DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 397 —


Vidjeli smo tis i oko Plitvičkih jezera, pa baš i na živim
pećinama oko dolnjih jezera kao osobito krasan ures na onim
bielim dolomitama, ali i čitali, da će se kazniti globom od
50 for., koji bi se usudio, da ju ošteti ili posječe. Da se je
tako radilo prije, bile bi nam planinske šume pune toga plemenitoga
drveta, koje nam ne ugadja oku samo svojim mrkim
zelenilom, več i svojim grimiznim arvlusom (Samenmantel), koji
omata maslinkasto-zagasite sjemenke.


Kod Plitvica ima i jedna šumica, u kojoj je poraslo do
100 stabalaca; ima je na Velebitu, gdje znamo za Tisovi klanac,
Sv. Brdu prama iztoku i na Plješivici; u Dalmaciji na Paklenici.
U Crnoj gori raste tisa na Durmitoru, Komu i Bieloj gori,
ima je u Bosni, u Srbiji, mi u Bugarskoj mora da je riedka, jer
ju V e 1 e n 0 V s k y navodi samo za Rilo.


Da bijaše nekoč tise i u Slavoniji, svjedoči brieg Tisovae
kod Oraliovice, odnosno Duzluka, ali na njemu tise nismo našli.
I tako ima naša plemenita Slavonija samo dva četinara: jelu
i običnu borovicu.


U Evropi ima još tise u Francezkoj, na britanskim otocima,
u Danskoj, u Norvežkoj do 62Va , u Švedskoj do 61°, u
Rusiji, na Kavkazu, u Armeniji, a inače u Alžiru, Maloj Aziji,
sjevernoj Siriji i Perziji, na Himalaji, u Kini, na Zapanu i u
sjevernoj Americi.


U iztočnim krajevima sjev. Amerike, od Kanade do Virginije,
raste T. c a n a d e n s i s, u zapadnim joj predjelima


T. b r e V i f 0 1 i a.
Preborna šuma u šumskom gospodarstvu.


Pošto je g. šumar Milan Tvrdonv svojim člankom u br. 1.
od 0. g. ovog lista liepo nadopunio svoj prvi članak u V. svezku
od g. 1897., to budi i nama dozvoljeno naš članak u svezku


11. od g. 1897. nadopuniti, odnosno svoje primjetbe k tom
poslednjem članku g. Tvrdony-a staviti.


ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 398 —
Ciela diferencija medju mnienjem našim i gosp. Tvrdony-a
sastoji se ponajpače u tom, što on za uzor preborne šume
smatra šume kr. šumarije Fužinske, koje po našem mnienju na
tako povoljnom tlu stoje, gdje bi se dobrim uspjehom sa
oplodnom sječom umjestnije gospodariti moglo, dočim usuprot
mi imademo pred očima mnogo lošije sastojine modruško-riečke
i ličko-krbavske županije, gdje radi zaštite tla nije moguč ini
način sjeka, osim prebornog; to isto valja i za one bolje predjele,
gdje nam radi terainskih neprilika neunovčivost bukovine
za ogriev i palenje ugljena onemogućuje ini način sjeka.


Na dalje temelji g. Tvrdonv svoj zahtjev kružne ploštine
od 18 m^ na šumi, u kojoj se već kroz više decenija neredovitom
prebornom sječom sjeklo; da li će se pako i redovitom
prebornom sječom stojbinski razmjer isto tako uzčuvati, to će
nam tek budućnost dokazati; nu zahtjevati, da se po slici
šume, uzgojene na izvrstnom tlu, gospodari u daleko lošijih sastojinah,
mislim, da opravdano nije, zato se radje držimo sigurnog
putokaza pod istima prilikama uzrasle prašume.


Žalim, da g, Tvrdonv nije u posljednjoj razpravi objelodanio
skrižaljku mješovite šume, za koju zahtjeva 10 m^ kružne
plohe, da vidimo, imade li i tu IV. dobna razreda, odnosno
razreda debljine, kod kojih bismo želili i visinu obilježenu viditi,
jer razredba u debljini može i umjetno uzsliediti, pošto u
prebornoj šumi imade, tako rekuć, na svaki korak raznog prirasta
radi jačeg i slabijeg svjetla, dočim nas jednake visine na
istu starost dotičnog dobnog razreda upućuju.


Svakako držimo, da g. Tvrdony-u nije pošlo za rukom
oboriti našu tvrdnju, da je u absolutno prebornoj šumi t. j .
takvoj, gdje se radi zaštićenja tla ini način sjeka uporabiti ne
može, moguće uzgojiti samo tri dobna razreda, t. j . takvu šumu,
koja se za vrieme obhodnje tri puta uživati može, a takve su,
ogromnom većinom, šume modruško-riečke i ličko-krbavske
županije.


Gospodarstvena osnova ogulinske imovne obćine temelji
se, koliko nam je poznato, na trijuh obhodnjicah; prigodom
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 399 —


lanjskog posjeta austrijskog šumarskog družtva (Reichsforstverein)
u šumama grčko-iztočne religiozne zaklade u Bukovini, preporučivali
su ugledni stručnjaci, a medju inimi i šumarski ravnatelj
Hufnagl, na temelju izkustva, stečenog u kranjskih kraških
predjelih, tri, najviše četiri obhođnjice, akoprem šume u Bukovini
stoje na puno boljem tlu, a preborni sjek rabi se samo
kao pripomoć u svrhu unovčenja prestare sastojine.


Gosp. Tvrdonj tvrdi, da se sa slikom prašume ne ćemo
nikada normalnom stanju približiti, dapače, da ćemo se od
istoga odalječivati, nu to po našem mnienju takodjer ne stoji;
danas doista nalazimo srednji dobni razred u kraških sastojinah
u slabom broju zastupan, nu tome je ponajpače kriv najstariji
naime 200—300 god. stari dobni razred ; pod pritiskom jako
razvijenih krošanja morao je srednji dobni razred zakržljaviti, te
postepeno i uginuti. Kad se bude u ovih šumah gospodarilo sa
120 god. obhodnjom, moći će se razvijati lakše svaki slednji
dobni razred, nego li do sada, te na taj način polako i prilična
potrajnost užitaka polučiti.


Dakako ne smije se, kako to g. Tvrdonv čini, zahtjevati,
da odmah poslie prve obhođnjice, t. j . 40 godina, bude šuma
normalna, ta imade šuma, u kojih se već čitavih 100 godina
točno po gospodarstvenih osnovah gospodari i još su te sume
daleko od normalnoga stanja, pa za prebornu šumu morati će
se svakako veća strpljivost tražiti.


Ako g. Tvrdonv može nakon 20 godina na istoj površini
isti prihod naći, to je doista u iznimno sretnom položaju, a
nije to zasluga njegova kao taksatora, već bujne naravi, koja
je za to skrbila i kako već rekoh, to je šuma, uzgojena neredovitom
prebornom sječom, na tlu prikladnom za uzgoj šume
oplodnom sječom; njegov primjer jest iznimk a u njegovoj
šumi!


Gosp. Tvrdonv navadja u svojoj posljednjoj razpravi, da
prestara stabla izvan etata propisuje, nu to može biti i podpuno
opravdano u šumariji fužinskoj, gdje samo neznatan broj tih
stabala imade, nu to ne bi bilo moguće u inih kraških pre
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 400 —


djelih, gdje stara stabla preko polovine drvne gromade sačinjavaju;
pa ipak se je baš radi toga, što se lili ta prestara stabla
vade, to gospodarstvo n prvoj razpravi neosnovano odsudilo.


Da nije knižna ploha u neposrednom savezu sa drvnom
gromadom, za to je gosp. Tvrdonj ostao dužan dokaz pružiti,
koliko upliva sklop i smjesa na drvnu množinu, isto toliko
upliva i na kružnu ploštinu, jer su visine jednog te istog
dobnog razreda prilično jednake i radi toga odlučuje o drvnoj
gromadi lih kružna ploha, tako da je jedno te isto, označimo
li kružnu ploštinu ili drvnu gromadu, samo što će biti praktičnom
šumaru uviek jednostavnije očno procienjivati drvnu
gromadu, nego li kružnu ploštinu.


Ustanovljenje sklopa temelji se posve opravdano na drvnoj
gromadi, nu ako za to g. Tvrdonj, mjesto drvne gromade, kružnu
ploštinu upotrebljuje, tada je to ipak jedno te isto.


P.
Po meni preporučena formula -^T~ za ustanovljenje povr´
3


šine godišnje sječine temelji se na najstarijoj formuli za usta......
P-.
novljenje godišnje sječine —-, t.j. površina, razdieljena sa dobom
obhodnje, pa pošto kod preborne sječe preporučujemo tri obhodnjice,
to mora drvosjek biti tri puta tako velik, kao kod
čiste sječe; da bi kod toga šum. gospodarstvo moglo postradati,
0 tom, mislim, ne može ni govora biti.
Vrlo znatan, rekao bih, dapače ju-etežniji broj šumara želi,
da uredjenje šuma bude što jasnije i jednostavnije ; koliko puti
imali smo priliku od šumarskih kapaciteta čuti, meni je najmilija
uredba šume po površini i sječina, ustanovljenih po for


.Pmuli
—, a u koliko više je takva jasnost i jednostavnost potrebna
u prebornoj šumi, gdje još prilično u tmini tapkamo!


U našem članku niesmo preporučivali, da se uredjenje
šuma preduzme na temelju izklupiranja sastojina; od takvog
troška bismo uviek zazirali, jer ne polažemo preveliku vriednost
u takovo potanko uredjenje šuma, pošto smo imali vrlo često jiri
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 401 —


liku n\dditi, da se radi tržnih, terainskih i gospodarstvenih
odnošaja ustanove gospodarstvenih osnova mienjati moraju, ponajpače
pako n prebornoj šumi, gdje svaki taksator Kh po svom
individuahiom shvaćanju bolje ili lošije radi; za to je dovoljuo,
da se zadovoljimo sa pokusnimi plohami te za polučenje prilično
jednakog etata shodnom razdiobom usječne poredke.


Sliku prašume imao je g. Tvrdonj priliku vidjeti g. 1890.
prigodom taksacionalne revizije u okružjih 5, 6, 7 i 8. sjekoreda
I. kr. šumarije begovorazdoljske i u okružju 1, 2 i 3 sjekoreda
VI. kr. šumarije ogulinske, gdje osim vrlo neznatne
množine za krovnu dasku ukradenih stabala, nikakvo drvlje
bilo nije sječeno.


Zašto žele njemački šumari u svojim sumama opet prebornom
sječom gospodariti, kada im prašuma ne bi bila idealom
šum. gospodarstva?


Jela i bukva doista podnašaju u znatnoj mjeri sjenu, nu
da bi kod priličnog sklopa mogla uspjevati 4-dobna razreda
pod najstarijim, jeste nevjerojatno ; ako su pako dobni razredi
u hrpama na cieloj površini nejednako razdieljeni, naime da na
jednom mjestu jedan ili dva dobna razreda podpuno manjkaju,
tada to nije slika preborne šume.


Čini se, da je g. Tvrdonj navedenu skrižaljku (strana 8.
«Sum. lista) iz takve šume crpio, jer, kako već bijaše spomenuto,
u toj šumi se već kroz više decenija ne redovitom prebornom
sječom sjeklo, te su se uslied toga mogle na toj površini
razne hrpe sa raznimi dobnimi razredi uzgojiti.


Na preporuku g. Tvrdony-a «samo malo više pažnje i
prestati će ono rušenje na sve strane» moram mu odvratiti, da
ne stoje svuda na razpolaganje šumski radnici par exellence^
kako no su oni u gorskom kotaru; kod kr. šumarije ogulinske
nije bilo niti jednog stalnog radničkog družtva, koje bi se sa
šumskim radom bavilo; tu je bilo tek takovih radnika, koji su
ljetom svoja polja obradjivali, na željeznici i na Rieci razne
težačke poslove obavljati, ter došli i izradili 50—100 stabala
na trupce i otišli u nepovrat; tima ne bi bilo ni najmanje
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 402 —


stalo, kada bi bili izključeni od šumskog posla, a zabranjivati


a priori šumski rad, na to ne daje povlast ni kupoprodajni


ugovor, ni ustanove šumskog zakona.


U kupoprodajnom ugovoru, koji je kr. šumarija ogulinska
sklopila, nalazi se ustanova, da imade drvotržac za svako, prigodom
obaranja doznačenih stabala porušeno stablo platiti dvostruku
šiUTisku pristojbu, u inom opet penalnu globu od 60 nč.
za svako porušeno stablo, pa ipak je unatoč tima osjetljivima
globama bilo porušenih stabala, jer krošnjasta stabla ne mogu
se bez štete oboriti; a valja i to uzeti u obzir, da nijedan trgovac
ne će za izradbu ogrievnih drva ili trupaca uzeti vješte,
ali i skupe radnike gorskoga kotara.


Da se može kod osnovanja prosjeke drvlje bez kvara obarati,
to rado vjerujemo, jer pravac prosjeke je ujedno i pravac,
kamo se drvlje obarati imade.


Da g. Tvrdonj nalaže, da se stabla medju najgušći naraštaj
ruše, tome ne vjerujemo, jer on preveć svoju šumu ljubi,
a da bi na ovaj načino htio do novog naraštaja doći.


Što g. Tvrdonv o okularnoj procjeni spominje, toga u
našem prvom članku nije bilo i nije od potrebe u ovom predmetu
polemiku voditi, jer nijedan razuman šumar očnu procjenu
odobravati ne će. J. Z.


Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke
kompetencije iz šuma krajiških imovnih
obćina.


, Pod gornjim naslovom napisao je g. dr. Goglia u «Šum.
listu» za srpanj o. g. razpravu o dva zamašna pitanja.


S razloga, što sam se uvjerio, da zaključci g. pisca nisu
u skladu sa odnosnim! zakonskimi ustanovami, a i s toga, što
bih rado ujDotriebio priliku, ne bi li se uveo običaj, da se i
nadalje što više mara posveti u «Sura. listu» važnim pitanjima,
kao što su ona gornjeg naslova, naumio sam u sliedećem
obazrijeti se na pomenutu razpravu g. dr. Gcglie.