DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 2o8 -
Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je predsjednicima stalnoga povjerenstva državnih izpita za samostalno
vodjenje šumskog gospodarenja na vrieme od šest godina, naime
od 1899. do uključivo 1904., kr. odsječnog savjetnika Ferdu Zikmun dovskog
i kr. zem. šum. nadzornika I. razr. Roberta Fischbacha,
dočim Su izpitnim povjerenicima u isto povjerenstvo sliedeći šumarski
stručnjaci imenovani: Andrija B o r o š i ć, kr. županijski šumarski nadzornik
I. razreda, dodieljen na službovanje kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vladi
odjelu za unutarnje poslove u Zagrebu ; Stjepan pl. H a n k o n y, vlastelinski
nadšumar u Valpovu; Fran Kesterčanek , kr. profesor šumarstva
u Križevcih; Gjuro Ko ča, nadšumar procienitelj brodske imovne
obćine u Vinkovcili; Josip K o z a r a c, kr. državni nadšumar u Vinkovcib
; Vinko N a g y, kr. državni šumarnik u Otočcu ; Ivan P a r t a š,
kr. profesor šumarstva u Križevcih; Slavoljub Slapničar , nadšumar,
procienitelj križevačke imovne obćine u Belovaru ; Dragutin T r o t z e r,
nadšumar vlastelinstva biskupije zagrebačke u Zagrebu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati:
Kr. žup. šum. nadzornika IX. činovnog razreda kod kr. žup. oblasti
u Belovaru Julija V r a n i č a r a, kr. žup. šum. nadzornikom VIII. činovnog
razreda sa sustavnimi berivi: kr. kot. šumara XI. činovnog razreda
kod kr. kot. oblasti na Sušaku Josipa Maj nar i ća, kr. kot šumarom
X. činovnog razreda sa sustavnimi berivi; kr. kot. šumara XI.
činovnog razreda kod kr. kot. ojlasti u Sisku Gjuru B a y e r a, kr. kot.
šumarom X. činovnog razreda sa sustavnimi berivi, ostaviv svu trojicu
na mjestu dosadašnjeg službovanja; abitnrijenta šumarstva i tehničkog
dnevničara kod II. banske imovne občine^ Jovana L a z i ć a, privremenim
šumarskim vježbenikom kod iste imov. obćine.


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravnog´ odbora lirv.-slav. šumarskog
đružtva, obđržavanoj dne 10. prosinca 1898. u družtvenih prostorija
pod predsjedničtvom I. družtvenog podpredsjednika Velem. g. Ferde
Zikmundovskja i u prisutnosti II. družtvenog podpredsjednika Velera. g-


J. Havasa, te p. n. gg. odbornika Huge Grunda, Slavoljuba Rossipala,
R. Fischbacha, Ivana Partaša, M. de Bone i tajnika g. A. Borošića.