DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 55     <-- 55 -->        PDF

- 53 —
koji imadu što brže znatnu množinu trupaca kubicirati. Ova se sprava
može dobiti kod tvrdke Neuhofer i sin u Beču I. Kohlmarkt 8, dakle
tvrdke, koja je i u naših šumarskih krugovih dobro poznata. Ova tvrdka
prodaje jeftinije i opet skuplje exemplare ove sprave. Jeftiniji exemplari
sa razdjelbom na kartonu — nu dobro lakiranom, da izvržena nepogodam
vremena bolje ođolievati može — i uputom o uporabi prodaju
se po 5 for-, đočim se skuplji exemplari od šimširovog drva gradjeni, dobivaju
za cienu od 12 for.


Prra šninarska škola u Austriji. Marljivim iztraživanjem pošlo
je profesoru višeg šumarskog učilišta u Weisswasseru u Češkoj F. Mockeru
za rukom, da dokaže, da ne stoji obći nazor, da se je u Austriji
tek nekoliko decenija kašnje nego u Njemačkoj otvorila prva šumarska
škola. U br. 828. »Oesterr. Forst- und Jagdzeitung« od prošle godine priob(
5io je prof. Mocker obširan članak, iz kojega proizlazi, da je za ono
vrieme znameniti šumarski stručnjak, šumaruik grofa Rottenhana Ivan
Ehrenwerth u lovačkom dvorcu Plattenu kod Komotave u Češkoj otvorio


g. 1763. prvu šumarsku školu, koju je polazilo godimice 20—30 djaka
i to ne samo domaćih, već i stranih iz Njemačke. Ova je škola uživala
liep glas i dala navlastito Češkoj mnogo vrstnih i naobraženih šumara,
da, upravo osjegurala prvenstvo češke gledom na racionalno šumarenje.
Sam grof Rottenhan mnogo je cienio Ivana Ehrenwertha, osjegurao mu
liepi i za ono vrieme razmjerno visoki dohodak. Da se vidi, kako su već
onda cienili i nagradjivali vrstne šumare, zanimivo je i spomena vriedno,
kakove je sve dohodke grof Rottenhan Ehrenwerthu osjegurao. Dekretom
od 1. svibnja godine 1772. doznačena je Ehrenwerthu plaća od godišnjih
1336 for. u novcu, osim toga obilan deputat, i to: 46 vjedara domaćeg
piva, 8 vagana pšenice, 69 vagana raži, 6 vagana ječma, 6 vagana graha,
476 vagana zobi, 224 funte maslaca, ICO funti sira, 252 mjerčice soli,
44 hvata mekanih ogrievnih drva i 2 bukve, 4 telića, 2 jarca, 60 kom.
piladi, 4 košare jaja i 444 centi siena, U obće ima vriednost pripadaka
iznositi 800 for., a ako manje, nadomjestit će mu se manjak iz grofovske
blagajne. Ehrenwerth podučavao je svoje učenike u svih predmetih sam,
kod kuće držao je predavanja u školi, a osim toga vodio je svoje učenike
mnogo i u šumu na vježbe. Sam car Josip II. putujući po češkoj
navratio se je Ehrenwerthu, pregledao je njegovu školu, javno ga pohvalio
i nagradio sa 100 carskih dukata. Ehrenwerth stekao je razna
odlikovanja, a valjda i tek zadobio plemstvo — da li je već od poroda
plemićem bio, nezna se — pa je g. 1791. prešao u državnu službu. Tim
je prestala njegova škola. Ehrenwerth umro je u visokoj starosti u 95.
godini obće štovan u Pragu g. 1834, gdje je u mirovini zadnje dane
svoga života sproveo. Ehrenwerth bio je tako sretan, da je plodove svo