DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— gone
onili,´^koji se bave sa proizvodnjom razne bukove robe i hrastovih


francuzkih dužica. Trgovina sa bukovom robom sveudilj je bila slaba,


navlastito glede tavoleta, na koje nije ni španjolsko-amerikanski rat na


toliko uplivao, da bi im se ciena osobito digla bila i one lako prodavale.


Za našu šumsku trgovinu povoljno je bilo djelovanje ovoga rata, jer


taj rat donekle osujećivao amerikansku konkurenciju, koja nam biva


sve pogibeljnijom. Ta se konkurencija tiče naše bukove i hrastove robe,


poimence bukovih tovaleta i hrastovih dužica. U Italiji prieti amerikanska


konkurencija našoj bukovini, a u Francezkoj i ostalih zapadnih zemljah


hrastovini.


Za naše je predjele najvažnija dobra prodja hrastove kao najvriednije
robe. S tom mogosmo biti u glavnom prošle godine zadovoljni, u koliko se
tiee hrastovih trupaca i drnge tesane i rezane robe. Ta se je roba, navlastito
trupci, lako i dobro prodavala, a kako već spomenusmo, mnogo
je tomu doprinjeo taj rat, a osim toga još veliki razvoj industrije i
trgovine u Njemačkoj.


Razmjerno slab je bio promet u hrastovim pođvlakama, kojim je
stoga i ciena pr. g. bila dosta slaba, navlastito stoga, što se dosta takovih
u susjednoj Ugarskoj proizvodi i što su ciene naše hrastovine visoke, pa
se ta roba danas samo od granjevine izradjuje. Ipak možemo reći, da
se je već i s izradbom borovih podvlaka kod nas počelo.


Već nekoliko godina dosta je slab promet sa francuzkima dužicama.
Taj se unatoč španjolsko-amerikanskoga rata nije mogao da oporavi,
a ponajviše zbog bosanske konkurencije. Bosanske dužice uživaju
danas osobiti glas na svjetskih tržištih, a uz to počimlje konkurirati na
tom polju Rusija i Amerika. Dužiearski trg priznaje doduše, da je amerikanska
hrastovina mnogo manje vriedna od naše, ali ona je znatno
jeftinija. Mnogo idu njoj u prilog visoke ciene naše hrastovine i vanredno
jeftini dovoz morem iz Amerike.


Našoj mekanoj robi počimlje sve više škoditi konkurencije iz sjevernih
krajeva, a razmjerno slab je bio minule godine promet sa našim
bukovim ugljenom, nu nada je, da će se uslied osobito živahnog razvoja
industrije u Njemačkoj, koji se je pod konac minule godine konstatovati
mogao, svakako sliediti veĆi razvoj iste i u Austriji, pa tako i naš bukov
ugljen do bolje ciene doći.


Pošto trgovina sa hrastovom dužicom još sveudilj dosta važnosti
ima, ako već i nije izključivo mjerodavna za samu eienu naše hrastovine
kao nekada, priobćujeme u sliedećem potanke izkaze o kretanju te trgovine
za naše najvažnije eksportne luke Rieku i Trst za mjesec listopad
i studeni pr, g., koji potičući iz naših odličnih domaćih trgovačkih
krugova.