DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 2o8 -
Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je predsjednicima stalnoga povjerenstva državnih izpita za samostalno
vodjenje šumskog gospodarenja na vrieme od šest godina, naime
od 1899. do uključivo 1904., kr. odsječnog savjetnika Ferdu Zikmun dovskog
i kr. zem. šum. nadzornika I. razr. Roberta Fischbacha,
dočim Su izpitnim povjerenicima u isto povjerenstvo sliedeći šumarski
stručnjaci imenovani: Andrija B o r o š i ć, kr. županijski šumarski nadzornik
I. razreda, dodieljen na službovanje kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vladi
odjelu za unutarnje poslove u Zagrebu ; Stjepan pl. H a n k o n y, vlastelinski
nadšumar u Valpovu; Fran Kesterčanek , kr. profesor šumarstva
u Križevcih; Gjuro Ko ča, nadšumar procienitelj brodske imovne
obćine u Vinkovcili; Josip K o z a r a c, kr. državni nadšumar u Vinkovcib
; Vinko N a g y, kr. državni šumarnik u Otočcu ; Ivan P a r t a š,
kr. profesor šumarstva u Križevcih; Slavoljub Slapničar , nadšumar,
procienitelj križevačke imovne obćine u Belovaru ; Dragutin T r o t z e r,
nadšumar vlastelinstva biskupije zagrebačke u Zagrebu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati:
Kr. žup. šum. nadzornika IX. činovnog razreda kod kr. žup. oblasti
u Belovaru Julija V r a n i č a r a, kr. žup. šum. nadzornikom VIII. činovnog
razreda sa sustavnimi berivi: kr. kot. šumara XI. činovnog razreda
kod kr. kot. oblasti na Sušaku Josipa Maj nar i ća, kr. kot šumarom
X. činovnog razreda sa sustavnimi berivi; kr. kot. šumara XI.
činovnog razreda kod kr. kot. ojlasti u Sisku Gjuru B a y e r a, kr. kot.
šumarom X. činovnog razreda sa sustavnimi berivi, ostaviv svu trojicu
na mjestu dosadašnjeg službovanja; abitnrijenta šumarstva i tehničkog
dnevničara kod II. banske imovne občine^ Jovana L a z i ć a, privremenim
šumarskim vježbenikom kod iste imov. obćine.


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravnog´ odbora lirv.-slav. šumarskog
đružtva, obđržavanoj dne 10. prosinca 1898. u družtvenih prostorija
pod predsjedničtvom I. družtvenog podpredsjednika Velem. g. Ferde
Zikmundovskja i u prisutnosti II. družtvenog podpredsjednika Velera. g-


J. Havasa, te p. n. gg. odbornika Huge Grunda, Slavoljuba Rossipala,
R. Fischbacha, Ivana Partaša, M. de Bone i tajnika g. A. Borošića.


ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 269 —


Predmeti viecanja.


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule odborske sjednice.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p. u.
gg. odbornicima Edi Rossipalu i Ivanu Partašu.
Točk a 2. Riešenje stigavših molbah za podporu.
Družtveni tajnik izvješćuje da su zamolile za podporu udove bivših


družtvenih članova: Albina Ćelija, Ruža Šeringer, Malvina Draear,
Marija Deml, Milka Giirthler i Marija Furlan te sirota Marija Vrbanić.


Upravljajući odbor zaključuje, da se podieli podpora A. Ćeliji, M.
Deml svakoj po 10 for., R. Šeringer, od 20 for. i to iz družtvenih
sredstva; zatim M. Furlan, M. Giirtler i M. Vrbanić svakoj po 50 for. i
to iz prihoda družtvene pripomoćne zaklade, pošto ua podporu iz te
zaklade pravo imadu.


Točk a 3. Podieljenje jubilarnog stipendija za polazak šumarske
akademije.


Družtveni tajnik izvješćuje, da je prispjela samo jedna molba i to
Milana Zobundjije, slušatelja šumarstva na sveučilištu Franje Josipa I.
u Zagrebu.


Buduć je molitelj udovoljio uvjetima prema kojim se upitni štipendij
podieliti može, zaključuje upravni odbor da mu se taj štipendij podieli,
iznoseći godišnjih 300 for. i 40 for, podpore za euscurzije, nabavu učila
i t. d. Štipendij neka se izplaćuje unapred uz namire, vidirane po dekanatu
filozofskog fakulteta.


Točk a 4. Riešenje tekućih predmeta:


1. Izvješćuje se upravnom odboru da je I. hrv. štedionica izplatila
votirani prinos od 5000 for. za uredjenje šum. muzeja; nadalje
da su braća Turkovići darovali za Šum. dom i muzej svotu od 500 for.
Uzima se na znanje, a braći Turković neka se izjavi javna zahvala


2. čita se odpis vis. kr. zem. vlade odjela za unutarnje poslove od
17. studena 1898. br. 73595., prema kojem su se predstojnici zemaljskih
zavoda mineraložkog, gecložkog, botaničkog i zooložkog izjavili spremni
pripomoći kod uredjenja družtvenih muzealnih sbirka, kao i spremnimi
pojedine suvišne predmete ustupiti za šum. muzej.
Uzima se na znanje.


3. Pređsjedničtvo djačkog družtva Plug u Križevcih zahvaljuje, što
je
dobivalo bezplatno list u g. 1898. i moli to i za unapred.
Uzima se na znanje.


4. Gospodarski ured Otočke imov. obćine pita dopisom od 23. studena
1898. br. 2731. kamo bi imao poslati ubijenu divljač za popunjenje
družtvenog muzeja.


ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

^ 270 —


Neka se obaviesti, da ju pošalje na adresu družtvenog podpredničtva
u Zagrebu.


5. Stojan Dragie, kr. šum. vježbenik, moli da mu se dozvoli da
prevede koje djelo o denđrometriji iz njemačkog ili francuzkog jezika p
trošku družtva.
Odbija se, pošto je to stvar dotičnih stručaih profesora.


6. član M. de Bona, stanujući u Šum. domu, moli da mu se odšteti
peć, što
ju je sa troškom od 15 for. u predsoblju postavio.
Većinom glasova molba se uvažuje.


7. U smislu zaključka glavne skupštine razpisana je jeftimba za
tisak »Šumarskog lista« i »Lugarskog viestnika«.
U svemu stigle su tri pouude i to: tiskare Mirka Supeka, Dioničke
tiskare i C. Albrechta (J. Wittasek).
Ponuda dioničke tiskare ne može se uzeti u razpravu, pošto ista
traži po tiskanom arku za 1000 kom. 32 for., dočim družtvo sada plaća
tiskari Albrecht 31 for.


Mirko Supek pako nudi za nakladu od 1000 primjeraka:


1 arak cicero slova za 23 for. 50 nč.;


1 stranicu garmonda za 16 nč skuplje;


1 stranicu petita za 33 nč. skuplje, a kod tabelarnog ili matematičnog
sloga za 80 nč. skuplje.
Za nabavu i tisak omota 6 for. 50 nč.
Za nabavu svake stotine preko 1000 kom. više 90 nč.
Za »Lugarski viestnik« nakladu od 1200 primjeraka po 15 for. 50 nč.
Tiskara 0. Albrecht napominje ponajprije, da stoji sa družtvom u


pogodbi, koja još iztekla nije, nu da će preuzeti štampu »Šumar, listat
i »Lugar, viestnika« uz cienu, koja je kod današnje jeftimbe najniža,
i to samo od onih tiskara, koje rade sa pomoćnici, a ne sa naučnici.


Na tu ponudu primjećuje se, da je upravni odbor doista u sjednici
od 26. lipnja 1896. prigodom razpisa slične jeftimbe bio prihvatio ponudu
tiskare C. Albrecht na 3 godine, ali da formalni ugovor slopljen nije.


Budnć tiskara C. Albrecht tiska »Šumarski list« od njegova postanka,
zaključuje se, neka se obaviesti, da će družtvo prihvatiti njenu
ponudu ako usvoji ciene, stavljene po tiskari Supek. U protivnom slučaju
neka se istoj tisak odkaže, i štampa broja 7. »Šumarskog lista« i
»Lugarskog viestnika« predađe tiskari Supek.


Točk a 5. Predloži gg. odbornikab.


G. odbornik I, Partaš, kao ureditelj šumarskog muzeja predlaže:
1. da se u šumarski muzej ne puste djeca bez nadzora, jer diraju
u predmete;
2. da se umoli tvornica Miller u Županiji, da izmjeni svoje izložke;