DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 281 —


Josip kl-, nadlagar Vočin 2 for. [za g. 1898.) ; Gospodarstveni ured u
Ognlinu na zaostalih člauarinab. 114 for.; Vuković Imbro 2 for.; Andrić
Josip i Slama Antun svaki 2 for. ; Kot. oblast u Crkvenici za lugare
Tatalovića i Vakelića 6 for. (1 for. upis. i 2 članarine za svakoga za


g. 1898.) ; Kot. šumarija gjurgj. i. o. u Belovaru za lugare 24 for.
(22 for. članarine i 2 for. pristupnine) ; Kot. šumarija brodske i. o. u
Trnjanih za svoje osoblje 28 for. 50 nč.; Kr. nadzorničtvo za pošumljenje
krasa za svoje lugare 17 for. -f- 18 for. =- 35 for. ; Veljkov Jovan kr.
nadlugar 2 for. ; Kr. šumarija Pitomaca za lugare 10 for. ; Kr. šumarija
u Rujevcu za lugare 9 for. + 9 for. == 18 for. ; Šumarija u Vinkovcih
za svoje osoblje 51 for. ; Dušanek Joso iz Topoline 4 for. (za g. 1896.
i 1897.) ; Kot. šumarija otočke i o. u Krasnom za lugare 30 for.; Šumarija
Korenica za lugara Budu Kovačevića 2 for. (zo g. 1897.) ; Mikula
Josip lugar Kreševo 2 for. ; Šumarija u Oriovcu za lugare 26 for. ;
Oepanica Milan lugar Križ. i. o. 4 for. (2 for. članarine i 1 for. upis.) ;
Kot. šumarija u Otočcu za lugare 30 for.; Kot. šumarija Klasnić za
lugare 18 for.; Šumarija brodske i. o. u Trnjanih za svoje osoblje 26 for.
50 nč. ; Kot. šumarija Korenica za lugare 10 for. ; Gosp. ured u Rakovcu
za lugare 22 for. ; Kot. šumarija Vališselo za lugare 14 for.; Seni Josip
u Semeljcih 2 for. ; Gosp. ured križevačke i. o. na zaostalih članarina
80 for.; Kot. šumarija Garešnica za lugare 16 for.; Kot. šumar Dušan
Popović iz Surčina za svoje lugare 16 for. ; Ujčić Juraj 2 for ; Gjuraševid
Tomo, kr. nadlugar 5 for. (4 for. članarine za g. 1898. i 1899. i
1 for. diploma) ; Šumarija petrov. i. o. u Morovića za lugare 16 for.;
Kotarska šumarija i. o. u Novoj Gradiški za lugare 33 for., Kot. šumarija
Rajevoselo za lugare 24 for. ; Mikola Josip (za g. 1899.) 2 for.
U Zagrebu , dne 20. travnja 1899.
Z a predsjedničtv o hrv.-slav . šuma r ko g družtva :
R. Fischlbach.
kao blagajnik.
A. Boroši«;
kao tajnik.


Izkaz 0 uplaćenoj članarini I. razreda za vrieme od 1. siečnja
1899. do 25, travnja 1899.


Hellebrand Jo.sip 10 for. (za god. 1897. i 1898); Navara A. 10 for.
(za god. 1897. i 1898.); Sacher J. 5 for. (za god. 1899.); Tvrdonj E.
5 for. (za god. 1898.); Stublić Vj. 2 for. 50 nč. (za god. 1899.); Dianovsky
P. 5 for. (za god. 1898.); Kundrat E. 5 for. (za god. 1898);
Vukovič P. 5 for. (za god. 1897); Rukavina Josip 5 for. (za god. 1897.);


20