DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 46 —
T 0 č k a 2. Na poziv presviet. g predsjednika izvješćuje družtveni
tajnik o svim pripremama, šio ih je družtveni predsjednik glede obdržavanja
ovogodišnje glavne skupštine kao i glede svečanog otvorenja šum.
doma i muzeja priredio, te zatim predlaže npr. odboru na pretres zaključni
račun za g. 1897., kao i proračun za g. 1899.


Upravlj. odbor uzimlje izvještaj na znanje i prihvaća proračun za


g. 1899. kao i zaključni račun za god. 1897. time, da se bez promjene
predlože glavnoj skupštini na odobrenje i prihvat
Točk a 3- U ime gradjevnog odbora izvješćuje I. družt podpredsjednik
velem. g. F. Zikmundovskj, da su prostorije šumar, akademije
predane kr. zem vladi na porabu počam od 1. rujna 1898., nu kod predaje
prigovorila je kr. zem. vlada njekim malenkostim, te svojim odpisom
od 10. listop. 1898. br. 56.383 poziva družtvo, da odnosne manjkavosti
odstrani, nakon česa će uzsliediti doznaka ugovorene najamnine.


Nadalje izvješćuje, da je družtvena sgrada osigurana kod družtva
»Croatie« na svotu od 100 000 for, a šum. muzej na 20.000 for., i to
na 5 godina, te je odpadajuća osjegurnina odmah unapred za svih 5 godina
uplaćena.


TJpr. odbor uzimlje taj izvještaj na znanje


Točk a 4. Predlaže se molba kr. kotar, šumara Rudolfa Eruya,
stanujućeg u šum. domu, kojom moli za sniženje najamnine za 10"/^,
kao i dozuaku stanovite množine ugljena za izsušenje stana.


Većinom glasova molba se odbija.


Točk a 5. Tajnik izvješćuje, da su najavili svoj pristup u družtvo
kao članovi I. razreda: Izidor Krček, šum. vj. u Otoku, Jakob Muravić,
šum. vj. u Vinkovcih i Emil Prstec, šum. vjež. u Otočcu; zatim, da je
preminuo začastni član družtva Josip Wessely, umirovljeni e. k. ravnatelj
šum. akademije i vrhovni nadzornik domainah itd.


Najavljeni članovi primaju se u družtvo, dočim preminuvšem začastnom
članu J. Wesselyu kliče odbor slava!
Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 11. prosinca 1898 pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Kratki životopis Josipa Wesselya i Roberta Mick1
i t z a. Već je u zadnjem broju našega družtvenog organa donesena
kratka ubavjest, da je austrijsko šumarstvo zadesio u zadnje vrieme velik
gubitak smrću dvojice odličnih šumarskih stručnjaka. Imena Josip Wessely
i Robert Miklitz poznata su i kod nas dobro, jer su tečajem svoga
dugotrajnog života i službovanja i na naše šumarske ođnošaje donekle
uticali, pak je stoga vriedno, da i mi donesemo kratki životopis ovih
prvaka austrijskoga šumarstva. Obojica iztakli su se ne samo kao osobiti
šumarski nastavnici, već su doista pravi reformatori šumarske nastave u