DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

^ 270 —


Neka se obaviesti, da ju pošalje na adresu družtvenog podpredničtva
u Zagrebu.


5. Stojan Dragie, kr. šum. vježbenik, moli da mu se dozvoli da
prevede koje djelo o denđrometriji iz njemačkog ili francuzkog jezika p
trošku družtva.
Odbija se, pošto je to stvar dotičnih stručaih profesora.


6. član M. de Bona, stanujući u Šum. domu, moli da mu se odšteti
peć, što
ju je sa troškom od 15 for. u predsoblju postavio.
Većinom glasova molba se uvažuje.


7. U smislu zaključka glavne skupštine razpisana je jeftimba za
tisak »Šumarskog lista« i »Lugarskog viestnika«.
U svemu stigle su tri pouude i to: tiskare Mirka Supeka, Dioničke
tiskare i C. Albrechta (J. Wittasek).
Ponuda dioničke tiskare ne može se uzeti u razpravu, pošto ista
traži po tiskanom arku za 1000 kom. 32 for., dočim družtvo sada plaća
tiskari Albrecht 31 for.


Mirko Supek pako nudi za nakladu od 1000 primjeraka:


1 arak cicero slova za 23 for. 50 nč.;


1 stranicu garmonda za 16 nč skuplje;


1 stranicu petita za 33 nč. skuplje, a kod tabelarnog ili matematičnog
sloga za 80 nč. skuplje.
Za nabavu i tisak omota 6 for. 50 nč.
Za nabavu svake stotine preko 1000 kom. više 90 nč.
Za »Lugarski viestnik« nakladu od 1200 primjeraka po 15 for. 50 nč.
Tiskara 0. Albrecht napominje ponajprije, da stoji sa družtvom u


pogodbi, koja još iztekla nije, nu da će preuzeti štampu »Šumar, listat
i »Lugar, viestnika« uz cienu, koja je kod današnje jeftimbe najniža,
i to samo od onih tiskara, koje rade sa pomoćnici, a ne sa naučnici.


Na tu ponudu primjećuje se, da je upravni odbor doista u sjednici
od 26. lipnja 1896. prigodom razpisa slične jeftimbe bio prihvatio ponudu
tiskare C. Albrecht na 3 godine, ali da formalni ugovor slopljen nije.


Budnć tiskara C. Albrecht tiska »Šumarski list« od njegova postanka,
zaključuje se, neka se obaviesti, da će družtvo prihvatiti njenu
ponudu ako usvoji ciene, stavljene po tiskari Supek. U protivnom slučaju
neka se istoj tisak odkaže, i štampa broja 7. »Šumarskog lista« i
»Lugarskog viestnika« predađe tiskari Supek.


Točk a 5. Predloži gg. odbornikab.


G. odbornik I, Partaš, kao ureditelj šumarskog muzeja predlaže:
1. da se u šumarski muzej ne puste djeca bez nadzora, jer diraju
u predmete;
2. da se umoli tvornica Miller u Županiji, da izmjeni svoje izložke;