DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 157 -
Godine Preko Trsta Preko Rieke Ukupno
1894. 2552475 52292606 54845081
1895. 2783356 31440288 34223644
1896. 4759155 37156901 41016056
1897. 1538079 34309422 35847501
1898. 3795180 33876581 37671761


Uspjeh dražbe sjeeina od god. 1898./9. kod II. Ibanske imorne
olbćine u Petrinji. Sječina «Evin budjak» procienjena na 12.650 for.
prodana za 12.784 for. tvrdki Scliwartz (I"/,, iznad procjene). Sječina
«Dvojani» procienjena na 7456 for. prodana za 7474 tvrditi Scliwartz
(O´S^/o iznad procjene). Sječina «Nartak» procienjena na 3715 for. proza
4011 for. tvrdki Sachs (8% iznad procjene). Za sječinu «Stari gaj»
procienjenu na 5170 for. stiglo je 6 ponuda; najbolja je bila ona tvrdke
Schwab sa 6470 for., nu ipak nije prihvaćena, već će ta sječina opet
na prodaju doći. Sječina

17.400 for. prodana za 17.562 for. tvrdki Scliwarz (1 % iznad procjene).
Ciene krznarskili koža na bečkom trgu. Ove su ciene bile
polag tržnog izvještaja priobćenog u «Oesterreichisclie Forst.u. Jagdzeitung»
za vrieme od 6.—11. o. raj. kako slieđe: tvorovi 3´5—4-5 for.; domaće
kune 12—16 for.; kune zlatice 10—11"5 for.; lisice 4"25—475 for. po
paru (2 kom.).


Različite viesti i sitnice.


Izložba rogOTlja i loračkili trofeja u Zagrebu. Obće hrvatsko
družtvo za gojenje lova i ribarstva priredilo je u Zagrebu u paviljonu
hrv.-slav. gospodarskog družtva svoju I. izložbu rogovlja i lovačkih trofeja
pod visokim pokroviteljstvom Njegove c. i kr. Visosti nadvojvode Leopolda
Salvatora. Ova je izložba bila otvorena od 1.—6. veljače, a našla je
doista mnogo odziva u naših domaćih lovačkih krngovih. Zaključkom
porote odlikovan i su sliedeći izložitelji: Za izloženo rogovlje jelena
đopitana je prva nagrada grofu Lađislavu M a i 1 a t h u; druga nagrada
grofu Hinku K h u e n u ; treća nagrada Mili Kramariću. Za rogovlje
lanjaca jelena dobio je prvu nagradu Marko grof Bombelles , drugu
Antun barun Bechtolsheim, treća vlastelinstvo Kutjevo, a
četvrtu Vladimir pl. H a 1 p e r. Za izloženo rogovlje od srnjaka dopitane
su prve nagrade Marku grofu Bombelle s u, Stjepanu grofu E r-
d o d y-u i Karmelu pl. Z a j c u. Drugimi nagradami odlikovani su:
Ladislav grof M a i 1 a t h, Dionis grof Drašković, Metel barun
Ožegović. Trećimi nagradami odlikovani su: Kondrad Ceraj pl. Cerić,
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 158 —


Dragutin grof Drašković, Brausil Makso, Franjo Aurel pl. Ttirk,


Dragutin Trotzer i Stucin Mirko.


Medju najljepše rogovlje srnjaka spadalo je svakako i ono od srnjaka,


što ga je ubio presvietli gosp. grof M. K u 1 m e r g. 1897. vabljenjem


u zagrebačkoj gori. Nu pošto je g. grof bio članom porote, nije se taj


izložak mogao nagraditi.


Izloženo je bilo sveukupno 610 srnečib parožaka, 37 jelenjih i


18 lanjčevih rogova, te 10 rogova od divokoza, i to sve iz raznih lovišta


iz Hrvatslve i Slavonije.


Izložbu posjetilo je što plaćajućih što bezplatno (djaci razaih srednjih
učilišta) oko 1300 osoba.


Njegova preuzvišenost gosp. ban grof K h u e u-H edervar j kao
i presvietla gospodja banica takođjer su u nedjelju počastili izložbu
poduljim posjetom, te su dočekani od družtvenog pod predsjednika grofa


M. Kulmora i družtvenoga tajnika prof. Kesterčanka, koji ini je podjedno
bio tumačem pri pregledavanju pojedinih izložaka.
Ubili medvjedicu i uhvatili njezina živa dva mlada. Na
pobudu šum. vježbenika g. Jerka pl. Rukavine pošli su pr. mj. lugar im.
obć. otočke sreza Begovače i dva seljaka, da traže medjeda. Doista pošlo
im je za rukom naći u brlogu medjedicu, koju su i ubili, a živa su
i dobili njezina dva mlada. Šum. vježbenik g. J. pl. Rukavina opisao
nam je tu zgodu na veselje naših mnogih članova — lovaca, nu jer
nam prostor lista za sada ne dozvoljava, moći ćemo tekar u sliedećem
broju tu crticu donieti.


Sljulie u okolici lirižeraelioj. G. S. iz Vrbovca pripovjedao nam
je, da je imao već u prvoj polovici veljače o. g. sreću, ubiti 3 komada
šumskih šljuka. Kako je zima blaga, moguće je, da su se šljuke stale
seliti sa juga na sjever, nu nama se čini vjerojatnije, da su te šljuke
u nas prezimile, jer je zima blaga, kako već dugo nije bila.


Izum domaćeg stručnjaka. G. L. Pero k prije šumar i absolvent
domaćeg šumarskog zavoda, a sada kr. financ pomoć, tajnik, izumio je vrlo
zgodan čep (vranj) za bačve i dao je taj izum patentirati. Opis «Perokovog
patentiranog čepa» bio je priložen zadnjemu broju našega lista,
da se gg. članovi s tim praktičnim izumom našega stručnjaka upoznadu,
a donosimo tom zgodom i viest, da je g. Perok izumio i vrlo zgodnu
napravu za vinske pipe, kojoj je svrha, da zaprieči ne dozvoljeno trošenje
tekućina iz bačve.


Poučni tečajevi za praktične gospodare i šumare. Da se već
u službi stojeći gospodari i šumari, kojim nije moguće zbog mnogih
poslova svojega zvanja pratiti razvoj gospodarske i šumarske znanosti,
upoznadu sa najnovijimi stečevinami teorije i prakse, obdržavaju se već
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 159 —


od više godina na c kr. visokoj školi za zemljotežtvo u Beču posebni
poučni tečaji. Pošto se ove godine kane i na bečkom sveučilištu obdržavati
popularni poučni tečajevi, pa jer se želi, da i kod tih tečajeva
sile prije spomenute škole sudjeluju, to se obzirom na popularue tečajeve
na bečkom sveučilištu, ne će poučni tečajevi na školi za zemljotežtvo
o. g. obdržavati.


Polazak visokih šumarskih zavoda školske godine 1897./8.
Na njemačkih viših šumarskih učilištih bilo je upisano u zimskom
semestru (z. s.) i ljetnom semestru (1. s.) slušatelja šumarstva, a od toga


kandidata za državnu službu (d. s.), kako sliedi:
z. s. za d. s. 1. s za d. s.
visoka škola za zemljotežtvo Beč . . 210 191 215 201
šumarsko učilište AschafFenburg . . 126 98 125 97
šumarska akademija Eberswalde . . 73 25 75 27
šumarsko učilište Eisenach ... . 23 7 27 11
sveučilište Giessen 13 11 17 13
politehnika Karlsruhe ..... . 34 32 29 18
sveučilište Monakov 144 116 145 114
šumarska akademija Miinden .. . 48 29 43 27
Tharandt .. . 100 34 80 20
sveučilište Thubingen 35 34 38 32,
dočim je u zimskom semestru g. 1898-9. upisano na šumarskoj akade


miji u Zagrebu 31, a u još preostalom III. šum. tečaju (I. i II, dolnnut)
u Križevcih, 14 slušatelja šumarstva. Iz ovoga se vidi, da je posjet naše
šumarske akademije vrlo brojan, dapače i previše brojan. Da bude našim
čitateljem, kojima nisu odnošaji njemačkoga školstva sasvim poznati,
jasnije, što li se razumjeva pod aspirantom na državnu službu — a ostalih
je često i više, nego samih aspiranta na državnu šumarsku službu, kao
to je to primjerice na šumarskoj akademiji u Tharandtu — moramo spomenuti,
da se pod takovimi razumjevaju tuzemci, koji ne imaju ono predznanje,
koje se od redovitih .slušatelja zahtjeva. To je predznanje za sva
gore spomenuta njemačka učilišta svršena srednja škola sa izpitim zrelosti
Ujedno se ne mogu brojiti u aspirante na državnu službu svi inozemci
makar i imali predznanje, koje se traži od redovitih slušatelja,
dakle od a.spiranta na državnu službu one države, u kojoj je škola. Poznato
nam je od našeg putovanja u Njemačkoj, kad smo više gornjih
zavoda posjetili, da ipiade najviše inozemaca u šumarskoj akademiji u
Tharandtu.


Nova piljana u Biigoinselu kraj Zagreba. Tvrdka W e i s s i
B e n e d e k podigla je novu parnu piljaau u Dugomselu, koja već radi.
Drago nam je, da možemo ovu viast douieti, jer kako se množe piljaue,
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 160 —


tako rastu i ciene drva i šumska reuta, a doma(5i ljudi nalaze zarade.
Bude li zgode pregledati ćemo ovu piljanu, ili bar donieti potanjih viesti


o ustrojstvu iste.
Šumarsko učilište u Ascliaifeiilburgu nosi polag viesti donesene
»Oesterreichische Forst- und Jagdzeitung« od početka o. g. službeno
naslov »šumarska visoka škola«. Ako i ne ima nikakovih promjena u
samom ustrojstvu ovoga zavoda, pravo je, da je ime istoga ovako izmjenjeno,
jer se i onako od redovitih slušatelja zahtjeva matura, a profesori
imadu čin sveučilištnih profesora


Članak o našem «Šumarskom domu» sa slikom u bečkim novinama.
Br. 840. od 3. veljače t. g. »Oesterr. Forst- und Jagdzeitung«
donosi liep članak o našem tSumarskom domu«, družtvenom muzeju,
otvorenju šumarske akademije i tom prigodom obdržavane 22. glavne
skupštine našega družtva. Ujedno donesena je u istom broju slika »Šumarskog
doma« izradjena polag fotografije tvrdke Mosinger i Brejer, kao
i tlorisi prizemlja, I. i II. kata.


Prvi talijanski šumarski kongres u Rimu koncem g. 1897.
Pošto je kraljevina Italija u šumarstvu vrlo zaostala, a mnogobrojne su
šume već odavna izkrčene, a i dalje se krče, to su talijanski domoljubi,
zabrinuti za daljni obstanak šuma, sazvali šumarski kongres u Rim, na
kojem su stvorili mnogo znamenitih zaključaka, kojima je svrha, da se
i talijansko šumarstvo podigne na onaj stupanj, na kojemu se ono već
odavno nalazi u svim naprednim evropskim državama, — Doista je taliansko
šumarstvo slabo; šumski zakon stupio je tek godine 1877. u kriepost,
a dosta je manjkav; šumarsku školu imade Italia samo u Vallombrozi;
šumarski list samo jedan. 0 ovom kongresu ubavjestioje njemačku
publiku naš zemljak g. prof. Dudan u »Oesterr. V. j . Schrift f. d. ges.
Forst´vvesenc od pr. god., pa ćemo se mi možda još i potanje na taj kongres
u kojem od budućih brojeva osvrnuti.


Poziv.


Umoljavam p. n. gg., kojima sam uz naznaku ciene priposlao pr.


g. moju »fotogrametriju«, da mi izvole 1 for. 60 novč. po eksemplaru
priposlati, u koliko to još do sele učinili nisu.
F. pl. Kružić,
profesor u kr. gosp. i šum. učilišta u Križeveili.


Uredjujelvan Partaš, profesor šumarstvau Križeveih. Tisak C.Albrechta(Jos.Wittasek).