DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 89 -
Družtvene viesti.


Veledušni dar družtTU. Veleindustrijalci i veleposjednici p. n. gg.
braća Dragan i Milan Tnrković poklonili su za tŠumarski dom» svotu
od 500 for. slovom petstotiua forinti a. vr., na kojem daru veledušnim
darovateljem podpisano pređsjednietvo ovime u ime družtva najtopliju
zahvalnost izriče gojeći nadu, da će se, ugledav se u ovaj liepi primjer,
sjetiti družtva i ini mogućni prijatelji domaćeg šumarstva.


Pređsjednietvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Fotografičke slike šumarskoga doma. Družtvena je uprava dala
napraviti veću fotografsku snimku same sgrade «Sumarskoga đoma» i
više manjih snimaka, koje predočuju nutrašnjost muzeja, vestibul, pak
ulaz u muzej, kakav je isti bio ukrašen cviećem na dan samoga otvorenja.
Prva će slika biti od većeg obćeg interesa, dočim će ostale i
kasnijim stručarom moći vjerno predočiti, kakav je bio navlastito muzej
odmah u prvom svojem početku. Fotografije izradjene sn vrlo liepo i
precizno po poznatoj našoj tvrdki Mosinger i Breyer u Zagrebu. Pošto
držimo, da će ove slike zanimati mnogu gg. članove, osobito pako ona,
koja priuazuje samu zgradu i na kojoj se još i najmanje sitnice arhitektonike
jasno razabrati mogu, pa koja bi mogla biti ukrasom ne samo
raznih šumarskih ureda, već i privatnih stanova gg. članova, to javljamo,
da se te slike kod gore spomenute tvrdke naručiti mogu. Snimka same
zgrade uz cienu od 3 for., a ostale uz cienu od 2 for. po komadu.


(rg. Članovi i družtreni organ. Imade gg. članova, koji se tuže,
da list po više mjeseci, dapače i čitave godine dobivali nisu. Umoljavaju se
stoga gg. članovi, da izvole list odmah reklamirati, čim isti izadje, a oni
ga dobili nisu. Ujedno se umoljavaju gg. članovi i predbrojnici, da izvole
sv.iku promjenu svog boravišta odmah družtvenoj upravi prijaviti^ uz
čitljivi podpis, a kod malih mjesta i točnu naznaku zadnje pošte, pošto
mnoge brojeve lista pošta vraća sa oznakom, da je adresat nepoznat.


Sa drvarskog tržišta.


Istom dok budu svi podatci sakupljeni, koji se tiču prodaja, izvoza
i uvoza drva u netom minuloj godini 1898., moći će se stvoriti sasvim
jasni pregled o trgovini sa drvom u toj godini. Prateći pomno trgovinu
sa drvom, ipak možemo već danas reći, da je ta trgovina za čitavu našu
monarkiju kao i samu Hrvatsku i Slavoniju bila u minuloj godini dosta
povoljna, ako se i nisu izpunile sve nade šumskih trgovaca, poimence


7
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— gone
onili,´^koji se bave sa proizvodnjom razne bukove robe i hrastovih


francuzkih dužica. Trgovina sa bukovom robom sveudilj je bila slaba,


navlastito glede tavoleta, na koje nije ni španjolsko-amerikanski rat na


toliko uplivao, da bi im se ciena osobito digla bila i one lako prodavale.


Za našu šumsku trgovinu povoljno je bilo djelovanje ovoga rata, jer


taj rat donekle osujećivao amerikansku konkurenciju, koja nam biva


sve pogibeljnijom. Ta se konkurencija tiče naše bukove i hrastove robe,


poimence bukovih tovaleta i hrastovih dužica. U Italiji prieti amerikanska


konkurencija našoj bukovini, a u Francezkoj i ostalih zapadnih zemljah


hrastovini.


Za naše je predjele najvažnija dobra prodja hrastove kao najvriednije
robe. S tom mogosmo biti u glavnom prošle godine zadovoljni, u koliko se
tiee hrastovih trupaca i drnge tesane i rezane robe. Ta se je roba, navlastito
trupci, lako i dobro prodavala, a kako već spomenusmo, mnogo
je tomu doprinjeo taj rat, a osim toga još veliki razvoj industrije i
trgovine u Njemačkoj.


Razmjerno slab je bio promet u hrastovim pođvlakama, kojim je
stoga i ciena pr. g. bila dosta slaba, navlastito stoga, što se dosta takovih
u susjednoj Ugarskoj proizvodi i što su ciene naše hrastovine visoke, pa
se ta roba danas samo od granjevine izradjuje. Ipak možemo reći, da
se je već i s izradbom borovih podvlaka kod nas počelo.


Već nekoliko godina dosta je slab promet sa francuzkima dužicama.
Taj se unatoč španjolsko-amerikanskoga rata nije mogao da oporavi,
a ponajviše zbog bosanske konkurencije. Bosanske dužice uživaju
danas osobiti glas na svjetskih tržištih, a uz to počimlje konkurirati na
tom polju Rusija i Amerika. Dužiearski trg priznaje doduše, da je amerikanska
hrastovina mnogo manje vriedna od naše, ali ona je znatno
jeftinija. Mnogo idu njoj u prilog visoke ciene naše hrastovine i vanredno
jeftini dovoz morem iz Amerike.


Našoj mekanoj robi počimlje sve više škoditi konkurencije iz sjevernih
krajeva, a razmjerno slab je bio minule godine promet sa našim
bukovim ugljenom, nu nada je, da će se uslied osobito živahnog razvoja
industrije u Njemačkoj, koji se je pod konac minule godine konstatovati
mogao, svakako sliediti veĆi razvoj iste i u Austriji, pa tako i naš bukov
ugljen do bolje ciene doći.


Pošto trgovina sa hrastovom dužicom još sveudilj dosta važnosti
ima, ako već i nije izključivo mjerodavna za samu eienu naše hrastovine
kao nekada, priobćujeme u sliedećem potanke izkaze o kretanju te trgovine
za naše najvažnije eksportne luke Rieku i Trst za mjesec listopad
i studeni pr, g., koji potičući iz naših odličnih domaćih trgovačkih
krugova.
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 91 —
TJTOZ francuzkih dužica u Trst mjeseca listopada 1898.
željezniooin došlo iz


t3


ca


M


OJ a


Primila kuća ta


, ca ^


C3 o


a s o > =8 a
i>


"Ti CD o 13


8 a a ca


.a


»a a


:0
PH pq Cd -S > Cn M &


S m


Morpurgo & Parente
690000 590000


%.


— 68000 — 4000 — — 8000 — — 80000
Giacomo F. Gravos


— — 28000 — — — — — — 28000


S. A. Megari
— — — 12000 4000 — — — — 16000


C Berger & Co.


— — 8000 — — 4000 — — — 12000


Christian G-afflnel


— — — — — — — 4000 4000 8000


R. Gonighi & Arch
— — 8000 — — — — — — 8000


G. M. De Amicis
A. Dreher — — — — 8000 — — — — 8000
590000 68000 44000 16000 12000 4000 8000 4000 4000 750000
Francuske je dužice u syem izvezeno u:


Preko Trsta Preko Rieke Ukupno
Prancuzku , . . . — 1,190.940 1,190.940
Italiju 51.378 66.227 117.605
Orano — 75.945 75.946
Greku 7.041 29.969 37.010
Englezku ... . — 18.000 18.000


58li9 1,381.082 1 439.501 komada.


UTOZ francuskih dužica u Trst mjeseca studena 1898.


Željeznicom iz


Morem iz
Primila kuca Ukupno
Metkovića Pa


kraca Banjaluke Rieke Vinkovaca
Morpurgo & Parente lici.´
Giacomo F. Gravos
610000
4000 400O
610000
8000
G. M. De Amieis 4000 4000
4000 4000
C. Berger & Co. 4000 8000
610000 12000 4000 4000 4000 634000
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 92 —
IzTOz francuskih dužica iz Trsta u mjesecu studenom 1898.


M
m
Ime broda Vrst
PH
Ođpremila kuća
OJ
TS
o
pp rfN
O
03
N
-4-1
laj

N
-^
L8
tS]
Nini
Beatrioe
Ismara
Thrachi
Barion
Bari
Arpađ
Hartington
Albania
Mathyas KiralyJeđr.
Parob
k. Ug.
Tal.
Grčk.
Tal.
A. Ug
Engl.
Grčk.
A. Dg,
J. B M. Gairard
Christ. Gafflnel
G. M. De Amicis
J. B. M. Gairard
Christ. Gafflnel
304300
:23UOOO^_
-^
~

304920
~
_
^
6186

-

2500

12710

2011
4914
4109

2000
534300 304920 8686 25744


IzTOz francuzke dužice preko Rieke u mjesecu listopadu 1898.


Parobrodom Fisza pod zastavom Aus.-ugar. ođpremila kuća J. B. M.
Gairard za Italiju 21.317 komada.


2. Parobrodom Seuceta pod zastavom talj. ođpremila kuća J. B. M.
Gairard za Italiju 8.504 komada.
3. Jedrenjakom Atbina pod zastavom grčkom ođpremila kuća Christ.
Gaffinel za Marseillu 147.900 komada.
4. Jedrenjakom Aquila pod zastavom austr.-ugar. ođpremila kuda
Christ. Gaffinel za Orano 75.946 komada.
5. Parobrodom Mempi pod zastavom austr.-ugar. ođpremila kuća
Christ. Gafflnel za Grčku 10.251 komada.
6. Parobrodom Sazparj pod zastavom austr.-ugar. ođpremila kuca
Christ. Gaffinel za Italiju 2.321 komada.
7. Parobrodom Jupiter pcd zastavom austr.-ugar. ođpremila kuća
J. B. M. Gairard za Grčku 3.061 komada.
8. Jedrenjakom Metilde pod zastavom talj. ođpremila kuća R.
Conighi & Arch za Cette 220.894 komada.
9. Jedrenjakom Carita pod zastavom talj ođpremila kuća R.
Conighi & Arch za Marseillu 163.282 komada,
10. Parobrodom Japigia pod zastavom talj. ođpremila kuća J. B. M.
Gairard za Italiju 7.630 komada.
11. Parobrodom Japigia pod zastavom talj. ođpremila kuća Christ.
Gaffinel za Italiju 7.100 komada.
12. Parobrodom Dubrovnik pod zastavom austr.-ugar. ođpremila
kuća Christ. Gaffinel za Italiju 945 komada.


ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 93 —


13 Parobrodom Lapad pod zastavom austr.-ugar. odpremila kuća
Christ Gaffinel za Italiju 531 komada.


14. Parobrodom Szent Laszlo pod zastavom austr -ugar. odpremila
kuća Th. Schadelooch za Bordeaax 14 636 komada.
15 Parobrodom Szent-Laszlo pod zastavom austr-ugar. odpremila
kuća R Conighi & Arch za Bordeaux 70.988 komada,


16. Jedrenjakom Kadia pod zastavom grčkom odpremila odpremila
kuća R. Conighi & Arch za Cette "295.36(1 komada.
17. Jedrenjakom Francesco C. pod zastavom talj. odpremila kuća
R. Conighi & Arch za Marseillu 164.696 komada.
18. Parobrodom Solunto pod zastavom talj. odpremila kuća J. B. M.
Gairard za Italiju 17979 komada.
19. Jedrenjakom La Salette pod zastavom talj. odpremila kuća
J. B. M. Gairard za Marseillu 83.797 komada.
20. Parobrodom Castor pod zastavom austr.-ugar. odpremila kuća
Christ. Gaffinel za Grčku 16.657 komada.
21. Parobrodom Sultana pod zastavom englez. odpremila kuća
Christ. Gaffinel za London 18.000 komada.
22. Parobrodom Nord pod zastavom englez. odpremila kuća Th.
Schadeloch za Bordeaux 29.431 komada.
Ukupno je izvezeno franenzke dužice za:


Marseillu 559.625 komada. i
Cette 516.260
Bordeaux 185.055 »
Orano 75.946 »
Grčku . . : 29.969 »
London 18.000 »
Italiju 66.227 »


Preko Trsta izvezlo se je:


a a


o
cS


Ime broda Vrst Odpremila kuca "ča


S3


Tj
O


03


!S3


m
m
PH


Bari Parob. Tal. J. B. M. Gairard 107.5H
Andrassj A. Vg 19HH´ .—
Bari Tal. 93f-8
Dubrovnik A. Dff. 1813 —
Thrac li Grčk — 7041
Solunto A. Ug 3fi66 —
Bari Tal. 3163 —
Epidauro n A. Dg. 2732 —


61378 7041