DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 147 —


inozemnim oblastima. U koliko je pako utanačen reciprocitet
izmedju ovozemnih i inozemnih oblastih glede isliedjivanja i
kašnjenja šum. prekršaja, koje su bud ovozemni pripadnici ili
inozemci u ovozemlju počinili, tada de proti ovozemnim prekršiteljem
postupati ona kr. kot. oblast, u području koje prekršitelj
prebiva (forum domicilii).


Kod nas za sada ne ima takovih, konvencija, ali bi bilo
neobhodno nuždno, da se takova sklopi sa dalmatinskim oblastima.


Za zemlje zastupane u carevinskom vieću postoje takove,
i to: sa Bavarskom, Pruskom i Saksonskom, a najnovija je
izmedju Dalmacije i Bosne.


Prepore glede nadležnosti riješava kr. zem.
vlada.


Osobne viesti.


Premještenja. Diuko B 1 a ž i d šumarski vježbenik od kr. kot.
oblasti u Križevcih, kr. žup. oblasti u Zagrebu. Alexander H a v 1 i č e k
šumarski vježbenik od kr. žup. oblasti u Zagrebu, kr. zemalj. vladi,
odjelu za unutarnje poslove. Sava Milutinovi ć šumarski vježbenik
imovne obćine petrovaradinske od kot. šumarije u Klenku gospodarstvenom
uredu iste imovne obćine u Mitrovici. Dušan Popovi ć šumarski
vježbenik imov. obćine petrovaradinske od kot. šumarije u Moroviću,
kot. šumariji u Klenak.


Zahvalio se na službi. Vladimir B la ž ev ac šumarski vježbenik
kod kr. žup. oblasti u Belovaru zahvalio se je na službi, jer se je kao
kr. domobranski poručnik odlučio sasvim posvetiti vojničkoj službi.


Umrli. Već u posliednjem broju htjeli smo donieti žalobnu viest


— koja nam je slučajno izostala — da je umro član utemeljitelj našega
družtva Milan pl. Ghyc y de Assakiirt suvlastnik vlastelinstva čabarskog,
jednog od najvećih šumskih vlastelinstva u Hrvatskoj. Pokojnik bio je
u našem »gorskom kotaru» jedna od najpoznatijih i uvaženih ličnosti, a
prijatelj domaćeg šumarstva. U ime družtva kličemo: «Slava mu!» —
Početkom o. g. umro je bivši mnogogodišnji ministar za poljodjelstvo u
Austriji Julijo grof Falkenhajn , kojemu naši drugovi austrijski šumari
mnogo zahvaliti imadu, jer se je za njega provela djelomična reor