DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 145 —


Ako se pako stranka osjeća pravomodnom odlukom upravnih
oblastih, izdanom temeljem §. 53. povredjenom u svojim privatnim
pravima, može se utedi sudu; dočim u slučajevima
§. 52. ne ima mjesta sudbenomu postupku.


Riješavanje spomenutih prepora po upravnim oblastima
biti 6e moguće samo tada, ako medju prućimi se strankami ne
predleži prepor o vlastničtvu ili posjedu nekretnina, s kojima
je skopčano ovlašteničtvo.


Prepor o vlastničtvu ili posjedu takovih nekretnina spada
pred redoviti sud.


Ako nastane prepor s toga, što plemenita obdina turopoljska
stranci, koja je ovlaštenik, posvema ili djelomice
uzkračuje ovlašteničtvo, ili što se kome
podieljiije ovlašteničtvo, komu ne pripada, ili bar ne u onoj
mjeri, u kojoj mu se podieljuje — tada u smislu §. 14. zakona
od 1. svibnja 1895. (o uredjenju plemenite obdine turoropoljske)
odlučuje upravni odbor županije zagrebačke kao
prva, a kr. zem. vlada kao druga i zadnja molba.


Sve prepore medju ovlaštenicima turopoljske obdine glede
izvr šivan ja ovlaste ničkog prava, ako je samo ovlašteničtvo
nepreporno, razvadja župan turopoljski sa mirovni m
odborom.


Nezadovoljna stranka može u roku od 14 dana potražiti
svoje pravo kod upravnog odbora županije zagrebačke, koji
odlučuje u prvoj, a kr. zem. vlada u drugoj i zadnjoj molbi.


B. Mjestna nadležnost.
Za obavljanje jedne te iste vrsti javnih interesa potrebno
je, da bude državni teritorij razdieljen u manja okružja. Takovim
dielenjem nastaju t. zv. o b 1 a s t n a područja. Stvarna
nadležnost jedne oblasti ne proteže se redovito izvan njezinog
područja.


Temelj za ograničenje oblastnih područja zemalj. političkih
oblastih sadržan je u zakonu od 5. veljače 1886. (o ustroju
županija i uredjenju uprave u županijama i kotarima).