DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 407 —


cielog selišta (u smislu §. 7.). Pripadnost na ogrievu za pravoužitne
obitelji kod gradiške imovne obdine iznosi 18 pr. m.
Diel uživanja "U selišta dieliv je prema §. 15. najviše
na tri (dakle i na dva diela).
Po gornjem postupku dopitao sam A-u ^´^ od pripadnosti


^[4 selišta (što kod gradiške imovne obćine čini j), dakle 7 pr.
, . . 14 X 2
m., i k tomu još od druge ^L pripadnosti ^3 p, , dakle 9´33
o
pr. m. ili ukupno 16"33 pr. m.
Tim se nije pomnožao broj ´´´l,^ selišta, jer sam mjesto obstojećih
"I4 + % selišta uzeo ^i., od ^´^ i V^ od ^/^ selišta.
Prema tonm glasio bi odgovor na prvi, gore pomenuti
dio pitanja II.


Im ade se u katastru provesti sa mogućom
najvećom izmjerom, koja odgovara p r e d p 0s
t a V k i, d a s e b r 0 j selišta ne množi i ujedno
pripadnost cielog selišta ne prekorači.


Na drugi dio pitanja II., glasećeg onamo: «napose kako
onda, ako kupac A kuće i stanove napusti i sruši, a kako
onda, ako kupac te kuće dade u najam drugim pravoužitnikom
ili nepravoužitnikom, mora se odgovoriti analogno prvom dielu
A-u pripada gradja ustanovljena za ´j^ od \ i ^´^ od ^ii selišta
uz obzir na §. 20. naputka A). Dade li A pomenute kuće
u najam, postaju gne prometnima zgradama, te mu za gradnju
i popravak istih ne pripada ništa. B. H.


Osobne viesti.


IlUCilovailja. Iva n Matolni k šumarski pristav kod vlastelinstva
Dolnjo-Miholjačkog imenovan je šumarom sa sjedištem u Moslavini.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredlba hrv.-slav.-dalui. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 9. kolovoza 1898. broj 33.999. glede priprave