DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 151 —


Radić . Voćarstvo. Križevac, tiskara G. Neuberga. Ciena 2 for.,
tvrdo uvezano 2 for. 50 novč. Ova je knjiga izašla već polovicom pr.
godine, nu jer još nije bila oglašena u našemu listu, oglašujemo ju sada.
Ta je knjiga za naše ođnošaje važna zbog toga, pošto je voćarstvo dosta
važna grana gospodarstva, a do sele nije još voćarstvo došlo na ovaj


stupanj, kojega bi ono moralo kod nas — gdje svi uvjeti za voćarstvo
obstoje — vremenom postići. Sam g. pisac, koji je profesor u kr. gosp.
i šum. učilištu križevačkom i učitelj voćarstva, sastavio je knjigu, kako
i sam kaže, polag najboljih vrela i polag vlastitog izkustva. Ne upuštajuć
se u razglabanje same stručne vriednosti ove knjige, koju ne možemo
pravo prosuditi, jer stručnjaci u voćarstvu nismo, ipak možemo kazati,
da je knjiga povoljno u raznih domaćih glasilih ocienjena i nabava iste
preporučena ne samo kod nas, već i od strane mjerodavnih faktora u
susjednoj Bosnoj i Dalmaciji, što je sve već dokaz, da odgovara svrhi, za
koju je napisana. Nu i sami možemo reći, da nam se svidja razpored gradiva,
navlastito da dižu vriednost ove knjige mnogobrojne slike (u svem
312), koje su vanredno uspjele, dapače možemo uztvrditi, da se u riedko
kojem našem domaćem djelu nalaze tako krasne i vjerne slike. To mnogo
vriedi za samouka, koji se može iz te dosta obsežne knjige — knjiga
img. u svem 336 stranica — dovoljno u voćarstvo uputiti. Čitavo gradivo
obradjeno tako, da izim uvoda od 18 stranica sliedi: I. dio, koji govori
0 uzgoju voćaka (11—86 str.); II. dio, koji govori o njegi voćaka
ili voćarstvu u užem smislu (86 —148 str); dalje sliedi uzgoj patuljastih
voćaka (149 — 242 str.); o rezu patuljastih voćaka (243—299 str.); uzgoj
inih voćaka i voćnoga grmlja (300—310 str.); bolesti voćaka i voća, te
štetne i koristne životinje po voćarstvo (311—336 str.). Knjiga je vriedna,
da se što više razprostrani međju svim krugovima, kojima mora napredak
domaćeg voćarstva na srdcu ležati, pa ju možemo preporučiti i gg. šumarom
i lugarom, koji dolazeći često u dodir sa narodom, imadu prilike,
da dobrim primjerom i savjetom pouče narod i da mu pripomognu, da dođje
na veći stupanj kulture i blagostanja. — Knjiga dobiva se u samoga
pisca uz naznačenu cienu i 15 novčića u ime odpravnih troškova.
Odgovor


na pitanja, stavljena na str. 476. broj 11. i 12. »Šu


marskog lista» od g. 1898.


, Ad I.


Da to pitanje uzmognemo riješiti, valja da ponajprije riješimo pitanje,
koji disciplinarni zakon vriedi za urednike i službenike kod imovnih
ob(5ina u. hrvatsko-slav.onskoj Vojnoj; Krajini.
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 152 -
Naredbom bana kraljevinab Hrvatske, Slavonije i Dalmacije kao
kraljevskog povjerenika u poslu sjedinjenja hrvatsko-slavonske krajine
od 2. rujna 1881. broj 2831./pr. jest, pozivno na ustanove II. alineje
10 članka c. i kr. naredbe od 15. srpnja 1881. „glede sjedinjenja hrvatsko-
slavonskog krajiškog područja s kraljevinama Hrvatskom i Slavonijom
« glasom koje je u hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini dosada
valjani disciplinarni zakon od 15. lipnja 1873. izvan krieposti stavljen,
i po kojem se na krajiške upravne činovnike i poslužitelje oni isti karnostni
propisi uporabiti imadu, koji se uporabljuju za činovnike i poslužitelje
u podrufiju kr. hrv.-slav-dalm. zemaljske vlade, odredjeno , da
se počam od 1. kolovoza karnostna vlast nad rečenim upravnim osobljem
u brv.-slav. vojnoj krajini imade urediti analogno kako u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji po 8. točki dodatka A. zakona od 15. studena
1874. «ob ustrojstvu političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
«.


Ovom banskom naredbom izdan je ujedno primjerak u Hrvatskoj i
Slavoniji tada u krieposti stojeće ces. naredbe od 10. ožujka 1860. o
karnostnom postupanju sa c. kr. urednici i služaei drž. z 1. kom. XV.
br. 64. od g. 1860.) time, da se karnostne iztrage proti službenim organima
imovnih obćina u smislu §. 8. zakona od 11, srpnja 1881. (kojim
se razjašnjuju odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15. lipnja
1873. o imovnim obcinama u hrv.-slav. Vojnoj Krajini) imadu prema
gornjoj carskoj naredbi provesti po okružnim upraviteljima ili po uredovnom
osoblju označenom u §. 6. naputka 0. k zakonu od 11. srpnja
godine 1881.


Medjutim stupio je u kriepost za urednike i službenike, namještene
kod županijskih i kotarskih oblastih, zako n od 5. veljač e 1886. o
karnostnoj odgovornosti.


Po §. 29. tog zakona svi zakoni i naredbe, koje i koliko stoje u
oprieci s ovim zakonom stavljaju se izvan krieposti, a po tom je ovim
zakonom izvan krieposti stavljena i ces. naredba od 10. ožujka 1860.


Pošto se pako prema rečenoj c. i kr. naredbi II. alineja §. 10. i
banskoj naredbi za službene organe imovne obćine imadu uporabiti
karnostni propisi valjani za činovnike i sluge autonomne hrvatskoslavonske
zemaljske uprave; pošto je upitna ces. naredba od 10. ožujka
1860. za ove organe izvan krieposti stavljena; pošto je u zakona od


5. veljače 1886. ob ustroju županija (§. 68.) navedeno, da se karnostna
vlast nad činovnicima i službenicima žup. i kot. oblastih (osim vel.
župana) opredieljenje posebnim zakonom iz čega proizlazi, da karnostni
zakon od 5. veljače 1886. stoji u savezu i da nadopunjuje zakon od
5. veljače 1886. ob ustroju županija; i pošto §. 4. zakona od 5. veljače