DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 121 —


ee ga voditi pod nadzorom nadležne javne oblasti. Haračenje
šuma vlastni i dužui su u prvom redu prijaviti obćine, gdje
šuma leži, kao i javni šumski organi.


2. Zabrana pustošenja šuma sadržaje doduše u sebi i
dužnost ponovnog pošumljenja. Nu pošto može u šumah nastati
i takovo gospodarstvo, koje nije baš skroz loše, već samo
zapušta ponovno pošumljenje izsječenih površina i šumskih
goljetina, to bi se imao svaki šumovlastnik još napose obvezati,
da je novo izsječene površine dužan najduže za 5 godina
dobro pošumiti, a od starijih čistina i pustošina godimice
stanoviti dio kultivirati. Propuštaj toga propisa imao bi se
istim načinom prijaviti i kazniti kao i pustošenje šuma. Za
svako jutro površine, koja nije dovoljno kultivirana, imala bi
se platiti primjerena novčana kazan. A osim toga imalo bi se
pošumljenje tih čistiua po uputi javnih oblasti i uz sudjelovanje
dotičnog občinskog poglavarstva dati provesti na trošak vlastnika
po kojemu pouzdanom šumaru.
4. Bez privole političkih oblasti ne bi se smjela nijedna
šuma pretvoriti u drugu vrst gojitbe. Samo time naime mogle
bi ove oblasti utjecati na to, da se ciela površina zemlje može
svrsi shodno i´abiti. Posto su pri tom bitno tangirani interesi
dotične obćine, to bi se imala ova uvjek potanko saslušati, da
li je krčenje šume dopustivo i opravdano. Samovoljno krčenje
šuma bile bi opet obćine i javni šumski organi u prvom redu
i poglavito prijaviti dužni.
Za svako jutro bez dozvole izkrčene površine imala bi se
platiti primjerena novčana kazan. Osim toga imao bi se dotičnik
pridržati, da isto tako veliku površinu pošumiti mora.


5. Ako je nastupila neobhodna potreba, da se radi zaštite
osobe ili imetka, ili radi uzdržanja sućnosti same šume, mora
sa šumom na osobiti način gospodariti, to bi se svaki šumoposjednik
obvezati imao, da sa šumom tako postupa, kako će
mu to dotična politička oblast nakon preduzetog povjerenstvenog
izviđa propisati. Radi dovoljnog jamstva za takav postupak
sa šumom, imala bi se dotična šuma staviti pod zabranu i pod
9