DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 69 —


Nekoje šumsko drveće i grmlje.


Omorika (Picea Oniorica; die Omorika Ficlite)o


U svojoj radnji «Iglasto drveće i grmlje hrvatske flore»*,
opisujem na prvome mjestu: Smrek u (Picea excelsa Link. ;
Fichte), pa sam ujedno razložio, da smreka i «omorika» nije
jedno te isto stablo i obećao, da ću ovu drugu naskoro opisati,
kao veoma znamenitu vrstu iglastoga drveta.


Onom sam prilikom iztaknuo, da je ime «omora» ili «omorika
» prvi zabilježio Vu k za Crnogoru, dr. Panči ć za Srbiju,
a biskup O. Vujići ć za l´osnu, ali i dodao, da je našemu
narodu to ime skroz nepoznato. Do godine 1871. zvao
je dr. Panči ć omorikom «jelu», ne znajući još onda, da je
«omorika» posve nova vrsta Četinara, koja će iznenaditi cio
botanički sviet. Panči ć je to ime valjda zabilježio po slušanju,
nu pet godina kasnije prepoznao je u omoriki novu
vrstu i ozvao ju P i n u s O m o r i k a**.


Iste godine pisao je o omoriki C. Bolle u publikacijama
botaničkoga družtva brandenburžkoga ; godinu dana kasnije
upoznaje sa omorikom šumarski sviet M. Willkoinm , bivši
profesor pražkog sveučilišta u radnji: «Ein neuer Nadelholzbaum
Europas». Ova je radnja odtisnuta u «Centralblattu fiir
das gesammte Forstwesen», kad je iste godine E. Purkinvn e
priobćio radnju: «Eine asiatische Conifere in den Balkanlandern*
u «Osterr. Monatsschrift f. Forstwesen».


Glasoviti botaničari kao P. Ascherson, L. R e i c h e n-
b a c h, E. Boissier (u Flora Orientalis), R. Wettstein, Wilhelm
i Hempel, pisali su o omoriki, a pisalo se o njoj
ne samo njemački i latinski, već i englezki (M. Master s u
Journ of the Linn. Soe. Botany. 1886.).


I u najnovije doba svraća se omoriki još uvjek velika pozornost.
Godine 1897. napisao je Lak o vi tz u «Forstliche


* šumarski list 1898.
** Eine neue Conifere iu đ. ostlichen Alpen; Omorika, nova fela četinara u Srbiji,
Biograd 1886.; Additamenta ađ floram principatus Serbiae. 1884.
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 70 —


naturwisseDSchaftliche Zeitschrift» članak «Ein aussterbender
Nadelbaum d. europaischen Waldflora», dočim je uvaženi list
«Die Gartenflora» lanjske godine uz opis donio i sliku tog
čudnovatog drveta.


R. Wettstei n pribrao je do godine 1890. poznatu mu
gradju u cjelinu i napisao monografsku studiju o omoriki u
publikacijama carske akademije u Beču i ukrasio je sa 5 tabla,
od kojih je druga obojena*. Ovo je studija to zanimivija, jer je
Wettstei n omoriku proučavao u njezinoj postojbini.
Upoznajmo na temelju te studije omoriku pobliže. Dr.
F*ančid, botanizirajuči marljivo Srbijom, dodje g. 1876. do
Zaovine i Rastišta (Crvena stiena) u jugozapadnoj Srbiji, te stane
zapanjen, kad zagleda stablo, koje do onda nije vidio. Seljaci
mu rekoše, da je to «omorika», pa da je ima i u Bosni (Visegrad),
a u Crnoj gori u Drobnjacima. Ascherso n primi


g. 1877. sbirku bilja od bivšega konzula Blau-a i nadje
medju njima jedan eksemplar od omorike, koja je ubrana na
Ozrenu kod Sarajeva. G. 1887. vidio je omoriku kod Zaovine
J. Bornmiiller, nu godinu dana kasnije priobči dr. Beck,
koji je putovao Bosnom, da «omorike» nije vidio ni oko Višegrada,
ni na Ozrenu kod Sarajeva.
Ovo bijaše uzrokom, da se je dr. W e 11 s t e i n spremio
na put, obašav kotare Zvornik, Tuzlu dolnju, Srebrenicu i Vlasenicu
do medje višegradskoga kotara. Na sjevernim bregovima
(44" sjev. širine) omorika ne raste. Tu je u šumama našao
smreku, jelu, bukvu, bor, jasen i grabar. Tek kad je prošao
najjužnijim krajevima kotara srebrničkoga, minuo slojeve trachyta
i škriljevaca, a stupio na tlo vapneno, zagleda pojedine
eksemplare od omorik e oko Igrišnika, a u visini od 1100 m.
Brojna je na krševitim obroncima jaruga rieke Drine, kao i
na onima Tovarnice i Ljutice, s kojih se otvara vidik na visove
susjedne Srbije, gdje je Wettstei n prepoznao omoriku
dalekozorom.


* Omorika — Fichte, Picea Omorika (Panč.) Sitzungabericlite đ. K. Akađemie
d. Wissenschaften. Bnd. XCIV, X. Heft. Wien, 503—56´.


ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 71 —


Sabravši dr. Wettstei n i službene podatke u jedno, daje
nara o razširenju omorik e ovaj pregled:


Bosna . U kotaru srebrnačkom oko Igrišnika i Slemača,
na južnim obroncima Tovarnice i Ljutice u visini od 950—
1120 m., na tlu vapnovitu.


U kotaru visegradskom oko Stolca, gdje zaprema 20 ha.
površine (1400—1600 m.), po Bornmiilleru i u Dugom
dolu. U kotaru rogatačkom oko mjesta Mentaluke, oko Sarajeva
na Ozrenu u gustim hrpama.


Za Srbiju smo mjesta spomenuli, dočim u južnoj Bugarskoj
raste na Rhodope-gorju kod Belove, kako rekoše profesoru
Cohnu , kad je posjetio gospodarsku školu u Sadovi, gdje se
čuva omašno stablo bez kore, grana i iglica. Tako u svojoj
razpravi Wettstei n g. 1891., kad je izašla «Flora Bulgarica
» od J. Velonovsky-a, koji nam «omorike» za bugarsku
floru ne navodi, pa je nema ni u «Suplementumu I.»,
koji je štampan u Pragu lanjske godine.


Velenovsk j nam navodi za Bugarsku jelu («ela»
bugar.), smreku, borove Pinus Peuce, kojega Bugari zovu
«mura», P. silvestris («bor» i «borika») i klekovinu (bugar.
«klek» ; P. Mughus) dočim za omoriku piše ovo:


«Die Omorika-Fichte wird auch fiir Bulgarien, u. zw. fiir
das Rhodopegebirge oberhalb Belovo angefiihrt (W ettstein ;
F i a 1 a; Zwei interessante NadelhSlzer d. bosnischen Waldes,
Wien 1893.) Dieser Standort wurde in neuerer Zeit durch
Niemande n bestatigt und ist trotz meinem emsigen Nachforschens
die Omorika in Bulgarien niemanden bekannt (nicht
einmal irgendwo den Landbewohnern in Rhodope). Auch J i-
r i č e k ist diese Konifera aus Bulgarien nicht bekannt.


Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens der
Omorika-Fichte in der lihodope nicht ausgeschlossen (p. 385.)».


Za Crnogoru nisu pojedina staništa još sigurna, pa ju botaničari
Szyszylowicz, Ascherson, Kanitz, Knapp, Pantocsek,
Baldacci, u svojim radovima ni ne spominju, a dr. Pančid je
zabilježio samo po pripoviedanju, nu dr. W e 11 s t e i n na
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 72 svojim
se putovanjima osvjedočio, da narod i «smreku» zove
omorikom.


U visokoj šumi (1100 —1120 m.) raste «omorika» pojedince,
te se iztiče svojom visinom, jer bude 32, 38 do 42 m.
visoka. S njome raste i Pinus nigra, P. silvestris,
Abies alba, Picea excelsa, Fagussilvatica,
Acer Pseudoplatanus, dočim u sitnogorici nalazimo
Rhamnus Carniolica, Lonicera alpigena, od
papradi Aspidium Filix mas, A. lobatum i A, an-
g u 1 a r e.


Podmladka od spomenutog drveća bijaše mnogo, nu od
«omorike» nijednog mladog eksemplara.


Na krševitim obroncima u jarugama i gudurama raste
Picea Omorica hrpimice, ali ne bude tako visoka, kao na
planinama. Tamo je prati Pinus nigra, P. silvestris, Fagus
silvatica, Picea excelsa, Populus tremnla, Carpinus duiuensis,
Ostrja carpinifolia, jedna vrsta vrbe, a od grmlja Spiraea cana,
Corjlus Avellana, Rlius Cotinus.


Na iztocnim obroncima Igrišnika našao je W e 11 s t e i n
mladih omorika u velikoj množini; tu se spušta stablo na
950 m., dočim se na jugo-iztočnim stranama uzpinje 1120 m.
visoko. Po Ilempelu i Wilhelmu zalazi kod Višegrada
1400—1600 m. visoko, a prate ju smreka, jela i bukva.


Iztaknuvsi postojbine i razprostranstvo «omorike» na redu
je, da ju opišemo.


Stablo bude 32—42 m., a deblo 14—18 m. visoko, a
obsiže u dnu 60—70 cm., duljina prvih grana 1*8—2´5 m.
takova su stabla 100—120 godina stara.


Debla su uzpravna, obično tanka, krošnja uzko-piramidalna,
iglice sivo-zelene. U starih je stabala krošnja veoma
gusta, grane vrha visave (herabhiingend), dolnje takove, ali
pridignutim vršikama. Ovom spoljašnošću odaje se «omorika»
več iz daleka i lahko razlikuje od blizih jela i smreka.


Primordijalne su iglice u omorike veoma uzke, 0"5 mm.
široke, 10—14 mm. duge i u oštri šiljak iztegnute. One su
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 19     <-- 19 -->        PDF

. — 73 —


poredane tako, da se bilina od mlade smreke malo razlikuje.
Tako bijaše na pojedincu, što ga je dr. Panči d god. 1878.
poslao botaničkomu vrtu u Beču, dočim se na divljim eksemplarima
nadju primordialne iglice samo od 1—3 godine, pa
su vec u 5. godini i podpuno razvite.


Na starijim granama su iglice više sploštene, ravne,
l^jg—2 mm. široke, 8—17 mm. duge, u dva reda poredane
tako, da se modrasto-bielo izcrtano naličje skrene prama dolje,
čime grane omorike nalikuju granama jele.


Na prorezu je iglica sploštano-rombička sa zaokruženim
bridovima.


Pupovi su u omorike čunjasti, razmjerno široki i kratki,
vanjske su ljuske sjajno-zagasite, bodkaste, zašiljene, nutarnje
jajolike, kraće i tupe. Cvjetni su pupovi znatno vedi, ljuske
tamnije i manje zašiljene.


Omorika rek bi da cvate kasno ; W e 11 s t e i n je vidio
u prirodi pojedinaca od 25—40 godina, koji nisu imali ni
mužkih, ni ženskih cvjetova, pa su bili i bez češerika. Kad
pak omorika dozrije, ponese obilan plod.


Mužki cvjetovi stoje na lanjskim grančicama postrance
parno ili u troje i okomito, te su jajoliki, zagasito ili ljubičasto
nahukani.


Od ženskih cvjetaka vidio je Wettstei n samo odcvale
češerike, stoga mu je opis manjkav.


Nezrele češerike su zelene, ljubičasto nahukane, nu po
malo predje zelena boja u zagasitu, ljubičasta u crvenu; lanjske
su češerike crveno-zagasite i budu napokon bliede. One su
vazda visave i ostaju na stablu po dvie tri godine, a budu
20—60 mm. duge, a 20—30 mm. široke, dok su mlade valjkaste,
kad budu zrele jajolike ili elipsoidne, a kao takove izlučuju
u vodi liepu crvenu boju. Ljuske su na češerikama kratke,
jajasto-bodkaste, zagasite, na rubu fino pilaste; podpuno razvite
češerike imadu 84—110 ljusaka.


Češerike nisu uvjek jednako plodne, ima ih, koje ponesu
mnogo ploda, nu u blizini ima ih kadkad i takovih, u kojima je sjeme
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 74 —


zakržljale. Sjeme je erno-zagasito, naopako jajoliko, sjajno,
2—3 mm. dugo, perutke 7—10 mm. duge, 5 — 6 mm. široke.


Već je Pančić iztaknuo, da njegova Pinus omorica
spada medju smreke (Picea; Fichte), uz što su pristali svi
auktori, koji su to stablo proučavali sa znanstvene strane. On
je tražio srodstvo uP. Orientalis iz Male Azije, a Griesebac
h i Boissie r smatrali su ju dapače odlikom ove vrsti.
No Pančić upozorio je, da nalikuje na P. Schrenkiana
sa Thianšana i na P. Menziesi i iz sjeverne Amerike,
dočim je A. B r a u n odkrio, da su iglice «omorike» nalične
nekojim smrekama iz iztočne Azije (P. Ajanensis, P. microcarpa,
P. Jozoensis, P. Aleockiana), aWillkom m upozoruje,
da ju valja prispodobiti sa P. Menziesi i (Picea Sitkaensis).


Eod Picea , koji broji do 12 vrsta, dieli se u dvie hrpe;
u drugu hrpu spadaju P. Sitkaensis, P. Ajanensis, P. Glehnii
i P. Omorica.


Prva se širi od Aljaske do Kalifornije, te je sa omorikom
istovjetna u gradji lista, nu nalikuje više na P. Ajanensi s
iz Mongolske i Japana oblikom, duljinom, položajem i razporedom
iglica, kao i pupovima.


Wettsteinova iztraživauja dokazaše, da je P. Omoric a
najbliža mongolsko-japanskim vrstima P. Ajanensi s i P.
Glehnii , ali ju je prispodobio i sa smrekom (P. exeelsa) i piše


o tome ovo:
«Aus dem Vorstehenden diirfte zur Geniige erhellen, dass
eine nahe Verwandschaft zwischen unserer gewohnlichen Fichte
und der P. Omoric a trotz bedeutender Unterschiede nieht
zu leugnen ist; es zeigt sich, dass die Keimpflanzen nahezu
iibereinstimmen, dass mit dem Heranwachsen der Pfianzen die
Unterschiede zunehmen, so dass die Theile erwachsener, aber
noch nicht bliihender Pfianzen deutliche Erkennungsmerkmale
aufweisen, dass endlich iu den Theilen bliihender Aeste sowie
in den Bliithen und Fruchtzapfen wieder eine grosse Aehnlichkeit
hervortritt,


Als Gesamtresultat meiner Eroterungen iiber die verwandschaflicken
Beziehungen der Omorika-Fichte zu anderen Fichten
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 75 —


ergibt sich, đass die genannte Art den ostasiatischen Arten


P. A j a n e n s i s und P. Glehnii und weiterhin der nordwestamerikanichen
P. Sitkaensi s am nachsten steht,
da SS sie aber trotz dem auch deutliche verwandsch.aftliche
Beziehungen zur europaischen P. escels a zeigt, die einen
genetiBchen Zusammenhang bei der wahrscheinlich machen».
Iz iztaknutog Wettsteinovog razlaganja pada u oči dvoje;
prvo lokalizovane stoj bine u dvim područjima na
jugo-iztoku Evrope, koje su udaljene samo nekoliko ura i drugo,
bliza srodnost sa iztočno-azijskima i zapadno amerikanskim
vrstima.


Kako da si protumačimo male te stojbine?


Wettstein si to tumači na dvojaki način, da se je
«omorika» u današnjoj svojoj stojbini razvila iz srodne vrste,
recimo smreke, koja se dalje nije širila ili da bijaše nekoč
znatno dalje razširena i da dan danas izumire.


Već je P a n č i ć iztaknuo, da je ime o m o r a ili o m or
i k a poznato u svoj Srbiji, Bosni i Crnoj gori, pa je zato
vjerojatno, da bijaše u ovim zemljama i razširena. P i n u s
nigra, Abiesalba, Corjlus Colurna, koje rastu
zadružno sa omorikom, bivaju u Srbiji usljed iracionalnoga
šumarenja sve to redje.


Drugi razlog, kojim W e 11 s t e i n podkrepljuje drugi svoj
način jest daljina u dvim područjima. Nemoguće je, da je sjeme
preneseno iz jedne zemlje u drugu, jer je sjeme preveliko, pretežko
i preslabo priraslo k perutki. Nadalje ne odaje «omorika»
bilina žilava (lebenskraftig) života.


Ona je vezana na obronke, gdje joj borba u utakmici sa
drugim drvećem nije težka, dočim raste u visokim šumama
pojedince. Tu Wettstei n mladih pojedinaca nije našao,
dočim je pomladak smreka i jela brojan. Pa i po brdovitim
obroncima, gdje omorika bolje uspieva, brojno su mlade biline
riedke.


Iz ovoga, što iztakosrao sliedi, da bijaše nekoć omorika
razprostranjenija i da današnjim svojim ostancima izumire.
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 76 —


Nakon provedene revizije okamenjenih P i c e a zaključuje
W e 11 s t e i n, da ima u baltičkom jantaru, dakle za terciarno
doba, omoriki veoma srodna vrst i da je za interglacialne dobe
i u sjevernim Alpama njoj srodna vrsta rasla. Okamenjeni
ostanci svjedoče, da je za terciarne dobe u srednjoj Evropi
omoriki nalična vrsta smreke rasla.


Na temelju svojih daljnjih izučavanja iztiČe učeni pisac,
da Picea Omorica spada tipu, koji bijaše za terciara
razširen srednjom Evropom, sizući odavle u iztočnu Aziju i do
zapadne obale sjeverne Amerike.


Znamenite klimatske promjene, koje su nastupile za ledene
dobe, promjene u konfiguraciji kopna, kao i druge neke prilike,
bijahu uzrokom, da je terciarni tip u sjevernoj i srednjoj
Evropi izumro, a ostanci su toga izumiranja Pice a omo
r i c a u jugo-iztočnoj Evropi, P. Ajanensis i nekoje joj
srodne vrste u iztočnoj Aziji i P. Sitkaensi s u zapadnim
djelovima sjeverne Amerike.


Javorovi.


Javori spapadaju u familiju Acerace a (Ahorngewachse)
i obično su drveta sa napramnim dlanoliko-krpastim, u dnu
srcolikim, riedje cjelovitim ili perastim lišćem bez priperaka
(Nebenblattchen). Cvjetovi se sdružuju u grozdove ili paštitce,
imadu obično 5 latica i 8 medonosnih prašnika, te su dvospolni,,
dvodomni, višedomni pravilni. Plodnica je nadrasla i
dvogradna. Plod perutka kala se na dva jednosjemena okriljena
plodida. Mužki cvjetovi imadu duge prašničke niti i sitnu,
zakržljalu plodnicu, ženski pak kratke, prividno razvite praznike,
koji ne izlučuju pelud i razvitu plodnicu.


Od domaćih javorova jedno je od najuglednijih stabala u
našim brdskim i planinskim šumama biel i javo r (Acer
Pseudoplatanus; der Bergahorn, Traubenahorn), kojeg zovu i
divlji javor.


Krute, 10—20 cm. duge, kadkad crvenkaste ili crvene
peteljke nose 10—15 cm. dugo i široko lišće, koje je na licu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 77 —


tamno-zeleno, sjajno i golo, na naličju jasnije, sivo-zeleno sa
žućkastim, obično dlakavim rebarcima*. Plojka je lista dlanastopetolapa,
srcolike ili zaokružene podine. Križke (Lappen) sa
jajolike, šiljaste ili zašiljene, ali tupe, na obrubu kruto pilaste,
kadkad malone i cjelovite.


Bieli javor cvate 5—15 cm. dugim sunovratim grozdom,
u kom se razviju (po Hempelu i Wilbelmu) u nekojih pojedinaca
prividno dvospolni ženski cvjetovi, onda mužki cvjetovi
ili obratno, nu ima i takovih pojedinaca, koji razviju ponajprije
mužke, a poslije uz takove i ženske cvjetove, dok se
napokon mjeseca travnja ili svibnja zakite samo mužkini cvjetovima.
Zelenkasti lapovi i latice su trepavaste, prašničke niti
skoro gole, plodnica dlakava. Krugljasti plod velik je poput
graška, krilca su mu obično uzpravljena mrežasto-žiličasta, ali
mogu biti i razmaknuta.


Veliki su pupovi jajoliki, odstojedi, pokriveni žuto-zeienim
sjajnim ljuskama, crno-zagasita pusteno-trepavasta obruba.


Biela javora ima na svim našim gorama i planinama, tu
ima i pojedinih divova, koji zaustavljaju putnika; pa je takovih
stabala u Gorskom kotaru na Drgomlju (1153 m.) kod Delnica
u Ljeskovoj dragi kod Kuželja, nu najveća i najljepša
šuma, koju sam ja vidio, leži na Bitoraju, pod Žilavim dolcima,
u «Javorovoj dragi», gdje se reda javor do javora i mora da
je u jeseni osobiti čar, kad mu se lišće medju crnogoricom
žuti, dočim se ono od bukve «zaplamčuje».


Na risnjačkom sklopu utrošen je javor kao grm u šumu
crnogorice, a poslije u šumu bukovu, ali se ne uzpinje do
Maloga Risujaka, pod kojim bukova stabla primaju oblik Klekovine
(Pinus montana).


Iz Gorskoga kotara prelazi bieli javor u hrvatsko primorje.
Našli smo ga oko Koritnjaka (496 m.) sa lieskom, bukvom,
planinskim zovom (Sambucus racemosa), klenom, grabrom i sa


* Po Lorevu (Kandbuch d. Forstwissenschaft, p. 467.] može naličje biti i
modrikasto ili sivo-zeleno. Staro lišće je dlakavo aamo u pazužicama. Naličje može
biti „pepeljasto" i „pusteno", takvo u pojedinaca sa gore zagrebačke.


ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 78 —


ružom Rosa rubrifolia. Spušta se dapače i na Grobničko
polje, jer raste kao grm po pećinama u koritu potoka Sušice
sa Rhamnus saxatilis, Coronilla emoroides
i Viburnum Lantana.


On te dapače iznenadjuje na vapnenim pećinama u dolini
Rječine dalje Zaklja, gdje ima i Alnus glutinosa, CarpinusDuinensis,
Sorbus germanica, pai neke
papradi, a medju ovima i bujadka (Aspidium Filia mas).


U horizontalnom pravcu širi se bieli javor srednjom i
južnom Fvropom do Kavkazije, te mu je postojbina malone
suglasna sa postojbinom jele, nu kulturom proširila se ona
prama sjeveru i zapadu, pa raste na britanskim otocima i u
Norvežkoj još kod 640 sj. širine. U vertikalomu pravcu uzpinje
se u Alpama 1600—1700 m., pak ga ima u nas na Velebitu
i Pliševici, gdje je ponajveć grmolik.


Obzirom na tanji ili deblji list, duljinu i oblik lapova,
oblik podine, perutke i t. d. opisali su botaničari više odlika,
dočim gojimo u vrtovima varijete sa bielo-pjegavim lišćem (var.
albo-variegatum), crvenim ili crvenoastim lišćem (var. purpurascens)
i dr.


Odličan je drug bieloga javora, mij e ča k (Acer platanoides;
Spitzahorn), za kojega nam Šule k u svom «Jugoslavenskom
imeniku bilja;> bilježi i imena: mlieč, mliečić, mlječika
», pak i «mlečika^> dočim smo u Zumberku lanjske godine
zabilježili ime «mličik» (Stojdraga, odnosno Poklek), kako taj
javor zovu i u Vidovcu kod Varaždina. U nas je m 1 j e č a k
(tako ga zovu u Gorskom kotaru) riedak zastupnik bukove
šume, gdje je obično grm, a redje tanahno i svačijem oko milo
stabalce, koje rado druguje i sa crvenim javorom. U perivojima
razvija se U visoko i debelo stablo.


Peteljke su 4—20 cm. duge i obično crvene, plojke 5—16 cm.
duge i toliko široke, dlanasto 4 krpaste, obično sa srcolikom
podinom. Više ili manje trouglasti lapovi su zašiljeni, šiljastozubati,
s obih strana sjaj: o-zeleni, goli ili na naličju samo
uzduž žilica dlakavi*.


* U zumberku zovu peteljku „pecalj"; lice „naprav": naličje „naopako".


ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 79 —


Pupovi su u mlječka jajoliki ili krugljasto-jajoliki i tupkasti,
pokriveni sjijno-crvenim ili crveno-zagasitim, tupim,
rebrastim ljuskama, koje su na obrubu fino trepavaste, pa ih
ima manje od biela javora, nu u obih su nježno narovani.
Postranični pupovi priljubili se sjajno-zagasitim mladicama.


Mlječak se razvije (dozrije) prije od biela javora, a cvate
prije, što je izlistao ili prema lokalnim okolnostima kad i lista
ili kratko po izhstanju. Cvjetovi su, osim onih, koje spomenusmo
za bieli javor, na raznim stablima prividno, dvospolni
ženski ili samo mužki.


Zućkasto-zeleni lapovi i latice su nježnim žilicama izcrtane.
Plodovi su do 4:^.2 cm. dugi, goh, široki i jako splošteni, krilca
su široka, polujajolika, tupa, zavinuta, Srcolike su supke zašiljene
i nazubkane, čime se razlikuju od supka biela javora.


Krastačina (Borke) je u mlječka sucrna, pa se ne Ijušti,
dočim je n biela javora jasno-zagasita, pa se Ijušti u opruženim
(flach) ljuskama.


Mlječak se širi sjevernom (u Skandinaviji i Finlandiji do
61—62° sjev. šir.) i srednjom Evropom sižndi u Kavkazke
zemlje, u Armeniju i sjevernu Perziju. Južno se prostire sjevernim
zemljama balkanskoga poluostrva, Dalmacijom, srednjom
Italijom, pa do centralnih Pireneja, dočim u zapadnoj Evropi
manjka*.


U vertikalnom pravcu ne uzpinje se tako visoko kao bieli
javor, u srednjoj Njemačkoj po prilici do 500 m. n Bavarskoj
šumi do 1114 m., u bavarskim Alpama srednja mu je visina
1000, najveća 1205 m.


U nas ima mlječka u Zagrebačkoj gori, gdje cvate mjeseca
svibnja oko Kraljičinog zdenca, pod Medvedgradom na Velikom
Rogu, na Lipi, Planini kod ČuČerja, ima ga na Tvanšdici, pa
smo na briegu Kozjanu kod Lepoglave našli i odebelo stablo,
ima ga na Samoborskoj gori (i na Samoborskom briegu),
Topličkoj gori, na Kalniku u Gorskom kotaru na Tičjaku kod


* Tako dr. Lorey, nu Nvman navodi mlječak i za Hercegovinu, Ornu goru,
pa i Grčku (Oonspectus Florae Europeae, p. 135.).


ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 80 —


Lica, oko Broda (grmolik), u Slavoniji na Papuku, u Krbavi
na podnožju Pliševice (po Kitaibelu) i druguda, pa gdjegod
bio pada u oči svojim gotičko-izrezuckanim lišćem, a ime mu
odtuda što mu se iz prelomljenih grančica, peteljka, rebarica,
ciedi mlieča n sok i toga radi ga Zagorci zovu «mlečec»*.


Oblikom je lista osobita vrsta javora žest, žesta, žestika,
žestikovin a (Acer tataricum; der tatarische Ahorn), koji
raste u ravnicama, po humju i u prigorju jugoiztoČne Evrope.
Ima ga po Njmanu u Ugarskoj**, Galiciji, Erdelju, Hrvatskoj,
Slavoniji, Moldaviji, Albaniji, Bosni, Hercegovini, Crnoj gori,
Srbiji, Bugarskoj***, Traciji i siže do Kavkaza. Listovi su na
istoj grančici razne veličine i razna oblika: eliptično-dugoljasti,
srcoliko-dugoljasti, cjeloviti ili krpasti, oštro i dvostruko pilasti,
na licu i naličju zeleni.


Zest cvate krasnim, uzpravnim bielim grozdovima, koji
se medju lišćem iztiču, a po gotovo pada u oči, kad se zakiti
gustim crvenim plodovima, kojima se i odava kao javor, jer
ga po listu kao takova ne bismo prepoznali.


V


Zest je obično grmolik, kora mu je sucrna, pa se ne Ijušti.
U nas je običniji u Slavoniji, koja je više ravna, nego u Hrvatskoj.
Tamo raste uz šumske okrajke sa lipom, topolom,
grabrom, jasenom, pa ga ima n. pr. u šumi Lipiku kod Osieka,
ne manjka u Požežkoj dolini, na Fruškoj gori; u Zagrebačkoj
gori našao ga W o r m a s t i n i na Planini kod Cučerja, gdje
ima od njega u šumi i veliko stablo, a dr. K 1 i n g g r a f f oko
Sv. Helene. Schlosser i Vukotinović navode ga za
Varaždinske Toplice, Guščerovec, Peščenicu, Vidrenjak u Moslavini,
a prvi ga našao i izmedju Karlovca i Bosiljeva.


Zest cvate u nas mjeseca svibnja, mladice su mu zagasite,
sitni pupoljci pokriveni crvenim, na obrubu sucrnim, golim


* Po dr. K. Ko ehu taj je sok „ziemlich zuckerreich" (Denđrologie, I. Th.,
p.
529,).
** U sveučilištnom herbaru ima pojedinaca sa Cepeljskoga otoka i iz šume
kod Futoka.
*** Bugari zovu ovu vrstu javora „javor-i „šestil" (Velenovski : Flora
Bulgarioa. Suplementum I. Prag 1898.).
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 81 —


ljuskama. Kao uresan grm uspieva još u Englezkoj i Norvežkoj,
ovdje još i oko Drontheima. U Grčkoj (Kjllene, Parnas), Srbiji,
Hercegovini i Crnoj gori (po Njmanu), pak Bosnoj (Hempel
Wilhelm) raste Acer Heldreichii, koji po Paxu spada u
hrpu «Spicata», u koje su prašničke niti mužkih cvjetova osobito
duge, ucvasti ponajviše vitke, koturac (discus) razvit.


Taj je javor srednje veličine, sive kore; krupno-zubato i
trodjelno lišće je sjajno, tamno-zeleno, nalik listu vinove loze,
koje je na naličju dlakovo samo uz žilice. Zudkasto-zeleni cvjetovi
porasli su u klasu, plodovi su goli ili dlakavi*.


Za hrvatsko primorje, iztočnu Istriju, Dalmaciju veoma je
značajna vrsta javora š e s t i 1 j (Acer monspessulanum ; der
dreilappige Ahorn, Franzoischer Ahorn, Franzoischer Mas-
holder).


Šestilj raste ne samo u svim zemljama Sredozemnoga mora,
ved i u južnoj Ugarskoj, Kranjskoj (i na Nanosu) južnom Tirolu,
u južnoj i zapadnoj Švicarskoj, dapače i u nekim krajevima
Njemačke, u Srbiji, Macedoniji, Tesaliji, a u Hercegovini
kod Mostara odkrili su križanac ove vrste i klena (Acer campestre),
kojeg je dr. Barbas nazvao A. Bornmiilleri.


U nas raste šestilj u cielom Primorju, ali i u Lici oko
Ljubova i na Vrebačkoj staji dapače ga «Flora Croatica»


(p. 385) navodi i za južne obronke Ivanščice u Zagorju.
Bieli javor vodoljubno je šumsko drvo, nuždno mu je
svježe tlo, uspieva liepo i tamo, gdje ima pištalina, dočim *je
šestilj stablo krševita tla, stablo primorskih krasa i rudina,
gdje na vapnencu kamenu i primorskoj zemlji crljenici raste sa
koprivičem (Celtis australis), jasenom (Fraxinus ornus), grabrićem
(Ostrja carpinifolia), crnograbom (Carpinus Duinensis).
Druguje i sa ostružnicom (Rubus ulmifolius), drienom (Cornus
mas), zelenikom (Philljrea), veprincem (Ruscus aculeatus), šmri


* 22. srpnja g. 1894. našli smo jedan javor u Požežkoj dolini kod Latinovca,
koji nam je oblikom lista pao u oči osobito, ali ga do sada ne odredismo, jer nam
manjka potrebita izporedjujuća gradja. Listom nalikuje na A c e r TI e 1 d r e i c h i i,
samo mu je naličje „pusteno".


ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 82 —
kom (Juniperus Ozjcedrus i macrocarpa), a laži po njem kad


kada zimzelena vrsta i paroge (Ruscus acutifolius), dočim mu


se okolina tla premetne u nebesku modrinu, kada je procvao kus


ili žalfija (Salvia officinalis) ili s njime obilno druguje opjevano


smilje i raznobojna bresina (Satureja variegata).


Kod Bakra je u tome zanimiva šuma Bukovo , gdje je
tlo krševito, koje se s proljeća iztiče dva puta. Kad je u ožujku
ili travnju procvao šestilj, ciela šumica požuti, nu kasnije, kad
je procvao jasen ili jesen od opojno mirisavih cvjetova zabieli.


Tužno ono naše Podgorje bilo bi i tužnije, da nema šestilja,
jedinog mu tu i tamo nakita, koji svojim brojnim cvjetovima
hoće da prikrije bliedi onaj kostur hrvatskoga krasa.
Kadkad zagledaš medju stienama i škropama samo jedno stablo,
koje tu stoji poput ogromne kite cvieća ili ga vidiš u selu ili
kraj crkve ili i na groblju, koje ti se oda već iz daleka liepom
zaokruženom krošnjom kao šestilj*.


U Primorju bude 4—6. m. visoko stablo, sucrne kore, nu
kad stoji osebice, udeblja neobično, zaokruži se osobito liepo,
podaje gustom krošnjom ugodan hlad, pak pred crkvama zamienjuje
lipu. Osobito su liepa ona stabla oko crkve Sv. Kuzme,
više Bakra, a dva čuvena orijaša kod Zastienica izpod Grobnika,
koji imadu u premjeru 6—7 dm.


Šestilj cvate prije izlistanja, cvietci su sumporasto-žuti u
grunjide (Doldentraube) sabrani, svaki na udugačkoj žutoj, tanahnoj
pepeljki. Prašnika je 8, žute su takodjer boje, vise iz
vjenčića, u kojem je 10 latica svrstano u dva reda.


Našli smo, da iz sitnih, šiljasto-jajolikih, zagasitih i golih
pupoljaka izbije 6—12 cvjetaka.


Plodovi, koji dozrievaju koncem srpnja, su goli, krilca im
uzpravljena, crvenkasta, riedko razmaknuta, već se obično pokrivaju.
Lišće je gladko, dosta kruto, na licu tamno-zelenosjajno, na naličju pepeljavo. List nalikuje listu crvene djeteljine,
razdieljen je u tri tupe ili šiljaste križke, koje su obodom cje


* (_)d Senja do Karlobaga najpitomiji je kraj oko Prizna, najbujnija oaza na
podnožju gvozdenog Velebita, jer je tu medju stjenama poraslo do 100 stabala Sestilja.


ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 83 —


lovite, ali mogu biti i valovite, riedje nazubljene, odkuda su
nastale razne odlike (var. I]lyricum, comutatum, Ibericum, heterotomum;
Lapad kod Dubrovnika); prvu i drugu spominje
dr. Borba s za naše primorje*. Peteljka je u lista i do decimetar
duga, obično vijugava.


Veoma je značajan za našu floru crveni javor (Acer
obtusatum; đer stumpfblattrige Ahorn) naročito za šumu bukovu.
Ime mu odtuda, što su mu mlade grančice, peteljke i sitno
lišče «crvene*.


Mlado je lišće na licu zeleno, golo, na naličju pepeljavo,
gusto-sivo pusteno, uz rebarca dlakovo, prelievajuće. Odlikom
je dlanasto-petolapo, križke su tupe ili zašiljene, kratke, tupozubaste,
podina srčasta, obrub pusteno trepavast, peteljka i na
decimetar duga.


Zrelo je lišće jajoliko-krugljasto ili okrugljasto, manje pusteno
i trepavasto, križke široke, dolnje kadkad posve prikraćene,
gornje dulje, zaokružene, obrubom valovito ili skoro cjelovito.


Cvjetni su grunjići suvovrati, peteljke duge, brojni cvjetovi
jasno-žuti, krilca golih, grbasti plodovi su više ili manje uzdignuti.


Crveni javor širi se balkanskim poluostrvom, ima ga u
Italiji i Algiru. Poznamo ga iz Bosne, Hercegovine, Crne gore,
Dalmacije, Istrije i južne Ugarske; gojen uspieva još kod Christianije**.


Crveni javor značajan je za Gorski kotar, gdje sam ga


g. 1883. odkrio uz šumske okrajke u dolini rieke Kupe kod
Grbaela, a g. 1884. našao ga kod Iševnice nedaleko Broda.
Nu tu je grmolik, pa me je toga radi iznenadilo, kad sam godinu
dana kasnije u Ljeskovoj dragi kod Kuželja našao krasna
i visoka stabla, kakova je dr. Borba s vidio u Lici izmedju
* Species Acerum Hungariae atque Peninsulae Baloanae. — U Srbiji zovu
žestilj po dru. Pančiću „paklen, maklen, tvrdak".
Velenovskv ne navodi ove vrsti za Bugarsku,dočim je dr. Borbas (1. c.) navodi
baš po njegovim eksemplarima za planinu Vitas i za Srbiju A. italum Pančid.
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 84 —


Brušana i Oštarija. Vidio sam stabala, da koja mjere u objamu
120 cm. nisu riedka, a ima tu i jedan eksemplar, kojemu iz
korjena izbija pet debala.


Crvena javora ima izmedju Broda i Delnica, na Debelom
briegu kod ovoga mjesta i oko Mrzle vodice. U Zagorju sam
ga našao u družtvu sa bielim javorom u prigorju Ivanšćice kod
Lobora; raste oko Sutinskoga, gdje ga je Vukotin o v ić brao
još g. 1856., nu odredio kao A. Opalu s i poslije to u svom
herbaru izpravio (br. 4827/a). U zagrebačkoj okolici ima crvena
javora na Plješiviei i ostalih brdina oko Samobora (Vukoti n
0 V i d u herbaru kao A. Opalus var. obtusatum Kit.).
Oko Ogulina našao sam lanjske godine crveni javor na krševitu
tlu Pečnika, l-aste na Kleku (Wormastini) i oko Grbine
pećine kod Plaškoga. Po dr. B o r b a s u ima ga u Lici oko
Divosela pod Visočicom, na Višerujni, u Krbavi na Mrsinju,
a raste i oko Plitvičkih jezera, gdje smo gledali krasna stabla
oko Galovca i Gradinskoga jezera, pak uz cestu, što vodi od
hotela prama Prošćanskomu jezeru, a ima ga i oko Vrhovina,
u Corkovoj uvali i druguda. Neilreic h ga navodi i za Josipovu
cestu medju Modrušem i Brinjem, Brlog, Vilenu i Forgašić
dragu, Pliševicu, Urlaj, Štirovačku poljanu, Vrebačku
stazu kao Acer opulifoliu m*.


Talijanski javor (A. opulifolium; A. italum) širi se zemljama
Sredozemnoga mora i seže od Španije do Orienta; u Dalmaciji
ga ima oko Dubrovnika. Ima ga i u Srbiji, nu po dru.
Panciću tamo je riedko drvo, našao ga je u Aleksinačkoj i
Pučanskoj gori sa šestiljem i sa Acer intermediu m**.


P a X, koji je obradio javorove u posebnom djela, razlikuje
od talijanskoga javora tri podvrste i više forma.


Lišće je u ovoga javora okruglasto, na podini srčasto,
5—6 cm. široko, do 5 cm. dugo, peteljke preko 3 cm. duge,
na licu zelene, na naličju bliedje, dok je mlado dlakavo, kruto,
u 5 križaka dieljeno, od kojih su dolnje dvie malene, a sve
krupno-pilaste***.


* I)ie Vegetationsverhaltnisse von Croatien. Wien, 1868. p. 214.).
** humsko điveće i šiblje u Srbiji, p. 149.
*** Talco u pojedinaca sa Balearskih otoka, koji se čuvaju u sveuč. herbaru.


ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 85 —


Cvjetovi su sabrani u grunjiće. plodovi gladki, krilca
ŽTićkasto-zelenih, uzpravljeni. Cvate u travnju, kad je već izlistao,
te je ponajviše grm, riedje drvo.


Za Bugarsku i Srbiju spominjemo Acer regiuae
A m a 1 i a e, kojega nam P a n č i ć opisuje kao A. i nt er m edium
, dočim ima prvenstvo prvo ime. U sveučilištnom herbaru
čuva se ovaj javor iz Peloponeza, a iz ruke auktora profesora


T. S. O r p h a n i d e s a.
Žućkasto cvieće je pribrano u grunjićima, grančice sa
plodom (po Panćiću) su rehave, sunovrate, krilca uzpravljena,
mlada crvena, lišće u pazušicama dlakavo, inače gladko, u
podini srčasto, razdieljeno u 5 križaka, obodom krupno-zubato,
na licu zeleno, na naličju pepeljavo.


U Srbiji raste gdje i A. italum , u Bugarskoj na Vitoši,
Osogovskoj planini, oko Kokalene Caribroda, Belove.


Od Klen a (Acer campestre; der Feldahorn) ima više
odlika, kao var. moll e (Zagreb —Šestine, Hrvatsko primorje,
Mrzla vodica; u Bosnoj, Bugarskoj); var. c ol 1 i n u m (Komorske
Moravice, Mala Kapela kod Vrhovina, Draga u Hrvatskom primorju;
Istrija, Srbija), nu osobito je zanimiva odlika, koju smo
odkrili g. 1881. kod Bakra, a dr. Bor bus je nazvao var.
saniculaefolium, a poslije našli i kod Broda u Gorskom
kotaru, a raste i oko Karlovca.


Lišće je u ove odlike tamno-zeleno, na naličju bliedje,
dulje nego široko, okrajkom verugasto sa 5 križaka, od kojih
je srednja križka najdulja, sa 3 — 5 rezova, rezovi duboki zaokruženi,
riedje zašiljeni. Listom nalikuje ova odlika Iječuri ili
ličarici (Saninula europaea).


Osobita je i odlika, u koje je lišće i do 10 cm. široko,
8—9 cm. dugo, tanahno, peteljke pahuljaste, a veliki, dubok o
usječeni rezovi ej elo viti. Ovu odliku našao je Wormastini
kod Podsuseda g. 1882. na briegu Jagodišću. Držimo da je
Acer Austriacum, ali ne možemo da ga sigurno odredimo,
jer nam k tomu još manjka izporedjujuća gradja.


(Nastavit će se).