DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 138 —


a) za izricanje kazni s razloga, što su se šumska zemljišta
bez dozvole preobratila u drugu kulturu i s razloga, što nisu
pošumljeni novo izsječeni dielovi šuma i starijih čistina, nadležan
je u I. molbi žup. upravni odbor, a u drugoj kr. zemaljska
vlada; (§. 25. toč. 2. i 3. zakona od 5. veljače 1886. o upravnim
odborima u županijama) i


b) proti riješitbama kr. žup. oblastih u predmetu šumskih
šteta (§§. 18., 44—51., 60—67. šum. zakona), ne ima mjesta
dalnjem utoku, ako se istima potvrdjuje prvomolbena presuda.


c) po §. 102. zakona od 21. lipnja 1894. o ustrojstvu
gradskih obćina, nadležno je gradsko poglavarstvo za cielo
gradsko područje u pogledu riješavanja predmeta, za koje gore
spomenusmo, da podpadaju nadležnosti kr kot. oblastih.


Za gradove Osiek, Varaždin, Zagreb i Zemun druga i
poslednja molba je kr. zemalj. vlada (§. 1. i 120. cit. zakona),
dočim je za gradove navedene u §. 2. cit. zakona druga molba
kr. žup. oblast, a treća kr. zemalj. vlada (§. 121. cit. zakona).
U slučajevima navedenim pod a) nadležan je za gradove navedene
u §. 2. u I. molbi žup. upravni odbor (§. 121. cit.
zakona), dočim za spomenuta 4 grada nadležna je u prvoj i
posljednjoj molbi kr. zemalj. vlada, budući da su ovi gradovi
po §. 120. cit. zakona podvrženi molbenom tečaju neposredno
kr. zemalj. vladi, a iz ove kao iz iistanove §. 121. proizlazi,
da žup. upravni odbor ne ima nikakovu ingerenciju na te gradove;


d) za šume Turopoljski lug i one svih imovnih
obćina, koje su suvlastnici turopoljskog luga, nadležna je u
kaznenim predmetima kr. kot. oblast odnosno žup. upravni
odbor (točka a) u redovitom molbenom tečaju, a to sliedi iz
obdenih načela o nadležnosti, kao što i iz ustanova §, 9. zak.
od 26. ožujka 1894. (o stručnoj upravi i šum. gospodarenju u
šumama, stojećim pod osobini javnim nadzorom), po kojima je
kr. zem, vlada neposredno nadležna samo u pitanjima sti´učne
uprave i šum. gospodarstvu u tim šumama.