DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 135 —


skoga, te pravac neograničenog šumskog vlastničtva
ili liberaln i pravac , kojega opet zastupahu šumovlastniei,
ekonomi, profesori i ini nešumari. Šumari zahtjevahu, da se u
zakon uvrste ustanove, koje bi kadre bile zaštiti šume proti
nutarnjim i vanjskim napadajima, makar se time i ograničila
prava šumoposjednika. Nasuprot nešumari ili liberalna stranka
tražiše što više slobode šumskog gospodarenja; nu i oni priznavahu
pravo države, da vodi nadzor nad šumskim gospodarenjem
u zemlji.


Najživalinija razprava razvila se je bila o tome, da li ima
država pravo, da za gospodarenje u obćinskih šuma postavi
državne šumske organe? Mnogi su govornici to pravo države
napadali, nu kod konačnog glasanja prihvaden je predlog ministarstva,
sadržan u napred spomenutom programu, pretežitom
većinom glasova, premda je u kongresu bilo mnogo više nešumara,
nego li šumara.


Nasuprot je pao predlog ministarstva, da su šumovlastniei
dužni samo osposobljeno stručno osoblje namjestiti.
Ostale točke ministerijalnog programa prihvaćene su nakon
živahne debate.


Konačno je prihvaden i predlog zastupnika Grabnera glede
ustrojenja šumarskih škola, koji je bio posebice tiskan i medju
članove kongresa razdieljen.


Na osnovu ovih razprava i ministerijalnoga programa sastavljen
je sada kod nas u krieposti stojeći šumski zakon. Napose
upada u oči, da šumski zakon nije suglasan sa prvotnim
ministerijalnim programom u pogledu vršenja državnog nadzora
nad gospodarenjem u obćinskih šuma. Kako smo napred pod
točkom V. spomenuli, zahtjevao je ministerijalui program mnogo
više, nego je šumski zakon odredio. Prema ministerijalnom programu
imala bi bila država odmah preuzeti upravu u šumah
obdina, zaklada i korporacija, dočim bi ovi sumoposjednici odštetili
državi troškove stručne uprave. Svakako je za požaliti,