DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

~ 42


težke zadaće. Navlastito molimo gg. suradnike, da se sjete »Lugarskoga
viestaika«, kojemn više puta gradiva fali. Tom prilikom smatramo si
dužnošću upozoriti gg. suradnike, da »Lugarski viestnik« ima u buduće,
od kako su priiivaćeaa nova družtvena pravila, još veće znamenovanje
nego li do sele, pa da će u pomanjkanju lih stručnih članaka, dobro
doći i ini poučni članci, kojimi se može povećati znanje naših članova
lugara, odnosno unapriediti njihov boljak.


Unatoč promjeni u uredničtvu izlaziti će list u istoj formi i nadalje
u Zagrebu. Samo što se prinosa, rukopisa i t, d. namienjenih štampi
tiče, umoljavaju se gg. članovi i suradnici, da izvole iste neposredno slati
na urednika g. profesora Ivana Partaša u Križevce, dočim neka se glede
uplate članarine, reklamacije pojedinih brojeva, naručbe diploma i t. d.
izvole obratiti na podpisano predsjedničtvo (Zagreb, Rajnerova ulica, Šumarski
dom.)


U Zagrebu mjeseca prosina 1898.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šum. družtva.


Osobne viesti.


Imeuovailja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: šumarskog vježbenika Dragutina G ii r t h a kr. kotšumarom
kod kr. kot. oblasti u Jaski; abiturijenta šumarstva Jovana
Simunović a privremenim šumarskim vježbenikom kod kr. kot. oblasti
u Slatini; abiturijenta šumarstva Dragutina Došen a privremenim šumarskim
vježbenikom kod kr. žup. oblasti u Gospiću; abiturijenta šumarstva
Vilima Čmeli k a privremenim šumarskim vježbenikom kod
kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove; računarskog oficiala Matu
K 0 p i ć a protustavnikom i računovodjom kod imovne obćine brodske.


Preiuještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je premjestiti: kr. kot. šumara Gjuru C e s a r i ć a od kr. kot.
oblasti u Jaski kr. županij. oblasti u Požegi i povjeriti mu obavljanje
poslova županijskog šumarskog izvjestitelja; šumarskog vježbenika Vinka
P a č n i k a od kr. žup. oblasti u Varaždinu kr. žup. oblasti u Ogulinu.


Družtvene viesti.


Srečani broj „Šumarskoga lista". Pošto je već u odborskoj
sjednici od 2. listopada 1898. g. odbornik i urednik družtvenog organa
Josip Kozarac stavio pređlog, da u proslavu otvorenja šumarskoga doma
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 43 —


i muzeja izadje »Šumarski list« za mjesec studeni u svečanom ruhu i
da bude lih toj slavi posvećen, a odbor taj predlog i usvojio, to ipak
nije bilo družtvenoj upravi moguće do sele tomu udovoljiti. Poteškoće
glede izdanja ovakovog svečanog broja leže u tom, što uza sav trud nije
bilo moguće dobaviti sve slike, koje se u taj svečani broj uvrstiti žele.
Družtvena uprava radi medjutim na tom, da se taj zaključak što prije
oživotvori, a svečani broj izda kao posebna kujižica na boljem papiru.


Šumarski muzej. Kako je već u dnevnih časopisih jur oglašeno
bilo, otvoren je šumarski muzej svake nedjelje od 9 sati prije podne do
1 sat po podne. Vrlo nam je drago, što možemo konstatovati, da je
muzej brojno posjećivan i od ostale publike. Sada se izradjuje katalog za
taj muzej, pa će se takov i u družtvenom organu otisnuti, naročito s namjerom,
da se vidi, što bi valjalo još pribaviti, a što možda izmjeniti.


DružtTene prostorije i gg. članovi družtra. Da se omogući
poraba družtvenih časopisa i knjiga gg. družtvenim članovom, zaključeno
je s toga po upravnom odboru, da će se družtvene prostorije u »Šumarskom
domu« svake subote po podne (od 3—8 sati) otvorenima držati.


Zapisnik sjednice upr. odbora lirr.-slaT. šumarskog družtva,
obdržavane dne 2. listopada 1898. u sgradi Markov trg br. 3 pod predsjedanjem
I. drnžtvenog podpredsjednika v. g. Ferde Zikmundovskja i u
prisutnosti II. đružtv. podpr. vel. g. Josipa Havasa, te gg. odbornika
Ede Rosipala, Ivana Partaša, Julija Vraničara i tajnika A, Borošića.


Predmeti viećanja.


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule odborske sjednice.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe podpisan i ovjerovljeu
po gg. odbornicima Edi Rosipalu i Ivanu Partašu.


Točk a 2. Razprava glede obdržavanja ovogodišnje gl. skupštine.


U pogledu obdržavanja ovogodišnje glavne skupštine predlaže družtveni
podpredsjeđnik vel. g. F. Zikmundovski, da se, obzirom na to, što
je za otvorenje šumarske akademije konačno ustanovljen dan na 19. listopada
t. g., na 20. listopada u 10 sati prije podne obdržava otvorenje
»šumarskoga doma« i »šumarskoga muzeja«, a nakon toga drži glavna
skupština u »šum. domu«. K svečanom otvorenju da se pozovu: gradsko
zastupstvo, I. hrvatska štedionica, zatim ostala družtva i honoracije.


Zatim priobćuje, da je u tom povodu g. odbornik Kozarac stavio
svoje posebne predloge, te poziva družtv. tajnika, da pročita odnosni list


g. Kozarca, koji u glavnom glasi, kako sliedi;
»Šumarski list« za mjesec studeni neka izadje u svečanom ruhu i
bude lih posvećen proslavi otvorenja šum. akademije, doma i muzeja.
S toga neka taj broj donese: 1. sliku »Šum. doma« sa opisom pojedinih
prostorijah, namienjenih muzeju i akademiji; 2. kratku povjest ideje, da
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

_ 44


se podigue šum. dom i šum. muzej; 3. kratka povjest križevačke škole
skopčane povješćii brv. šumarstva; 4. kratka povjest hrv,-slav. šumarskoga
driržtva, urešenu sa slikami (odnosno i životopisom) dotadanjih:
a) pokrovitelja, b) predsjednika i podpredsjedaika, c) tajnika i urednika,
»Šum. lista«.


Upravlj. odbor usvaja pređlog podpredsjednika velem. g. F. Zikmundovskja
glede obdržavanja glavne skupštine. A glede predlogah g.
Kozarca zaključuje, da se isti prihvate nu tim dodatkom da se u svezku
za studeni 1898. donese toliko slika i životopisa, koliko se do toga vremena
bude sabrati dalo, a ostatak da se uvrsti u buduče brojeve. Podjedno
se zaključuje, da se i družtvena dvorana takoijer takovimi slikami
uresi. — Toč. 1. i 2. predloga Kozarčevih neka prema njegovu predlogu
obradi družtveni tajnik A. Borošić, a točke 3. i 4 g. prof. Partaš.


U pogledu uredjivanja »Šum. lista« zaključuje upr. odbor, da se
obzirom na to, što je g. Kozarac već opetovano puta izrazio želju, da
se toga trha rieši, koucem godine 1898. predade ureduičtvo »Šum. lista«
odborniku g. prof. Ivanu Partašu, a g. Kozarcu izrazi zapisnička zahvalnost
za trud, što ga je kao urednik »S 1.« za promicanje družtvenih
interesa uložio.


Prisutni odbornik g. prof. Ivan Partaš hvali upr. odboru na izraženom
mu povjerenju i prima uredničtvo »Š. lista« početkom g. 1899.


Točk a 3. Izvještaj o gradnji šum. doma.


Družtveni podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovskj izvješćuje, da
se stanovi u sonterrainu još nisu iznajmiti mogli, jer su previše mokri,
pak da su s toga i njekim stanarom, koji su od 1. listop. 1898. stanove
uzeli bili, kapare povraćene. Sa istoga razloga zahvalio se je i pazikuća,
koji je za šum. dom uzet bio, nu već se je za to mjesto javilo više kompetenata
molbama, o kojih će gradjevni odbor svojedobno izvještaj podnieti
i predlog staviti.


Zatim izvješćuje, da su na 1. listop 1898. pređaue lovačko-ribarskom
družtvu u domu iznajmljene prostorije, a kr. zemalj. vladi akademijske
prostorije počam od 1. rujna 1898.


Gradjevni odbor obdržavao je dne 22. kolovoza sjednicu, te zaključio,
1. da se putem družtv. predsjedničtva umoli kr. zem. vlada za
doznaku odpadajuće najamnine za g. 1898, ; zatim 2. da se umoli gosp.
odb. R. Fischbach i g. prof. Partaš, da preuzmu uredjenje šum. muzeja;


3. da se obzirom na odpis kr. zem. vlade, odjel za unnt. poslove od 9.
srpnja 1898. br. 43361 putem družtv. predsjednika vis. kr. zem. vladi
konkretan predlog stavi o pridjeljenju za uredjenje muzeja potrebitih stručnjaka
; 4. da se glede troškova, potrebitih za uredjenje šumar, muzeja,
spomenutoj gospodi otvori nuždni kredit; 5. da se za uredjenje družtvena
dvorane i tajničke sobe nabavi potrebiti namještaj.