DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 144 —


Traži li se pravoužifcniclvo iza konačno sastavljenog jur
katastra, tada po §. 14. cit. naputka odlučuje gospodar stven
i ure d dotične imovne obćine.


Ako se prepor tiče pravoužitničtva, traženog na temelju
toč. e) §. 1. tada za riješavanje takovog prepora nadležna je
k r. k 01. oblast, ako katastar pravoužitnika još konačno nije
sastavljen ; a to isto vriedi, ako je katastar jur konačno sastavljen ;


Proti takovim prvomolbenim odlukama, dozvoljen je u
smislu §. 30. al. 5. zakona od 6. veljače 1886. o upravnih
odborih u županija utok na žup. upravni odbor.


Treča je molba kr. zemalj. vlada (§. 31. potanjeg zakona)
(vidi naredbu kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od


29.
veljače 1892. br. 28507.).
U naputku A. nije naznačeno, kojoj oblasti pripada razprava
i presuda u slučajevima §. 22. cit. napiitka.
Naputkom tim uredjuju se odnošaji pravoužitnika kao članova
imovnih obćina, napram imovnimi obdinama, pa pošto je
prema tomu to uredjenje javno pravne naravi, to spada i
odštetno pitanje po §. 22. pred političke obćine u
redovitom molbenom tečaju.


IV.
Nadležne oblasti kod priznanja i izvr šivan ja
ovlast eničtva u zemljištnim zajednicama.
Za ustanovljenje nadležnosti upravnih i sudbenih oblastih
za riješavanje prepora, nastalih medju ovlaštenicima vriede
ustanove §. 52. i 53. zakona od 25. travnja 1894. (o uredjenju
zemljištnih zajednica).


Po §. 52. izključivo su nadležne upravne oblasti, za riješenje
prepora medju ovlaštenici glede načina izvršivanja
ovlašteničkog prava. Dakle nadležne su kr. kot. oblasti u redovitom
molbenom tečaju.


Po §. 53. iste su te oblasti nadležne za riješavati pre-
pore, nastale s toga: što se komu uzkraduj e posvema ili
djelomice ovlašteničtvo, tko je ovlaštenik ili što se podieljuje
ovlašteničtvo onomu, komu ovo ne pripada ili barem ne u
onomu razmjeru, u kojem mu se podieljuje.