DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1898 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 242 —


posjedom imade većina pravo razpolaganja, doČim manjini pripada
pravo apelacije. Nakon pokrića sviju dužnosti i obvezatnosti
ima se preostavši drvni prihod dražbeitim puteni unovčiti.
Na taj način biti će odstranjene one zloporabe, koje su se
do sada kod uprave tih šuma dogadjale.


Dodatak . Gornji zakon već je primljen uz neznatne
preinake u zastupničkoj kući. Najznatnija preinaka je ta, da je
iza §. 58. umetnut još jedan novi paragraf, glasom kojega je
svima onima obćinama, koje posjeduju najmanje 5000 jut. šuma
dozvoljeno, da mogu s tom šumom same upravljati.


Po Oest. F. u. J. Z.


LIST.A.K:.


Osobne vlesti.


Premještenja i imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. kot.
šumara Ivana Koniga od kr. kotarske oblasti u Karlovcu k onoj u Grnbišnom
polju, a kr. kotarskog šumara Milana Weinera od kr. kotar
oblasti u Grubižnom polju k onoj u Karlovcu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je kr šumarskog
vježbenika Simeona Vojnovica imenovati privremenim šumarskim
vježbenikom kod gradiške imovne obćine sa sustavnom pripomoći.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Burckhardt,, Dr. Heinrich: Der Waldwert in Beziehung auf
Verausserung, Auseinandersetzung, und Bntschadigung. Mit mehreren
Tafeln. 2. Auflage. 535 S. Mk. 12.


Martin Dr. H.: Die Folgerungen der Bodenreinertragstbeorie fiir
die Erziebung und die Umtriebszeit der wichtigsten deutschen Holzarten.


4. Bd. enth. 7. die Eiche im Hochwaldbetrieb. S. 274 Mk 6,
Spitzenberg, Forstaufscli. G. K. Die Spitzenberg´schen Kulturgeriithe.
Deren Wesen, Zweck und wirtschaftliche Bedeutung, nebst An
ŠUMARSKI LIST 6/1898 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 243 leitung
fiir deu praktisclieu Gebrauch unter specieller Beriicksichtigung


der Forstkultur. Mk. 2 50.


Stotzer, Prof. Dr, H.: Waldwerthrechnung und forstliche Sta


tistik. Eiii Lehr- und Handbucli. 2. Auflage. S. 211. Mk. 4.


Šiiinarsko-lOTadki leksikon. Sastavio Josip Ettiuger. Nakladom
kr. sveučilištne knjižare Fr. Suppana. 1898. Stranica 438. Ciena
2 forinta.


Ovo je treća knjiga, kojom nas naš vanredno marljivi šumarski
pisac tečajem zadnjih dvijuh godina nađaruje. Prvu svoju knjigu „sriemskoslavonsko-
hrvatske divlje životinje, zvieri i ptice" izdao je god. 1857.,
dakle prvo 40 godiaa, u ono doba, kada je svakolika naša književnost
još u povojih bila. Upravo se mi šumari možemo podičiti, da je u ono
doba hrvatski šumar hrvatsku knjigu napisao. Moram istinu reći, da me
je iznenadilo, kada sam najnoviju Ettingerovu knjigu u ruke primio,
iznenadilo za to, jer po mom ronienju strukovni leksikoni dolažahu najkašnje,
kada su svekolike grane dotične struke jur podpuno izgradjene, —
a kada tamo, dolazi g. Ettinger sa leksikonom, dok mi jošte ne imamo
knjiga za škosku porabu, a nekmo li i takovih, s kojima bi naši mladi
šumari svoje školsko znanje proširiti mogli. Tko je kriv po naše šumarske
prilike žalostnoj činjenici, ne ćemo ovdje izpitivati, nego ćemo ju samo
konstatirati; baš zato moramo svaki najnoviji pojav u našoj šumarskoj
književnosti veseljem pozdraviti, a to činimo i sa Ettigerovim leksikonom.


Kako iz predgovora razabiremo, stavio si je pisac kod sastavljanja
svoga leksikona dvostruku zadaću: 1. da brzim načinom orientira strukovnjaka
i nestrukovujaka u pojedine predmete šumarsko-lovačke struke,
odnosno da im razjasni, što pojedini tehnički izrazi zuače; 2. da pribere
ono hrvatsko tehničko nazivlje, koje u šumarsku struku zasjeca.
Ova potonja zadaća je tim važnija, što mi hrv. šumari za mnogi te
mnogi predmet i pojam ne imamo još ili nikakovih, ili posve manjkavih
izraza. Usljed toga se puno puta niti ne razumiemo, jer dok si
jedau pod stanovitim izrazom predstavlja ovaj ili onaj pojam, predstavlja
si drugi šumar posve nešto drugoga. Takovih izraza ima najviše u šumogojstvu,
gdje kao n. pr. kod proriede i kod raznih radnja u prebornoj
šumi pojedini stepeni tih raduja niesu jošte svoj jasan izraz našli. To
je uzrokom, da svaki rabi onaj izraz, koji bud njegovim nazorom za
dotičnu raduju najbolje odgovaro, bud se poslužuje sa lokalnima izrazima,
koji su više puta posve dobri, a više puta i ne. Zato i jesmo priuuždeni,
da takovima nepoznatima ili skovanima izrazima pridodajemo
odgovarajuće njemačke izraze. Ta će nesigurnost trajati sve dotle, dok
ne budemo za svaku granu šumarske znanost barem jedno djelo u
hrvatskom jeziku imali; svako takovo djelo trebati će da ima na koncu
ŠUMARSKI LIST 6/1898 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 244 —


mali riečuik, u kojemu će svi pozuati izrazi za dotični pojam navedeni
biti, tako da će se vremenom onaj najbolji izraz sam sobom ustaliti i
osale odstraniti.


Prelazeći na Ettinger leksikon, moramo odmah unapred iztaknuti,
da to nije enciklopedija, kakove su n. pr. izdali Fiirst i Dombrovski, u
kojima je u velikim debelim knjigama sadržana svakolika šumarska
znanost do najnovijega svojega razvitka i u kojima je svaku pojedinu
granu izradio posebni strukovnjak; takovi enciklopedični riečiiici niesu
lih za orientii´anje, nego upravo za studiranje , jer sadržaju puno
više, nego li iste školske knjige i pojedina djela dotičnoga pravca.
Ettingerov leksikon je posve drugačiji; on ne poučava, nego lapidarnim
načinom tumači značenje dotične rieči, odnosno izraza. Po mom nazoru
bio je pjttinger kod mnogih izraza preveo kratak ; nu to mu ne smijemo
zamjeriti, jer on toga sigurno nije hotimice, nego je po svoj prilici
obzirom na naše knjižarske prilike morao tako učiniti; znamo bo dobro,
da se kod nas strukovna knjiga, koja stoji 2 for. jako sporo razpačava,
a još teže nakladnika nadje. Od pojedinih grana šumarske
znanosti najpomnije je obrađjena botanika; opisano je n. pr, 16 vrsti
hrasta lužnjaka, 14 vrsti hrasta kitujaka, 15 vrsti hrasta mednnca,
22 vrsti vrba i t. d., zatim zologija, ponajpače lovačka, nadalje entomologija,
geologija i mineralogija, zatim šumogojstvo ; kraće je razpravljena
tehnologija i uredjenje, a još kraće geodezija i proračunavanje šumske
vriednosti. Usuprot uvršteno je ribarstvo, u koliko je naime opisano
34 vrsti riba i pojedine ribarske sprave.


Kako smo već spomenuli, nekoji su predmeti na šire, a nekoji
opet na kraće razpravljani; imade opisa, koji se upravo odlikuju kratkoćom,
a ipak su dosta podpuni; takovi su n. pr. rieči: «humus»,
«preborno šumogojstvo i preborna šuma», «pučko šumogojstvo», «opis
šuma», »zaštitno drveće», «gospodarstveua osnova» i dr. Moramo i to
iztaknuti, da naš pisac o nekojim predmetima ima posve druge nazore,
nego li ostali šumarski pisci; tako n. pr. tumači on crvenu trulež posve
drugačije, nego li što se o postanku iste dan danas uči; ima nadalje
ovdje ondje krivih ili manjkavih tumačenja, tako n. pr. kada pod
«teođolit» kaže, da je «Hohenmesser, Merscheibe t. j . visinomjer geometrički
aparat za mjeriti visinu stabalja i t. d.».


Sto se tiče one druge zadaće, koju si je g. pisac pređuzeo, naime
da iznese što više hrvatskih tehničkih nazivlja, to priznajem, da sam
našao dosta izraza, koji mi niesu do sada poznati bili, zato ću ih ovdje
navesti: Panjoša šuma, parlog, pančnjaci, podgajiti, podsada, potabaniti
se, požirnica, prašivica, slišica, storčič, škrobotina, štrkavica, troka, zasječnik
i t. d. Za nekoje od tih izraza biti će piscu svaki hrv. šumar