DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

^ 95 ~


Dombrowsk i Eraat von, die eiugefriedete Wildbaha als Ideal


eines Hocbwildrevieres in den Culturlandern, Eiae jagdlicli-wirtlischaft


liche Studie. Cothen. Ciena 1 for. 50 nč.


Isti , der Feldhase. Naturgeschichte, Hege und Jagđ. Eine Moao


graphie. CiJthen. Ciena 1 for. 50 nč.


Raesfelđ , das Rothvild. Natarbeschreibuug, Hege nnd Jagd


des heimischen Edewildes in freier Wildbahn. Mit Testillustrationen


und Farbendrnckbildern. Berlin. Ciena 8 for. 40 nč.


Graine r Hofphotograpb, auf freier Wildbalin. Thierstuđie aus


den Hocbalpen mit Motnentaufnahmen. Begleitext von Artbur Acbleitner


gr. Folio (12 Heliograd. mit 12 Seiten Text) Berlin. R. Schuster. U


platno uvezano 30 maraka.


Hilfstafel n zur Inhaltsbestimung von Baumen u. Bestiinden der


Hauptbolzarten. Herausgegeben naeh den Arbeiten des Vereines deutscher


forstlichen Versucbsanstalten. Berlin P. Parey. Ciena 20 maraka.


K r 0 p f E., "VVeiđgerecbte Jagđ. Ein Vademecum fiir den Jager.


Neuđamm. Ciena 4 marke, uvezano 5 maraka.


W a n g Ferdinand, die Gesetze der Bewegung des Wassers und
des Gescbiebes, die Berechnung der "VVasserabflussmengen und der Durchflussprofile,
fiir Forsttechniker. Wien. Ciena 1 for. 50 nč.


6 r i m a 1 Mare, prigodne bilježke o počelima narodnoga gospodarstva.
Sa francuzkoga preveo Milan K r e š i ć. Zagreb 1898. Tisak
dioničke tiskare. Ciena 30 ne.


Kao što svake godine, izašlo je ovaj put u njemačkoj literaturi
više šumarskih i lovačkih koledara, koji će našim čitateljem već od
prije poznati biti, s toga ih pojedince ne spominjemo, tim više, što za
naše odnošaje odgovara još najbolje naš domaći šumarski koledar, kojega
uredjuje nakon smrti blagopokojnoga šum. nadzornika Vrbanića.g. šum.
nadzornik Vatroslav Raeki. Samo mimogred budi spomenuto, da su se
u novom izdanju za g. 1899. podkrale u rentovne faktore neke pogrieške
a naročito, da je izpušten faktor za prolongaciju l´O p" . Pošto već i u
starijih izdanjih ima nekih pogriešaka u tih rentovnih faktorih, to će kod
sliedećeg izdanja biti od nužde, da se svi ti faktori temeljitoj reviziji
podvrgnu. Vriednost samoga koledara to medjutim mnogo ne tangira, jef
se ti faktori i onako u praksi osobito mnogo ne rabe.


Književne ocjene.


Prigodne bilježke o počelima narodnoga gospodarstva. Sastavio
Mare Grimal sa francuzkoga preveo Milan Krešie. Već snio gore spomenuli
medju novimi djeli i ovo maleno djelce, kojega je u hrvatskom prevodu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

-~ 96


izdao vrieđni tajnik trgovačko-obrtničke komore zagrebačke g. M. Krešić,
koji je već nekoliko dobrih stvari pred naše obćinstvo iznio. Ovo je
djelce u prvom redu namienjeno radnikom, koji za većom naobrazbom
teže. Dobro je učinio g. prevodioc, da je ovo djelce izdao, koje popularnim
načinom, a vrlo u kratko — u svem 46 stranica malenog formata —
razlaže glavne zasade narodno-gospodarstvene nauke.


Akoprem je ovo djelce pisano u prvom redu za inteligentnije
slojeve radnika, ipak možemo reći, da ee dobro doći i drugim,´ kojim u
obće ova nauka poznata nije, a žele se sa glavnimi zasadami iste upoznati.
Ova će međjutim knjižica dobro doći i onim, koji su već kada
učili ovu nauka, ali se kasnije s njom nikada bavili nisu. Upravo takovih
biti će medju našim šumarskim stručnjacima više, kojim mnogi zvanični
poslovi ne dozvoljavaju, da se još i ovom naukom bave. Stoga bi ovakovim,
mogla ova knjižica dobro doći, da si u kratko vrieme — jedne
večeri moći je tu knjižicu lahko pročitati — mogu i opet dozvati u
pamet glavne zasade ove nauke, koja je u obće zanimiva, a tako rekuć
svim Ijudem više ili manje potrebna, njezina se pako važnost po šumarske
stručnjake, upravo u novije doba u Njemačkoj sve više uvažava. Sasvim
je razumljivo, da su neke težke partije ove nauke u ovoj knjižnici
sasvini kratko, dapače prekratko izpale, ali se to mora izpričati time,
što je ta knjižica u prvom redu namienjena radnicima, kojim je obća
pređnajbrazba većinom vrlo malena.


čitavo gradivo podieljeno je u četiri poglavja sa malenim uvodom.


I. Poglavje govori o proizvodnji i dieli se u podpoglavja, koji
nose naslove: Prisvojenje; Sloboda rada i radnika; Sigurnost, pouka i
dobre ćudoredne navike; Razdjelba rada; Strojevi; Udruženje.
II. Poglavje o mieni i kolanju dobara, dieli se u podpoglavja sa
naslovi: Sigurnost; Trgovina; Vjeresija; Banke.
III. Poglavje govori o tom, kako da se dobra porazdiele, a podpoglavja
imadu samo ove naslove: Poduzetnik; Radnik.
IV. Poglavje razlaže, kako se dobra troše, a podpoglavja obrazlažu :
Razvoj potroška; Razkošnost — Štednja; Porez.
Die Stellung đes Buchenhoehwaldes im doutschen National-
TermOgen. Herausgegebeu in Auftrag des Vorstandes der Vereinigung
mitteldeutscher Waldbesitzer von Forstassessor Kutsch.


Medjn mnogobrojnim djelima i djelcima njemačke stručne literature,
zapelo nam je oko na naslovn ovoga djelca ili pravo rekuć brošure.
Iz samoga naslova već se vidi, da se tu razpravlja pitanje, koje
je od osobitog interesa i za nas. Prilike srednje Njemačke u mnogom
su slične našim. Ovo se tiče u prvom redu zemljišta i klime, pak formacije
samoga gorja. U tih je predjelih bukva vladajuće drvo kao i kod
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

^ 97 —


nas, a u toliko, koliko osim bukvika u nas ima više hrastika, tamo je
više četinjača. Mi prodajemo lahko naše hrastove, a oni svoje četinjače;
nu mi jedni i drugi ne znamo, što ćemo sa bukovinom, te imamo i mi
i oni previše. Akoprem su Njemci uslied boljeg centralnog položaja,
veće gustoće pučanstva, većeg bogatstva i velike industrije, u obće u
boljem položaju nego li mi, ipak imadu i oni sa svojimi ogromnimi
bukvici kubure, kojih ima u Njemačkoj još do 2,050.000 hektara Sve
su te bukove šume davale prije nešto veću korist, dok je bukovina, ili
bolje rekuć u obće drvo, bilo glavno ogrievo, nu danas upravo zbog
silne industrije i guste željezničke mreže glavno je ogrievo kameni
ugljen, a u nekih predjelih čak i treset. Ova su se ogrieva zbog svoje
jeftinoće, a razmjerno velike uporabne vriednosti, tako svuda udomaćila,
dapače mjestimično skoro sasvim iztisla ogrievno drvo, da je ciena istoga
u zadnje vrieme dosta osjetljivo pala. Ta je nevolja tim veća, što su
sve te prostrane šume gojene kao čisti bukvici, kojim je svrha producirati
ogrievno drvo, a to se za čas preinačiti ne može.


Pošto pisac priznaje, da upravo bukove šume davaju velike p os
r e d n e koristi, to zaključuje, da ih ne valja sasvim napustiti, već ih
valja pretvarati u mješovite šume. Na zgodnih mjestih neka se uz bukvu
goji hrast, a na drugih četinjače. Uz to mogu se upravo u bukvicih
još gojiti i druge vrsti drveća, koje nisu sposobne, da se u čistih šumah


uzgajaju, tako: javor, jasen, briest, topola i breza. Velika važnost
bukvika leži još u tom, što bukova šuma najmanje od kojekakovih nepogoda,
navlastito od zareznika trpi.


Sama bukovina — veli pisac — nije tako loših tehničkih svojstva,
kako se obćenito misli, pa da bi stoga zaslužila, da se u većoj mjeri
kao gradja i tvorivo rabi nego li do sele, tim više, što je uspjelo impregnacijom
najveću manu bukovine, naime njezinu slabu trajnost produljiti.
Parenjem pako, uspjelo je svladati i krhkoću bukovine, te je to
pitanja riešio Thonet, čije su stolice od bukovine tako rekuć svemu
svietu poznate.


Pisac zaključuje .stoga, da bi se bukovina morala više rabiti navlastito
za popodjivanje, jer da su bukove frize dosta trajne i liepe, a
mnogo jeftinije od hrastovih, a mogla bi se bukovina i za stube u kucah
rabiti. Najvišj pak bukovine morale bi trošiti željeznice, tako, da se
služe bukovim podvlakama. Tu bi morala sama država dobrim primjerom
prednjačiti: da dade državne zgrade popodjivati bukovim
dužicama; da traži za svoje željeznice u što većoj
mjeri bukove podvlake; daše za tarac po gradovima
upotriebe bukove kocke; a uz to, da se za bukovinu
uvedu na državnim željeznieamjeftinijicienici.