DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 34     <-- 34 -->        PDF

da se od upitnih lugarah višja kvalifikacija traži uego od službenikah naređenih
n §. 25., a osim toga je i njihova služba težja i sa velikom odgovornošću
skopčana.


Glede uračunanja vremena, koje je lagar proboravio kod vojuičtva
u slučaju umirovljenja, vriedit če ustanove § 8. zakona od 10. ožujka
1892. sve dotle, dok se mirovina ne bude odmjerivala i zaračunavala
prema spomenutim mirovinskim statutom.


Jedino onim vojnikom, koji su bili uneseni u krajiške popisne
listine, a kašnje stupili u civilnu službu, imade se u smislu previšnjeg
riješenja od 23. ožujka 1870. (Circnlarna naredba od 12. svibnja 1870.
broj 1848. i broj 107. Verordnnngsblatt fiir das k. u. k. Heer 1870.)
uračunati u mirovinu vrieme sproveđeno kod vojničtva, makar je služba
i prekinuta bila, ali samo pod uvjet, ako su u civilnoj službi 10. godina
neprekidno služili.


Što se tom kr. računarskom uredu odnosno na tamošnje očitovanje
od 25. kolovoza 1898. broj 14046. znanja radi priobćuje s pozivom, da
kod odmjere mirovinah za lugare krajiških imovnih občinah prema gore
navedenim ustanovam od slučaja do slučaja postupati ima.


Okružnica kr. lirr.-slaT.-dalm. zemaljske Tlade od 4. siečnja
1899. broj 446. ex 1899. glede prijaTljivanja upravitelja šumskogospođarstvenih
ureda imovnih obćina, kad polaze na službena putovanja,
odnosno kad se sa istih putovanja vrate, upravljena na
zamjenike vladinih povjerenika za pojedine imovne obćine u
bivšoj hrv.-slav, vojnoj Krajini.


Prema stanovam §. 21. naputka c) od godine 1881. za službovanje
i gospodarenje kod imovnih obćinah bivše vojne krajine, dužni su upravitelji
gospodarstvenih uredah imovnih obćinah ovoj kralj, hrv.-slav -dalm.
zemaljskoj vladi odjelu za unutarnje poslove svaki puta prijaviti, kad
god se odpute u službenom poslovanju odnosno pregledavanja radi.


Pošto je pako u interesu službe potrebno, da o takovom putovanju
takodjer obavješteu bude naslov, koji je pozvan prema §. 8. gore spomenutog
naputka, da neprekidno nadzire poslovanje kod gospodarstvenog
ureda, obnašla je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove odrediti,
da upravitelj gospodarstvenog ureda tamošnje imovne obćine u
budude u svakom slučaju svoj odlazak na službeno putovanje i svoj
dolazak sa takovog putovanja prijaviti imade.


Glede podieljivanja dopusta šumarskom i lugarskom osoblju imovnih
ob´^inah imadu se i nadalje obdržavati ustanove ovdašnje naredbe od


30. studenoga 1883. broj 19.663. ex 1882. (Sbirka naredabah i propisah
uprave unutarnje knjiga II. strana 223.), nu i u tom slučaju imade se
dan nastupa dopusta, kao i povratka s istoga naslovu pravodobno prijaviti.