DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 148 —


ganizacija austrijskoga državnoga šumarstva i on se pokazao zauzetim
za njihova nastojanju, oko podignuća racionalnog gospodarenja sa šumama,
kao i poboljšanja njihovog materijalnog položaja, ako se i nisu
podpunoma izpunile sve njihove želje. Osobitih zasluga stekao si je blagopokojni
grof Falkeuhajn oko zagradnje mnogobrojnih bujica u austrijskih
alpiuskih predjelih, a u obće je za njegovog vremena, a najviše njegovim
nastojanjem, uredjena čitava bujičarska služba u Austriji. Blagotvorne
posliediee svojeg nastojanja u tom pogledu već je visoki pokojnik
i sam viditi mogao na svoje veliko zadovoljstvo i ponos, te je ta spasonosna
uredba postala uzorom i za ostale zemlje, pa i za nas. «Vječna
mu slava». — Dne 12. veljače umro je u Zagrebu kr. ug. šumarnik u
miru Josip Stejere r u visokoj dobi od 83 godine. Pokojnik bio je
tast našeg II družtvenog podpredsjednika vel. g. J. Havasa kr. šum. ravnatelja,
pak držimo, da ćemo davši ovdje izraza našoj sućuti, udovoljiti ovim
i želji gg. družtvenih članova.


Družtvene viesti.


P. n. gg. članoTom i prijateljem domadeg šumarstva.
Molba za sakupljanje novih predmeta za drnžtveni
šumarsk i muzej . U družtvenom šumarskom muzeju ima množtvo
liepih predmeta i proizvoda domaćeg šumarstva, nu ipak nisu svi zastupani,
dočim od pojedinih i po više eksemplara ima. S toga razloga
zaključio je družtveni upravni odbor u svojoj posliedujoj sjednici, da se
podpisano predsjedničtvo obrati na svu p. n. gg. družtvene članove kao
i sve ine prijatelje domaćeg šumarstva sa molbom, da izvole družtvenom
muzeju pokloniti primjerke takovih šumskih proizvoda ili predmeta,
koje muzej još ne posjeduje, a ipak u takov muzej spadaju. Pošto gg.
članovi i prijatelji domaćeg šumarstva sjegurno još po koji vriedni
predmet imadu, koji bi družtvenom muzeju na ures služiti mogao, ili


^e tečajem vremena do takovih predmeta doći, kao što su predmeti tičući
se neposredno samoga šamarstva, pak lovstva, kao : rieđka divljač,
zvjerad, ptice i t. d., to ih podpisano predsjedničtvo umoljava, da se u
takovom slučaju izvole sjetiti drnžtvenoga muzeja. Eventualne pošiljke
neka se izvole upraviti na adresu podpisanoga predsjedničtva. Izkazi
priposlanih predmeta objelodaniti će se u družtvenom organu.
Predsjedničtvo h r v.-s 1 a v. šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 149


Sa strane uredničtva imamo k ovoj molbi pridometnati samo to,
da de gg. članovi, koji sa većinom prigodom otvorenja muzej posjetili,
znati, što još manjka, nu mimogred budi spomenuto, da n. pr. obzirom
na zoološku sbirku imade primjerice po više eksemplara : običnog kokošara,
ptičara, škanjca mišara, škanjca gačaša, sove ušare; dočim da ne ima
nijednoga exemplara: srne, divokoze, maloga tetrieba, alpinske kokoške,
šakala i dr. Čim nam prostor lista dozvoli, donieti ćemo ponajprije
obećani točni inventarni izkaz zoološke muzealne sbirke, iz kojega će
gg, članovi najbolje viditi, što bi muzej u prvom redu trebati mogao.


Ovom prigodom donosimo još jednu molbu upravljenu nagg. družtvene
članove od strane g. prof. dr. Langhoffera, docenta za šumarsku zoologiju i
entomologiju na kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu, koja doslovno glasi;


Molba.


Za obuku šumarske zoologije na kr. sveučilištu nužni su razni
predmeti, a dobro bi bilo, da su ti predmeti domaći. Obraćam se s toga
na svu p. n. gg. članove šumarskog družtva sa molbom, da bi me darovi
blagohotno podupirali u sastavljanju te sbirke.


Dobro bi došli: sisavci i ptice, odrasle i mlade, koža, kostur, lubanja,
rogovlje, noge, oštete na bilju, izmetine. Plazavci, vodozemci, ribe, mekušci,
crvi, imenito paraziti sisavaca i ptica.


Razni kukci, suhi, u žesti, ličinke, kukuljice, oštete na bilju, izmetine.
Kod svib predmeta molim po mogućnosti oznaku mjesta i vremena
odnosno i biljku ili životinju.
Predmete molim meni poslati.
Prof. Dr. Aug. Langhoffer,
kr. gornjogradska gimnazija.


Sa strane uredničtva primjetiti nam je k ovoj molbi g. prof. dr.
Langhoffera, da se ista ne može smatrati nekom vrsti konkurencije već
gore označene molbe družtvenoga predsjedničtva. G. prof. dr. Langhoffer
želi osnovati odnosno popuniti lih za svoja predavanja u školi nuždnu
priručnu zbirku — kakovu uuz glavnu zbirku imadu i sve visoke šumarske
škole u Njemačkoj — pak se je stoga ovom molbom na gg. družtvene
članove obratio. U ovakove se sbirke meću drugotni, manje liepi ili
ponešto oštećeni exeniplari i služe slušateljem za neposrednu obuku za
predavanja i vježba. Dodju li međjutim gg. članovi u dvojbu, bili darove
priposlali na jednu ili drugu stranu, tad ih neka pošalju družtvn, a ono
će polag svoje najbolje uvidjavnosti ili dotični objekt pridržati za muzej
ili ga uručiti g. prof. dr. Langboflferu za njegovu priručnu zbirku.


Dar prlposlan družtTenom šumarskom muzeju. Gosp. Jerko
Rukavin a šumarski vježbenik imov. obćine otočke u Krasnom, darovao