DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 §
§. 74., 75. i 76. pokazali HU se potrebnimi na temelju
dosadanjeg izkustva, jer jasnoća i preciznost nigdje ne škodi.


§, 77. potreban je, ako zajednica zaključi, da se na pr.
ima put učiniti ili popraviti podavanjem težaka u naravi. Neki
ovlaštenici če to učiniti, a neki opet ne. Pravedno je s toga,
da potonji plate u novcu, a ako to neće, da se to od njih ućera.


§. 78. Upravna obćina kao takova nije ovlaštenik zemljištne
zajednice, nu ona treba drva za svoj ured, učionu i t. d., te
često ne može uz primjerenu cienu, izvan šuma zemljištne zajednice
kupiti ogrievna drva. Tu će biti umjestno, da joj se
zavodjenje posalazem. zajednice, dade mjesto novca, ogrievno drvo.


A. Kern.
Uredjenje gospodarenja u šumicah*.


Piše V. Benak.
Ciljevi uredjenja šumskog gospodarenja mogu biti objektivni
i subjektivni.
Prvi unapredjuju samo stanje šume; u tu svrhu ustanovljuju
shodne odredbe kao i pravila ne samo za podržavanje već i za
povišenje plodovitosti šumskoga tla.
Isti smjeraju indi naročito na uzdržavanje šume i plodovitosti
tla, osobitim obzirom na polučenje što većeg ukupnog
drvnog prirasta, odnosno što veće drvne gromade.
Subjektivni ciljevi pako jesu obziri i zahtjevi samog šumovlastnika,
što ih on na šumu stavlja, ter se odnose na što
veći drvni i novčani prihod, dakle na što višjvi rentu od šume
ili tla, kao i na samu potrajnost prihoda, zatim isti ciljevi
uplivaju na samo prilagodjenje gospodarenja mjestnim odnošajem
sa strane šumara upravitelja, a sa strane šumara taksatora na
postignuće normalne šume.
Ovi se ciljevi imadu obćenito prosudjivati, naročito sa stanovišta
narodno - gospodarstvenog ; obzirom na to stanovište,
osobito su prvi predspomenuti ciljevi važni i zamašni.


Die Betriebseinrichtung in kleinen \Valdern von L. Hufaagl.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 28 —
Rečeni su ciljevi i obziri obdeuite naravi, te su naročito
od zamašnog upliva na uredjenje gospodarenja u obsežnijih
šumah, dočim ćemo se pogledom na samo uredjenje gospodarenja
u šumicah — osobito zemljištnih zajednica, obazirati naročito
na narodno-gospodarstvene i mjestne odnosa je, kako bi
narodno blagostanje na što veći stepen podigli


U svrhu uredjenja ovakovog gospodarenja, medju inimi
stručnimi izdanji i s rukovnimi nazori i pravili, kojih je u njemačkoj
literaturi na pretek, smjera i popularno predavanje o
uredjenje šuma od pokojnog profesora u Mariabrunu G. Vinklera
od g. 1849., zatim gospodarenje u privatnih šuma od
šumarnika E. Weisea od g. 1874. i dr., ali obćenita pravila
za uredjenje gospodarenja u manjih šumah i šumicah izdao je
netom ove godine L. Hufnagl, glavni ravnatelj dobara kneza
Carla Auersperga.


«Bez alata nije ni zanata», a tako je i sa uredjenjem šumica,
jer su iste naročito neuredjene ostale s razloga, što mnogi
vlastnik ne uvidjajuć važnost tog uredjenja, nije za isto ni
mario, ili ga se je žacao poradi troškova, koji su sa takovim
skopčani.


S iztaknutih razloga nastoji pisac svojim djelcem podati
obćenitu uputu, kako se jednostavno može gospodarstvena
osnova sastaviti, s kojom se naumljena i željena svrha polučiti
dade, i to s izričnim obzirom na šumice najmanjeg obsega,
pa sve do površine od po prilici 700 ha. tako, da troškovi
takovog uredjenja ne budu osjetljivi po viastnika samog.


Svrha uredjenja.


Poglavita svrha uredjenja jeste, da se iistanove i urede
šumski užitci, da se zavede i osigura potraj no šumarenje, što
naročito vriedi za vlastnike šuma, kojima je zakon dozvolio,
samo uživanje šuma, inđi naročito za takove šume, koje stoje
u obće pod vrhovnim nadzorom zemaljske uprave.


Uredjenjem se mora ustanoviti naročito : koliko, gdje i kako
(obzirom na vrst sječe) se drvo kao glavni šumski proizvod,
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 —


crpsti i uporabljivati ima i smije, a da se samo stanje šume
uz to još unapriedi, obzirom na vrst uzgoja vrst drveća, gojitbu
i šumske nuzužitko.


U tom pravcu se mora šumar taksator naročito obzirati
na sadanju rodovitu snagu šumskog tla, ter na sadanje stanje
porastlina i njihovo razdielenje, a kaniti se svakog idealizma.


Gospodarstvena se osnova mora zato sastojati iz dva glavna
diela, i to :


A) Iz opisa sadanjeg stanja šume.


B) Iz proračuna sječivog prihoda, i utanačenja pravila za
buduće gospodarenje.


A) Opis sadanjeg stanja sume.


Ovaj se opis sastoji iz :


1. veličine i razdieljenja šume;
2. vrsti uzgoja;
3. starosti sastojina;
4.. drvne gromade onih sastojina kojih je sadanje doba
veće od polovice poprimljene obhodnje;


5. popriečnog prirasta;
6. obhodnje, i
7. ski´ižaljke sastojina.
1. Veličina i razdieljenje sume.
Pomodju katastr. posjedovnih listova i katastralnih mapa,
imadu se pregledovidno ustanoviti za pojedino uredjajno područje
sve šumske, i ine u šumi ležeče zemljištne čestice sa
odgovarajućom im površinom i to zasebice i ukupno.
Priskrbiv si kopiju iz katastr. mapa, u kojoj su ucrtane
medjašne granice pojedinih cestica, kao i putovi, gradjevine i t. d.,
služiti će nam ista kao gospodarstveni nacrt šume kod daljnih
radnja.
Ako bi nam bio oblik (format) katastr. mapa neprikladan,
to reducirajmo nacrt na povoljnu mjeru pomoćju pautographa,
ili u slučaju nužde pomoćju šestila i ravnala ili što je još najbolje
pomoćju odgovarajuće kvadratne mreže.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 30 —
Ako smo u posjedu starih šum. gospodarstvenih nacrta,
to možemo u predspomenutu svrhu i takove rabiti, i razdie-
Ijenjenje sastojina u glavne odjele i pododjele pridržati, koje
nam predočuju takovi nacrti, u koliko su naime isti, u tom
pogledu točni


Zatim treba ponajprije izviditi područne granice, i iste u
pomanjkanju točnih šum. gospodarstvenih nacrta, pomodju originalnih
katastralnih mapa ustanoviti.


Razdieljenje šume u odjele, ima se prilagoditi mjestnim i
stojbinskim odnošajem prema bitnosti, koja se tu u naravi samoj,
sama po sebi izražava.


Šumice se većinom izrabljivahu kroz više generacija, i to
obično bez svakog pravilnog sustava, a uslied ovakovog izrabljivanja
nastaše prema samoj dobi, vrsti drveća, tlu i načinu
samog gospodarenja, u sastojim mnoge raznolikosti glede obi´asta
starosti i inih odnošaja.


Ove razlike u sastojinah valja izlučiti, dakle u naravi izkolčiti
i ograničiti, tada izmjeriti i u nacrte ucrtati.


Ovakovo izlučivanje ima se naročito protezati:


a) na sastojine, koje su raznog uzgoja;


b) razne starosti. Mjerilom te starosti neka služi obličak
"U, pače °/io (0 = obhodnja) u staroj i starijoj pomstlini,
dočim su u mladjoj i veće razlike umjestne i dopustive;


c) na razlike vrsti drveća, i to naročito u odraslih porastlinah,
u koliko naime takove vrsti drveća približno čiste
sastojine tvore, ili ako su takove vrsti drveća od razne starosti
medjusobom izmješane.


Razlike u dobi do 25 godina valja iztaknuti u opisu sastojina
sa razmjerjem pojedine vrsti drveća i primjetbom, da li
se takovo starije drveće pojedince ili hrpimice u sastojini nalazi.


d) na razlike stojbinske dobrote, naročitim obzirom na
njezine sastavine i položaj (klisure, strane, ravnice, močvare i t. d.
koli i na minimalnu veličinu, do koje je uputno ovakove izlučbe
provadjati. Ista ovisi o veličini šume koja se uredjuje, i
neka se u pravilu ne proteže na površine izpod 500 m".
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


Imajući gornje četiri točke pred očima, taksator će ponajprije
obidi sve medje šume i njezinih dielova, da uzmogne po svom
sudu, okularnoj procjeni i mjerenjem na korake ustanoviti u
obće sve naravne i umjetne razlike u sastojini i takove u nacrt
prenieti, kao: trajne puteve, potoke, jarke, strane, prosjeke,
njive, gradjevine, lokve i t. d.


Na ovaj način stvorio si je taksator pregledmi sliku uredjajnog
si područja, u kojoj ove razlike, naime pojedine raznolike
dielove, označi sa tekučimi brojevi, i to radi opisa sastojine,
kojeg sastavlja ovako:


a) oznakom (brojem) izlučenog diela;


b) opisom položaja i tla. Položaj neka se opiše, uz oznaku
strane svieta, prema kojoj je nagnut, sa izrazom: ravan, nagnut,
strm, prestrm i tomu slično, a opis tla sa oznakom; močvarno
kamenito, ilovasto, pjeskovito, snažno, duboko, rahlo i t. d.;


c) dobom sastojine;


d) naznakom vrsti drveća.


Smjesa se ustanovljuje desetinkama (ne izpod O´li drvne
gromade pojedine vrsti, dočim se ustrkana vrst n opisu samo
napomene;


e) ustanovljenjem osebina sastojine, naročitim obzirom na
zdravo, bolježljivo ili zaliirujuće i bolestno stanje uredjajnog
područja i pojedinih mu dielova, kao i na okolnosti unapredjujude
ili otegoćujude budude gospodarenje, i tomu slične vladajude
obstojnosti, i napokon;


f) odredbami i pravili budućeg gospodarenja.


Ove odredbe imaju se i^riČno protezati na prvo desetgodište,
i to naročitim obzirom na njegu i gojitbu sastojine
(čišćenje, proredjivanje, popravci u gojitbi i sastojini, odvodnja itd.).


Taksator se ima u tu svrhu poslužiti u prvom redu svojom
bilježnicom, a u istu će si naročito imati da bilježi po svojoj
uvidjavnosti za buduće gospodarenje one podatke, koji imadu
gospodarenju tomu biti kažiputom.


Naprvo je jur spomenuto, neka se taksator kani ideaizma;
u radu mu imaju pred očima lebditi samo buduća pra
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


vila gospodarenja, koja su ipak svakomu šumaru, kao smrtniku
i nemodniku protiv prirodnim nepogodam nedogledna.


Na temelju ovakove bilježnice, polazi taksator za daljnjom
geometrijskom radnjom, da sastojinske razlike uredjajnog si
područja točn o ustanovi.


Na temelju ove geometrijske izrade, sastavlja taksator
nacrt, u kojemu ima sliku budućega gospodarenja, i u kojemu
je pojedine dielove uredjajnog područja sa tekučimi brojevi
označio, a u koliko je nuždna razdioba pojedinih djelova u
pododjele, to ovisi o samoj uvidjavnosti taksatora i obsežnosti
uredjajnog mu područja, a prema tomu i o daljnjoj svrsi budućeg
gospodarenja i vladajućih mjestnih prilika, akoprem u šumicah
razdielenje u odjele prave svrhe ne ima.


2. Vrst uzgoja.
Za promjenu uzgoja riedko će se kada taksator morati
odlučiti i za takovom poseći, već će u pravilu pri držati uzgoj,
koji je jur od prvo zaveden.


U visokom šumarenju uvadjamo prema okolnostim obično
čistu sječu ili ćemo zavesti čistu sjeČu hrpimičnu, tako da
uporabljujemo najstarije djelove u sastojini.


Ovakovom sječom odgajamo sastojine razne starosti, koje
naročito odoljevaju nepogodam od vihra.


Neurednom prebornom sječom vaditi ćemo po cieloj sumi
pojedina stabla najveće vriednosti, ili pojedina stabla, koja su
nam u stanovitu svrhu baš potrebna.


Ovu sječu možemo naročito rabiti u bukvicih i jelicih,
ter u takovih smrekvicih, u kojih pada godimice više od
800 mm. uzdušnih oborina, kao i u mješovitih porastlina tih
vrsti drveća.


Na nepovoljnoj stojbini zamjenjuje prebornu sječu hrpimična
čista sjeČa, s kojom se pomladjivanje pospješuje uslied
izdašnog upliva svjetla i oborina.


I ova sječa umjestna je samo u bukvicih i smrekvicih,
i to na snažnom svježem tlu.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 35     <-- 35 -->        PDF

^ 33


TJ boricih nije joj mjesta, ako u istima ne ima jelovog ili
smrekovog podrasta. --


Oplodna se sječa u šumicah riedko rabi, ter joj je naročito
mjesta u čistih bukvicili, a izvadjati se ima oprezno i
točno po svih za nju valjanih pravilih. ;!?; i´^ auno: :^j f-


Nizko šumarenje zavesti ćemo tu i tamo preiiiar: svrsi
gospodarenja, ter prema mjestuim i inim vladajućim odnošajem
a naročito u predjelih, koji na gorivu drvu oskiidjevaju.


Nizku ćemo šumu odgojiti sa izdanci i izbojci iz panjeva
i korenja jur postojeće porastline, ako se ista nalazi još u;
povoljnoj životnoj snazi, ili ćemo usuprot u tu svrhu uzgojiti
ponajprije šumu, i svojedobnim sjekom iste uzgojiti nizku
šumu. Nizko šumarenje naročito je umjestno u nizinah, koje
su poplavi izvržene, ter po mršavih strana i strmina. ; t


Ovo šumarenje odlikuje se obiljem listinca, valjanim za
krmu domaćeg blaga, tako isto i sa steljom i primjerenom
množinom drva za gorivo. Drvo gradjevno i tvorivno ne pro-;
izvodi nizka šuma,! ili ga je tu vrlo malo naći.


Ipak, da se nješto drva i za sitniju gradju uzgoji, uputno
je, i rado se ostavljaju u sječinah pojedini pričuvci od stabala
bolje vrsti, koja se tek nakon višekratne obhodnje sjeku. >-


Ako se ovakovi pričuvci ostavljaju u većem broju, tada
prelazi nizko šumarenje u srednje, u kojem se slučuju valja
na to obzirati, da se pričuvci ostavljaju kao samonici, ili ručno
uzgojeni, buduć ovi pričuvci do porabe dolaze nakon 2., 3., 4.


ili pače i 5. obhodnje podstojnog drveća, aobće prema vremenitoj potrebi i bez obzira nastojnog drveća.
uporabljuju
red sječe
se
podu
^
3. Staros t sasto j ina.


Na starost onih dielova, koji ne premašiše polovičnu dobu
obhodnje, ne ima se osobiti obzir uzeti, te se ista ima tek
približno ustanoviti, tako da ne bude razlike preko 10 godina.
zbiljne starosti, i da se u skrižaljci dobnih razreda približna
vjerojatnost postići uzmogne. ; _
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 34 -


Za ostale dielove, koji premasiše polovicu dobe obliodnje,
valja točnije starost ustanoviti.


Ovakovo ustanovljenje starosti ima se protezati na približno
jednake sastojine, dakle izriČno u takovih šumah, u kojih
se je vodila redovito čista ili oplodna sječa.


U šumah pako, u kojih je drvede razne starosti, ustanovljuje
se mješavina dobnih razreda po stablih ili hrpimice.


Po stablih se naročito mješavina dobnih razreda ustanovljuje
u šumah, u kojih se gospodari prebornom sječom a
hrpimice u onih, u kojih je zavedena čista hrpimična sječa.


Ako se dosadanje gospodarenje pridržati ima, tada nam
se valja držati sliededih pravila.


a) Mješavina hrpimična za one dobne razrede, koji premasiše
polovicu dobe obhodnje, neka se ustanovi kod izlučivanja
pojedinih šumskih dielova posebice, a posebice za mladje dobne
razrede, ili se pako površina hrpa kod starijih dobnih razreda
procjenom od oka ustanovi, a starost — odnosno prosječnina
dobe — prema prednapomenutom načinu opredieli.


Ako primjerice u jednoj porastlini jedan odjel od 15 ha.
zaprema 8 hrpa starijeg drveća, to se tada procjenom od oka
ustanovi pribUžna površina pojedinih hrpa, dočim se ukupna
površina u bilježnicu upiše, uzmimo sa 0-8 ha.; zatim se
starost od tri hrpe opredieli i prosječnina ustanovi, ter se još
konačno procieni starost mladjih dobnih razreda. Primjerice
Za površinu od 0*8 ha. sa 65 godina, a za 0-7 ha. sa 30 godina.
Kod budude pako procjene drvne gromade, uzeti de se
u obzir samo drvna gromada starijih dobnih razreda.


b) U šumah, u kojih se provadja preborna sječa, ne može
se starost ciele sastojine ustanoviti, i zato se uredjenje gospodarenja
u ovakovih šumah razlikuje od onog, u kojih je zavedena
koja druga vrst sječe.


U ovakovih se šumah mora ustanoviti promjer u prsnoj
visini, što ga prosječno stabla od starosti "2 mjere, t. j . nadpolovične
dobe obhodnje.


Primjerice u sastojim sa 100-godisnjom obhodnjom može
50-godišnje stablo mjeriti u prsnom promjeru prosječno 17 cm.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 -^
i tomu dosliedno su stabla izaad 17 cm. prsnog promjera
starija od 50 godina, a ustanovljenje starosti ovim načinom,,
dovoljno je za uredjenje gospodarenja u šumicah.


4. Procjena drvne gromade i prirasta.
Procjena se ima protezati na deblovinu i granje do 7 cm;
promjera, docim se sitna granjevina u račun ne uzimlje, i zato
se prispodabljanje procjene i zbiljnog prihoda gubi, te 6e svrsi


dostatno odgovarati, ako se procieni drvna gromada onih.
šumskih dielova i stabala, koji su stariji od polovine dobe
same obhodnje.
Cim je starija sastojina, tim točnija ima biti i sama


procjena drvne gromade. Zato demo starije sastojine po mogućnosti
tako procjenivati, da se budu sva stabla izbrajala i mjerila,
one pako šumske dielove, koji su stariji do 20 godina
iznad polovične dobe obhodnje, procjeniti demo pokusnim plohama
od bar 0 25 ha. površine.


U obzir ipak valja uzeti, da se može 2 ha. šume izklupirati
za isto vrieme, koje demo trebati i za 0"25 ha. pokusne
plohe, koju nam valja prije opredieliti, izkolčiti i konačno
procjeniti.


Tomu dosliedno demo se u mnogih slučajevih radje poslužiti
klupiranjem ciele sastojine, nego li procjenom pomodju
pokusnih ploha.


Svaka procjena drvne gromade temelji se na klupiranju


stabala u prsnoj visini.
Razlike od 2 do 2 cm. promjera su dovoljne.
Stabla se klupiranjem po svojoj vrsti drveda bilježe posebice.
Procjena drvne gromade ima se provesti bez obaranja


pokusnih stabala po prosječnoj visini stabala i pomodju ustanovljenog
činbenika drvne punode (oblikovnog ili steznog broja).
Kružne se plohe ustanove pomodju podataka sabranih


klupiranjem.


Istodobno klupiranjem treba procienitelj, da od kojih
desetak stabala prosječne debljine po hektaru, ustanovi visinu,
i iz ovih visina opredieli prosječnu visinu sastojine. * :.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 ´
Stezni se broj približno opredieli iz stečenog izkustva ili
pomo<5ju tudjih, odnošajera procjenbenog područja približno
odgovarajućih podataka.


Ako je pako sastojina veoma raznog uzrasta, to ćemo
ustanoviti više razreda debljine, i u svakom razredu ćemo
visinu od više stabala opredieliti.


Primjerice kod dva razreda debljine, uzeti ćemo stabla
do 16 cm. promjera u jedan razred, ostala u drugi, a u svakom
razredu ćemo opredieliti visinu od više stabala, a iz ovih visina
prosječnu visinu.


Ako se u kojoj sastojini nalaze razni dobni razredi hrpimice,
i ako nisu starije hrpe valjano izlučene, to ćemo klupirati
samo one hrpe, koje su starije od "/s, dočim se na mladje
hrpe obazirati ne treba.


- Kod većih dobnih razlika i kod raznih visina stabala
izklupiranih hrpa valja se poslužiti sa više razreda debljine i
visine, koji se moraju posebno procjeniti.
Tako isto možemo postupati i sa sastojinama, u kojih su
starija stabla razštrkana, kao što su u šumah, u kojih se je
prebiranjem sjeklo, zatim u šumah, u kojih su zaostala prestara
stabla od prvašnjih sječa; kao što su sjemenjaci u oplodnoj
sječi, ter nadstojno drveće u srednjih šumah.


Ovakova se,stabla, koja nadmašuju "/s, moraju klupirati.


Razrede debljine valja uzeti od 6 do 6 cm. promjera, a
za svaki razred treba ustanoviti prosječnu visinu, dočim obličak
moramo ustanoviti prema prednavedenom za 3% manjim, ako
su stabla nizke krošnje, prama stablima iste starosti u sklopljenih
sastojinah.


Konačno se za svaki razred debljine, kružne plohe sa
prosječnom visinom i obličkom pomnože, i tako ustanovi drvna
gromada.


Nizku ćemo šumu najjednostavnije urediti razdiobom šumske
površine na jednake sječine bez svakog obzira na drvnu gromadu;
ili ćemo se kod ovakovog uredjenja poslužiti jur stečenim
izkustvom o drvnom prihodu, kojeg su takove šume
kadre davati.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

„ 37


5. Popi´iečnl prirast.
U svrhu uredjenja šumica dovoljno će biti prirast ved
od "li obhodnje starih sastojina i pojedinih stabala ustanoviti
i prosječnira prirastom onih sastojina računati, koje su najviše
10—15 godina starije ili mladje, nego li obhodnja godina
broji.


Primjerice ako bi obhodnja 80 godina brojila, to ćemo
prosječni prirast ustanoviti za sastojine od 65 do 95 godina
stare, i koje obćenitom značaju dotične šume odgovaraju.


Prosječni ćemo prirast opredieliti, ako drvnu grom adu sastojinereduciranu na 1 ha. podielimo sa dobom same sastojine.
Ustanovivši ovako popriečni prirast za Sve dielove uredjajnog
područja, lahko ćemo tada za cielo uredjajno područje
prosječni prirast pronaći.
Oprez je kod toga ustanovljivanja naročito umjestan ondje,
gdje je stojbinska i sastojinska dobrota cieloga uredjajnoga
područja vrlo različita.
Inače pako biti će potrebno, da prigodom ustanovljivanja
prosječnog prirasta, prosudimo i razlike stojbinske dobrote, a
to naročito u starijih sastojinah, u kojima prirast obračunati
moramo, ako su u takovih pojedini šumski dielovi većinom
porasli na najboljoj ili obratno na najlošijoj stojbini.
Uporabom ovako ustanovljenog prosječnog prirasta za sastojine
stare iznad "/a obhodnje, dobivati ćemo krive podatke.
Zato ćemo stojbinsku dobrotu prosudjivati po sastavina
tla, te ćemo ju u 3 do 5 razreda ra,zvrstati, ne upuštajući se u
daljnje potankosti.
Dobrotu stojbine možemo pače prosudjivati i po razredu
vriednosti, kako ga u katastralnih listovih jur ustanovljenog
nalazimo.
Ako ćemo indi prosječni prirast ustanovljivati obzirom na
stojbinsku dobrotu, to ćemo na svakoj pojedinoj stojbinskoj
dobroti za pojedine toj svrsi odgovarajuće šumske dielove, posebice
popriečni prirast opredieliti, i isti površinom tih dielova
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 38 —
pomnožiti, a proizvod sa ukupnom površinom podieliti, i tako
pronaći pravi popriečni prirast.
Ovako ćemo postupati i u šumah, u kojih nalazimo razne
vrsti drveća sa bitno raznim popriečnim prirastom.


U prebornih šumah ima se prosječni prirast opredieliti
pojedince po stablu. U tu svrhu treba ustanoviti prosječnu
starost za stabla od 6 do 6 cm. razlike u promjeru. Drvna
gromada svih stabala od 6 do 6 cm. a promjeru, podieljena
sa dobom, daje nam prirast tih stabala, a isti, podieljen sa
brojem stabala, daje nam popriečni prirast po stablu.


6. O b h o d n j a.
Opređieljenje obhodnje ovisi od sastojinskih odnošaja, gospodarstvenoga
položaja i stanja šumoposjednika.
Mnoge se privatne i obćinske šume izrabljuju, a da obhodnji
ni traga nije. Za ovakove šume ima taksator postupična
pravila u buduće gospodarenje uvadjati, tako, da vlastnik šume
ne osjeti umanjenjenje ili pače i posvemašnju obustavu uporabe
šumskih užitaka, jer bi to jedilo vlastnika i moglo imati takovih
posljedica, da se ustanove gospodarstvene osnove nebi provadjale,
i tada bi se svaki trud samo izjalovio, a i svaki trošak
bi bio u tu svrhu uzaludan.
Povišenje obhodnje slično je kamatonosnom ulaganju glavnice,
koje kamate bi tek naši nasliednici uživali. Ovakovim je
štednjam vlastnik riedko kada sklon, gospodarstvene prilike
samog vlastnika riedko su takove, da bi on ovakove uštede bio
kadar bez uštrba podnositi.
S navedenih razloga ćemo zato u šumicah uvadjati kraće
obhodnje.
Utanačenje obhodnje ovisno je od razmjerja dobnih razreda,
koje ćemo u razmacih od 10 do 10 godina razlučiti polag
površine, koju zapremaju.
Proračunamo li pomoćju skrižaljke dobnih razreda srednju
dobu, to ista prilično odgova polovici najshodnije obhodnje.
Primjerice u Jednoj šumi obsiže 4-07 ha. 1—10 godišnje
drveće; 1-62 ha. 11—20 god. drveće; 5-56 ha. 21—30 god
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

drvede; 1-20 ha. 31—40 god. drvede; 3-92 ha. 41—.50 god.
drveće; 5-32 ha. 51—60 god. drvede; 7-54 ha. 61-7 0 god.
drvede, 0"83 ha. 71—80 god. drvede; ukupno 3006 ha.


Da ustanovimo srednju dobu cielokupnog uredjajnog područja
(gospodarstvene jedinice), to predpostavimo primjera radi, da je
prosječna doba 1—10 god. drveća = 5 godina, 11 —20 god.
drveća = = 15 godina i t. d., to sliedi da je


407 X 5 = 20-35
1-62 X 15 = 24-30
5-56 X 25 -= 139-00
1-20 X 35 = 42-00
3-92 X 45 = 176-40
5-32 X 55 = 292-60
7-54 X 65 = 490-10
0-83 X 0 = 0-00


ukupno = 1184-75 : 30-06 = 39-5 godina
srednja doba ciele šume, a ista podvostučena, odgovara pravilnoj
obhodnji, u ovom primjeru sa 79 godina, ili u okruglom
sa 80 godina.


U visokom šumarenju najkrada obhodnja neka bi bila u
boricih od 60 godina, u smrekvicih od 70 godina, i u
jelicih i bukvicih od 80 godina, i to po brežuljcih i u prigorju,
dočim se u velegorju obhodnja za kojih 20 godinah još
povisiti ima.


U nizkih šumah (namjenjenih lih proizvodnji gorivog drva),
može se obhodnja sniziti i do 10 godina, akoprem bukva ipak
iziskuje višu obhodnju.


7. Skrižaljkasastojina.
Po dovršenoj procjeni sastavlja se skrižaljka sastojina,
t.
j . opis šume, koji sadržaje:
a) ime sastojine (diela);
b) površinu iste;
c) opis tla, stojbine i sastojine;
d) starost sastojine;


ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— -40 —


.h _ e) drv^flu gromađu sastojiue, akoj´e starija od "/^ obhddne dobe;


,i\.ni f);prQpise i pravila vbududeg gospodarenja za razdobje od
1 —15 godina, naročitim obzirom na pravac i obsežnost sječe,
budućeg pomladjivanja i njege šume (čišdenja, proredjivanja,
okresivanja i t. d). Ove odredbe moraju izriČno ustanovljene
biti za sastojine, koje nisu premašile doba od °/2, budući će o
tomu zavisiti potrajnost šumskih užitaka, a i same šume.


U pogledu samog proredjivanja ima se odrediti i vrst
drveća, kao i sami sortimenti, koji se kane iz buduće sastojine
iztriebiti;


g) prema okolnostim dobrotu stojbine, koja, kako je prije
spomenuto, nije od bitne zamašnosti, nu na koju se naročito
obazirati valja ako kariimo vrst drveća izmjeniti, i ako želi
taksator već u napred opredieliti vrsti drveća, koje se u buduće
na pojedinoj stojbini uzgajati imaju.


Skrižaljku sastojina izpuniti ćemo sa podatci bilježaka i
Jklupiranja tečajem predradnjah sabranih, a ista se sastojati
ima.iz-.;. ,, :;. .j.^;;;,v,_;, : ; _..,. ^-..-,;..^.,.;... ^


a) tekućeg broja odjela i podođjela (odsjeka). Odjeli mogu
se označivati sa rimskim i arabskimi brojevi, a pododjeli sa
arabskimi brojevi ili sa slovi;


;2. opisa položaja, tla i stojbine;
" 3. površine obraslog i neobraslog zemljišta;


4. dobrote stojbine;
5. starosti;. . ;V,N. ,.
6. vrsti drveća;
7. drvne gromade po rali di po hektaru ili ukupno;
8. pravila budućeg gospodarenja; i
8. dospievajućeg užitka oznakom godine, površine i množine.
U prebornih se šumah manje pojedini dielovi izlučuju,
buduć su takovi u svojih potankostih bitno razlikuju i zato
se u obće u većih obsezih isti prosudjuju, pak su toga radi
ovakove izlučbe tu redje.


Prem je naznaka starosti kod prebornih šuma gotovo
suvišna, i već dovoljno da se naznači samo drvna gromada.
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 41 —


ipak je nuždno, da se naznači broj stabala za razrede od
6^0 cm.


Prema tomu treba ovaliova skrižaljl^a da još izkazuje
drvnu gromadu i broj stabalah od 16 do 21 cm. promjera,
zatim od 22 do 27 cm. promjera, ter od preko 27 cm. promjera.


Prema potrebi možemo još popuniti opis sastojine s ovimi
podatci kao: oznakom zemljopisnog položaja, podatci o oporezovanju
i javnih teretih, posjedovnom stanju i t. d.


Na ovaj način ćemo dovršiti predradnje, a na temelju tih
predradnja sliedi glavno uredjenje bududeg gospodarstva, kako
se to iz sliedećeg razabire. (Nastavit će se).


P. n. gg. članovom na znanje.
Promjena u uređničtvu. Vriedni urednik našeg družtvenog organa
g. drž. nadšumar Josip Kozarae opetovano je izrazio želju, da ga
upravni odbor rieši uređničtva i to s više razloga. Jedan od glavnih
razloga je taj, što želi na polju naše liepe literature — u kojoj, kako
je obće poznato, slovi kao jedan od najboljih hrvatskih pisaca — raditi,
a to mu je upravo nemoguće bilo, dok je uz mnogobrojne poslove
svojeg službenog djelokruga, još i družtveni organ »Šumarski list« i
>Lugarski viestnik« uredjivati morao. Nije od manje važnosti i drugi
razlog, s kojeg želi uredničtvo napustiti, a to je slabo zdravlje, koje ga
nuka, da svoje sile po mogućnosti štedi


Pošto je g. nadšumar Josip Kozarae preporučio za svojeg nasliednika
u uređničtvu g. profesora Ivana Partaša, a i nadalje obećao kao
revan suradnik svoju pomoć, to je upravni odbor uvažio njegove doista
temeljite razloge u sjednici od 2. listopada 1898. i primio njegovu ostavku
— izraziv mu za liepo uredjivanje lista zapisnički najtopliju hvalu —
te povjerio g. Ivanu Partašu, profesoru šumarstva u kr. gospodarskom i
šumarskom učilištu u Križevcih, uredničtvo družtvenog organa »Šumarskog
lista« i »Lugarskog viestnika« počam od g. 1899.


Izričuć odstupivšem uredniku za trud, kojega je uložio uređjivanjera
družtvenog organa u obće za družtvo, ponovno svoju najtopliju hvalu,
umoljava podpisano predsjeđničtvo p. n. gg. članove, da izvole novoga
urednika krepko podupirati u njegovom nastojanju oko povjerene mu