DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 210 —


discipline pređavale, Icoje je sa «odličnim» uspjebom absolvirao, te je
položio god. 1859. izpit za samostalno vođjenje šumskoga gospodarstva
sa »dobrini» uspjehom.


Od god. 1855. do uključivo veljače 1859. bio je isti namješten na
gospoštiji Nacbod kneza Schaumburg-Lippe i na gospoštijah Worlik i
Sedlec kneza Scliwarzenberga u Ceskoj kao šumarski pristav.


Naredbom vrhovnog vojnog zapovjedničtva u Beču od 25. siečnja
1859. imenovan je isti šumarom III. razreda, te bje dodieljen I. banskoj
pukovniji na službovanje, gdje se je tako odlikovao, da je bilo c. kr.
glavno zapovjedničtvo u Zagrebu prinukano, da mu naredbom svojom
od 19. srpnja 1862. izreče za uspješno njegovo službovanje osobito
pohvalno priznanje.


Visokim odpisom c. kr. ratnog ministarstva od 31. ožujka 1866.
bude isti promaknut šumarom II., a naredbom bivšeg c. kr. zapovjedničtva
u Zagrebu od 31. siečnja 1872. šumarom I. razreda.


Naredbom istog zapovjedničtva od 1. kolovoza 1874., bje isti imenovan
kontrolnim nadšuraarom kod bivšeg kr. šumskog ureda u Glini,
gdje je ostao u tom svojstvu do konca kolovoza 1885., nakon kojeg
vremena bude on uslied uzsliedivše organizacije krajiško-šumarske službe
premješten k novo ustrojenomu kr. šumarskomu ravnatelju u Zagrebu
na službovanje, gdje i sada službuje.


Od god. 1861.—1871. obavljao je Franjo Tvrznik poslove šumskog
taksatora i sudjelovao je u god. 1872. i 1873. kao član mjestnog povjerenstva
za odkup šumskih služnosti u području bivše krajiške I. banske
pukovnije.


Onaj dio šuma, koji je nakon dovršene segregacije pripao šumskom
eraru, razdielio je rečeni nadšumar u revire, odnosno u gospodarstvene
jedinice i nacrtao gospodarstvene i pregledne mape, u kratko, on je pribavio
sveukupni materijal, koji je potreban bio za sastavljanje šumskogospođarstvenih
osnova.


Opraštajuč se sada od naših svečara, kličemo im srdačni «Zivio».


U Zagrebu, 8. ožujka 1899.


X -f y.


Zakoni i normativne naredbe-


Okružnica tr . zemalj. vlade od 16. veljače 1899. br. 3833.
kolom se izriče u kojem slučaju i u kojem iznosu imade imov.
obćina nositi troškove liecničkoga pregledavanja činovnika i
službenika, a kada opet oni sami.


Povodom stavljenog upita, da li uredovnim liečnikom pripada nagrada
za pregledavanje činovnikah i službenikah namještenih kod imov.
ŠUMARSKI LIST 4/1899 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 211 —


obćiuah bivše hrv.-slav. Vojne Krajine, koje se obavlja prema ustanovara
naredbe bana kraljevinab Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 23. ožujka
1896. broj 1077/Pr., odpisuje kr. zemalj. vlada, odjel za unut. poslove,
da se rečenim liečnikom za upitno pregledavanje, koje po gospodarstvenom
uredu imovue obćine ureda radi odredjeno bude, isplatiti imade na teret
dotične imovne občine u smislu toč. 26. priloga A) dodatka k naredbi
kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove od 15 lipnja 1894. br. 24209 i to:


2 for. kada odnosnu pregledbu obavljaju u svom sjedištu, dočim
ih ide za takove pregledbe, kada se obave izvan njihovog sjedišta dnevnica
i kilom etrina, u koliko glede toga ne postoji kakova posebna pogodba
izmedju dotičnog liečnika i imovne občine.


Razumije se samo po sebi, da upitne troškove nositi imade dotični
činovnik ili službenik imovne obćine, ako se na vlastito zahtjevanje i
u vlastitom interesu liećnički pregledati mora.


Naredba kr. hrr.-slaT.-dalm. zemaljske Tlade, odjela za
unutarnje poslove, od 1. Teljaee 1899. broj 75091. ex 1898. o
dozvoli prodaje drva učiteljskog deputatnog ogrieva u bivšem
krajiškom području.


Kr, zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove izdala je na kr.
žup. oblast u Zagrebu naredbu od 1. veljače 1899. broj 75.091. sliedećeg
sadržaja:


Pozivno na izvješće od 19. srpnja 1896. br. 7880. i od 7. prosinca
1897. broj 17334. u predmetu podavanja i porabe ogrievnih drva
učiteljskog osoblja i škola u području upravne občine Topusko, ođpisu´;e
se ovoj kr. žup. oblesti u sporaznmku s kr. zemaljsko-vladnini odjelom
za bogoštovje i nastavu, znanja i ravnanja radi sliedeče:


Drva, koja pučki učitelji dobivaju od krajiških i imovnih občinah
ne dobivaju oni kao pravoužitnici navedenih imovnih občinah, već im
ista pripadaju polag ustanovah §. 119. dotično 128. postojećeg školskog
zakona, kao berivo u naravi.


Ne ima po tom dvojbe, da učitelji s tim svojim neograničenim vlastničtvom
po volji razpolagati mogu, ter se glede tih drva ne može uporabiti
ustanova §. 22. Naputka A) k zakonu od 11 srpnja 1881. (kojim
se razjašnjuju odnosno preinačuju njeke ustanove zakona od 15. lipnja
1873. o imovnih obćinah u hrvatsko-slavonskoj Vojnoj Krajini).


Od tih drva imadu se lučiti ona, koja se u imovno-občinskih
šumah doznačuju temeljem §. 1. i 6. cit.


Naputka A) u školske svrhe, pa stoga glede njih ne ima učitelj
pravo razpolaganja. Nu dalnje je pitanje, da li je dozvoljivo, da učitelj
svu drvnu zalihu, njema doznačenu, odmah otudji.