J. 5 for. (za g. 1899.); Mark A. 5 for. (za g. 1896.) ; Fusid


T. 2 for. (za g. 1897.); Lončarić Josip 5 for. (za g. 1898.); Matizović
D. 5 for. (za g. 1899.); Haukouj pl. Stj. 5 for. (za g. 1899.); Frkić
Stj. 5 for. (za g. 1899.); Muravić J. 5 for. (za g. 1899.); Rukavina J.
5 for. (za g. 1898.); Vlaliović Ilija 2 for. 50 uč. (za g. 1898); Tropper
J. 5 for. (za g. 1899); Boael J. 10 for. (za g. 1897. i 1898.); Kuliinka
J. 5 for. (za g. 1899.); Bezak Gj. 5 for. (za g. 1898.); Černj L. 5 for
(za g. 1896); MuUer W. 5 for. (za g. 1899.); Giirth D. 5 for. (za
g. 1899.); Fusić F. 2 for. (za g. 1897.); Markulin J. 5 for. (za g. 1898.);
Autoš J. 10 for. (za g. 1896. i 1897.); Korab A.. 5 for. (za g. 1899);
Basara T. 2 for. (za g. 1899.); Jakopec J. 10 for. (za g. 1897. i 1898.);
Bubanj M. 5 for. (za g. 1899.); Patzak A. 5 for. (za g. 1898.); Maksić
R. 5 for. (za g. 1897.); Pleše Nikola 5 for. (za g. 1900.). Dztegnuto
od dopitanih nagrada suradnikom »S. L.»: Kern A. 10 for. (za g. 1898.
i 1899.); Benak V. 10 for. (za g. 1898. i 1899.); Zezulka J. 5 for. (za
g. 1897.); Hajek B. ml. 5 for. (za g. 1898.), 3 for. 25 nč. (za g. 1899.);
Vac G. 10 for. (za g. 1898. i 1899.); Kozarac I. 5 for. 25 nč. (za g.
1899.). Platili nadalje: Partaš I. 5 for. (za g. 1899.); Lach G. 5 for.
(za g. 1899.); Kundrat E. 5 for. (za g. 1899.); Šumanović M. 5 for.
(za g. 1899.); Abramović N. 5 for. (za g. 1899.); Rosmanith E. 5 for.
(za g. 1899); Staničić D. 1 for. 25 nč. (za g. 1899.); Weiner D.
10 for. (za g. 1897. i 1898.); Brausil Miroslav 5 for. (za g. 1898.);
Pere Vilim 5 for. (za g. 1899); Grund H. 5 for. (za g. 1899.); Stankovic
V. 5 for. (za g. 1899.); Szentgyorgyi pl. Lj. 5 for. (za g. 1899.);
Heinc G-. 5 for. (za g. 1899.); Hercl A. o for. (za g. 1899.); Polaeek
D. 5 for. (za g. 1899.); Svoboda B- 16 for. (za g. 1897., 1898. i 1899.)
i 1 for. upis); Pančoff V. 5 for. (za g. 1899 ); Tolg V. 5 for. (za g. 1898);
Boellein K. 5 for. (za g. 1899.).
U Zagrebu , 25. travnja 1899.
Za predsjedničtv o lirv.-slav . šumarsko g družtva :
R, FiscUbaclikao blagajnik. A.
Borošić
kao tajnik.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 283 —


izkaz 0 uplaćenoj članarini II. razreda za vrieme od 1-siečnja
1899. do 25. travnja 1899.


Malčić Vatroslav 2 for. (za g. 1895.); Maloševac A. 2 for. (za


g. 1897.);. Vincetić Blaž, lugar u Oerni 2 for. (za g. 1898.); Andrić
Josip 2 for. (za g. 1899.); Slama Antun 2 for. (za g. 1899.); Kot. šumarija
u Trnjanih za lugare 25 for.: Halbmann Josip 3 for. 50 nč. (za
g. 1899); Kot. šumarija u Novskoj za lugare S4 for.; Čurčić Petar
2 for. (za g. 1898.); Fiirle Jakob kr. drž. lugar 1 for. (za g. 1899.);
Kotarska šumarija gjurgjevačke imovne obćine u Belovaru za lugare
22 for.; Kot. šumarija u Vinkovcih za lugare 46 for.; Jodp Vedl i
Gjuro Strosar gradski lugari u Zagrebu svaki 4 for. (za g. 1897. i
1998.); Kot. šumarija otočke imovue obćine u Krasnom za lugare 28 for. ;
Dušan Weiner kr. kot. šumar u Crkvenici plaća za svoje lugare 50 for.
(za g. 1897. i 1898.); Kot. šumarija gjurgjevačke imovne obćine u Goli
za lugare 10 for.; Kr. šumarija u Jasenovcu za lugare 12 for.; Kot.
šumarija u Oriovcu za lugare 22 for.; Kr. šumarija u Novojgradiški za
lugare 14 for.; Kot. šumarija u Rajevom selu za lugare 22 for.
U Zagre b U; dne 25. travnja 1899.
Zapredsjedničttv o h r v.-s lav . šumarsko g družtva :
11. Fisclibacli A. Boroši<5
kao blagajnik. kao tajnik.


Izkaz 0 uplaćenom podupirajućem prinosu i predplatnini za
vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.


šumska uprava kneza Odescalchia u Iloku 10 for. (za g. 1899.);
Kr. nadšumarski ured Vinkovci predplata 50 for. (za g. 1898.) ; Kr.
šumarski ured u Otočca predlata 50 for. (za g. 1898.) ; Kr. šumarski
ured u Otočcu predplata 50 for. (za g. 1899 ) ; Kr. poštarsko ravnatelj.
Zagreb predplata 5 for. (za g. 1899.) ; Gjurgjevačka imovna obćina podupirajući
prinos 20 for. (za g. 1899) ; Kr. i slob. grad Zagreb podupirajući
prinos 10 for. (za g. 1899); Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu
predplata 85 for. (za g, 1899.); Lujo pl. Blažić podupirajući prinos
10 for. (za g. 1899.); Šumski ured grofa EUza podupirajući prinos 25 for.
(za g. 1899.); Gospodar, ured brodske imov. obć. podupirajući prinos
100 for. (za g. 1899.); Gospodar, ured II. banske imov. ob". podupirajući
prinos 20 for. (za g. 1899.) ; Gospodar, ured I. banske imov. obćine
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 284 —
podupirajuci prinos 10 for. (za g. 1899); Gospodar, ured gradiške imov.
obdine podupirajuci prinos 100 for. (za g. 1899.) ; Gospodar, ured petrovaradinske
imov. obćine podupirajuci prinos 30 for. (za g. 1899.).


U Zarebu, 25. travnja 1899.


Za predsjedništvo hrv. -slav. šumarsskog družtva;


R. FIsehbach A. Boroši<5
kao blagajnik. kao tajnik.
Oglas dražbe.


Na dan 6. svibnja 1899. u 10. satih prije podne prodavati će se
kod podpisanog ureda uz primanje pismenih ponuda, bukova, jelova i
javorova stabla, vidljivo obilježena u redovitih sječinah za godinu 1896.
do 1899., kao što i preostala stabla iz sjeeina za godine 1886. do 1895.
u dotičnih šumskih predielih šumarije Ogulin, Plaški, Brinje i Drežnik.


Onaj, koji bi dražbovati želio, neka se obrati na pođpisani ured,
koji će mu priposlati točan izkaz prodati se imajuće količine, kao što i
obće uvjete dražbe.


U Ogulinu, dne 7. travnja 1899.


Šumsko-gospodarstveni ured ogulinske imovne obćine.


Povjerbinsko vlastelinstvo knezova Odescalchi u Iloku (Sriem) traži


jednog šumara i jednog šumarskog pristava.


Natjecatelji imaju izkazati se, da su koju šumarsku akademiju ili
srednju šumarsku školu svršili, te da su hrvatskomu i njemačkomu jeziku
vješti.


Molbe sa prepisom svjedočba i fotografijom imadu se podnieti na:


Upravu vlastelinskili dobara u Iloku.


Uredjujelvan Partaš, profesor šumarstva u Križevcih. Tisak C. All)reehta(Jos.AVittasek),