DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— m —


preinaku i u samom gospodarenju sa tima šumama. Pošto su seljaci postali
slobodnima, dakle riešeni i tereta, da na šume paze, to se je moralo
namjestiti posebno osoblje. Odma se je počelo i sa samim uređjenjem
šuma, i uvela se — izim posjeda u guberniji Wologda i Archangel


— čista sječa, a sjedine polag površine prodane najboljem nudiocu
šume podieljene u srezove i potrebito osoblje namješteno.
Godinah sedamdesetih i osamdesetih popravilo se je mnogo toga
glede samoga uredjenja, a za svaki kotar namješten po jedan stručno
naobraženi šumar. Drvo se je počelo prodavati na panju, dapače i u vlastitoj
režiji sjeći. Poslie podiglo se je i više vlastitih piljana i počelo
drvo eksportirati u inozemstvo.


Godine 1893. izdan je posebni naputak za uredjenje, koji propisuje
«razšestarenje na periodički jednake sječivne površine*. Djeduo se
je osbiljno počelo kultivacijom golih stepa (pustara) i to na 14 mjesta,
pa se svake godine do tisuću desjatina kultivira, a sve polag načina
douske uzorne nadšumarije. Za pune ´,´4 šuma postoje šurasko-gospodarstvene
osnove.


Čitav carski posjed mjerio je g. 1896. 7,829.320 desjatina, a od
toga odpada na same šume 5.651.397 desjatina. Na te šume pazi 493
lugara i 2.519 podlugara.


Godine 1895. prodano je u svem do 7,420.000 m* za svotu od
4,150.000 rubalja, dočim je za nuzužitke, unišlo 310 tisuća rubalja, dakle
čitav prihod od šumarstva bio je 4,460.000 rubalja.


Dne 17. ožujka 1897. p. st. obdržavala se je u proslavu ove stogodišnjice
svečana služba božja, kojoj je prisustvovalo mnogo činovnika,
ministar grof Voronzov Daškov, a i sam car sa obitelju. Na spomen toga
dana kovane su spomen-međalje i podieljene medju činovnike carskih
dobara, sami pako činovnici osnovaše dvie stipendije, jednu za sveučilište,
a dmgu za šumarski zavod u Petrogradu. Centralbl. f. d. g. ForstvF.


Šumarska visoka škola u združenih država sjeTcrne Amerike.
Konačno odlučili su se i Amerikanci, da osnuju jedno šumarsko
učilište, jer su uvidili, da se sa bezumnim zatiranjem šuma, kakovo je
dosele običajno bilo, ne će daleko doći. Kako čitamo u Cbl. f. d. g. F.
od siečnja o. g , to je država New-York zakonom od 26. ožujka 1898.
odredila, da se na velikom Cornell-sveučilištu u Ithaki osnuje posebni
šumarski fakultet. Već u jeseni — dakle amerikanskom brzinom — taj
je šumarski fakultet u život stupio, te su već u rujnu počela predavanja.
Ovo novo ognjište šumarske nauke nosi zvaničui naslov «New-
York State College of Forestry». Za prvo uredjenje dozvoljeno je 10.000
dolara, a osim toga kupljena je za zavod šuma (Lehrforstrevier) od poprilici
12 tisuća hektara.