DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 45


tJpr. odbor uzima na znanje taj izvještaj i usvaja zaključke gradjevnog
odbora od 22. kolovoza 1898., te ovlašćuje gradjevni odbor, da
pod toč. 5. spomenuti namještaj nabavi.


Pođjedno zaključuje, da se putem »Šum. lista« pozovu gg. članovi,
neka bi za dekoraciju šum. muzeja i dvorane priposlali lovačkih trofeja
i slienih predmeta, a osim toga da se družtv. predsjedničtvo obrati na
vis. kr. zem. vladu, da iz sbirke rogovlja križevačkog zavoda pokloni
družtvu nešto rogovlja.


Konačno zaključuje upr. odbor, da se družtvena sgrada, muzealue
stvari i đružtvene stvari osjeguraju proti požaru.
Točk a 5. Izvješćuje se upravlj. odboru, da su poklonili za šumarski
muzej:


1. Velem. g. kr. odsj. savj. F. Zikmundovsky sbirku sjemenja od
četinjače iz Dalmacije, 2 kristala od bjelutka iz banske krajiue i 3 prerastline;
2. G. Lj. Brosig, kot. šumar u Ogulinu, 7 pari srnećih rogova, 1
ahab i zube od međjeda.


Uzima se na znanje, te se ima svojedobno objelodaniti u »S. listu«.


Točk a 5. G. odbornik Ivan Partaš predlaže, da se pozovu firme
lovačke opreme i geodetičkih spravah, da svoje proizvode izlože u šumarskom
muzeju.


Upr. odbor prihvaća predlog, te ovlašćuje gradjevni odbor, da to
provede, tim dodatkom, da će izložiti smjeti samo one tvrdke, koje budu
na to pozvane, ali da odtuda družtvu ne smiju nikakovi troškovi narasti;
a ključevi od dotičnih zatvora da se imaju pohraniti kod izložitelja samog.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 18. list. 1898. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Zapisnik o sjednici upr. odbora lirF.-slar. šumar, družtra,
obdržavane dne 18. listopada 1898 u sgradi Markov trg br. 3 pod predsjedanjem
družtvenog predsjednika presviet. g. Marka grofa Bombellesa
i u prisutnosti I. družtv. podpredsjednika velem. g. Ferde Zikmundovskya,
te družtvenih odbornika p. n. gg. Huge Grunda, Roberta Fischbacha,
E. Rossipala, B. Hajeka, M. de Bone, D. Laksara, J. Vraničara,


J. Kozarca, Iv. Partaša i tajnika A. Borošića.
Predmetiviećanja.


Točk a 1. čitanje zapisnika minule odborske sjednice od 2. listopada
1898,


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p. u.
gg. odbornicima ly. Partašu i J. Vraničaru.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 46 —
T 0 č k a 2. Na poziv presviet. g predsjednika izvješćuje družtveni
tajnik o svim pripremama, šio ih je družtveni predsjednik glede obdržavanja
ovogodišnje glavne skupštine kao i glede svečanog otvorenja šum.
doma i muzeja priredio, te zatim predlaže npr. odboru na pretres zaključni
račun za g. 1897., kao i proračun za g. 1899.


Upravlj. odbor uzimlje izvještaj na znanje i prihvaća proračun za


g. 1899. kao i zaključni račun za god. 1897. time, da se bez promjene
predlože glavnoj skupštini na odobrenje i prihvat
Točk a 3- U ime gradjevnog odbora izvješćuje I. družt podpredsjednik
velem. g. F. Zikmundovskj, da su prostorije šumar, akademije
predane kr. zem vladi na porabu počam od 1. rujna 1898., nu kod predaje
prigovorila je kr. zem. vlada njekim malenkostim, te svojim odpisom
od 10. listop. 1898. br. 56.383 poziva družtvo, da odnosne manjkavosti
odstrani, nakon česa će uzsliediti doznaka ugovorene najamnine.


Nadalje izvješćuje, da je družtvena sgrada osigurana kod družtva
»Croatie« na svotu od 100 000 for, a šum. muzej na 20.000 for., i to
na 5 godina, te je odpadajuća osjegurnina odmah unapred za svih 5 godina
uplaćena.


TJpr. odbor uzimlje taj izvještaj na znanje


Točk a 4. Predlaže se molba kr. kotar, šumara Rudolfa Eruya,
stanujućeg u šum. domu, kojom moli za sniženje najamnine za 10"/^,
kao i dozuaku stanovite množine ugljena za izsušenje stana.


Većinom glasova molba se odbija.


Točk a 5. Tajnik izvješćuje, da su najavili svoj pristup u družtvo
kao članovi I. razreda: Izidor Krček, šum. vj. u Otoku, Jakob Muravić,
šum. vj. u Vinkovcih i Emil Prstec, šum. vjež. u Otočcu; zatim, da je
preminuo začastni član družtva Josip Wessely, umirovljeni e. k. ravnatelj
šum. akademije i vrhovni nadzornik domainah itd.


Najavljeni članovi primaju se u družtvo, dočim preminuvšem začastnom
članu J. Wesselyu kliče odbor slava!
Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 11. prosinca 1898 pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Kratki životopis Josipa Wesselya i Roberta Mick1
i t z a. Već je u zadnjem broju našega družtvenog organa donesena
kratka ubavjest, da je austrijsko šumarstvo zadesio u zadnje vrieme velik
gubitak smrću dvojice odličnih šumarskih stručnjaka. Imena Josip Wessely
i Robert Miklitz poznata su i kod nas dobro, jer su tečajem svoga
dugotrajnog života i službovanja i na naše šumarske ođnošaje donekle
uticali, pak je stoga vriedno, da i mi donesemo kratki životopis ovih
prvaka austrijskoga šumarstva. Obojica iztakli su se ne samo kao osobiti
šumarski nastavnici, već su doista pravi reformatori šumarske nastave u
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

_- 47 -


Austriji. Na i kao visoki šumarski činovnici mnogo su obojica učinila za
sam stališ šumarski. Wessely i Miklitz bili su gotovo vršnjaci, pa djelujući
na istom polju i u isto vrieme, rad im se je medjusobno nadopunjavao.
Obojica su i na literarnom polju radila i ostavila radova upravo
trajne vriednosti. Od velike je važnosti specialno za nas rad Wesselya,
koji je prvi točno proučio i opisao stanje našega hrvatskoga krasa i
predložio način, kako da se isti opet kultivira.


Josip Wessely rodio se je 6. ožujka 1814. u Beču, a polazio
1 politehniku i univerzu u Beču, konačno izučio šumarstvo u učilištu
Mariabrunn. Stupiv u državnu službu, povjereno mu bi god. 1852., da
osnuje i uredi moravsko-šlezko učilište u Ausse-u, u kojem je kao prvi
učitelj šumarstva i djelovati počeo. God. 1855. stupio je u službu upraviteljstva
državnih željeznica i postao upraviteljem prostranih njezinih
domena u Banatu. Od god. 1858—65. bio je on glavnim nadzornikom
svih domena i rudara ovog poduzeća. G. 1867. postao je Wessely ravnateljem
c. kr. šumarske akademije u Mariabrunnu. — Wessely mnogo je
radio sve do zadujega vremena na literarnom polju. God. 1894. 6. ožujka
slavio je svoju osamđesetgodišnjicu počašćen s mnogih strana, dok ga
nije 10. listopada pr. g. nemila smrt pokosila u visokoj dobi od preko
84 godine.


Robert Micklitz, mladji od ove dvojice, rodjen je dne 24.
veljače 1818. u Paulwitzu u austrijskoj Slezkoj, gdje je i gimnaziju izučio.
Već g. 1847. bio je Miklitz šumarnikom u Lazu u Kranjskoj, a


g. 1852. drugim učiteljem šumarstva u novo osnovanom šumarskom učilištu
u Ausseu, dakle zajedno sa Wesselyem. Već god. 1855. postao je
ravnateljem češkog srednjeg šumarskog učilišta u Weisswasseru, nu 1859.
vratio se natrag u Ausse kao ravnatelj na prijašnje mjesto svoga djelovanja.
G. 1872. postao je zemaljskim nadšumarnikom i kasnije ministerialnim
savjetnikom u c. kr. ministarstvu za poljodjelstvo u Beču Kao
takav razvio je Micklitz vanrednu djelatnost i upravo gotovo s temelja
reorganizirao austrijsku šumarsku državnu upravu. Mnogo je Micklitz
učinio i za materijalno stanje i ugled šumarskoga činovničtvo, koje mu
stoga u velike harno biti mora, a i jest. G. 1884. stupio je Micklitz u
mir, nu bio i kasnije literarno radin. Kao i Wessely proslavio je ljetos
Micklitz svečano svoju 80-godišnjicu, primiv mnogobrojne čestitke svojih
nekadašnjih djaka i sučinovnika. Žalibože nije Micklitz dugo mogao uživati
svih´častih, kojimi je tom prigodom upravo obsipan bio, jer je nedavno,
naime 24. listopada pr. g., u Beču preminuo
Ovako su u kratko jedan iza drugog preminala dva odlična šumarska
stručnjaka, a i mi im hrvatski šumari kličemo vječna im slava.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

-48 —
Sa,3s´lj-a.črj.i


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva


dne 20. listo-


I. B, a z h o d.
Poimence
Bilo je
prel minirano
U istinu
izdano Opazka
Ml
fer. for. nč,


1 Stanarina 180
2 Paušal za ogriev i razsvietu ... -24
3 Nagrada tajniku družtva 200 200
4 Tajniku pisarnički paušal 100 100
5 Nagrada uredniku „Šum. lista"i „Lug. Viestn." 400 400
6 Uredniku paušal za korekturu ... 100 99 96
7 Uredniku paušal poštovni 30 29 96
8 Nagrada suradnikom ,Šura. lista" 400 451
9 Tisak „Šumar, lista" i »Lug. Vieatnika" 1800 1612 37


10 Vez i odprema ,Šumar, lista" 300 274 35
11 časopisi strukovni 50
12 Troškovi oko knjižnice (nabava, vez) 100 4
13 Pisaće potrebštine predsjedničtva 16 2 68
14 Poštarina i biljege predsjedničtva 70 16 83
15 Razne tiskanice 50 7 20
16 Troškovi glavne skupštine 10 5
17 Listonoše, sluznici 30 28 40
18 Razni troškovi za promicanje struke 200 50
19 Vanredni troškovi (pokućtvo, nadgrobni


vienci i t. d.) 40
20 Podpore 50 50
21 Razhod pripomoćne zaklade 180 100


Ukupno 4380 3441 75


U Zagrebu , mjeseca listopada 1898.


Predsjednietvo hrv.-slav.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 49 —


rac-o-n


godine 1897., predložen XXII. redovitoj glavnoj skupštini, obdržavanoj


pada 1898. u Zagrebu.
II. Prihod.
o
S-i
Poimence
Bilo je
preliminirano
U istinu
primljeno Opazka
for. for. nč
1
2
3
4
5
6
7
Kamati utemeljiteljne glavnice
Prinos od podupirajućih članovaPodpora iz zemaljskih sredstavaČlanarina I. razreda
Članarina II. razreda
Predbrojnina za „Šumar, list"
Ini prihod (upisnina, diplome,
kamati i t. d.)
Prihod pripomoćne zaklade
Podpora zemlje za izdavanjeViestnika"
"
.. .
medjutimni
„Lugarskog
685
594
600
1505
1264
190
80
180
200
415
490
600
822
913
139
34
330
190
59
38
80
06
86
3hlO
x>
O
o
a o
o
Ukupno
Odbiv od zbiljnog prihoda razhod sa
Ostalo je koncem g. 1897.
Slovom četiri stotine devetdeset i tri forinta
94 novč.
Opazka . Od čistoga prihoda odpada na
na račun viška redovitog prihoda družtvene
blagajne 263 for. 08 nvč, a na višak pripomoćne
zaklade 230 for. 86 nč., koje su
svote kamatonosno uložene.
5298 3935
3441
493
a
.u
.t-H
a
as
´3
>o
S=
C3
o ^
TS0)


Šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 50 —


Pro


0 potrebi i pokriću razhođa hrv.-slav. šumarskoga družtva za upravnu


20. listopada 1898.
Godine
1897. 1898. 1899.
Predmet
zaista izdano preliminlrano
for. a. vr.


Potreba (itazhođ):
Potreba „šamar, doma" (odplata
zajma, obć. namet, osjegaruina,
razsvieta, drva,pazikuća) 4589
Nagrada tajniku družtva
Tajniku pisarnieki paušal
Nagrada uredniku ršumar. lista"
200.—
100.400.—
200
100
400
200
100
400
Uredniku paušal za korekturu... 99.96 100 100
Uredniku paušal poštovni
Nagrada suradnikom »Šum. lista«
29.96
461. 30
400
30
450
Tisak nšum. lista" i „Lug. Viestn." 1612.37 1600 1600
Vez i bđpreriia ršumar. lista"... 274.35 260 280
10
11
12
Časopisi strukovni
Troškovi za knjižnicu (nabava, vez).
Pisaće potrebe predsjeđničtva .. .
4. 2.68
60
100
10
60
100
10
13 Poštarina i biljege predsjednietva 26.83 60 60
14 Razne tiskanice 7.20 30 30
15
16
17
18
Trošak glavne skupštine
Listonoše, sluznici
Troškovi za promicanje svrhe...
Vanredni troškovi (pokućtvo, nad5.00
28.40
BG.10
30
ŽOO
10
30
300
19
20
grobni vienci i t. đ.)
Pođpore
Razbod pripomoene zaklade .. . .
60. 100.—
40
50
180
20
100
200
Ukupno... 3441.75 3860 8719